• Tartalom

333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.07.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A település megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne
(helyrajzi szám)

2.

Alsónemesapáti

03

3.

Alsónemesapáti

210

4.

Alsónemesapáti

054/2

5.

Alsónemesapáti

055/2

6.

Alsónemesapáti

052/2

7.

Búcsúszentlászló

307

8.

Búcsúszentlászló

422

9.

Búcsúszentlászló

430

10.

Búcsúszentlászló

445/3

11.

Búcsúszentlászló

467

12.

Búcsúszentlászló

468

13.

Búcsúszentlászló

471

14.

Búcsúszentlászló

472

15.

Búcsúszentlászló

474

16.

Búcsúszentlászló

476

17.

Kisbucsa

0115

18.

Nemesapáti

019

19.

Nemeshetés

0115

20.

Nemessándorháza

0364

21.

Nemesszentandrás

090

22.

Pölöske

054

23.

Pölöske

079

24.

Pölöske

095

25.

Pölöske

0116/1

26.

Pölöske

0116/2

27.

Pötréte

078/1

28.

Vöckönd

015

29.

Vöckönd

013

2. melléklet a 333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. bányahatósági engedélyezési eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére