• Tartalom
Oldalmenü

1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről

2021.02.19.

A Kormány a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kelet-magyarországi velodrom beruházás megépítése érdekében

1.1 egyetért a debreceni velodromnak (a továbbiakban: Beruházás) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Debrecen külterület 017/1 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon és a Beruházáshoz szükséges infrastrukturális feltételek biztosítását szolgáló további ingatlanokon, és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját;

2.2 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 419 879 392 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Fővárosi fejlesztések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3.3 felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás előkészítése érdekében az engedélyeztetési dokumentáció készítésére és az engedélyeztetés lefolytatására 419 879 392 forint összegben adjon ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a alá tartozó támogatói okiratot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) mint kedvezményezett részére, elszámolási, valamint a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósítani;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

4.4 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] szerinti Kemény Ferenc Program részét képező új Budapesti velodrom vonatkozásában már folyósított 1 236 120 608 forint összegről szóló részelszámoltatásról a támogató részére 2020. december 31-i fordulónappal;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az elszámolás elkészítése és benyújtása vonatkozásában 2021. február 28.

5.5 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 4. pont szerinti elszámolás során kimutatott, fel nem használt támogatási összeg átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete javára a Beruházás előkészítése érdekében a kivitelezési dokumentáció, továbbá egyéb, a Beruházáshoz kapcsolódó előkészítési feladatok elkészítésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 4. pont szerinti elszámolás elfogadását és a fel nem használt támogatási összeg visszafizetését követően azonnal

6.6 felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy módosítsa a 3. pont alapján a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratot az 5. pont alapján átcsoportosított összeg kötelezettségvállalással történő lekötése, a Beruházás előkészítése és a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére történő rendelkezésre bocsátása érdekében, elszámolási, a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósítani;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően a támogatói okirat módosítására vonatkozóan 30 napon belül

7.7 a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja alapján beruházás-szakmai irányítóként eljáró kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos), valamint az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával;

8.8 a Beruházás

a) előkészítésére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-t jelöli ki, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai közreműködésével,

b) megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai közreműködésével;

8a.9 egyetért azzal, hogy

a) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Kemény Ferenc Program előkészítésének részeként az 1. melléklet 6. pontja szerinti fejlesztési elemre – a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerint – lefolytatott tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződésben meghatározott tervezési feladatok akként folytatódjanak tovább, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértésével véglegesített műszaki tartalom alapján elkészülő tervdokumentumok alkalmasak legyenek a Beruházás megvalósítására,

b) a Beruházás az a) alpont szerinti tervdokumentumok alapján kerüljön megvalósításra;

9. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek

a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illessék meg térítésmentesen,

b) üzemeltetője a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-016786) legyen;

10.10 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a kormánybiztos, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a megvalósításhoz szükséges infrastrukturális fejlesztésekről és ingatlanok köréről, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, továbbá a Beruházás üzemeltetési modelljének részletes bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos

aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

1. melléklet az 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozathoz11

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387806

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fővárosi fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-419 879 392

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386440

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

419 879 392

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387806

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fővárosi fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-419 879 392

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386440

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

419 879 392

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár

1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:     azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419 879 392

419 879 392

 

 

 

 

 

 

 

*Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

Az 1. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

2

A 2. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

3

A 3. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

4

A 4. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

5

Az 5. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

6

A 6. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

7

A 7. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

8

A 8. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállaíptott szöveg.

9

A 8a. pontot az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

10

A 10. pont az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3. pontjával megállaíptott szöveg.

11

Az 1. melléklet az 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat 4. pontjával megállaíptott szöveg.