• Tartalom

1/2020. (III. 12.) PM rendelet

1/2020. (III. 12.) PM rendelet

a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről

2020.03.14.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pénzügyminiszter által adományozható elismerések

1. § (1) A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató területeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából a következő elismeréseket alapítja:

a) Magyar Gazdaságért Díj,

b) Lónyay Díj,

c) Miniszteri Elismerő Oklevél,

d) Heller Farkas Elismerő Oklevél.

(2) Elismerés posztumusz is adományozható.

2. § (1) A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység vagy életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért Díj adományozható

a) a Pénzügyminisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló természetes személy részére,

b) jogi személy, szervezet és kutatóműhely részére

a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Az évente adományozható díjak száma: 20 db.

(2) A Magyar Gazdaságért Díjjal érem, továbbá oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalmat a minisztérium biztosítja a költségvetéséből.

(3) A Magyar Gazdaságért Díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 1 000 000 forint. Az érem ezüstből készül, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gr. Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet „A PÉNZÜGYMINISZTERTŐL” felirat és babérkoszorú vesz körül.

3. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató, valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kimagasló, példamutató szakmai tevékenység elismeréséért Lónyay Díj adományozható a minisztériummal vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló (posztumusz adományozás esetén foglalkoztatási jogviszonyban állt) személy részére a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Az évente adományozható díjak száma: 30 db.

(2) A Lónyay Díjjal érem, továbbá oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalmat a minisztérium a költségvetéséből biztosítja.

(3) A Lónyay Díj a minisztériumnál, a minisztérium jogelődjénél vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervnél legalább öt év foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő után adományozható.

(4) A Lónyay Díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 700 000 forint. Az érem ezüstből készül, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján Lónyay Menyhért mellképe, felette a „LÓNYAY DÍJ” felirat, alatta „KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRT” felirat helyezkedik el. Hátoldalán Magyarország címere, felette „PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM” felirat, alatta „MINISZTERI ELISMERÉS” felirat található.

4. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató területen eredményes, példamutató tevékenységet végző természetes személy, jogi személy, szervezet vagy kutatóműhely szakmai elismerése céljából Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Az évente adományozható elismerések száma: 100 db.

(2) A Miniszteri Elismerő Oklevéllel pénzjutalom adható, amelynek összege bruttó 500 000 forint. Amennyiben a Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetője tett javaslatot, a pénzjutalmat annak a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervnek kell biztosítania a költségvetéséből, amelynek vezetője az elismerést kezdeményezi. A minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára által elismerésre javasolt jutalmazásának fedezetét a minisztérium a költségvetéséből biztosítja.

5. § A közgazdaság vagy a pénzügyek tudományos megalapozásában, oktatásában hazai és nemzetközi viszonylatban kifejtett kiemelkedő tevékenységet végző természetes személy, jogi személy, szervezet vagy kutatóműhely szakmai elismerése céljából Heller Farkas Elismerő Oklevél adományozható az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. Az évente adományozható elismerések száma: 5 db.

2. Az elismerés adományozásának rendje

6. § Az 1. §-ban meghatározott elismerések adományozására a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetője, a köztestület, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó jogi személy, valamint a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületen működő szakmai szervezet a szakterületéhez kapcsolódóan tehet javaslatot.

7. § (1) Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a miniszternek címezve kell felterjeszteni, illetve megküldeni az adományozási alkalmat legalább 45 nappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással ellátva.

(2) A javaslat további tartalmi, valamint formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az elismerések adományozására vonatkozó – a minisztérium személyügyekért felelős szervezeti egysége által összeállított – javaslatokat a minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszter részére előterjeszti. A miniszter dönt az elismerés adományozásáról.

8. § Az elismerésre jelölt az adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, 2. melléklet szerinti nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

9. § Az elismerést ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár adja át.

10. § Az elismerést ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, öt éven belül újabb elismerés adományozására ugyanazon személy részére kivételes esetben, csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott elismerést követően ért el.

11. § A posztumusz elismerés átvételére a minisztérium közigazgatási államtitkára előterjesztésében megjelölt hozzátartozó jogosult.

12. § (1) Nem részesíthető elismerésben az a személy, aki

a) jogerős büntetőítélet vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

b) ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy etikai eljárás van folyamatban,

c) etikai büntetésben részesült, az etikai büntetést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig.

(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt, vagy akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától vagy foglalkozás gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

(3) A miniszter az elismerésben részesített személyt az elismerésre méltatlanná nyilváníthatja, és az elismerést visszavonhatja, ha az érintett személlyel szemben a büntetőeljárás során a bíróság jogerős marasztaló ítéletet hozott.

(4) A miniszter az elismerésben részesített jogi személyt, szervezetet vagy kutatóműhelyt az elismerésre méltatlanná nyilváníthatja, és az elismerést visszavonhatja, ha a jogi személy, szervezet vagy kutatóműhely

a) vezető tisztségviselője,

b) felügyelőbizottsági tagja,

c) kuratóriumi tagja,

d) vezető állású munkavállalója,

e) képviselője vagy

f) jogszabály vagy szerződés alapján tagja, munkatársa

ellen a bíróság jogerős marasztaló ítéletet hozott.

(5) Az elismerés adományozásáról, visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a minisztérium honlapján közzé kell tenni. A közlemény tartalmazza az elismerésben részesített nevét, az elismerés megnevezését, az elismerés adományozásának időpontját, az elismerés visszavonása esetén annak tényét és időpontját.

(6) Az elismerés adományozásáról – az elismerésben részesített hozzájárulása esetén – a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az elismerésben részesített nevét, természetes személy esetén munkahelyét és beosztását, az adományozott elismerés megnevezését és az átadás időpontját. A minisztérium az elismerésben részesített adatait az elismerés átvételét követően veszi nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételhez szükséges hozzájárulás az elismerés átvételével történik meg.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépése előtt, a 2020. március 15-i adományozási alkalomra, a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet szerint felterjesztett javaslat alapján adományozandó elismerésre is alkalmazni kell.

14. §1

1. melléklet az 1/2020. (III. 12.) PM rendelethez

Javaslat
(természetes személy esetén)
a PÉNZÜGYMINISZTERNEK
elismerés adományozására:
A javasolt elismerés megnevezése:…………………………………………………………………………………………………
Az elismerés adományozására javasolt neve: ……………………………………………………………………………………...
Születési helye: …………………………………………………………………………………………………………………….
Születési ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Iskolai végzettsége: ………………………………………………………………………………………………………………...
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével): ………………………………………………………………………
Munkaköre, beosztása: ……………………………………………………………………………………………………………..
Kormánytisztviselő/köztisztviselő esetén álláshely besorolása/besorolása: ……………………………………………………….
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe: ……………………………………………………………………………………………
A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése (állami kitüntetés és miniszteri elismerés): ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma: ……………………………………………………………………………...
A javaslat indokolása (1 mondatban, sajtóban, honlapon megjelentethető módon): ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tudomásul veszem, hogy a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2020. (III. 12.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Miniszteri Elismerő Oklevélre a jelölt jutalmazásának fedezetét a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetőjének kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.
Dátum:
Javaslattevő aláírása: .....................................................................
Javaslattevő neve: ..........................................................................
Javaslattevő beosztása/munkaköre: ...............................................
Javaslattevő munkahelye: ......................................................……
Javaslat
(nem természetes személy esetén)
a PÉNZÜGYMINISZTERNEK
elismerés adományozására:
A javasolt elismerés megnevezése: ………………………………………………………………………………………………...
Az elismerés adományozására javasolt szervezet elnevezése: ………………………………………………………………….…
Vezető tisztségviselője/képviselője: ……………………………………………………………………………………………….
Székhelye/címe: ……………………………………………………………………………………………………………………
Értesítési címe: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe: ……………………………………………………………………………………………
A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése (állami kitüntetés és miniszteri elismerés): ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma: ……………………………………………………………………………...
A javaslat indokolása (1 mondatban, sajtóban, honlapon megjelentethető módon): ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
A javaslat részletes szakmai ismertetése: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tudomásul veszem, hogy a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2020. (III. 12.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Miniszteri Elismerő Oklevélre a jelölt jutalmazásának fedezetét a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetőjének kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.
Dátum:
Javaslattevő aláírása: .........................................................................
Javaslattevő neve: .........................................................................…
Javaslattevő beosztása/munkaköre: ..................................................
Javaslattevő munkahelye: .................................................................

2. melléklet az 1/2020. (III. 12.) PM rendelethez

Nyilatkozat

(természetes személy esetén)

Alulírott ...........................................................................................

1.    hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ........................................................................………………................. miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Pénzügyminisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcímadataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa,
2.    kijelentem, hogy velem szemben a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2020. (III. 12.) PM rendelet 12. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
3.    elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben és a Pénzügyminisztérium honlapján való közzétételéhez.
Dátum:
...........................................................................................
elismerésre jelölt aláírása
Nyilatkozat
(nem természetes személy esetén)
Alulírott, mint a ........................................................................................... képviselője/vezető tisztségviselője,
1.    hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) .....................……………...................................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Pénzügyminisztérium az általam képviselt .................................................................. (nem természetes személy) azonosító adatait (név, székhely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve), valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adatokat nyilvántartsa,
2.    elismerésben részesítés esetére hozzájárulok az általam képviselt szervezet nevének a Hivatalos Értesítőben és a Pénzügyminisztérium honlapján való közzétételéhez.
Képviseleti jogköröm alapja:
Dátum:
...........................................................................................
elismerésre jelölt képviselőjének/
vezető tisztségviselőjének aláírása
1

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére