• Tartalom

20/2020. (XII. 30.) PM rendelet

20/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról

2021.01.02.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a más szervhez kirendeltek, illetve vezényeltek kivételével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottjára (a továbbiakban: foglalkoztatott) terjed ki.

2. § (1) A NAV vezetője, a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, a NAV területi szerveinek vezetője, valamint a NAV nyomozó hatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetője munkabiztonsági okból, a szolgálatellátás, valamint a munkavégzés rendjének fenntartása és ellenőrizhetősége érdekében, az integritási érdek szem előtt tartásával – a (2) bekezdésben és a 3. §-ban foglalt kivételekkel – belső szabályzatban megtilthatja, hogy a foglalkoztatott rendes és rendkívüli munkaidőben (a továbbiakban együtt: munkaidő)

a) tízezer forintot meghaladó készpénzt és – az elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kivéve – készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,

b) külföldi készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,

c) magáncélú telekommunikációs eszközt,

d) ötezer forintot meghaladó összegű élvezeti cikket, így különösen alkoholterméket, dohánygyártmányt, kávét,

e) húszezer forintot meghaladó értékű egyéb vagyontárgyat, így különösen nemesfémtárgyat, drágakövet, egyéb értéktárgyat

magánál tartson.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom előírása esetén a tilalom nem vonatkozhat a foglalkoztatott által szabályszerűen átvett, elszámolási kötelezettséggel magánál tartott készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, dolog, valamint a foglalkoztatott által viselt személyes ékszer, értéktárgy birtokban tartására.

3. § A közvetlen vezető a foglalkoztatott írásbeli kezdeményezésére engedélyezheti, hogy a foglalkoztatott tízezer forintot meghaladó összegű készpénzt tarthasson magánál. Az engedély különös méltánylást érdemlő, indokolt esetben adható meg.

4. § (1) A foglalkoztatott a munkaidő megkezdésekor köteles a közvetlen vezetője részére nyilatkozni a nála található 2. § (1) bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyról. A foglalkoztatott a 3. § szerinti engedéllyel érintett készpénzt a közvetlen vezetője részére bemutatja.

(2) A foglalkoztatott a nyilatkozattételt követően köteles a 2. § (1) bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyat az értékmegőrző szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a kijelölt átvevőnek átadni. A 2. § (1) bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyat a munkaidő befejezését követően a foglalkoztatott részére vissza kell adni.

(3) Az átadott 2. § (1) bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyat

a) az értékmegőrző szekrényben vagy

b) lezárt, az átadó nevére szóló és az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében

kell tárolni a munkaidő végéig.

(4) Az átadás-átvétel tényét, a nyilatkozatot külön erre a célra megnyitott nyilvántartásban, egyedi sorszámmal kell rögzíteni.

5. § (1) A közvetlen vezető írásban vagy szóban korlátozhatja, hogy a foglalkoztatott magáncélú telekommunikációs eszközét munkaidő során használja, ha annak munkaidőben történő magánál tartása a 2. § (1) bekezdése alapján nem tiltott, de a végrehajtandó feladatok tartalma alapján a munkavégzéssel nem egyeztethető össze a magáncélú telekommunikációs eszköz használata.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás vonatkozhat a munkaidő teljes tartamára, annak meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott feladat végrehajtásának időtartamára.

6. § (1) Ha a foglalkoztatott esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely indokolja, hogy a foglalkoztatott a magáncélú telekommunikációs eszközt – a 2. § vagy az 5. § alapján megállapított korlátozástól eltérően – magánál tartsa és használja, azt a foglalkoztatott erre irányuló írásbeli kérelmére a közvetlen vezető meghatározott időszakra írásban engedélyezheti.

(2) Ha a körülmények az írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a közvetlen vezető szóban is engedélyezheti a foglalkoztatottnak, hogy a magáncélú telekommunikációs eszközt magánál tartsa és használja. Az engedélyt az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül írásba kell foglalni.

(3) Ha a szolgálatot olyan helyen kell teljesíteni, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a foglalkoztatott folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a közvetlen vezető engedélyezheti, hogy a foglalkoztatott a magáncélú telekommunikációs eszközt magánál tartsa.

7. § Az e rendeletben meghatározott korlátozások betartását a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a NAV szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt szervezeti egység ellenőrizheti.

8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

9. §1

1

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére