• Tartalom

2020. évi XXXI. törvény

2020. évi XXXI. törvény

egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról1

2022.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. § A Kkt.

a)3

b)4

lép.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §5

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

32. §34

33. §35

34. § (1)36

(2)37

8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

35. §38

9. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

36. §39

10. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

37. §40

38. §41

39. §42

40. §43

41. §44

42. §45

43. §46

44. §47

45. §48

46. §49

47. §50

11. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

48. §51

49. §52

50. § (1)53

(2)54

(3)55

51. §56

52. §57

53. §58

54. §59

55. §60

56. §61

57. §62

58. §63

59. §64

60. §65

61. §66

62. §67

12. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

63. §68

64. §69

65. §70

13. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

66. §71

67. §72

68. §73

69. §74

70. §75

71. §76

72. §77

73. §78

74. §79

75. §80

76. §81

14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

77. §82

78. §83

15. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

79. §84

80. §85

81. §86

16. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

82. §87

83. §88

17. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

84. §89

85. §90

86. §91

87. §92

88. §93

89. §94

90. §95

18. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

91. §96

92. §97

19. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

93. §98

94. §99

95. §100

96. §101

97. §102

98. §103

20. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

99. §104

100. §105

101. §106

102. §107

103. §108

104. §109

21. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

105. §110

22. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

106. §111

23. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

107. §112

108. §113

109. §114

110. §115

111. §116

112. §117

113. §118

114. §119

115. §120

116. §121

24. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

117. §122

118. §123

119. §124

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

120. §125

26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

121. §126

122. §127

27. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

123. §128

124. § (1)129

(2)130

125. §131

126. §132

127. §133

128. §134

129. §135

130. §136

131. §137

132. §138

133. §139

134. §140

135. §141

136. § (1)142

(2)143

137. §144

138. §145

139. §146

140. §147

141. §148

28. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény módosítása

142. §149

29. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

143. §150

144. §151

145. §152

146. §153

147. §154

148. §155

149. §156

150. §157

151. §158

152. §159

30. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

153. §160

154. §161

155. §162

156. §163

157. §164

158. §165

159. §166

160. §167

161. §168

162. §169

31. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

163. §170

32. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

164. §171

33. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

165. §172

34. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

166. §173

167. §174

168. §175

169. §176

170. §177

171. §178

172. §179

173. §180

174. §181

175. §182

176. §183

177. §184

178. §185

179. §186

180. §187

181. §188

182. §189

183. §190

184. §191

185. §192

35. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

186. §193

187. §194

36. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

188. §195

37. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

189. § (1)196

(2)197

(3)198

(4)199

38. Záró rendelkezések

190. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. §, a 34. § (2) bekezdése, a 66. §, a 68. §, a 71–76. §, a 95. §, a 124. § (2) bekezdése, a 131. §, a 136. § (1) bekezdése, a 164. § és a 188. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, a 23–26. §, a 31. § a)–c) pontja, a 115. §, a 166. §, a 167. §, a 168. §, a 178. §, a 179. §, a 180. §, a 184. § b), d), f), g) és r) pontja és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. §, a 17. § és a 189. § (2)–(4) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba.

(5) Az 50. § (3) bekezdése, az 51. §, az 53. §, a 60. § és a 61. § j) pontja és a 146. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 94. §, a 97. § és a 98. § c) és f) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(7) Az 1. §, a 2. § a) pontja, a 67. §, a 70. §, a 107. §, a 120. § és a 165. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

191. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

192. § (1) Ez a törvény

a) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény

a) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez200

2. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez201

3. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez202

4. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez203

5. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez204

6. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez205

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a) pontja a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

4

A 2. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 50. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 67. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

73

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

76

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 107. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

113

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 120. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

126

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 124. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 124. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 136. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 136. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 165. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

173

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 189. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 189. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére