• Tartalom
Oldalmenü

1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről

2020.11.21.

A Kormány a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. sorában foglalt beruházás megvalósítása érdekében

1. egyetért a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kisvárda belterület 924/3 helyrajzi számú ingatlanon azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;

2. a Beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 4 244 876 061 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 34. Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 915 347 985 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részének rendelkezésre állásáról a központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022–2023. évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. február 28.

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Magyar Kézilabda Szövetség részére biztosított támogatási összeggel való elszámolás és a fel nem használt támogatási összeg visszafizetésének teljesüléséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.

8.1

1

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.