• Tartalom

2020. évi CX. törvény

2020. évi CX. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2021.06.27.

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. §4

3. §5

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

9. §11

3. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

32. §34

33. §35

34. §36

35. §37

36. §38

37. §39

38. §40

39. §41

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

44. §46

1.47

2.48

3.49

4.50

5.51

6.52

7.53

8.54

9.55

10.56

11.57

12.58

13.59

14.60

15.61

16.62

17.63

18.64

19.65

20.66

45. §67

4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

46. §68

47. §69

48. §70

49. §71

50. §72

5. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

51. §73

52. §74

6. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

53. §75

54. §76

55. §77

7. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

56. §78

8. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

57. §79

58. §80

9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

59. §81

60. §82

61. §83

62. §84

63. § (1)85

(2)86

(3)87

64. §88

65. §89

66. §90

67. §91

68. §92

69. §93

70. §94

71. §95

72. §96

73. §97

74. §98

75. §99

76. §100

77. §101

78. § (1)102

(2)103

(3)104

(4)105

(5)106

(6)107

(7)108

(8)109

79. §110

80. §111

81. §112

82. §113

83. § (1)114

(2)115

(3)116

84. §117

a)118

b)119

c)120

d)121

e)122

f)123

g)124

h)125

i)126

j)127

k)128

l)129

85. §130

a)131

b)132

c)133

d)134

10. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

86. §135

87. §136

88. §137

11. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

89. §138

90. §139

91. §140

92. §141

93. §142

94. §143

95. §144

96. §145

97. §146

98. §147

99. §148

100. §149

101. §150

102. §151

103. §152

104. §153

105. §154

106. §155

107. §156

108. §157

109. §158

110. §159

111. §160

112. §161

113. §162

114. §163

115. §164

116. §165

117. §166

118. §167

119. §168

120. §169

121. §170

122. §171

123. §172

124. §173

125. §174

126. §175

127. §176

128. §177

129. §178

130. §179

131. §180

132. §181

133. §182

134. §183

135. §184

136. §185

12. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

137. §186

138. §187

139. §188

13. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

140. §189

141. §190

142. §191

143. §192

144. §193

145. §194

146. §195

147. §196

148. §197

149. §198

150. §199

151. §200

152. §201

153. §202

154. §203

155. §204

156. §205

157. § (1)206

(2)207

158. §208

159. §209

160. §210

161. §211

162. §212

163. §213

164. §214

165. §215

166. §216

167. §217

168. §218

169. §219

170. §220

171. §221

172. §222

173. §223

174. §224

175. §225

176. §226

177. §227

178. §228

179. §229

180. §230

181. §231

182. §232

183. §233

a)234

b)235

c)236

14. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

184. §237

185. §238

186. §239

187. §240

188. §241

189. §242

190. §243

191. §244

192. §245

15. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

193. §246

16. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvény módosítása

194. §247

17. Záró rendelkezések

195. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. november 30-án lép hatályba.

(3) Az 54. §, az 55. §, a 63. § (2) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése és a 187. § 2021. március 10-én lép hatályba.

196. § (1) Ez a törvény

a) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 20-i, (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/879 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

d) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők szakmai felelősségbiztosítására és pénzügyi teljesítőképességére vonatkozó, euróban megállapított alapösszegeket kiigazító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 13-i (EU) 2019/1935 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

b) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/876 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

d) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

e) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók és a referenciamutatókra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2089 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, és

f) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–7. cikkének

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez248

2. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez249

3. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez250

4. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez251

5. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez252

6. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez253

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 28. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 44. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 44. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 44. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 44. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 44. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 44. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 44. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 44. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 44. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 44. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 63. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 78. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 78. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 78. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 78. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 78. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 78. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 78. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 78. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 83. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 83. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 83. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 84. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 84. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 84. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 84. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 84. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 84. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 84. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 84. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 84. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 84. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 84. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 84. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 84. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 85. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 85. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 85. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 85. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 85. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 157. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 157. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 183. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 183. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 183. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 183. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére