• Tartalom

2020. évi CLXXIII. törvény

2020. évi CLXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2021.01.02.

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő ingyenes tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Bicske, külterület 0238/3 és 0238/4 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) tulajdonába kerülnek, az általa vállalt közszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a szociális feladatok ellátásának elősegítése, így különösen az egészségügyi és szociális szakdolgozók lakhatási feltételeinek biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Ingatlanok tekintetében fennmaradó raktározási tevékenységének térítésmentes biztosítását és az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését.

(4) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell, hogy az Ingatlanokon az M1-es autópálya bicskei szakaszának építésekor létesült munkásszálló barakképületeinek és irodaépületeinek bontását, a bontásból származó anyagok elszállítását, a Ingatlanokhoz kapcsolódó tereprendezési feladatokat (a továbbiakban együttesen: Tereprendezés) elvégzi, és a Tereprendezést a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 6 hónapon belül megkezdi.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 15–17. §, a 23. §, a 26. § (2) bekezdése, a 27–31. §, a 33. §, a 35. § (1) bekezdése, a 44. § b) pontja, a 45. § és az 54. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (1) bekezdése a HM Arzenál Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

3. §2

4. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

4. §3

5. §4

6. §5

7. §6

8. §7

9. §8

10. §9

5. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

11. §10

12. §11

13. §12

14. §13

6. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

15. §14

16. §15

17. §16

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

18. §17

19. §18

20. §19

8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

21. §20

22. §21

9. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

23. §22

10. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

24. §23

25. §24

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

26. § (1)25

(2)26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

12. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

32. §32

33. §33

34. §34

35. § (1)35

(2)36

13. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

36. §37

14. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

15. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

41. §42

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

a)46

b)47

45. §48

17. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

46. §49

47. §50

48. §51

49. §52

50. §53

51. §54

52. §55

18. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

53. §56

54. §57

19. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény módosítása

55. §58

56. §59

57. §60

1. melléklet a 2020. évi CLXXIII. törvényhez61

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § (1) bekezdése a 2. § (3) bekezdése alapján a HM Arzenál Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

26

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére