• Tartalom

2020. évi CLVIII. törvény

2020. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.12.22.

A műszaki képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezete, ezzel a Közép-Dunántúli Régió megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Pannon Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Pannon Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2 Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)3

2. §4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)5 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)6

(3)7

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1)8 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2)9 Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)10 A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(8)11 Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjog megszerzéséig az Egyetemet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében – az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – ingyenes használati jog illeti meg.

5. § (1)12

(2)13 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3)14 A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

6. §15 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítása érdekében – az Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság – az állam tulajdonában álló – üzletrészeit (a továbbiakban: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. szeptember 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Ha az Egyetem a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)16 A 3–6. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. §17

10. §18

1. melléklet a 2020. évi CLVIII. törvényhez20

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BALATONALMÁDI

0113/12

1/1

kivett vízi sporttelep

3.

BALATONALMÁDI

1593/1

1/1

kivett üdülő

4.

BALATONALMÁDI

1594

1/1

kivett töltés

5.

BALATONALMÁDI

1595

1/1

kivett hajóállomás

6.

BALATONALMÁDI

2721/20

1/1

kivett vízi sporttelep

7.

BALATONALMÁDI

2741

1/1

kivett üdülőépület, udvar

8.

VESZPRÉM

5044

1/1

kivett egyetem

9.

VESZPRÉM

5118

1/1

kivett beépítetlen terület

10.

VESZPRÉM

5120

1/1

kivett beépítetlen terület

11.

VESZPRÉM

5121

1/1

kivett étterem

11a.

VESZPRÉM

5122

1/1

kivett kollégium

12.

VESZPRÉM

5600

1/1

kivett kollégium udvar és gazdasági épület

13.

VESZPRÉM

5605/1

1/1

kivett kollégium

14.

VESZPRÉM

5640

1/1

kivett udvar, egyéb épület

15.

VESZPRÉM

5641

1/1

kivett udvar, egyéb épület

16.

VESZPRÉM

5642

1/1

kivett egyetem

17.

VESZPRÉM

5725/2/A/36

1/1

lakás

18.

VESZPRÉM

6104/24

1/1

kivett kutatóintézet

19.

VESZPRÉM

6104/25

1/1

kivett telephely

19a.

VESZPRÉM

6104/26

1/1

kivett, beépítetlen terület

19b.

VESZPRÉM

6104/26/A

1/1

földhasználati jog alapján létesült épület, diákszálló

20.

 

 

 

 

21.

ZALAEGERSZEG

4815/3

1/1

kivett víztároló

22.

ZALAEGERSZEG

4815/4

1/1

kivett beépítetlen terület

23.

ZALAEGERSZEG

4815/5

1/1

kivett főiskola

24.

ZALAEGERSZEG

4815/5/A

1/1

kivett irodaház

25.

ZALAEGERSZEG

4815/5/B

1/1

egyéb épület, kollégium

26.

ZALAEGERSZEG

4844/28

1/1

kivett beépítetlen terület

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 21.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 105. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 105. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: VIII. törvény 104. §-a, a 2021: CXLVII. törvény 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 2021: VIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

7

A 3. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 106. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

8

A 4. § (1) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 2021: VIII. törvény 99. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (7) bekezdését a 2021: VIII. törvény 99. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § (8) bekezdését a 2021: VIII. törvény 99. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 2021: VIII. törvény 106. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 2021: VIII. törvény 100. §-ával megállapított szöveg.

14

[A 2021: VIII. törvény 106. § d) pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

15

A 6. § a 2021: VIII. törvény 101. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 188. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § a 2021: VIII. törvény 106. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

18

A 10. § a 2021: VIII. törvény 106. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

19

A 11. §-t a 2021: VIII. törvény 102. §-a iktatta be, szövege a 2021: CI. törvény 188. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet a 2021: VIII. törvény 103. §-a szerint módosított szöveg, ugyanezen módosító törvény 106. § f) pontja alapján az 1. mellékletben foglat táblázat 20. sora nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére