• Tartalom

17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről1

2020.06.18.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2020. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4165 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. §2

1. melléklet a 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2019. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték,
Ft/óra

2.

Alapbér [a 2020. évben havi 210 600 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)
és 174 munkaórával számolva]

1211

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

297

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 17,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

264
23

5.

Szállásköltség

18

6.

Csoportos személyszállítás

266

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

54

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

22

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

916

12.

Rezsianyag-, munkahelyi energiaköltség

44

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

12

14.

Szerszámhasználat

19

15.

Értékcsökkenési leírás

63

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

4

19.

Bankköltség

14

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

21.

Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1

22.

Biztosítások

11

23.

2–22. sor Összesen

3412

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

86,83%

25.

Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8683)]

449

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)

222

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen × 0,02)

82

30.

Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor

4165

1

A rendeletet az 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. november 24. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére