• Tartalom

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

2022.07.05.

A Kormány
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti

a) központi kormányzati igazgatási szervek és az ezek területi, helyi (a továbbiakban együtt: területi) szerveinek kormánytisztviselőjére, valamint

b) területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére

[az a)–b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő] terjed ki.

2. § (1)1 A kormánytisztviselő teljesítményének értékelése elektronikus formában történik. A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ) honlapján közzéteszi az értékelőlap mintáját.

(2)2 A kormánytisztviselői teljesítményértékelés informatikai rendszerének üzemeltetését a személyügyi központ vezetője a személyügyi központ útján látja el.

(3)3 A személyügyi központ minden év március 31. napjáig jelentést készít a kormánytisztviselők tárgyévet megelőző évi teljesítményértékelésének tapasztalatairól, és arról a személyügyi központ vezetőjét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert tájékoztatja.

(4) A kormánytisztviselők teljesítményértékelésének elektronikus formában történő elvégzéséhez a személyügyi központ módszertani és felhasználói támogatást, továbbá technikai segítséget nyújt.

3. § (1) A kormánytisztviselő teljesítményértékelésének kötelező eleme

a) a Kit. 86. § (2) bekezdés i) pontja szerint meghatározott álláshelyen ellátandó feladat végrehajtásának értékelése, valamint

b) az a) pont szerinti feladatok végrehajtásához kapcsolódó alap- és szakmai kompetenciák értékelése.

(2)4 A kormánytisztviselői teljesítményértékelési informatikai rendszerben (a továbbiakban: TÉR informatikai rendszer) rögzített alap- és szakmai kompetenciákat a személyügyi központ vezetője a személyügyi központ honlapján közzéteszi.

4. § (1) A kormánytisztviselő teljesítményértékelése kiválósági elemeket tartalmazhat. A kiválósági elemek:

a) a stratégiai célokban való közreműködés,

b) az év közbeni többletfeladatok ellátása,

c) a határidő előtti feladatteljesítés, valamint

d) az innovatív feladatmegoldás, új szakmai módszerekre való törekvés.

(2) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban meghatározhat az (1) bekezdés a)–d) pontján felüli, a teljesítményértékelésnél alkalmazható kiválósági elemeket.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója vagy akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört átruházza (a továbbiakban együtt: értékelő vezető) a teljesítményértékelés során az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kiválósági elemek közül legfeljebb két kiválósági elemet értékelhet az értékelt személy értékelési időszakban végzett feladatellátására figyelemmel.

(4) A kormánytisztviselő erre irányuló kérelme esetén a teljesítményértékelés során az értékelő vezető kiválósági elemeket is értékel.

5. § (1) Az értékelő vezető a kötelező elemeket egyenként 0–80 pontig terjedő, az értékelni kívánt kiválósági elemeket 0–20 pontig terjedő mérőskálán értékeli.

(2) A teljesítményértékelés pontértékét

a) az egyes kötelező elemekhez rendelt értékek együttes számtani átlagának, valamint

b) – ha sor került a kiválósági elemek alkalmazására – az értékelt kiválósági elemekre adott pontérték

összege adja. Ezen pontérték meghatározza a teljesítményszintet, ami a teljesítményértékelés eredménye.

(3) A pontértékek és a hozzá kapcsolódó teljesítményszintek a következők:

a) kivételes teljesítményszint: 100,1 és 120 pont között,

b) jó teljesítményszint: 80,1 és 100 pont között,

c) megfelelő teljesítményszint: 30,1 és 80 pont között,

d) átlag alatti teljesítményszint: 20,1 és 30 pont között, valamint

e) elfogadhatatlan teljesítményszint: 0 és 20 pont között.

(4) Jó vagy kivételes teljesítményszint kizárólag a 4. § szerinti kiválósági elem értékelése esetén állapítható meg.

6. § A területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőjének teljesítményértékelése egyben a jogszabály szerinti minősítést is jelenti.

7. § Ha a teljesítményértékelésével kapcsolatban a kormánytisztviselő észrevételt tesz, az észrevételeit – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel – a teljesítményértékelésnek tartalmaznia kell.

8. § (1) A teljesítményértékelésre csak akkor kerülhet sor, ha a kormánytisztviselő az értékelés alapjául szolgáló időszakban legalább két hónapig az értékelő vezetőjének irányítása alatt állt.

(2) Az értékelő vezető a kormánytisztviselő teljesítményértékelésekor a kötelező és kiválósági elemeket a teljesítményértékelés időpontját megelőző, legfeljebb egyéves időtartamot figyelembe véve értékeli.

9. § Ha a kormánytisztviselőt a kormányzati igazgatási szerv más álláshelyre helyezi, a kormánytisztviselő értékelő lapját az értékelő vezetőnek a TÉR informatikai rendszerben le kell zárnia.

10. § (1) A teljesítményértékeléskor az értékelő vezető és a kormánytisztviselő között értékelő megbeszélésre kerül sor, amelyen az értékelő vezető részletesen ismerteti és indokolja az általa kialakított teljesítményértékelési eredményeket az értékelt személlyel. Ezekre az értékelt személy észrevételt, javaslatot tehet, amelyet írásban kell rögzíteni.

(2) Az értékelő megbeszélést megelőzően a kormánytisztviselő a TÉR informatikai rendszerben önértékelést végezhet. Az önértékelés során a kormánytisztviselő személyes megítélésével számot ad a feladatai végrehajtásról, az alap- és szakmai kompetenciákról, saját munkateljesítményéről, képességeiről és készségeiről, tevékenységéről, magatartásáról, elhivatottságáról.

(3) Az értékelőlap a kormánytisztviselőnek elektronikus dokumentumként, a teljesítményértékelés végrehajtására szolgáló elektronikus rendszerben kerül kézbesítésre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §5

13. §6

14. §7

1

A 2. § (1) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 19. § c) pontja és 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 12. §-t a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére