• Tartalom

21/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról1

2020.09.24.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. borászati termék: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) VII. melléklet II. részében szereplő szőlőből készült termék;

2. bortermelő: olyan hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett termelő, aki borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzemmel rendelkezik;

3. ipari és gyógyászati célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az e rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított borászati termékek egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

4. ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre, valamint nem élelmiszeripari célú további feldolgozásra irányul;

5. krízislepárlási intézkedés: a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i 2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke szerint végzett lepárlás;

6. lepárlási vállalás: az a lepárlóüzem által krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiség, amelynek lepárlását a lepárlóüzem a támogatási időszak során vállalja;

7. lepárlási keret: a krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszak folyamán támogatással lepárolható borászati termékmennyiség;

8. lepárlóüzem: borászati termék lepárlását végző olyan üzem, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) borászati termékek krízislepárlási támogatással történő lepárlása intézkedés keretében nyilvántartásba vett;

9. támogatási időszak: 2020. július 1-jén kezdődő és szeptember 25-én végződő időszak;

10. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;

11. termelési napló: az e rendelet szerinti támogatással érintett ipari és gyógyászati célú nyers alkohol előállításához felhasznált borászati termékekről és azok felhasználásával előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol termékekről naprakészen vezetett nyilvántartás.

2. § (1) A lepárlási keret nagysága 250 ezer hektoliter.

(2) A támogatási keret összege 2,5 milliárd forint.

(3) E rendelet alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.

(4) A lepárlóüzemnek a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon postai úton vagy személyesen, a közleményében meghatározott időpontig kell bejelentenie a Kincstárnak. A bejelentést a Kincstár közleményének hatálybalépésétől számított öt napon belül kell megküldeni.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit;

b) a lepárlás helyét;

c) a lepárlóüzem adóraktári engedélyének számát;

d) a vállalt lepárlási célú borászati termék mennyiségét hektoliterben;

e) a lepárló nyilatkozatát arról, hogy

ea) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom-mérésének eszközeivel,

eb) a vállalt borászati termékekből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt kíván előállítani,

ec) vállalja a (9) bekezdés szerinti kötelezettségeket;

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(6) A bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát.

(7) A bejelentés visszavonásig érvényes.

(8) A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemet a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételre az a lepárlóüzem jogosult, amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a (4) bekezdés szerinti bejelentés benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom-mérésének eszközeivel,

c) borászati termékekből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt kíván előállítani, és

d) a krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiségre vonatkozó vállalást tesz a támogatási időszakra vonatkozóan.

(9) A lepárlóüzem nyilatkozatban vállalja, hogy

a) a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést köt, amelyben az átvett borászati terméktételre vonatkozó hegybírói igazolás számát, valamint a borászati termék forgalombahozatali azonosítóját feltünteti,

b) a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,

c) az átvett borászati termékért legalább a támogatási összeggel megegyező vételárat fizet,

d) az átvételi árat az átvétel napját követő hetven napon belül megfizeti,

e)2 az átvett borászati terméket 2020. szeptember 25-éig lepárolja,

f) a krízislepárlással előállított nyers alkoholt kizárólag ipari vagy gyógyászati felhasználásra értékesíti vagy hasznosítja,

g) biztosítja a krízislepárlás során a borászati termékből származó ipari és gyógyászati célú nyers alkoholnak a lepárlóüzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását, és

h) a feltételek teljesítésével kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított tizenöt napon belül bejelenti a Kincstárnak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

(10) Annak a lepárlóüzemnek, amelyet a Kincstár krízislepárlási intézkedéssel kapcsolatban az e rendelet hatálybalépését megelőzően már nyilvántartásba vett, be kell jelentenie

a) a lepárlási vállalását és

b) arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a lepárlási vállalását a Kincstár közleményében közétett időpontig lepárolja.

(11) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

3. § (1) A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben történő részvételt a lepárlási keret erejéig hagyja jóvá.

(2) Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalása meghaladja a lepárlási keretet, a Kincstár a lepárlási vállalásokat azok mennyiségének növekvő sorrendjében fogadja el. Ebben az esetben a Kincstár jogosult a sorrendben utolsó lepárlási vállalást részben, a fennmaradó lepárlási keret mértékéig elfogadni.

(3) A Kincstár három napon belül értesíti a bejelentő lepárlóüzemet az elfogadott lepárlási vállalásról.

(4) A Kincstár a (3) bekezdésben foglalt értesítést követően három napon belül közleményt tesz közzé az e rendelet alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemről és a lepárlóüzem elfogadott lepárlási vállalásáról.

(5) Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalásainak összege nem haladja meg a lepárlási keretet, vagy a lepárlóüzem a lepárlási vállalását a támogatási időszakon belül mégsem párolja le, a Kincstár a fennmaradó lepárlási keretet a támogatási időszakon belül a honlapján közzétett közleményben ismételten meghirdetheti.

(6) Az (5) bekezdés szerint meghirdetett lepárlási keretre lepárlási vállalást tevő lepárlóüzemeket a Kincstár a meghirdetett mennyiség erejéig az érkezés sorrendjében hagyja jóvá.

4. § (1) Krízislepárlási intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani, amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti, aki a borászati termék tételhez tartozó borászati termék első borászati termék származási bizonyítványán és ugyanazon tételre vonatkozó forgalomba hozatali engedélyén is szerepel.

(2) Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani a Kincstár közleményében közzétett időszakban lehet.

(3) A bortermelőnek a lepárlóüzem részére át kell adnia

a)3

b)4 a beszállítani kívánt borászati terméktételre vonatkozóan a forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott származási bizonyítványról kiadott igazolást, miszerint az azon szereplő bortételt teljes mennyiségben a bortermelő állította elő, és

c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a borászati terméktételről kiadott forgalombahozatali engedélyét.

(4) A lepárlóüzem az intézkedés keretében csak olyan borászati terméktételt vehet át, amelynek a tulajdonjogát a bortermelő a forgalombahozatali engedéllyel igazolta, és ugyanazon bortermelő a borászati terméktételre vonatkozó első borászati termék származási bizonyítványán is szerepel.

5. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a borászati termékek átadása és átvétele a lepárlóüzem telephelyén történik.

(2)5 Egy bortermelő a támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat be lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.

(3)6 A lepárlóüzemnek az adásvételi szerződést a borászati termék átvétele előtt a (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése céljából be kell mutatnia a Kincstárnak. A Kincstár ellenőrzi

a) a bortermelő által más lepárlóüzemmel krízislepárlási célból kötött adásvételi szerződés meglétét és

b) az adásvételi szerződések szerinti borászati termék mennyiséget.

(4) Ha a lepárlóüzem a (3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, támogatásban nem részesíthető. Ha a Kincstár csak egyetlen lepárlóüzemet vett a 2. § (8) bekezdése szerinti nyilvántartásba, akkor a (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(5) A lepárlóüzem az átvétel napján sorszámozott átvételi elismervényt állít ki, amelynek tartalmaznia kell

a) az átvevő lepárlóüzem nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adószámát,

b) az átadó bortermelőnek a hegybíró igazolásában szereplő azonosító adatait,

c) az átadott borászati termék forgalombahozatali engedélyének számát,

d) az átadott borászati termék mennyiségét literben kifejezve,

e) az átadott borászati termék átvételi árát forint/literben kifejezve,

f) az átadott borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve,

g) a maximálisan átvehető, lepárlásra szánt borászati termék maximális mennyiségét literben kifejezve a hegybíró igazolása alapján,

h) az átvétel időpontját és

i) az átvétel helyét.

(6) A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani, amelyből egy példány a bortermelőt illeti meg.

(7) A lepárlóüzem az átvételi elismervényt öt évig köteles megőrizni.

(8) Ha a borászati termékek átadásakor a bortermelő az átvevő lepárlóüzem által megállapított mennyiséget vitatja, a bortermelő és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében kell a lepárlóüzemnek az átvételre vonatkozó mennyiség- és alkoholtartalom-mérést elvégezni.

6. § A lepárlóüzem az átvételi elismervényekben szereplő adatokról bortermelőnként tételes nyilvántartást vezet.

7. § A támogatás összegét az e rendelet szerint átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége alapján kell meghatározni, az 1. mellékletben foglaltak szerint. Egy borászati termelő által szállított bormennyiség után fizetett támogatás nem lehet több mint 115 forint/liter.

8. § (1) Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely a 2. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett, és a krízislepárlás céljából átvett borászati termékből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt állított elő.

(2) A lepárlóüzem az 1. mellékletben meghatározott támogatási összeg 80%-ának igénylésére jogosult, ha a lepárlásra szánt borászati terméket átvette, és a borászati termék ellenértékét teljes mértékben megfizette.

(3) Egy lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.

(4) A támogatási kérelmet legkésőbb a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon és határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét és

ad) kapcsolattartási információit,

b) az átvett borászati termék adatait (az átvett borászati termékek összmennyisége hektoliterben megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve),

c) a lepárlás céljából átvett borászati termék tárolásának helyét (cím, helyrajzi szám),

d) az átvételi összesítőt, amely bortermelőnként tartalmazza az átadó nevét, adóalanyi jogállását, az átvett borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát, az átvétel időpontját, az átvétel helyét, a borászati termék típusát, a borászati termék mennyiségét hektoliterben megadva, a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve, az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó értéket, a számlák számát és a kifizetés dátumát),

e) az igényelt támogatás összegét és

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervény egy példányát borászati termék tételenként,

b) a borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentumot,

c) az átvett borászati termékekre vonatkozó forgalombahozatali engedély másolatát és

d)7 a tárolótartály-nyilvántartás másolatát.

(6) A lepárlóüzem az 1. mellékletben meghatározott támogatási összeg 20%-ának igénylésére jogosult, ha a lepárlásra szánt borászati terméket lepárolta, és a (7) bekezdés szerinti támogatási kérelmét benyújtotta.

(7) A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon és határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét és

ad) kapcsolattartási információit,

b) az átvett borászati termék mennyiségét hektoliterben,

c) a lepárlás alábbi adatait:

ca) a lepárolt borászati termékek összmennyiségét hektoliterben kifejezve,

cb) a lepárolt borászati termék számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve és

cc) a lepárlással előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

d) bortermelőnként

da) a lepárlási összesítőt,

db) a bortermelő nevét, adóalanyi jogállását,

dc) a borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát,

dd) a borászati termék átvételének időpontját és helyét,

de) a borászati termék típusát,

df) a borászati termék mennyiségét hektoliterben kifejezve,

dg) a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve és

dh) az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó érték, a számlák száma és a kifizetés dátuma),

e) az igényelt támogatás összegét és

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(8) A (7) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a borászati termékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete szerinti, elkészített adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati termékeket lepárolták,

b) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza

ba) a lepárlás időpontját,

bb) a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát,

bc) a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását,

bd) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét literben kifejezve és

be) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

c) a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

(9) A lepárlóüzem az 1. mellékletben meghatározott támogatási összeg 100%-ának igénylésére jogosult, ha a lepárlásra szánt borászati terméket átvette, a borászati termék ellenértékét teljes mértékben megfizette, a borászati terméket lepárolta, és az adott borászati termékre vonatkozóan a (2) és (6) bekezdés alapján támogatást nem igényelt.

(10) A (9) bekezdés alapján a támogatási kérelmeket a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon és határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit,

b)8 az átvett borászati termék mennyiségét hektoliterben,

c) a lepárlás alábbi adatait:

ca) a lepárolt borászati termékek összmennyiségét hektoliterben kifejezve,

cb) a lepárolt borászati termékek számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve és

cc) a lepárlással előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

d) bortermelőnként

da) a lepárlási összesítőt,

db) a bortermelő nevét, adóalanyi jogállását,

dc) a borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát,

dd) a borászati termék átvételének időpontját és helyét,

de) a borászati termék típusát,

df) a borászati termék mennyiségét hektoliterben kifejezve,

dg) a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve és

dh) az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó érték, a számlák száma és a kifizetés dátuma),

e) az igényelt támogatás összegét és

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(11) A (10) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát borászati termék tételenként,

b) a borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentumot,

c) a borászati termékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki vhr. 1. melléklete szerinti, elkészített adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati termékeket lepárolták,

d) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza

da) a lepárlás időpontját,

db) a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát,

dc) a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását,

dd) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét literben kifejezve és

de) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

e)9 a tárolótartály-nyilvántartás másolatát,

f) az átvett borászati termékekre vonatkozó forgalombahozatali engedély másolatát és

g) a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

9. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmet visszautasítja, amennyiben a kérelmező nem tett eleget a 2. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek.

(2) A Kincstár a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a lepárlóüzem által vállalt és ténylegesen lepárolt borászati termékmennyiség mértékéig.

(3) Nem igényelhető támogatás azon borászati termék krízislepárlása után,

a) amelyre vonatkozóan a bortermelő a lepárlóüzem részére a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat nem nyújtotta be,

b) amelynek a tulajdonjogát a bortermelő a 4. § (4) bekezdése alapján nem igazolta,

c) amelyet a lepárlóüzem az 5. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiségen túl vett át a bortermelőtől, vagy

d) amelynek adásvételi szerződését a lepárlóüzem a Kincstárnak nem mutatta be.

10. § (1) A Kincstár ellenőrzése kiterjed

a) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzésére egyes tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,

b) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol szúrópróbaszerű ellenőrzésére, amelynek során a Kincstár mintát vesz az ipari és gyógyászati célú nyers alkoholból, és meghatározza annak alkoholtartalmát,

c) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű ellenőrzésére, valamint az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére,

d) az ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű ellenőrzésére, ami kiterjedhet a folyamat, a bizonylatok és az átadott termék minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatára.

(2) A Kincstár az ellenőrzései során, valamint a döntései meghozatalánál figyelembe veszi a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint vezetett és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámhatóság) által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(3) Jogosulatlan támogatási igénynek minősül, ha a támogatási kérelemben szereplő borászati termék lepárlását hatósági intézkedés keretében rendelték el.

11. § A Kincstár a támogatást a közleményében közzétett határidőig fizeti ki.

12. § (1) A támogatással érintett ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a lepárlóüzemnek értesítenie kell a Kincstárt a közleményben közétett módon, az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítésnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem azonosításához szükséges adatokat (ügyfél-azonosító, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely, szállítási cím, adóraktár vagy keretengedély száma),

c) a hasznosításra történő átadás helyét,

d) a hasznosításra történő átadás időpontját és

e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve.

(2) Ha a hasznosító megegyezik a lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.

(3) A támogatott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, ha az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, amelyet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldött a Kincstár részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),

b) az ipari és gyógyászati célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),

c) a hasznosító arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt kizárólag ipari és gyógyászati célra hasznosítja és

d) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

13. § (1) A bortermelőtől átvett borászati termékekből lepárlással előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan teljesülését a Kincstár utólagosan is ellenőrizheti. Az utólagos ellenőrzés kiterjed

a) a készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari és gyógyászati célú nyers alkoholra, annak mennyisége, illetve alkoholtartalma megállapítására,

b) a hasznosított ipari és gyógyászati célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljes körű ellenőrzésére,

c) a 12. § (1) bekezdése szerinti értesítés, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat összevetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,

d) a Jöt. által előírt nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

(2) Az utólagos ellenőrzés során felvett készletadatok meghatározásakor a jövedéki vhr. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

14. § A támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni, ha a Kincstár

a) vagy a vámhatóság ellenőrzése a hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a kiadott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ebben az esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari és gyógyászati célú nyers alkoholmennyiség alapján kell meghatározni,

b) vagy a vámhatóság ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ebben esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

c) azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt a 12. § (1) bekezdése szerinti értesítés benyújtása nélkül, vagy a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, ebben az esetben a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i 2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének;

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének;

c) a Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. fejezet 3. szakaszának; valamint

d) a Bizottság a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló 2016/1150/EU végrehajtási rendelet II. fejezet 3. szakaszának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

17. §10 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 46/2020. (IX. 23.) AM rendelettel [a továbbiakban: 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet] megállapított 5. § (2) bekezdését a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet hatálybalépésekor11 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez

A

B

C

1.

Alkoholtartalom (%vol)

Átvételi ár (Ft/l)

2.

9,00 – 9,09

56,6

3.

9,10 – 9,19

57,8

4.

9,20 – 9,29

59,1

5.

9,30 – 9,39

60,4

6.

9,40 – 9,49

61,7

7.

9,50 – 9,59

63,0

8.

9,60 – 9,69

64,3

9.

9,70 – 9,79

65,6

10.

9,80 – 9,89

67,0

11.

9,90 – 9,99

68,4

12.

10,00 – 10,09

69,8

13.

10,10 – 10,19

71,1

14.

10,20 – 10,29

72,6

15.

10,30 – 10,39

74,0

16.

10,40 – 10,49

75,4

17.

10,50 – 10,59

76,9

18.

10,60 – 10,69

78,3

19.

10,70 – 10,79

79,8

20.

10,80 – 10,89

81,3

21.

10,90 – 10,99

82,8

22.

11,00 – 11,09

84,3

23.

11,10 – 11,19

85,8

24.

11,20 – 11,29

87,4

25.

11,30 – 11,39

89,0

26.

11,40 – 11,49

90,5

27.

11,50 – 11,59

92,1

28.

11,60 – 11,69

93,7

29.

11,70 – 11,79

95,3

30.

11,80 – 11,89

97,0

31.

11,90 – 11,99

98,6

32.

12,00 – 12,09

100,3

33.

12,10 – 12,19

101,9

34.

12,20 – 12,29

103,6

35.

12,30 – 12,39

105,3

36.

12,40 – 12,49

107,0

37.

12,50 – 12,59

108,8

38.

12,60 – 12,69

110,5

39.

12,70 – 12,79

112,2

40.

12,80 – 12,89

114,0

41.

12,9 vagy ennél nagyobb

115

2. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez12

3. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez13

4. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez14

1

A rendeletet a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. június 6. napjával.

2

A 2. § (9) bekezdés e) pontja a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdés a) pontját a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 42. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 42. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (5) bekezdés d) pontja a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (10) bekezdés b) pontja a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (11) bekezdés e) pontja a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 17. §-t újonnan a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 42. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 24.

12

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére