• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXVIII. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2021.07.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

7. §8

8. § (1)9

(2)10

(3)11

9. § (1)12

(2)13

10. §14

11. §15

12. §16

13. §17

14. § (1)18

(2)19

(3)20

15. §21

16. §22

17. §23

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

18. §24

19. §25

20. §26

21. §27

a)28

b)29

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény módosítása

22. §30

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

23. §31

24. §32

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

25. §33

26. §34

27. §35

28. §36

29. §37

30. §38

31. §39

32. §40

33. §41

34. §42

35. §43

36. §44

37. §45

38. §46

39. §47

40. §48

41. §49

42. §50

43. §51

44. §52

45. §53

46. §54

47. §55

48. §56

49. §57

50. §58

51. §59

52. §60

53. §61

54. §62

55. §63

56. §64

57. §65

58. §66

59. §67

60. § (1)68

(2)69

61. §70

62. §71

63. §72

64. §73

65. §74

66. § Az Áfa tv.

1.75

2.76

3.77

4.78

5.79

6.80

7.81

8.82

9.83

10.84

11.85

szöveg lép.

67. §86

68. § (1)87

(2)88

69. §89

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

70. §90

71. § (1)91

(2)92

72. § (1)93

(2)94

73. §95

74. §96

75. §97

76. §98

77. §99

78. §100

79. §101

80. §102

81. §103

82. §104

83. §105

84. §106

85. §107

86. § (1)108

(2)109

87. §110

a)111

b)112

c)113

d)114

e)115

f)116

g)117

h)118

i)119

j)120

k)121

l)122

m)123

88. §124

a)125

b)126

c)127

d)128

e)129

f)130

g)131

h)132

i)133

j)134

k)135

l)136

8. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

89. §137

90. §138

9. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosítása

91. §139

III. Fejezet

HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ

10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

92. §140

93. §141

94. §142

95. §143

96. §144

97. §145

98. §146

99. §147

100. §148

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

101. §149

102. §150

103. §151

104. §152

105. §153

106. §154

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

107. §155

108. §156

13. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása

109. §157

14. Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény módosítása

110. §158

111. §159

V. Fejezet

ILLETÉKEK

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

112. §160

113. §161

114. §162

115. §163

116. §164

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

117. §165

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

17. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

118. §166

119. §167

120. §168

121. §169

122. §170

123. §171

124. §172

18. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

125. §173

126. §174

127. §175

128. §176

129. §177

130. §178

131. §179

132. §180

133. §181

134. §182

135. §183

136. §184

137. §185

138. § (1)186

(2)187

139. §188

140. §189

141. §190

142. §191

1.192

2.193

3.194

4.195

5.196

6.197

7.198

8.199

9.200

10.201

11.202

143. §203

1.204

2.205

3.206

4.207

5.208

6.209

7.210

8.211

9.212

10.213

11.214

12.215

13.216

14.217

15.218

16.219

17.220

18.221

19. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

144. §222

145. §223

146. §224

147. §225

148. §226

149. §227

150. §228

20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

151. §229

152. §230

153. §231

154. §232

155. §233

156. §234

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

21. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

157. §235

158. §236

159. §237

160. §238

161. §239

162. §240

163. §241

164. § (1)242

(2)243

165. §244

166. §245

167. § (1)246

(2)247

(3)248

168. §249

169. §250

IX. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

170. §251

171. §252

172. §253

173. §254

174. §255

175. §256

176. §257

177. §258

1.259

2.260

3.261

4.262

5.263

6.264

7.265

8.266

23. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

178. §267

179. §268

180. § (1)269

(2)270

181. §271

182. §272

183. §273

1.274

2.275

3.276

4.277

5.278

6.279

7.280

8.281

9.282

10.283

11.284

12.285

13.286

14.287

15.288

16.289

184. §290

X. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

24. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

185. §291

25. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

186. §292

26. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

187. §293

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Hatályba léptető rendelkezések

188. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2020. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. §, 14. § (1) bekezdése, 120. §–122. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 59. §, 68. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 2021. január 4-én lép hatályba.

(6) A 27. §, 51. §, 52. §, 62. §, 64. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

(8) A 46. §, 66. § 7. pontja és 180. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter azon határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba, amelyben megállapítja a Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló, 2018. március 19-i 2018/486/EU tanácsi végrehajtási határozatban Magyarország részére adott felhatalmazásnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikke szerinti eljárásban történő meghosszabbításának elmaradását.294

28. Az Európai Unió jogának való megfelelés

a) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek,

b) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 21-i (EU) 2019/1995 tanácsi irányelvnek és

c) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 20-i 2020/1109/EU tanácsi határozatnak

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 124. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról szóló, 2020. június 24-i (EU) 2020/876 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 83. § és 84. §-a, valamint 87. § g)–m) pontja az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 85. §-a a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-ei (EU) 2011/64 tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez

1.295

2.296

3.297

4.298

5.299

6.300

2. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez301

3. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez302

4. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez303

5. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez304

6. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez305

7. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez306

8. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez307

9. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez308

10. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez309

11. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez310

12. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez311

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 46. § a 188. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

55

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 66. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 66. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 66. § 7. pontja a 188. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

82

A 66. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 66. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 66. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 66. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 68. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 87. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 87. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 87. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 87. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 87. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 87. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 87. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 87. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 87. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 87. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 87. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 87. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 87. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 87. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 88. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 88. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 88. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 88. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 88. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 88. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 88. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 88. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 88. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 88. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 88. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 88. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 138. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 142. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 142. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 142. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 142. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 142. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 142. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 142. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 142. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 142. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 142. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 142. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 142. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 143. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 143. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 143. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 143. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 143. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 143. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 143. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 143. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 143. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 143. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 143. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 143. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 143. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 143. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 143. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 143. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 143. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 143. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 143. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 164. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 167. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 167. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 167. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 177. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 177. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 177. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 177. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 177. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 177. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 177. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 177. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 177. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 180. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 180. § (2) bekezdése a 188. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

271

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 183. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 183. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 183. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 183. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 183. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 183. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 183. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 183. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 183. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 183. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 183. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 183. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 183. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 183. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 183. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 183. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 183. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

Az 1/2021. (III. 2.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. április 1.

295

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

Az 1. melléklet 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.