• Tartalom

32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás

32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás

a bűnügyi technikai tevékenységgel kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről1

2020.11.27.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a bűnügyi technikai tevékenységgel kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére kiadom az alábbi utasítást:
1. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 6. alcíme a következő 21/A. ponttal egészül ki:
„21/A. Indokolt esetben a területi nyomozó hatóság vezetője közvetlenül megkeresheti a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály területi vagy irányítása alá tartozó helyi nyomozó hatóság által végzett eljárási cselekmény végrehajtásában történő közreműködése érdekében.”
2. Az Utasítás II. fejezete a következő 7. alcímmel egészül ki:
„7. A bizottság
21/B. A bizottság az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szerv állományából az eljárási cselekmény helyszíni végrehajtására esetileg létrehozott csoport, amelynek feladata különösen a bizonyításhoz szükséges személyi és tárgyi eszközök – ideértve az iratokat, az okiratokat és az elektronikus adatokat is – beszerzése és elsődleges értékelése.
21/C. A bizottságban részt vevő személy feladatkörében felel a tevékenysége – így különösen a helyszíni adatgyűjtés, a tárgyi bizonyítási eszközök, nyomok felkutatása, maradéktalan összegyűjtése, rögzítése, csomagolása és hitelesítése – jog- és szakszerű végrehajtásáért és annak előírásoknak megfelelő helyszíni dokumentálásáért.
21/D. Az ügy jellegére, megítélésére és a helyszín sajátosságaira is figyelemmel az eljárási cselekményt kivételes esetben egy fő is végrehajthatja.
21/E. A bizottság szükség esetén további tagokkal – így különösen szakértővel, szaktanácsadóval, az eljárási cselekmény elvégzéséhez szükséges szaktudással, felszereléssel vagy szolgálati kutyával rendelkező személlyel – bővíthető.
21/F. A bizottságban a tárgyi bizonyítási eszközök, nyomok felkutatását, összegyűjtését, rögzítését, csomagolását, hitelesítését elsősorban az ilyen tevékenység végzésére felkészített személy végezheti.”
a) 7. pont b) alpontjában a „szemlebizottság-vezetőt” szövegrész helyébe a „bizottság tagjait” szöveg;
b) 13. pont d) alpontjában az „így különösen kutyavezető,” szövegrész helyébe az „így különösen bizottság, szakértő, szaktanácsadó, kutyavezető,” szöveg;
c) 25 és 26. pontjában a „területi szervek” szövegrész helyébe a „területi rendőri szervek” szöveg;
d) 26. pontjában a „helyi szerveknél” szövegrész helyébe a „helyi rendőri szerveknél” szöveg;
e) 27. pont a) és b) alpontjában a „területi és a helyi szervek” szövegrész helyébe a „területi és a helyi rendőri szervek” szöveg
lép.
4. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
5. Hatályát veszti az Utasítás 7. pont d) alpontja.
6. Hatályát veszti a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás.
7. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 7. pont alapján hatályát vesztette 2020. november 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére