• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi XXXI. törvény

egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról1

2021.03.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. § A Kkt.

a)3

b)4

lép.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §5

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

32. §34

33. §35

34. § (1)36

(2)37

8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

35. §38

9. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

36. §39

10. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

37. §40

38. §41

39. §42

40. §43

41. §44

42. §45

43. §46

44. §47

45. §48

46. §49

47. §50

11. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

48. §51

49. §52

50. § (1)53

(2)54

(3)55

51. §56

52. §57

53. §58

54. §59

55. §60

56. §61

57. §62

58. §63

59. §64

60. §65

61. §66

62. §67

12. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

63. §68

64. §69

65. §70

13. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

66. §71

67. §72

68. §73

69. §74

70. §75

71. §76

72. §77

73. §78

74. §79

75. §80

76. §81

14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

77. §82

78. §83

15. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

79. §84

80. §85

81. §86

16. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

82. §87

83. §88

17. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

84. §89

85. §90

86. §91

87. §92

88. §93

89. §94

90. §95

18. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

91. §96

92. §97

19. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

93. §98

94. §99

95. §100

96. §101

97. §102

98. § A Bnytv.

a)103

b)104

c)105

d)106

e)107

f)108

lép.

20. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

99. §109

100. §110

101. §111

102. §112

103. §113

104. §114

21. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

105. §115

22. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

106. §116

23. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

107. §117

108. §118

109. §119

110. §120

111. §121

112. §122

113. §123

114. §124

115. §125

116. §126

24. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

117. §127

118. §128

119. §129

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

120. §130

26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

121. §131

122. §132

27. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

123. §133

124. § (1)134

(2)135

125. §136

126. §137

127. §138

128. §139

129. §140

130. §141

131. §142

132. §143

133. §144

134. §145

135. §146

136. § (1)147

(2)148

137. §149

138. §150

139. §151

140. §152

141. §153

28. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény módosítása

142. §154

29. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

143. §155

144. §156

145. §157

146. §158

147. §159

148. §160

149. §161

150. §162

151. §163

152. §164

30. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

153. §165

154. §166

155. §167

156. §168

157. §169

158. §170

159. §171

160. §172

161. §173

162. §174

31. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

163. §175

32. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

164. §176

33. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

165. §177

34. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

166. §178

167. §179

168. §180

169. §181

170. §182

171. §183

172. §184

173. §185

174. §186

175. §187

176. §188

177. §189

178. §190

179. §191

180. §192

181. §193

182. §194

183. §195

184. §196

185. §197

35. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

186. §198

187. §199

36. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

188. §200

37. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

189. § (1)201

(2)202

(3)203

(4)204

38. Záró rendelkezések

190. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. §, a 34. § (2) bekezdése, a 66. §, a 68. §, a 71–76. §, a 95. §, a 124. § (2) bekezdése, a 131. §, a 136. § (1) bekezdése, a 164. § és a 188. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, a 23–26. §, a 31. § a)–c) pontja, a 115. §, a 166. §, a 167. §, a 168. §, a 178. §, a 179. §, a 180. §, a 184. § b), d), f), g) és r) pontja és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. §, a 17. § és a 189. § (2)–(4) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba.

(5) Az 50. § (3) bekezdése, az 51. §, az 53. §, a 60. § és a 61. § j) pontja és a 146. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 94. §, a 97. § és a 98. § c) és f) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(7) Az 1. §, a 2. § a) pontja, a 67. §, a 70. §, a 107. §, a 120. § és a 165. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

191. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

192. § (1) Ez a törvény

a) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény

a) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez205

2. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez206

3. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez207

4. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez208

5. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez209

6. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez210

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a) pontja a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

4

A 2. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 50. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 67. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

73

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

76

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 94. § a 190. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

100

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 97. § a 190. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

103

A 98. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 98. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 98. § c) pontja a 190. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

106

A 98. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 98. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 98. § f) pontja a 190. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

109

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 107. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

118

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 120. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

131

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 124. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 124. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 136. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 136. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 165. § a 190. § (7) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

178

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 189. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 189. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 189. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.