• Tartalom

35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról

2023.04.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 106/A. §-ában foglaltak alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományának alkalmasságvizsgálatával összefüggő eljárási szabályok meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományában (a továbbiakban: Rendőrség)
a) hivatásos szolgálati jogviszonyban állók egészségi, pszichológiai és fizikai;
b) rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban állók munkaköri és fizikai;
c) munkaviszonyban állók fizikai
alkalmasságvizsgálatára terjed ki [az a)–c) pont szerinti személyek a továbbiakban együtt: személyi állomány].

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) alapellátó egység:
aa)1 az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK), valamint a pszichológiai alapellátás tekintetében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) és a Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: NOK) esetén az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály (a továbbiakban: ORFK SZF ESZHF),
ab) a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) esetén a KR Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály,
ac) a NOK egészségügyi alapellátása tekintetében a NOK Nemzetközi Ellátó és Működéstámogató Osztály,
ad) a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) esetén az RRI Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály,
ae)2 a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK), valamint az egészségügyi alapellátás tekintetében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság esetén a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Osztály,
af)3 a vármegyei rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: VMRFK) esetén az VMRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály vagy Egészségügyi és Pszichológiai Csoport vagy Oktatási és Kiképzési Alosztály;
ag)4 a ROKK egészségügyi alapellátása tekintetében a ROKK Humánigazgatási Osztály Egészségügyi Csoport;
b) alapellátó orvos: a Rendőrség alapellátó egységénél foglalkoztatási jogviszonyban álló vagy közreműködői szerződés útján igénybe vett orvos;
c) alapellátó pszichológus: a Rendőrség alapellátó egységénél foglalkoztatási jogviszonyban álló vagy közreműködői szerződés útján igénybe vett pszichológus;
d) egészségügyi személyzet: az orvos, a diplomás ápoló, a mentőtiszt, a mentőápoló, a felcser, az ápoló és az egészségügyi asszisztens;
e) vezetői állomány:
ea) az ORFK, a NEBEK, a ROKK, valamint a NOK vezetői szolgálati beosztást betöltő hivatásos állományú tagja, valamint a vezetői munkakört betöltő rendvédelmi igazgatási alkalmazottja és munkavállalója,
eb)5 a KR állományából a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (KR parancsnoka), az igazgató (NNI) és a szolgálatvezető (humánigazgatási) szolgálati beosztást betöltők,
ec)6 az VMRFK és a BRFK állományából a rendőrfőkapitány, a szolgálatvezető (humánigazgatási), valamint az RRI állományából az igazgató és a szolgálatvezető (humánigazgatási) szolgálati beosztást betöltők.

II. FEJEZET
A SZOLGÁLATI BEOSZTÁSOK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATI KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSA ÉS A KATEGÓRIAFELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA

3. Az alkalmasságvizsgálati kategóriákba történő besorolás, az egészségi és a pszichológiai kategóriafeltételek

3. A Rendőrség szolgálati beosztásainak az alkalmasságvizsgálati kategóriákba történő besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

4. A II–XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások szempontjából egészségi kategóriafeltételnek az tekintendő, ha a vizsgált személy mentes a 2. melléklet alapján az adott alkalmasságvizsgálati kategóriához meghatározott kizáró oknak minősülő betegségektől.

5. A II–XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások pszichológiai kategóriafeltételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. A fizikai kategóriafeltételek

6. Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat során az I–II., az V–VI., valamint a IX–X. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetén a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. mellékletében meghatározott fizikai minimumfeltételek vizsgálatára kerül sor.

7. A III., a VII., valamint a XI. alkalmasságvizsgálati kategóriákba tartozó szolgálati beosztások esetén a BM rendelet 4. mellékletében meghatározott fizikai minimumfeltételek vizsgálatán túl fizikai kategóriafeltételként
a) a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás és a hanyattfekvésből felülés mozgásformákat, valamint
b) a fekvenyomás, a hajlított karú függés és a helyből távolugrás mozgásformák egyikét
kell végrehajtani.

8. A IV., a VIII., valamint a XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások fizikai kategóriafeltételeként
a) a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás és a hanyattfekvésből felülés mozgásformákat;
b) a fekvenyomás és a hajlított karú függés mozgásformák egyikét, valamint
c) a 4. mellékletben meghatározott mozgásformák egyikét
kell végrehajtani.

9. A 7. pont a)–b) alpontjában és a 8. pont a)–b) alpontjában meghatározott egyes mozgásformák végrehajtása során elért eredményekhez rendelt pontértékeket az 5. melléklet (a továbbiakban együtt: pontérték táblázat), a 8. pont c) alpontjában meghatározott mozgásformák esetén elvárt minimumszintet a 4. melléklet határozza meg.

10. A 7. pont a)–b) alpontjában és a 8. pont a)–b) alpontjában meghatározott mozgásformák végrehajtásáért mozgásformánként legfeljebb 25 pont adható. Az egyes gyakorlatokért többletpont nem adható.

11. Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálatra a III–IV., a VII–VIII., valamint a XI–XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetén évente kerül sor.

12. A hivatásos állomány tagja mentesül az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálaton való részvétel alól, ha az 55. életévét betöltötte, és az általa betöltött szolgálati beosztás az I–II., V–VI., valamint a IX–X. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozik.

5. A saját elhatározáson alapuló fizikai alkalmasságvizsgálat

13. Az I–II., V–VI., valamint a IX–X. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztást betöltő hivatásos állományúak, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munkavállalók saját elhatározásukból történő időszakos fizikai alkalmasságvizsgálata a III., a VII., valamint a XI. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztásokra meghatározott fizikai alkalmasságvizsgálat követelményei alapján történik. Amennyiben a nem hivatásos állományú vizsgált személy nem éri el a 17. pontban meghatározott „alkalmas” minősítés „kiváló” eredménnyel szintet, a minősítésére nem kerül sor. Amennyiben az I–II., V–VI., valamint a IX–X. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztást betöltő hivatásos állományú nem éri el a 17. pontban meghatározott „alkalmas” minősítés „kiváló” eredménnyel szintet, akkor a minősítését kizárólag a szolgálati beosztása szerinti alkalmasságvizsgálati kategóriához tartozó minimumfeltételek alapján kell megállapítani.

14. Az I–II., az V–VI., valamint a IX–X. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztást betöltő hivatásos állományúak saját elhatározásukból évente részt vehetnek az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálaton.

6. Az alkalmas minősítés esetén megállapítható „kiváló” és „megfelelő” eredmény

15. A 7–8. és a 13. pont szerinti fizikai kategóriafeltételének vizsgálatakor a BM rendelet 68. §-ában meghatározott minősítés adható azzal, hogy a kategóriafeltételek vizsgálatakor az „alkalmas” minősítés „megfelelő” vagy „kiváló” eredménnyel is teljesíthető.

16. Az „alkalmas” minősítés „megfelelő” eredménnyel való eléréséhez a pontérték táblázat szerint
a) a III. és a VII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztásoknál legalább 45 pontot;
b) a XI. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztásoknál legalább 40 pontot
kell elérni úgy, hogy minden mozgásforma esetén legalább 5 pontot és a BM rendelet 4. mellékletében meghatározott minimumszintet kell teljesíteni.

17. Az „alkalmas” minősítés „kiváló” eredménnyel való eléréséhez a pontérték táblázatban meghatározottak szerint a III., a VII. és a XI. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztásoknál, valamint a 13. pontban meghatározott személyek esetén legalább 60 pontot és a 4. mellékletben meghatározott minimumszintet kell elérni.

18. A IV., a VIII. és a XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztásoknál az „alkalmas” minősítés „megfelelő” eredménnyel való eléréséhez a pontérték táblázatban meghatározottak szerint legalább 65 pontot és a 4. mellékletben meghatározott minimumszintet kell elérni.

19. A IV., a VIII. és a XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó beosztásoknál az „alkalmas” minősítés „kiváló” eredménnyel való eléréséhez a pontérték táblázatban meghatározottak szerint legalább 70 pontot és a 4. melléklet szerinti futás Cooper-teszten minimumszintet kell elérni.

III. FEJEZET
AZ ALKALMASSÁGVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLYEK KIJELÖLÉSE

7. Az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot végző személyek

20. Az egészségi alkalmasságvizsgálatot első fokon – a 22–25. pontban foglalt kivétellel –
a)7 az ORFK, a KR, az RRI, a ROKK, a NOK, valamint a rendőr-főkapitányságok területi és helyi besorolású szervezeti elemei hivatásos állományú tagjai esetén a szolgálati hely, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottai tekintetében a szervezeti egység szerinti rendőri szerv;
b)8 a NEBEK hivatásos állományú tagjai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai tekintetében az ORFK SZF ESZHF
alapellátó orvosa végzi.

21. A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon – a 22–25. pontban foglalt kivétellel –
a) az ORFK, a KR, és az RRI, valamint a rendőr-főkapitányságok területi és helyi besorolású szervezeti elemei hivatásos állományú tagjai esetén a szolgálati hely, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottai tekintetében a szervezeti egység szerinti rendőri szerv;
b) a NEBEK, a ROKK és a NOK hivatásos állományú tagjai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai tekintetében az ORFK SZF ESZHF
alapellátó pszichológusa végzi.
22.9 KR Regionális Bevetési Igazgatóság bevetési osztályai és a KR Határvadász Ezred határvadász századai hivatásos állománya, valamint a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály (a továbbiakban: KR NNI BSZ NBEFO) I–VI. Bűnüldözési Osztály állománya esetén a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a szolgálatteljesítési hely szerinti VMRFK alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
22/A.10 A KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály RIK Alosztály és a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága (a továbbiakban: KR KSZI) Informatikai Üzemeltetési Osztály állománya esetén a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a BRFK alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
22/B.11 A KR KSZI Légirendészeti Szolgálat és a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Tűzszerész Főosztály Tűzszerész Alosztály (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) állománya (a KR 22–22/B. pont szerinti állománya a továbbiakban együtt: diszlokált állomány) esetén a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon az RRI alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
22/C.12 A ROKK Gazdasági Szervek Műszaki és Üzemeltetési Osztály Csopaki Csoport, valamint a Rendőrképző Akadémia Továbbképzési és Kiképzési Főosztály Alparancsnoki Továbbképző Központ Csopakon szolgálatot teljesítő állománya esetén a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
22/D.13 A KR NNI Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KR NNI MSZ) fedett állománya esetén a pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a KR NNI MSZ állományában szolgálatot teljesítő, pszichológus végzettséggel rendelkező munkatárs végzi.
22/E.14 A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság rendőrőrseinek állománya esetén – a Vízirendészeti Rendőrőrs Budapest állományát kivéve – a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a szolgálatteljesítési hely szerinti VMRFK alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
22/F.15 A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság rendőrőrseinek állománya esetén a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a szolgálatteljesítési hely szerinti VMRFK alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
22/G.16 Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Hívásfogadó Központ Szombathely és Hívásfogadó Központ Miskolc hivatásos állományának egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatát első fokon a szolgálatteljesítési hely szerinti VMRFK alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.

23. A BM rendelet 4. § a), c)–d), valamint g)–h) pontja esetében a diszlokált állomány egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatát első fokon a KR Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.

24. Az alapellátó egység vezetője, az alapellátó orvos és az alapellátó pszichológus vonatkozásában az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot az ORFK SZF ESZHF alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.
25.17 A vezetői állományba tartozó kinevezett vezető, valamint az eredeti szolgálati feladatai alól mentesített és a vezetői állományba tartozó vezetői szolgálati beosztás ellátásával megbízott személy elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatát az ORFK SZF ESZHF alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.

26. A Rendőrség hivatásos állományába kinevezés előtti elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot annak a rendőri szervnek az alapellátó orvosa és az alapellátó pszichológusa végzi, amely rendőri szerv állományába az érintett személy kinevezése történik.

8. Az elsőfokú fizikai alkalmasságvizsgálatot végző személyek
27.18 A fizikai alkalmasságvizsgálatot első fokon – a 28–31. pontban foglalt kivételekkel – a KR, az RRI, a ROKK, a NOK állománya, valamint a rendőr-főkapitányságok területi és helyi szervei vonatkozásában az adott szervnél foglalkoztatott sportszakember vagy közreműködői szerződés alapján igénybe vett sportszakember (a továbbiakban együtt: sportszakember) végzi.

28. A fizikai alkalmasságvizsgálatot a vezetői állomány, az ORFK, a 27. pontban meghatározott kivétellel a NEBEK, valamint a fizikai alkalmasságvizsgálatot végző sportszakemberek vonatkozásában első fokon a ROKK állományában foglalkoztatott sportszakember végzi.

29. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 77. § (1) bekezdés b)–c) és h)–i) pontja alapján rendelkezési állományban lévők fizikai alkalmasságvizsgálatát első fokon a rendelkezési állomány vagy a szolgálati hely szerinti sportszakember hajtja végre.
30.19 A KR NNI BSZ NBEFO I–VI. Bűnüldözési Osztály állományának fizikai alkalmasságvizsgálatát első fokon a KR Regionális Bevetési Igazgatóság állományában foglalkoztatott sportszakember végzi.

31. A BM rendelet 55–59. §-ában meghatározott vezetői szolgálati beosztásba kinevezést megelőző alkalmasságvizsgálat esetében az elsőfokú fizikai alkalmasságvizsgálatot a ROKK állományában foglalkoztatott sportszakember végzi.

32. A Rendőrség hivatásos állományába jelentkezők elsőfokú fizikai alkalmasságvizsgálatát annak a rendőri szervnek a sportszakembere végzi, amelyhez a jelentkezést benyújtották.

9. A másodfokú alkalmasságvizsgálatokat végző személyek
33.20 A Rendőrség hivatásos állományú tagjai, valamint a hivatásos állományba jelentkezők másodfokú egészségi és másodfokú pszichológiai alkalmasságvizsgálatát az ORFK SZF ESZHF alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.

34. Az ORFK SZF ESZHF által végzett elsőfokú alkalmasságvizsgálatok esetén másodfokon az ORFK SZF ESZHF főosztályvezető főorvosa által az ORFK SZF ESZHF állományából kijelölt orvos és pszichológus jár el.
35.21 A Rendőrség hivatásos állományú tagjai, valamint a hivatásos állományba jelentkezők másodfokú fizikai alkalmasságvizsgálatát a ROKK igazgatója által a ROKK állományából kijelölt sportszakember végzi.

IV. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGI, A PSZICHOLÓGIAI ÉS A FIZIKAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT KÖZÖS SZABÁLYAI

36. A személyügyi szerv első alkalommal 2021. január 11-ig, azt követően a tárgyév január 5-ig elkészíti a tárgyévben időszakos alkalmasságvizsgálatra kötelezettek névjegyzékét (a továbbiakban: névjegyzék). Azon rendőri szervek vonatkozásában, amelyek önálló alapellátó egységgel nem rendelkeznek, a személyügyi szerv az egészségügyi, pszichológiai alapellátásukat végző alapellátó egység részére küldi meg a névjegyzéket.

37. Az alapellátó egység és a fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szervezeti elem vagy szervezeti egység (a továbbiakban: fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szerv) szervezeti egységek vagy szervezeti elemek szerinti bontásban, az elvégezhető napi vizsgálatok számának megadásával első alkalommal 2021. január 31-ig, azt követően a tárgyév január 15-ig éves ütemtervet készít. Az ütemterv elkészítésekor a szervezeti egység vagy szervezeti elem létszámának megfelelő időintervallumot kell biztosítani.

38. Az alapellátó egység és a fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szerv az ütemterv megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a szervezeti egység vagy a szervezeti elem vezetőjét az adott szervezeti egység vagy szervezeti elem állománya részére biztosított időszakos alkalmasságvizsgálati időpontokról, az alkalmasságvizsgálat helyszínéről és a kapcsolattartó személyéről.

39. Az alkalmasságvizsgálatra kötelezett közvetlen elöljárója, a szervezeti egység vagy szervezeti elem vezetője
a) intézkedik arról, hogy a szervezeti egysége vagy szervezeti eleme részére biztosított időszakban az alkalmasságvizsgálatra kötelezett állomány az alkalmasságvizsgálaton megjelenjen;
b) amennyiben a személyi állomány tagja önhibáján kívüli okból nem tud az alkalmasságvizsgálaton részt venni, gondoskodik arról, hogy a tárgyév december 15-ig az alkalmasságvizsgálat elvégzése céljából az alkalmasságvizsgálatot végzővel egyeztetett időpontban a személyi állomány tagja az alkalmasságvizsgálaton megjelenjen.
40.22 A személyügyi szerv kiállítja a 37. pont szerint elkészített ütemterv alapján a tárgyévben időszakos alkalmasságvizsgálatra kötelezett személyek részére az alkalmasságvizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és azokat a vizsgálat megkezdése előtt legalább 5 nappal megküldi az érintett szervezeti egység vagy szervezeti elem vezetője részére.

41. Véglegesítés előtti alkalmasságvizsgálat esetében a közvetlen szolgálati elöljáró véleményét tartalmazó dokumentumot a személyügyi szerv az alkalmasságvizsgálat elrendelésével egyidejűleg megküldi a pszichológiai alkalmasságvizsgálatot végző számára.

42. A személyügyi szerv a személyi állományt érintő változásokról, így különösen a szolgálati beosztás, a szolgálati hely módosulásáról, az alkalmasságvizsgálati kategória változásáról, a foglalkoztatási jogviszonyt létesítő és azt megszüntető személyekről, a rendelkezési állományba helyezettekről – az aktuális állapot átvezetése érdekében – az alkalmasságvizsgálatot végző alapellátó egység és a fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szerv vezetőjét havonta írásban tájékoztatja.

43. Az alkalmasságvizsgálat eredményéről kiállított minősítő lapot az alkalmasságvizsgálatot végző alapellátó orvos, az alapellátó pszichológus, valamint a sportszakember megküldi a személyügyi szerv részére.

44. A BM rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott külön ívet az egészségügyi és a pszichológiai dokumentációban kell elhelyezni.

45. Az egészségi, valamint a pszichológiai alkalmasságvizsgálat végrehajtásával kapcsolatos feladatok országos szakirányítását, szakfelügyeletét, ellenőrzését az ORFK SZF ESZHF végzi.

46. A fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásával kapcsolatos feladatok országos szakirányítását, szakfelügyeletét, ellenőrzését, valamint az ellenőrzésben részt vevők elméleti és gyakorlati felkészítését a ROKK végzi.

47. Az egészségi és a fizikai Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll, valamint az abban rögzített szükséges vizsgálatok, továbbá az alkalmasságvizsgálatokkal kapcsolatos iratmintáknak a Rendőrség intranetes oldalán történő közzétételéről az ORFK SZF ESZHF és a ROKK gondoskodik.

V. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT

48. Az alapellátó orvos az időszakos egészségi alkalmasságvizsgálat során tájékoztatja a vizsgált személyt arról, hogy a következő esedékes alkalmasságvizsgálatra – az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokollban meghatározottakon túl – milyen szakorvosi leletek beszerzése szükséges az alkalmasság elbírálásához.

49. Amennyiben az alapellátó orvos az alkalmasságvizsgálat során gondozást igénylő megbetegedést észlel, intézkedik az érintett személy gondozásba vételére.

VI. FEJEZET
A PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT
50.23 Az időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálat lefolytatásához a BM rendelet 70. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú közvetlen elöljárói visszajelzést a közvetlen elöljáró 5 nappal az alkalmasságvizsgálat időpontja előtt az alapellátó pszichológus részére zárt borítékban megküldi.

51. A soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat lefolytatásához a BM rendelet 78. § (4) bekezdésében meghatározott tartalmú közvetlen elöljárói véleményt a vizsgálat elrendelésével egyidejűleg az állományilletékes parancsnok az alapellátó pszichológus részére zárt borítékban megküldi. A közvetlen elöljárói véleményben foglaltakat a szolgálati elöljáró a megküldés előtt az érintettel személyesen ismerteti.

52. A BM rendelet 35. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kompetenciavizsgálatot a minimumfeltételek vizsgálatát követően, attól eltérő napon kell elvégezni, annak eredményét – erre vonatkozó kérés esetén – a kompetenciavizsgálatot végző alapellátó pszichológus küldi meg a vizsgált személy állományilletékes parancsnokának. Az illeszkedésvizsgálat eredményét arra irányuló igény esetén az alapellátó pszichológus személyes konzultáció keretében ismerteti az állományilletékes parancsnokkal.

53. Az alapellátó pszichológus az eredmény átadásáról feljegyzést készít, amelyet a pszichológiai dokumentációban helyez el.

54. Amennyiben egy beosztás betöltésére több jelölt is van, a hivatásos állományba történő kinevezést megelőző, valamint a kategóriaváltáshoz kapcsolódó pszichológiai alkalmasságvizsgálat során elvégzett illeszkedésvizsgálat eredménye alapján felállított sorrendet az alapellátó pszichológus a vizsgálatot követően megküldi az állományilletékes parancsnok részére.

55. Az alkalmasságvizsgálatok keretében elvégzett kompetenciavizsgálat eredménye alapján az alapellátó pszichológus meghatározza a vizsgált személy számára a fejlesztendő kompetenciák körét, amit az egyéni fejlesztési terv összeállításánál figyelembe kell venni.

56. A hivatásos állomány tagja első kompetenciavizsgálatának elvégzésére a személyügyi szerv első alkalommal 2021. február 15-ig, azt követően a tárgyév január 15-ig ütemtervet készít. Az ütemtervet a 2021–2024. év közötti időszakra úgy kell elkészíteni, hogy 2024. december 31-ig a teljes hivatásos állomány rendelkezzen kompetenciavizsgálati eredménnyel.

57. A pszichológiai alkalmasságvizsgálat során a vizsgált személy „korlátozással alkalmas” minősítése esetén, amennyiben a korlátozás jellege „gondozással” került meghatározásra, a gondozásról az alapellátó pszichológus feljegyzést készít, amit a pszichológiai dokumentációban kell elhelyezni. A gondozáson való megjelenést a szolgálati idő terhére kell biztosítani. Amennyiben a gondozáson az érintett személy neki felróható ok miatt nem jelenik meg, a gondozást végző pszichológus javaslatot tehet a soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat elrendelésére.

VII. FEJEZET
A FIZIKAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT

10. A fizikai alkalmasságvizsgálatok közös szabályai

58. A BM rendelet 4. § a)–e) és g)–h) pontja szerinti alkalmasságvizsgálatokra az utasítás időszakos fizikai alkalmasságvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
59.24 A fizikai alkalmasságvizsgálat egészségügyi személyzet vagy az állomány egészségügyi végzettséggel rendelkező tagja vagy a Rendőrség Police Medic képzéssel rendelkező tagja jelenléte nélkül nem hajtható végre.

60. A gyakorlatokat egyéni felkészülés és bemelegítés után egyszeri végrehajtással kell teljesíteni. A kategóriafeltételek teljesítése során, ha a fizikai alkalmasságvizsgálaton részt vevő személy az egyes mozgásformák végrehajtása során elért eredményére figyelemmel kéri, a kérdéses mozgásformát az adott fizikai alkalmasságvizsgálat során egyszer megismételheti.

61. Amennyiben a hivatásos állomány fizikai alkalmasságvizsgálatra kötelezett tagja önhibájából nem jelenik meg az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálaton, a közvetlen elöljárójának minden esetben egyénileg kell vizsgálnia a távolmaradás okát.

62. A fizikai alkalmasságvizsgálat teljesítéséért az állományilletékes parancsnok a felelős, annak végrehajtását a 37. pont szerinti ütemtervben nevesített koordinátor ellenőrzi.

11. Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat

63. Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálatot a tárgyév október 31-ig, egészségi okból történő távolmaradás esetén a tárgyév december 15-ig kell végrehajtani.

64. Amennyiben a hivatásos állomány tagja az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálatról egészségügyi ok miatt marad távol, az eseti orvosi igazolás másolatát a közvetlen elöljárója megküldi a fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szervnek, és intézkedik az igazolásnak a következő évi időszakos fizikai alkalmasságvizsgálatig a személyi anyagban történő elhelyezésére.

65. A hivatásos állomány tagjának
a) a BM rendelet 73. § (2) bekezdése szerinti eseti orvosi igazoláson rögzített egészségi ok megszűnésének várható időpontját;
b) a nem egészségügyi ok miatti igazolt távollét okának megszűntét
követő öt munkanapon belül, de legkésőbb a 63. pontban meghatározott időpontot megelőző munkanapon be kell jelentkeznie az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szervnél a fizikai alkalmasságvizsgálat időpontjának egyeztetése érdekében.

12. A soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat

66. Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat során megállapított „soron kívüli alkalmasságvizsgálat szükséges” minősítés esetén a vizsgált személy részére az alkalmasságvizsgálatot végző sportszakember az alapellátó orvos szakvéleménye kikérésével olyan felzárkóztatási programot állít össze, amely a BM rendelet 68. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül elősegíti a soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálaton az „alkalmas” minősítés elérését.

67. A soron kívüli alkalmasságvizsgálatra a hivatásos állomány tagjának kell bejelentkeznie a szolgálati út betartásával a fizikai alkalmasságvizsgálatot végző szervnél az alkalmasságvizsgálat időpontjának egyeztetése érdekében.

13. A sportcélú szolgálatmentesség

68. Az állományilletékes parancsnok gondoskodik a hivatásos állomány esetében az alkalmasság elérését és szinten tartását szolgáló felkészülés érdekében szükséges heti két óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezéséről.

69. A munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munkavállalók egészségi állapotának és fizikai állóképességének fejlesztését, fenntartását szolgáló, heti két óra szolgálatmentesség, valamint munkavégzés alóli mentesítés (a 68–69. pontban foglalt szolgálatmentesség és munkavégzés alóli mentesítés a továbbiakban együtt: sportcélú szolgálatmentesség) lehetőség szerinti engedélyezéséről.

70. A szolgálat érdekére figyelemmel az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt: munkáltatói jogkör gyakorlója) dönthet a sportcélú szolgálatmentesség igénybe vételi lehetősége biztosításának felfüggesztéséről. A döntést írásban kell meghozni.

71. A sportcélú szolgálatmentesség csak hetente vehető igénybe, annak összevonására kizárólag a szolgálat érdekére figyelemmel, legfeljebb hat óra sportcélú szolgálatmentesség mértékig, a munkáltatói jogkör gyakorlója által szervezett sporttevékenység esetén kerülhet sor.

72. A tárgyhéten igénybe nem vett sportcélú szolgálatmentesség, valamint a szolgálat érdekére figyelemmel a munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján az igénybevétel lehetősége felfüggesztésének időtartamára eső sportcélú szolgálatmentesség utólag nem vehető igénybe.

73. A sportcélú szolgálatmentesség igénybevételét a munkaidő-nyilvántartásban dokumentálni kell.

74. A sportcélú szolgálatmentességet elsősorban a Rendőrség által biztosított helyszínen lehet igénybe venni, ha az a szolgálat ellátásának sérelme nélkül, a helyi sajátosságok figyelembevételével, egyénileg vagy szervezett formában biztosítható. A szolgálat érdekére, valamint a munkáltató által biztosított sportolási lehetőségekre figyelemmel a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározhatja a sportcélú szolgálatmentesség igénybevételének helyi szabályait.

75. Amennyiben a sportcélú szolgálatmentesség igénybevétele nem a Rendőrség által biztosított helyszínen történik, annak helyszínét a közvetlen elöljárónak, vezetőnek előzetesen be kell jelenteni.

76. A sportcélú szolgálatmentesség igénybevételét a közvetlen elöljáró, vezető ellenőrizheti. Amennyiben a sportcélú szolgálatmentesség időtartamát annak igénybe vevője nem a 75. pontban előírt bejelentés szerinti helyen vagy nem a felkészülést szolgáló tevékenységgel tölti, a sportcélú szolgálatmentesség nem a Rendőrség által biztosított helyszínen és felkészülési lehetőségek használatával történő igénybevételének jogát a munkaáltatói jogkör gyakorlója első alkalommal két hónapra, ezt követően hat hónapra megvonja.

14. A „kiváló” eredményű fizikai alkalmasságvizsgálat

77. A munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat „alkalmas” minősítését „kiváló” eredménnyel elérőknek – beleértve az 55 év feletti hivatásos, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, valamint a munkavállalói állományt is – a hivatali szolgálati időrendben két napra, ettől eltérő szolgálati időrendben dolgozók esetén kétszer nyolc órára a szolgálatteljesítés, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéséről, amelyet a tárgyévben kell igénybe venni.

78. A szolgálatteljesítés és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés igénybevételét a munkaidő-nyilvántartásban megfelelően dokumentálni kell.

VIII. FEJEZET
A VEZETŐI ÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI, PSZICHOLÓGIAI, FIZIKAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATA

15. A vezetői állományra irányadó speciális szabályok

79. A vezetői állományra az utasítás rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

80. A vezetői állomány tekintetében
a) a BM rendelet 73. § (2) bekezdése szerinti eseti orvosi igazolás kiadását;
b) az orvosi felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokat, valamint
c) a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség véleményezésével kapcsolatos feladatokat
alapellátó egységként az ORFK SZF ESZHF, valamint az ORFK SZF ESZHF alapellátó orvosai és alapellátó pszichológusai végzik.

81. A 36. pontban foglaltaktól eltérően a vezetői állomány adatait – név, rendfokozat, születési hely, év, hónap, nap, anyja neve, beosztás, szolgálati hely, elérhetőség – tartalmazó névjegyzéket a tárgyév január 15-ig kell megküldeni.

82. A vezetői állomány tekintetében az ORFK SZF ESZHF vezetője és a ROKK igazgatója a 37. pont szerinti ütemtervet az ORFK vezetői esetén az adott szervezeti egység vagy szervezeti elem vezetőjének, a többi rendőri szerv vezetője esetén az állományilletékes parancsnoknak küldi meg.

83. A 42. pontban foglaltaktól eltérően a vezetői állományt érintő személyi változásról 5 munkanapon belül kell tájékoztatást nyújtani.

84. A vezetői állomány alkalmasságvizsgálatát tárgyév december 15-ig kell végrehajtani.

16. A vezetői szolgálati beosztásba kinevezés előtti illeszkedésvizsgálat
85.25 A vezetői szolgálati beosztásba kinevezés előtti pszichológiai alkalmasságvizsgálat keretében elvégzett illeszkedésvizsgálat eredményei alapján az alapellátó pszichológus az általa felállított rangsort a vizsgálatot követően megküldi az állományilletékes parancsnoknak, valamint átadja a kinevezést előkészítő szervezeti elem részére.
85/A.26 A vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés esetén – amennyiben az adott vezetői beosztásnak megfelelő alkalmasságvizsgálati kategóriához tartozó kategóriafeltételek vizsgálatát célozzák – felhasználhatók az érintett személy vizsgálat időpontjában érvényes alkalmasságvizsgálati minősítését megalapozó vizsgálati eredményei. A minősítés meghozatalához a vizsgálatot végző szakember jogosult újabb vizsgálatokat előírni.

86. A rangsor felállításhoz a kinevezésre jogosult vezető megküldi az alapellátó pszichológus számára, hogy az adott vezetői beosztás sajátosságainak megfelelően az egyes neurális modellekhez milyen mértékben illeszkedjen a jelölt kompetenciaprofilja.

87. Az illeszkedésvizsgálat hatékonyságának növelése érdekében a kinevezésre jogosult vezető személyesen konzultál a vizsgálatot végző alapellátó pszichológussal az elvárt vezetői kompetenciaprofilról, valamint az illeszkedésvizsgálat eredményéről.

88. Az alkalmasságvizsgálat keretében elvégzett kompetenciavizsgálat eredménye alapján az alapellátó pszichológus meghatározza az érintett vezető számára a fejlesztendő kompetenciák körét. A javaslatot a tárgyévet követő egyéni fejlesztési terv összeállításánál figyelembe kell venni.

IX. FEJEZET
A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS

89. Az alkalmasságvizsgálattal érintett személy a BM rendelet 87. § (2) bekezdése szerinti észrevételt az első fokon eljárt alkalmasságvizsgálatot végző szervhez nyújthatja be.

90. A másodfokú egészségi vagy pszichológiai alkalmasságvizsgálat elvégzéséhez az ORFK SZF ESZHF részére továbbítani kell
a) a másodfokú vizsgálatra rendelő lapot;
b) fellebbezés esetén a fellebbezést;
c) zárt borítékban az első fokú egészségügyi és/vagy pszichológiai dokumentációt.

91. A másodfokú eljárás időpontjáról és helyszínéről az ORFK SZF ESZHF értesíti a személyügyi szervet az érintett értesítése érdekében.

92. A másodfokon eljáró szerv a minősítő lap megküldésével értesíti a személyügyi szervet a vizsgálat eredményéről, és megküldi az érintett egészségi és/vagy pszichológiai dokumentációját. Amennyiben a vizsgálattal érintett személy helyi szerv állományába tartozik, a személyügyi szerv tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot a vizsgálat eredményéről.

X. FEJEZET
A HÁROMFŐS BIZOTTSÁGI VIZSGÁLAT

17. A pszichológiai háromfős bizottsági vizsgálat

93. A pszichológiai alkalmasságvizsgálaton másodfokon alkalmatlan minősítés esetén eljáró pszichológiai háromfős bizottság munkáját az ORFK SZF ESZHF Pszichológiai Osztály vezetője koordinálja, ennek keretében kijelöli a vizsgálat időpontját és helyszínét, valamint felkéri a BM rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkező tagokat a pszichológiai háromfős bizottságban való részvételre.

94. A pszichológiai háromfős bizottsági vizsgálat lefolytatáshoz a személyügyi szerv az ORFK SZF ESZHF Pszichológiai Osztály részére továbbítja
a) a bizottsági vizsgálatra rendelő lapot;
b) zárt borítékban az első- és másodfokú pszichológiai dokumentációt;
c) a parancsnoki véleményt, valamint
d) a minősítő lapot.

95. Amennyiben az első és másodfokú dokumentáció áttekintését követően felmerül a kiegészítő vizsgálat elvégzésének szükségessége, az ORFK SZF ESZHF Pszichológiai Osztály vezetője intézkedik a szükséges vizsgálatok elvégzésére úgy, hogy azok a pszichológiai háromfős bizottsági vizsgálat megkezdése előtt rendelkezésre álljanak.

18. A fizikai háromfős bizottsági vizsgálat

96. A fizikai alkalmasságvizsgálaton másodfokon alkalmatlan minősítés esetén eljáró fizikai háromfős bizottság munkáját a ROKK igazgatója koordinálja. Ennek keretében kijelöli a vizsgálat időpontját és helyszínét, valamint felkéri a BM rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkező tagokat a fizikai háromfős bizottságban való részvételre.

97. A fizikai háromfős bizottsági vizsgálat lefolytatáshoz a személyügyi szerv a ROKK részére továbbítja
a) a bizottsági vizsgálatra rendelő lapot;
b) zárt borítékban az első- és másodfokú fokú fizikai alkalmasságvizsgálati dokumentációt;
c) a parancsnoki véleményt, valamint
d) a minősítő lapot.

XI. FEJEZET
A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉST HASZNÁLÓ, VALAMINT A SPECIÁLIS GÉPJÁRMŰ VEZETÉSÉRE JOGOSÍTÓ ENGEDÉLY KIADÁSA ELŐTTI, VALAMINT AZ ILYEN ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK KÖZLEKEDÉSPSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA

98. A BM rendelet 105. § (2) bekezdése szerinti – a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálattal megállapított I. alkalmassági kategória minősítéssel rendelkezők kivételével – a megkülönböztető jelzést használó, valamint a speciális gépjármű vezetésére jogosító engedély kiadása előtti közlekedéspszichológiai vizsgálatok központi vizsgáló helye első fokon a ROKK, amely budapesti és területre kihelyezett vizsgáló egység (a továbbiakban együtt: vizsgálóhely) útján országosan látja el a feladatokat. A vizsgálóhelyek működtetéséért a ROKK igazgatója a felelős.

99. A BM rendelet 105. § (2) bekezdése szerinti közlekedéspszichológiai vizsgálat során alkalmazott vizsgálati eljárásokat, valamint azok kritériumszintjeit módszertani útmutatóban kell szabályozni, amelyet a ROKK igazgatója az ORFK SZF ESZHF Pszichológiai Osztály vezetőjének egyetértésével ad ki.

100. A rendőri szervek a tárgyév január 15-ig megküldik a ROKK részére a tárgyévre vonatkozó vizsgálati igényüket, amely tartalmazza a tárgyévben közlekedéspszichológiai vizsgálatra kötelezett, megkülönböztető jelzést használó, valamint a speciális szolgálati gépjárművezetőkről készített kimutatást és a létszámadatokat.

101. A vizsgálóhelyek – a rendőri szervek által megküldött létszámadatok figyelembevételével – ütemtervet készítenek a vizsgálatok végzésére, amit megküldenek az állományilletékes parancsnokoknak. Az állományilletékes parancsnok felelős az ütemterv betartásáért és betartatásáért.

102. A közlekedéspszichológiai vizsgálatot az állományilletékes parancsnok a vizsgálatra rendelő lap kiállításával rendeli el.

103. A BM rendelet 105. § (3) bekezdése szerinti egészségi alkalmasságvizsgálatot első fokon a szolgálati hely szerint illetékes alapellátó orvos, másodfokon az ORFK SZF ESZHF alapellátó orvosa végzi.

104. A vizsgálóhely a közlekedéspszichológiai vizsgálaton megjelentekről és minősítésükről nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik a vizsgálati dokumentumok adatvédelmi előírásoknak megfelelő kezeléséről. A közlekedéspszichológiai vizsgálaton kapott „nem megfelelő” értékelés esetén a vizsgálatot végző pszichológus értesíti az érintett alapellátó pszichológusát.

105. A vizsgálóhely a vizsgált személy részére a közlekedéspszichológiai vizsgálat végrehajtásáról értékelést állít ki, és annak megküldésével tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot a vizsgálat eredményéről. Az állományilletékes parancsnok intézkedik az értékelésnek az ügyintézői igazolvány nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti elemhez történő továbbítására és az ügyintézői igazolványok naprakész nyilvántartására.

106. A közlekedéspszichológiai vizsgálaton kapott „nem megfelelő” értékelés esetén a másodfokú vizsgálatot az állományilletékes parancsnok vagy az érintett személy kezdeményezheti. A másodfokú vizsgálatot az ORFK SZF ESZHF Pszichológiai Osztály alapellátó pszichológusa végzi.

107. A másodfokú közlekedéspszichológiai vizsgálat alapján hozott „nem megfelelő” értékelést követően a közlekedéspszichológiai vizsgálat egy éven belül nem ismételhető meg.

108. Az állományilletékes parancsnok – amennyiben indokoltnak tartja – írásban soron kívüli közlekedéspszichológiai vizsgálat elvégzését kezdeményezheti.

109. A vizsgálóhelyen végzett tevékenység szakmai felügyeletét az ORFK SZF ESZHF Pszichológiai Osztály látja el.

XII. FEJEZET
AZ ALKALMASSÁGVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

110. A 27. pont szerinti szerv állományilletékes parancsnoka a fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásáról éves összefoglaló jelentést készít, amit a tárgyévet követő év január 15-ig – első alkalommal az utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül – megküld a ROKK igazgatójának. A fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásáról szóló éves összefoglaló jelentés szempontjai:
a) a fizikai alkalmasságvizsgálat összesített adatai és statisztikai kimutatásai, valamint az ebből levont következtetések;
b) a fizikai alkalmasságvizsgálat vezetői megítélése;
c) a fizikai alkalmasságvizsgálatot hátráltató tényezők;
d) az igazolatlanul távolmaradtak létszáma szervezeti egységenként és szervezeti elemenként;
e) az igazolatlanul távolmaradók felelősségre vonására tett intézkedések szervezeti egységenként és szervezeti elemenként;
f) javaslatok az eredményesség növelése és a színvonal javításának érdekében;
g) a fizikai alkalmasságvizsgálatot a 13. pont alapján, saját elhatározásból végrehajtók létszáma.

111. Az ORFK SZF ESZHF vezetője és a ROKK igazgatója az egészségi, a pszichológiai és a fizikai alkalmasságvizsgálat éves végrehajtásáról a tárgyévet követő év február 15-ig – első alkalommal 2021. február 15-ig – jelentést készít, amit a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes útján az országos rendőrfőkapitány részére felterjeszt.

112. A ROKK igazgatója a közlekedéspszichológiai vizsgálatok végrehajtásának tapasztalatairól készített jelentést minden év február 15-ig a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes útján felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

113. Ez az utasítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

114. A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az utasításban foglaltak egységes végrehajtásának biztosítása érdekében iratmintatárat köteles kidolgozni és azt közzétenni a Rendőrség intranetes honlapján. A Rendőrség szervezeti egységei és szervezeti elemei kötelesek az utasításban meghatározottak végrehajtása érdekében a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által kiadott iratmintatárban meghatározott iratminták egységes alkalmazására. A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szükséges esetben – így különösen jogszabályváltozás esetén – gondoskodik az iratmintatár módosításáról.

115.27

1. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz28

I. Az Országos Rendőr-főkapitányságnál rendszeresített szolgálati beosztások
alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi szerv vezetője

országos rendőrfőkapitány

X.

4.

központi szerv vezetőjének helyettese

bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

X.

5.

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

X.

6.

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

IX.

7.

személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

IX.

8.

szakirányító 1

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési, kommunikációs)

IX.

9.

hivatalvezető

IX.

10.

szakirányító 2

főosztályvezető

X.

IX.

11.

főosztályvezető 1

főtanácsadó (főkapitányi biztos)

X.

IX.

11a.

főtanácsadó

X.

IX.

12.

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

X.

IX.

13.

irodavezető

IX.

14.

főosztályvezető-helyettes 2

osztályvezető

X.

IX.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

ügyeletvezető

VI.

4.

osztályvezető-helyettes

VI.

V.

5.

alosztályvezető

VI.

V.

6.

kiemelt főreferens

II.

I.

7.

D

kiemelt főnyomozó

II.

8.

főügyeletes

II.

9.

csoportvezető

VI.

V.

10.

kiemelt főelőadó

II.

I.

11.

kiemelt főellenőr

II.

I.

12.

C

főelőadó

II.

I.

13.

főnyomozó

II.

14.

ügyeletes

II.

15.

nyomozótiszt

II.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

csoportparancsnok

VI.

V.

4.

D

referens

II.

I.

5.

C

segédelőadó

II.

I.

II. A vármegyei rendőr-főkapitányság területi besorolású szervezeti elemeinél
és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnál rendszeresített szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

X.

4.

igazgató (RRI)

X.

5.

szakirányító 2

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes (VMRFK)

X.

6.

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (VMRFK)

X.

7.

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (VMRFK)

IX.

8.

igazgató-helyettes (RRI)

X.

IX.

9.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

X.

10.

főosztályvezető-helyettes 2

szolgálatvezető (VMRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, határrendészeti)

X.

IX.

11.

hivatalvezető

IX.

12.

osztályvezető 1

osztályvezető

X., XII.

IX.

* A mélységi ellenőrzési és közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott alegység szolgálati beosztásai.


2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

ügyeletvezető

VI.

4.

osztályvezető-helyettes

VI.*, VII., VIII.**

V.

5.

alosztályvezető

VI.*, VII.

V.

6.

alosztályvezető (közterületi támogató)

VIII.

7.

főorvos

I.

8.

titkárságvezető (alosztály jogállású)

V.

9.

sajtószóvivő

I.

10.

szolgálatirányító tiszt

VII.

11.

D

kiemelt főnyomozó

III.

12.

főügyeletes

II.

13.

alosztályvezető-helyettes

VI.*, VII.

V.

14.

alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató)

VIII.

15.

csoportvezető

VI.*, VII., VIII.**

V.

16.

kiemelt főelőadó

II., IV.**

I.

17.

kiemelt főellenőr

II.

I.

18.

kiemelt főmérnök

I.

19.

kiemelt főtechnikus

III.

I.

20.

kiemelt fővizsgáló

III.

21.

kiképzésvezető

I.

22.

kiképzésszervező

I.

23.

lőtérvezető

I.

24.

pszichológus (bűnügyi)

II.

25.

szakorvos (bűnügyi)

II.

26.

C

főellenőr

II.

I.

27.

főelőadó

II., IV.**

I.

28.

főnyomozó

III.

29.

főrevizor

I.

30.

főtechnikus

III.

I.

31.

fővizsgáló

III.

32.

ügyeletes

II.

33.

B

ellenőr

II.

I.

34.

előadó I.

II., IV.**

I.

35.

mérnök

I.

36.

nyomozótiszt

III.

37.

technikustiszt

III.

I.

38.

vizsgálótiszt

III.

39.

A

előadó II.

II.

I.

* Az igazgatásrendészeti szolgálati ág, a Közigazgatási Hatósági Szolgálat, a tevékenység-irányítási központ és a kapcsolattartási szolgálati hely szolgálati beosztásai.
** A mélységi ellenőrzési és közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott alegység közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szolgálati beosztásai.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

csoportparancsnok

VII., VIII.*

V.

4.

őrparancsnok

VI.

5.

szolgálatparancsnok

VII.

6.

szolgálatparancsnok (közterületi támogató)

VIII.

7.

D

helyszínelő

III.

8.

helyszínelő és balesetvizsgáló

III.

9.

nyomozó

III.

10.

szakoktató

I.

11.

technikus

III.

I.

12.

ügyeletes

II.

13.

referens

II.

I.

14.

raktárvezető

I.

15.

vizsgáló

III.

16.

kiemelt főhatárrendész

III.

17.

járőrparancsnok

III., IV.*

18.

C

fogdafelügyelő

II.

19.

főhatárrendész

III.

20.

futár

I.

21.

járőrvezető

III.

22.

járőrvezető (közterületi támogató)

IV.

23.

kutyavezető

III., IV.*

24.

szolgálatparancsnok-helyettes

III.

25.

segédelőadó

II.

I.

26.

kiképző

I.

27.

bűnügyi referens

III.

28.

B

fogdaőr

III.

29.

járőr

III.

30.

járőr (közterületi támogató)

IV.

31.

gépjárművezető

III.

I.

32.

kísérőőr

III.

33.

bűnügyi segédelőadó

III.

33a.

határrendész

III.

34.

A

objektumőr

III.

35.

járőrtárs

III.

* A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott alegység közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szolgálati beosztásai.


III. A vármegyei rendőr-főkapitányság helyi besorolású szervezeti egységeinél és szervezeti elemeinél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

X.

4.

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

X.

5.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

X.

6.

főosztályvezető-helyettes 2

határrendészeti kirendeltségvezető

X.

7.

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

X.

8.

osztályvezető 2

hivatalvezető (kiemelt)

IX.

9.

osztályvezető

X.

IX.

10.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

X.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

osztályvezető-helyettes

VI.*, VII.

V.

4.

alosztályvezető

VI.*, VII.

V.

5.

hivatalvezető (alosztály jogállású)

V.

6.

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

VII.

7.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

VII.

8.

szolgálatirányító tiszt

VII.

9.

C

kiemelt főnyomozó

III.

10.

alosztályvezető-helyettes

VI.*, VII.

V.

11.

csoportvezető

VI.*, VII.

V.

12.

kiemelt főelőadó

II.

I.

13.

kiemelt főtechnikus

III.

14.

kiemelt fővizsgáló

III.

15.

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

VII.

16.

B

főelőadó

II.

I.

17.

főnyomozó

III.

18.

főtechnikus

III.

19.

fővizsgáló

III.

20.

A

nyomozótiszt

III.

21.

technikustiszt

III.

22.

vizsgálótiszt

III.

23.

előadó I.

II.

I.

* Az igazgatásrendészeti szolgálati ág szolgálati beosztásai.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

csoportparancsnok

VII.

4.

őrparancsnok

VI.

5.

szolgálatparancsnok

VII.

6.

szolgálatirányító parancsnok

VII.

7.

D

helyszínelő

III.

8.

helyszínelő és balesetvizsgáló

III.

9.

nyomozó

III.

10.

technikus

III.

11.

referens

II.

I.

12.

vizsgáló

III.

13.

körzeti megbízott

III.

14.

határrendészeti szakértő

III.

15.

szolgálatparancsnok-helyettes

VII.

16.

C

kiképző

I.

17.

bűnügyi referens

III.

18.

kiemelt főhatárrendész

III.

19.

járőrparancsnok

III.

20.

ügyeletes

II.

21.

segédtechnikus

III.

22.

hajóvezető

III.

23.

B

bűnügyi segédelőadó

III.

24.

fogdafelügyelő

II.

25.

főhatárrendész

III.

26.

járőrvezető

III.

27.

kutyavezető

III.

28.

segédelőadó

II.

I.

29.

hajóvizsgáló

III.

30.

A

objektumőr

III.

31.

járőrtárs

III.

32.

fogdaőr

III.

33.

járőr

III.

34.

gépjárművezető

III.

I.

35.

kísérőőr

III.

36.

határrendész

III.

37.

motorcsónakvezető

III.

38.

bűnügyi fogalmazó

III.

IV. A Budapesti Rendőr-főkapitányság területi besorolású szervezeti elemeinél rendszeresített
szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

X.

4.

szakirányító 1

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes

X.

5.

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

X.

6.

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

IX.

7.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési)

IX.

8.

hivatalvezető

IX.

9.

főosztályvezető

X.

IX.

10.

főosztályvezető-helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

X.

IX.

11.

osztályvezető 1

osztályvezető

X.

IX.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

ügyeletvezető

VI.

-

4.

osztályvezető-helyettes

VI.*, VII.

V.

5.

alosztályvezető

VI.*, VII.

V.

6.

főorvos

I.

7.

szolgálatirányító tiszt

VII.

8.

D

kiemelt főnyomozó

III.

9.

főügyeletes

II.

10.

alosztályvezető-helyettes

VI.*, VII.

V.

11.

csoportvezető

VI.*, VII.

V.

12.

kiemelt főelőadó

II.

I.

13.

kiemelt főellenőr

II.

I.

14.

kiemelt főtechnikus

III.

I.

15.

kiemelt fővizsgáló

III.

16.

lőtérvezető

I.

17.

C

főellenőr

II.

I.

18.

főelőadó

II.

I.

19.

főnyomozó

III.

20.

főrevizor

I.

21.

főtechnikus

III.

I.

22.

fővizsgáló

III.

23.

ügyeletes

II.

24.

B

ellenőr

II.

I.

25.

nyomozótiszt

III.

26.

technikustiszt

III.

I.

27.

vizsgálótiszt

III.

28.

előadó I.

II.

I.

29.

A

előadó II.

II.

I.

* Az igazgatásrendészeti szolgálati ág, a Közigazgatási Hatósági Osztály, a Tevékenység-irányítási Központ, valamint a Panaszügyi és Koordinációs Osztály Panaszügyi Alosztály szolgálati beosztásai.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

csoportparancsnok

VII.

4.

őrparancsnok

VI.

5.

szolgálatparancsnok

VII.

6.

D

helyszínelő

III.

7.

helyszínelő és balesetvizsgáló

III.

8.

nyomozó

III.

9.

szakoktató

I.

10.

technikus

III.

I.

11.

ügyeletes

II.

12.

vizsgáló

III.

13.

járőrparancsnok

III.

14.

referens

II.

I.

15.

C

fogdafelügyelő

II.

16.

járőrvezető

III.

17.

kutyavezető

III.

18.

segédelőadó

II.

I.

19.

bűnügyi referens

III.

20.

B

fogdaőr

III.

21.

járőr

III.

22.

gépjárművezető

III.

I.

23.

kísérőőr

III.

24.

bűnügyi segédelőadó

III.

25.

A

objektumőr

III.

26.

járőrtárs

III.

V. A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi besorolású szervezeti egységeinél és szervezeti elemeinél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

X.

4.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

X.

5.

főosztályvezető-helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

X.

6.

osztályvezető 2

hivatalvezető (kiemelt)

IX.

7.

osztályvezető

X.

IX.

8.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

X.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

alosztályvezető

VI.*, VII.

V.

4.

hivatalvezető (alosztály jogállású)

V.

5.

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

VII.

6.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

VII.

7.

szolgálatirányító tiszt

VII.

8.

C

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

VII.

9.

kiemelt főnyomozó

III.

10.

alosztályvezető-helyettes

VI.*, VII.

V.

11.

csoportvezető

VI.*, VII.

V.

12.

kiemelt főelőadó

II.

I.

13.

kiemelt főtechnikus

III.

I.

14.

kiemelt fővizsgáló

III.

15.

B

főelőadó

II.

I.

16.

főnyomozó

III.

17.

főtechnikus

III.

18.

fővizsgáló

III.

19.

A

nyomozótiszt

III.

20.

technikustiszt

III.

21.

vizsgálótiszt

III.

22.

előadó I.

II.

I.

* Az igazgatásrendészeti szolgálati ág szolgálati beosztásai.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

csoportparancsnok

VII.

4.

őrparancsnok

VI.

5.

szolgálatirányító parancsnok

VII.

6.

D

helyszínelő

III.

7.

helyszínelő és balesetvizsgáló

III.

8.

nyomozó

III.

9.

technikus

III.

I.

10.

vizsgáló

III.

11.

körzeti megbízott

III.

12.

referens

II.

I.

13.

C

ügyeletes

II.

14.

járőrparancsnok

III.

15.

bűnügyi referens

III.

16.

segédtechnikus

III.

I.

17.

hajóvezető

III.

18.

B

fogdafelügyelő

II.

19.

járőrvezető

III.

20.

kutyavezető

III.

21.

segédelőadó

II.

I.

22.

bűnügyi segédelőadó

III.

23.

hajóvizsgáló

III.

24.

A

fogdaőr

III.

25.

járőr

III.

26.

gépjárművezető

III.

I.

27.

kísérőőr

III.

28.

objektumőr

III.

29.

járőrtárs

III.

30.

motorcsónak-vezető

III.

31.

bűnügyi fogalmazó

III.

VI. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások
alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (a KR parancsnoka)

X.

4.

területi szerv vezetője

igazgató (NNI)

X.

5.

szakirányító 1

igazgató

X.

IX.

5a.

szakirányító 1

ezredparancsnok

X.

5b.

szakirányító 2

igazgató-helyettes (NNI)

X.

6.

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes
(MÜIG, KIG, RBI)

X.

IX.

7.

szolgálatvezető (TŰSZ)

XI.

8.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési,
ÁFSZ, LRSZ)

X., XII.*

IX.

9.

főosztályvezető

X.

IX.

10.

főosztályvezető (TŰSZ)

X.

11.

főosztályvezető (Személy-
és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály)

X.

12.

hivatalvezető

IX.

13.

13a.

főosztályvezető (NNI KEF)

X.

14.

főosztályvezető-helyettes 1

szolgálatvezető (ÜVSZ)

X.

15.

főosztályvezető-helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

X.

IX.

16.

17.

osztályvezető 1

osztályvezető

XI.

IX.

18.

osztályvezető (TŰSZ)

, XII.**

19.

szolgálatvezető-helyettes (LRSZ)

XI., XII.*

20.

osztályvezető (NNI KEF)

X.

20a.

osztályvezető (NNI MSZ)

X., XI.***

21.

osztályvezető
(Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály
Kiemelt Személybiztosítási Osztály)

XI.

* Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat
** Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Tűzszerész Főosztály
*** Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály szolgálati beosztásai

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

ügyeletvezető

VI.

4.

osztályvezető-helyettes

VII.

V.

5.

osztályvezető-helyettes (NNI KEF)

VI.

5a.

osztályvezető-helyettes (NNI MSZ)

VI., VII.

V.

6.

alosztályvezető

VI.*, VII., VIII.**

V.

6a.

alosztályvezető (NNI MSZ)

VI., VII.

V.

7.

alosztályvezető (NNI KEF)

VI.

8.

karmester

V.

9.

főorvos

V.

9a.

századparancsnok

VII.

10.

D

kiemelt főnyomozó

III.

11.

alosztályvezető-helyettes

VII., VIII.***

V.

12.

csoportvezető

VII., VIII.***

V.

13.

kiemelt főelőadó

II., IV.***

I.

14.

kiemelt főellenőr

II.

15.

kiemelt főmérnök

II.

I.

16.

kiemelt főtechnikus

III.

I.

17.

kiképzésvezető

II.

I.

18.

helikoptervezető

IV.

19.

karmester-helyettes

I.

20.

kiemelt biztonsági főtiszt

III.

21.

C

főelőadó

II., IV.***

I.

22.

biztonsági főtiszt

III.

23.

főmérnök

II.

I.

24.

főnyomozó

III.

25.

főrevizor

I.

26.

főtechnikus

III.

I.

27.

B

nyomozótiszt

III.

28.

technikustiszt

III.

I.

29.

előadó I.

II.

I.

30.

mérnök

II.

I.

31.

biztonsági tiszt

III.

32.

szólamvezető

I.

33.

A

előadó II.

II.

I.

* Az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat, valamint a Koordinációs és Panaszügyi Osztály Panaszügyi Alosztály beosztásai.
** Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat Hajózó és Rendészeti Osztály és a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Tűzszerész Főosztály
*** Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Tűzszerész Főosztály

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

csoportparancsnok

VII., VIII.*

V.

4.

őrparancsnok

VI.

5.

szolgálatparancsnok

VII.

V.

6.

szolgálatirányító

VII., VIII.*

6a.

szakaszparancsnok

VII.

7.

D

nyomozó

III.

8.

szakoktató

II.

I.

9.

technikus

III.

I.

10.

járőrparancsnok

III.

11.

tűzszerész

IV.

12.

személybiztosító

III.

13.

helyszínbiztosító

III.

14.

lakásbiztosító

III.

15.

zenész

I.

16.

vízágyúgépkocsi-parancsnok

III.

17.

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

IV.

18.

referens

II.

I.

19.

raktárvezető

II.

I.

20.

PSZH parancsnok

III.

21.

biztonsági gépkocsivezető

III.

22.

C

fogdafelügyelő

III.

23.

járőrvezető

III.

24.

kutyavezető

IV.

25.

segédelőadó

II.

I.

26.

kiképző

II.

I.

27.

futár

I.

28.

kiemelt kísérőőr

III.

29.

kiemelt objektumőr

III.

30.

B

PSZH kezelő

III.

31.

vízágyú gépkocsi-kezelő

III.

32.

járőr

III.

33.

gépjárművezető

III.

I.

34.

kísérőőr

III.

35.

objektumőr

III.

36.

A

járőrtárs

III.

* Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Tűzszerész Főosztály

VII. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnál rendszeresített szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi szerv vezetője

igazgató

X.

4.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

X.

5.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

X.

6.

osztályvezető 1

osztályvezető

X.

7.

* A Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Műveleti Főosztály szolgálati beosztásai.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

4.

5.

D

kiemelt főnyomozó

III.

6.

kiemelt főelőadó

II.

I.

7.

C

főelőadó

II.

I.

8.

főnyomozó

III

* Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Műveleti Főosztály

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

nyomozó

III.

4.

technikus

III.

5.

referens

II.

I.

6.

C

segédelőadó

II.

I.

VIII. A Nemzetközi Oktatási Központnál rendszeresített szolgálati beosztások
alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi szerv vezetője

igazgató

X.

4.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

X.

5.

főosztályvezető 2

osztályvezető (NEO)

X.

6.

főosztályvezető-helyettes 1

osztályvezető (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)

X.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

VI.

V.

4.

alosztályvezető

VI.

V.

5.

D

kiemelt főelőadó

II.

I.

6.

C

főelőadó

II.

I.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

referens

II.

I.

4.

C

segédelőadó

I.

5.

B

gépjárművezető

I.

IX. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központnál rendszeresített szolgálati beosztások
alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolása

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi szerv vezetője

igazgató

IX.

4.

szakirányító 1

igazgató-helyettes

IX.

5.

szakirányító 2

intézményvezető-helyettes

IX.

6.

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok

IX.

7.

főosztályvezető

IX.

8.

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

IX.

9.

osztályvezető 1

osztályvezető

IX.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

V.

4.

alosztályvezető

V.

5.

kiemelt főreferens

I.

6.

főorvos

I.

7.

mesteroktató

I.

8.

szakcsoportvezető

V.

9.

D

orvos

I.

10.

kiemelt oktató

I.

11.

csoportvezető

V.

12.

kiemelt főelőadó

I.

13.

kiképzésvezető

I.

14.

kiképzésszervező

I.

15.

lőtérvezető

I.

16.

C

oktatótiszt

I.

17.

főelőadó

I.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

mesterkiképző

I.

4.

ügyeletes

I.

5.

D

referens

I.

6.

szakoktató

I.

7.

felcser

I.

8.

C

segédelőadó

I.

2. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz

1. Az V. és a IX. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében

– a BM rendelet 1. mellékletében meghatározott egészségi minimumfeltételeken túl –

kizáró oknak minősülő megbetegedések, ezek felsorolása nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszerben (BNO)

A

B

C

D

1.

Főcsoport

KIZÁRÓ OKOK

BNO

2.

1

BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek

Terápia rezisztens/kezelhetetlen/súlyos maradványtünettel vagy súlyos funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek

A00–B99

3.

2

BNO-10-02 – Daganatok

Kezelhetetlen vagy terápia rezisztens rosszindulatú daganatok, súlyos szervi/mozgási funkciózavart vagy súlyos torzulást okozó daganatok

C00–D48

4.

Rosszindulatú daganatos megbetegedés, ha időszakos vagy folyamatos kezeléssel
a jó általános állapot nem biztosított

5.

3

BNO-10-03 – A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek

Terápia rezisztens/kezelhetetlen vérképző rendszert vagy immunrendszert érintő rosszindulatú daganatok

D50–D89

6.

Súlyos és terápia rezisztens vérszegénység (hiányállapotokon kívül valamennyi kórállapot)

7.

Súlyos öröklött vérzékenység

8.

4

BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek

Terápia rezisztens pajzsmirigy alulműködés vagy pajzsmirigytúltengés

E00–E90

9.

5

BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok

Addikciót kiváltó pszichoaktív szer rendszeres használata, megvonási és amnestikus szindróma (kivéve dohányzás)

F00–F99

10.

Drogfogyasztás és drogfüggőség

11.

Alkoholmegvonási szindróma, alkohol okozta pszichotikus zavar

12.

Ismételten jelentkező vagy tartós lefolyású hangulatzavar

13.

Dadogás

14.

6

BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei

Terápia rezisztens vagy ismétlődő gyulladásos idegrendszeri betegségek

G00–G99

15.

Terápia rezisztens/ismétlődő extrapiramidális és mozgási rendellenességek (kivéve: enyhe essentiális tremor)

16.

A gerincvelő betegségeinek súlyos formái

17.

Elsődleges fejfájás (migrén, cluster, tenziós stb.) gyakori rohamokkal

18.

7

BNO-10-07 – A szem és függelékeinek betegségei

+6,0 és –6.0 D-nál erősebb szemüvegviselés (Ha műtéti beavatkozás történik, radiális keratotómia után 6 hónappal, egyéb látásjavító műtét után 2 hónappal nem kizáró ok.)

H00–H59

19.

Az ideghártya leválása és defektusai eredménytelen kezelés után

20.

A szemmozgató izmok bénulása zavaró kettős képekkel

21.

Terápia rezisztens/ismétlődő neuritis optica

22.

8

BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány megbetegedései

A beszédfrekvenciákon 60 dB-t meghaladó halláscsökkenés

H60–H99

23.

Kezelésre rezisztens Meniére-betegség

24.

9

BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei

Súlyos szívelégtelenség

I00–I99

25.

Súlyos maradványtünettel járó perifériás érbetegség

26.

A központi idegrendszer tartós defectussal járó keringési zavara

27.

11

BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei

Gyakran recidiváló gyomor- és nyombélfekély, ismételten jelentkező vérzéssel

K00–K93

28.

12

BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei

A kötőszövet diffúz autoimmun betegségeinek súlyos formái (SLE, scleroderma, Sjögren-féle betegség stb.)

L00–L99

29.

Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen megjelenő krónikus bőrbetegség

30.

13

BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

Súlyos funkciókárosodással járó arthropathiák

M00–M99

31.

Súlyos deformitással járó dorsopathiák

32.

14

BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer megbetegedései

Idült vesegyulladás súlyos formája és nephrosis szindróma

N00–N99

33.

Kétoldali zsugorvese

34.

15

BNO-10-15 – Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómaabnormitások

Súlyos deformitást okozó kórállapotok

Q00–Q99

35.

Visszamaradt here (kétoldali anomália a nemi jelleg zavarával)

36.

18

BNO-10-18 – Sérülés mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei

Transzplantáció vagy egyéb módon pótolt szerv vagy szövet, ha a funkciózavar súlyos

S00–T98

37.

Az arc erősen torzító hegesedése, mely az egyenruha viselésével összeegyeztethetetlen, beszéd- és táplálkozási zavarral. Bőrátültetés utáni állapot, ha az egyenruha viselését kizárja

2. A II., a VI. és a X. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében

– a BM rendelet 1. mellékletében meghatározott egészségügyi minimumfeltételeken túl –

kizáró oknak minősülő megbetegedések, ezek felsorolása nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszerben (BNO)

A

B

C

D

1.

Főcsoport

KIZÁRÓ OKOK

BNO

2.

1

BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek

Terápia rezisztens/kezelhetetlen/súlyos maradványtünettel vagy súlyos funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek

A00–B99

3.

2

BNO-10-02 – Daganatok

Kezelhetetlen vagy terápia rezisztens rosszindulatú daganatok, súlyos szervi/mozgási funkciózavart vagy súlyos torzulást okozó daganatok

C00–D48

4.

Soliter és multiplex daganatok súlyos funkciókieséssel vagy ha gátolják
az egyenruha/felszerelés viselését

5.

Rosszindulatú daganatos megbetegedés, ha időszakos vagy folyamatos kezeléssel
a jó általános állapot nem biztosított

6.

3

BNO-10-03 – A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek

Terápia rezisztens/kezelhetetlen vérképző rendszert vagy immunrendszert érintő rosszindulatú daganatok

D50–D89

7.

Súlyos és terápia rezisztens vérszegénység (hiányállapotokon kívül valamennyi kórállapot)

8.

4

BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek

Terápia rezisztens pajzsmirigy alulműködés vagy pajzsmirigytúltengés

E00–E90

9.

Köszvény gyakori rohamok esetén

10.

5

BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok

Addikciót kiváltó pszichoaktív szer rendszeres használata, megvonási és amnestikus szindróma (kivéve dohányzás)

F00–F99

11.

Drogfogyasztás és drogfüggőség

12.

Alkoholmegvonási szindróma, alkohol okozta pszichotikus zavar

13.

Ismételten jelentkező vagy tartós lefolyású hangulatzavar

14.

Dadogás

15.

6

BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei

Terápia rezisztens vagy ismétlődő gyulladásos idegrendszeri betegségek

G00–G99

16.

Terápia rezisztens/ismétlődő extrapiramidális és mozgási rendellenességek (kivéve: enyhe essentiális tremor)

17.

A gerincvelő betegségeinek súlyos formái

18.

Elsődleges fejfájás (migrén, cluster, tenziós stb.) gyakori rohamokkal

19.

Mononeuropathiák maradványtünettel, kifejezett funkciózavarral

20.

Funkciókárosodást okozó polyneuropathiák

21.

Jelentős funkciózavarral járó myopathia

22.

7

BNO-10-07 – A szem és függelékeinek betegségei

Az ideghártya, szaruhártya, érhártya, szivárványhártya vagy ínhártya súlyos, idült elváltozása

H00–H59

23.

Az ideghártya leválása és defektusai eredménytelen kezelés után

24.

A szemmozgató izmok bénulása zavaró kettős képekkel vagy anélkül

25.

Zöldhályog zavaró látótérkieséssel

26.

Szürkehályog mindkét szemen (műtétet követően nem kizáró ok)

27.

A színlátás kifejezett zavara (anop) (kizáró ok minden szolgálati beosztásban, munkakörben, ahol 2. gépjárművezetői egészségi alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetői engedély szükséges, illetve megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetése szükséges)

28.

Terápia rezisztens/ismétlődő neuritis optica

29.

8

BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány megbetegedései

A beszédfrekvenciákon 60 dB-t meghaladó halláscsökkenés, amely hallókészülékkel nem korrigálható

H60–H99

30.

Súlyos otosclerosis

31.

Kezelésre rezisztens Meniére-betegség

32.

9

BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei

Gyakori angina pectoris

I00–I99

33.

Súlyos szívelégtelenség

34.

Súlyos maradványtünettel járó perifériás érbetegség

35.

Panaszt és nyomási tünetet okozó aneurysma

36.

Verőeres vérrögösödés és embólia súlyos funkciózavarral

37.

Az alsó végtag visszereinek műtét utáni állapota súlyos keringési zavarral

38.

Végtagok ismétlődő mélyvéna trombózisa súlyos helyi keringési zavarral

39.

A kisartériák gyulladásos elfajulása súlyos szervi laesióval

40.

A központi idegrendszer mérsékelt vagy tartós defectussal járó keringési zavara

41.

10

BNO-10-10 – A légzőrendszer betegségei

Pulmonectomia utáni állapot

J00–J99

42.

11

BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei

A nyelőcső betegségei és műtét utáni állapota súlyos nyelési zavarral

K00–K93

43.

Gyakran recidiváló gyomor- és nyombélfekély, ismételten jelentkező vérzéssel

44.

12

BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei

A kötőszövet diffúz autoimmun betegségeinek súlyos formái (SLE, scleroderma, Sjögren-féle betegség stb.)

L00–L99

45.

Nagy testfelületet érintő idült ekzema és contact dermatitis

46.

Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen megjelenő krónikus bőrbetegség

47.

13

BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

Súlyos funkciókárosodással járó arthropathiák

M00–M99

48.

Spondylitis ankylopoetica súlyos funkciókárosodással

49.

Súlyos deformitással járó dorsopathiák

50.

14

BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer megbetegedései

Idült vesegyulladás súlyos formája és nephrosis szindróma

N00–N99

51.

Kétoldali zsugorvese

52.

Súlyos hydronephrosis

53.

15

BNO-10-15 – Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómaabnormitások

Súlyos deformitást okozó kórállapotok

Q00–Q99

54.

Visszamaradt here (kétoldali anomália a nemi jelleg zavarával)

55.

A fiziológiás fejlődés közepesen súlyos rendellenessége

56.

Az emésztőrendszer közepesen súlyos, veleszületett anomáliái

57.

18

BNO-10-18 – Sérülés mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei

Transzplantáció vagy egyéb módon pótolt szerv vagy szövet, ha a funkciózavar közepesen súlyos

S00–T98

58.

A hüvelykujj hiánya a domináns kézen

59.

A II. és III. ujj hiánya a domináns kézen

60.

Három vagy több ujj hiánya egy kézen vagy négy ujj hiánya két kézen

61.

A lábujjak járást vagy lábbeliviselést akadályozó hiánya

62.

Az arc erősen torzító hegesedése, mely az egyenruha viselésével összeegyeztethetetlen, beszéd- és táplálkozási zavarral. Bőrátültetés utáni állapot, ha az egyenruha viselését kizárja.

3. A III., a VII. és a XI. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében

– a BM rendelet 1. mellékletében meghatározott egészségügyi minimumfeltételeken túl –

kizáró oknak minősülő megbetegedések, ezek felsorolása nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszerben (BNO)

A

B

C

D

1.

Főcsoport

KIZÁRÓ OKOK

BNO

2.

1

BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek

Terápia rezisztens/kezelhetetlen/súlyos maradványtünettel vagy súlyos funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek

A00–B99

3.

Mérsékelt maradványtünetekkel vagy közepesen súlyos funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek

4.

Közepesen súlyos működészavarral járó idült fertőző betegségek

5.

Szisztémás mycosisok

6.

Hepatitis recidíva/Persistáló idült hepatitis/Aktív hepatitis

7.

2

BNO-10-02 – Daganatok

Kezelhetetlen vagy terápia rezisztens rosszindulatú daganatok, súlyos szervi/mozgási funkciózavart vagy torzulást okozó daganatok

C00–D48

8.

Soliter és multiplex daganatok mérsékelt funkciókieséssel vagy ha gátolják
az egyenruha/felszerelés viselését

9.

Rosszindulatú daganatos megbetegedés, ha időszakos kezeléssel a jó általános állapot nem biztosított

10.

Rosszindulatú daganatos megbetegedés, mely folyamatosan kezelt, még nem véglegesen kialakult állapot

11.

3

BNO-10-03 – A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek

Közepesen súlyos és terápia rezisztens vérszegénység (hiányállapotokon kívül valamennyi kórállapot)

D50–D89

12.

4

BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek

Terápia rezisztens pajzsmirigy alulműködés vagy pajzsmirigytúltengés

E00–E90

13.

Súlyos anyagcserezavar

14.

Gyógyszeres kezelést igénylő diabetes mellitus (Alkalmasság kizárólag akkor állapítható meg, ha a betegnél a vizsgálatot megelőző 12 hónap folyamán nem fordult elő súlyos hipoglikémia; teljesen tisztában van a hipoglikémia bevezető tüneteivel, kockázataival; a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn egyéb kizáró szövődmény.)

15.

Inzulinnal kezelt diabetes mellitus

16.

Az agyalapi mirigy súlyos működészavara

17.

A hasnyálmirigy belső elválasztású tevékenységének súlyos zavara

18.

A mellékvese betegségei (Cushing-féle syndroma, Conn-féle syndroma, adrenogenitális zavarok, Addison-kór, Waterhouse-Friderichsen syndroma)

19.

Köszvény gyakori rohamok esetén

20.

Súlyos immunzavarok/súlyos táplálkozási hiányállapotok

21.

Testmagaság: nőknél 160 cm alatt, férfiaknál 165 cm alatt

22.

BMI 20 alatt vagy 35 felett (Minősítés 35,0 BMI felett a testzsír % meghatározása alapján hozható)

23.

5

BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok

Aktuálisan fennálló hangulatzavar

F00–F99

24.

Aktuálisan fennálló alvászavar

25.

Addikciót kiváltó pszichoaktív szer rendszeres használata, megvonási és amnestikus szindróma (kivéve dohányzás)

26.

Drogfogyasztás és drogfüggőség

27.

Alkoholmegvonási szindróma, alkohol okozta pszichotikus zavar

28.

Ismételten jelentkező vagy tartós lefolyású hangulatzavar

29.

A felnőtt személyiség zavarai, impulzuskontroll-zavarok

30.

Dadogás

31.

6

BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei

Terápia rezisztens vagy ismétlődő gyulladásos idegrendszeri betegségek

G00–G99

32.

Extrapiramidális és mozgási rendellenességek

33.

A gerincvelő betegségeinek súlyos formái

34.

Epilepsiák

35.

Migrén aurával/gyakori rohamokkal

36.

Fejfájás szindrómák

37.

Igazolt átmeneti ischaemiás attackok

38.

Mononeuropathiák maradványtünettel, kifejezett funkciózavarral

39.

Tüneteket okozó polyneuropathiák

40.

Közepesen súlyos maradványtünettel vagy funkciókárosodással járó ideggyök és plexus rendellenesség

41.

Jelentős funkciózavarral járó myopathia

42.

7

BNO-10-07 – A szem és függelékeinek betegségei

+4,0 és –4.0 D-nál erősebb szemüvegviselés (Ha műtéti beavatkozás történik, radiális keratotómia után 6 hónappal, egyéb látásjavító műtét után 2 hónappal nem kizáró ok.)

H00–H59

43.

Közös látásélesség korrekcióval <0,8

44.

Az ideghártya, szaruhártya, érhártya, szivárványhártya vagy ínhártya súlyos, idült elváltozása

45.

Az ideghártya leválása és defektusai eredménytelen kezelés után

46.

A szemmozgató izmok bénulása zavaró kettős képekkel vagy anélkül

47.

Zöldhályog látótérkieséssel

48.

Szürkehályog egyik szemen – kizárólag a III. és VII. kategóriában kizáró ok (sikeres műtétet követően nem kizáró ok)

49.

Szürkehályog mindkét szemen (sikeres műtétet követően nem kizáró ok)

50.

Gyakorlati egyszeműség

51.

Szem alkalmazkodási zavara

52.

Kettőslátás

53.

Nystagmus

54.

Csökkent kontrasztérzékenység

55.

A tér és/vagy mélységlátás zavara

56.

Kancsalság

57.

A színlátás kifejezett zavara (anop)

58.

A színlátás enyhe zavara (anomália) (kizáró ok minden szolgálati beosztásban, munkakörben, ahol 2. gépjárművezetői egészségi alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetői engedély szükséges, illetve megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetése szükséges)

59.

Terápia rezisztens/ismétlődő neuritis optica

60.

8

BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány megbetegedései

A beszédfrekvenciákon 60 dB-t meghaladó halláscsökkenés, amely hallókészülékkel nem korrigálható

H60–H99

61.

Súlyos otosclerosis

62.

Kezelésre rezisztens Meniére-betegség

63.

9

BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei

Gyakori angina pectoris

I00–I99

64.

Súlyos szívelégtelenség

65.

Súlyos maradványtünettel járó perifériás érbetegség

66.

Panaszt és nyomási tünetet okozó aneurysma

67.

Verőeres vérrögösödés és embólia súlyos funkciózavarral

68.

Az alsó végtag visszereinek műtét utáni állapota súlyos keringési zavarral

69.

Végtagok ismétlődő mélyvéna trombózisa súlyos helyi keringési zavarral

70.

A kisartériák gyulladásos elfajulása súlyos szervi laesióval

71.

A központi idegrendszer mérsékelt vagy tartós defectussal járó keringési zavara

72.

10

BNO-10-10 – A légzőrendszer betegségei

Pulmonectomia utáni állapot

J00–J99

73.

11

BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei

A nyelőcső betegségei és műtét utáni állapota súlyos nyelési zavarral

74.

Gyakran recidiváló gyomor- és nyombélfekély, ismételten jelentkező vérzéssel

75.

12

BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei

A kötőszövet diffúz autoimmun betegségeinek súlyos formái (SLE, scleroderma, Sjögren-féle betegség stb.)

L00–L99

76.

Nagy testfelületet érintő idült ekzema és contact dermatitis

77.

Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen megjelenő krónikus bőrbetegség

78.

13

BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

Súlyos funkciókárosodással járó arthropathiák

M00–M99

79.

Súlyos maradványtünetekkel járó systemás kötőszöveti megbetegedések

80.

Spondylitis ankylopoetica súlyos funkciókárosodással

81.

Súlyos deformitással járó dorsopathiák

82.

14

BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer megbetegedései

Idült vesegyulladás súlyos formája és nephrosis szindróma

N00–N99

83.

Kétoldali zsugorvese

84.

Súlyos hydronephrosis

85.

15

BNO-10-15 – Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómaabnormitások

Súlyos deformitást okozó kórállapotok

Q00–Q99

86.

Visszamaradt here (kétoldali anomália a nemi jelleg zavarával)

87.

A fiziológiás fejlődés közepesen súlyos rendellenessége

88.

Az emésztőrendszer közepesen súlyos, veleszületett anomáliái

89.

18

BNO-10-18 – Sérülés mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei

Transzplantáció vagy egyéb módon pótolt szerv vagy szövet, ha a funkciózavar közepesen súlyos

S00–T98

90.

A hüvelykujj hiánya a domináns kézen

91.

A II. és III. ujj hiánya a domináns kézen

92.

Három vagy több ujj hiánya egy kézen vagy négy ujj hiánya két kézen

93.

A lábujjak járást vagy lábbeliviselést akadályozó hiánya

94.

Az arc erősen torzító hegesedése, mely az egyenruha viselésével összeegyeztethetetlen, beszéd- és táplálkozási zavarral. Bőrátültetés utáni állapot, ha az egyenruha viselését kizárja.

4. A IV., a VIII. és a XII. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében

– a BM rendelet 1. mellékletében meghatározott egészségügyi minimumfeltételeken túl –

kizáró oknak minősülő megbetegedések, ezek felsorolása nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszerben (BNO)

A

B

C

D

1.

Főcsoport

KIZÁRÓ OKOK

BNO

2.

1

BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek

Maradványtünetekkel vagy funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek

A00–B99

3.

Közepesen súlyos működészavarral járó idült fertőző betegségek

4.

Szisztémás mycosisok

5.

Hepatitis recidíva/Persistáló idült hepatitis/Aktív hepatitis

6.

2

BNO-10-02 – Daganatok

Szervi/mozgási funkciózavart vagy torzulást okozó daganatok

C00–D48

7.

Soliter és multiplex daganatok mérsékelt funkciókieséssel vagy ha gátolják
az egyenruha/felszerelés viselését

8.

Kezelt rosszindulatú daganatos megbetegedés, még nem véglegesen kialakult állapot

9.

Spontán vagy kezeléssel elért remissió

10.

3

BNO-10-03 – A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek

Immunkárosodott állapot (elsődleges vagy másodlagos vagy gyógyszeres terápia okozta)

D50–D89

11.

Közepesen súlyos és terápia rezisztens vérszegénység (hiányállapotokon kívül valamennyi kórállapot)

12.

4

BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek

Terápia rezisztens pajzsmirigy alulműködés vagy pajzsmirigytúltengés

E00–E90

13.

Közepesen súlyos anyagcserezavar

14.

Gyógyszeres kezelést igénylő diabetes mellitus

15.

Az agyalapi mirigy működészavara

16.

A hasnyálmirigy belső elválasztású tevékenységének zavara

17.

A mellékvese betegségei (Cushing-féle syndroma, Conn-féle syndroma, adrenogenitális zavarok, Addison-kór, Waterhouse-Friderichsen syndroma)

18.

Köszvény gyakori rohamok esetén

19.

Immunzavarok/táplálkozási hiányállapotok (Enyhe tünetekkel járó, véglegesen gyógyult vitaminhiány minősítése lehet „Alkalmas”. Immundeficiencia esetén „Alkalmas” minősítés nem adható.)

20.

Testmagasság: nőknél 160 cm alatt, férfiaknál 165 cm alatt

21.

BMI 20 alatt vagy 30 felett (30,0 BMI felett kötelező a testzsír % meghatározása, minősítés kizárólag ezt követően hozható)

22.

5

BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok

Mentális és viselkedészavarok

F00–F99

23.

Előzményben vagy aktuálisan fennálló hangulatzavar

24.

Előzményben vagy aktuálisan fennálló alvászavar

25.

Addikciót kiváltó pszichoaktív szer rendszeres használata, megvonási és amnestikus szindróma, egyéb pszichotikus és szomatikus zavar (kivéve dohányzás)

26.

Drogfogyasztás és drogfüggőség

27.

Alkoholmegvonási szindróma, alkohol okozta pszichotikus zavar

28.

Auto- és heteroagresszivitás

29.

Szorongásos zavarok, disszociatív zavarok, egyéb neurotikus rendellenességek, anorexia, bulimia nervosa

30.

Súlyos stressz által kiváltott reakció, alkalmazkodási zavar (Amennyiben rövid lefolyású és tünetmentesen gyógyul, egészségügyi szabadságot követően „Alkalmas” minősítés adható.)

31.

Dadogás

32.

6

BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei

Terápia rezisztens vagy ismétlődő gyulladásos idegrendszeri betegségek

G00–G99

33.

A központi idegrendszer maradványtünetekkel járó gyulladásos megbetegedései

34.

A központi idegrendszer elsődleges vagy másodlagos degeneratív betegségei
(pl. ataxiák)

35.

Extrapiramidális rendszer betegségei

36.

A gerincvelő betegségei

37.

A központi idegrendszer demyelinisatios betegségei (pl. scelrosis multiplex)

38.

Epilepsiák

39.

Migrén aurával/gyakori rohamokkal

40.

Fejfájás szindrómák

41.

Igazolt átmeneti ischaemiás attack

42.

Mononeuropathiák maradványtünettel/funkciózavarral

43.

Polyneuropathiák

44.

Maradványtünettel vagy funkciókárosodással járó ideggyök és plexus rendellenesség

45.

Myasthenia gravis

46.

Myopathia

47.

Agyi bénulásos szindrómák

48.

7

BNO-10-07 – A szem és függelékeinek betegségei

A nyers visus egyik vagy mindkét szemen 0,3 vagy kevesebb (Eredményes műtéti beavatkozást követően – radiális keratotómia után 6 hónappal, egyéb látásjavító műtét után 2 hónappal – nem kizáró ok. Azon beosztásokban, ahol adott esetben gázálarc vagy légzőkészülék viselése szükséges, az állandó jelleggel történő szemüveg-, illetve kontaktlencseviselés kizáró ok.)

H00–H59

49.

Közös látásélesség korrekcióval <0,8

50.

Az ideghártya, szaruhártya, érhártya, szivárványhártya vagy ínhártya közepesen súlyos/idült elváltozása, degeneratiója, gyulladása/eredménytelen kezelés utáni állapot

51.

Az ideghártya leválása nem véglegesen kialakult műtét utáni állapot vagy eredménytelen kezelés után

52.

A szemmozgató izmok bénulása zavaró kettős képekkel vagy anélkül

53.

Zöldhályog

54.

Szürkehályog egyik vagy mindkét szemen (eredményes műtétet követően nem kizáró ok)

55.

Gyakorlati egyszeműség

56.

Szem alkalmazkodási zavara

57.

Kettőslátás

58.

Nystagmus

59.

Csökkent kontrasztérzékenység

60.

A tér és/vagy mélységlátás zavara

61.

Kancsalság

62.

A színlátás zavara (A színlátás enyhe zavara (anomália) azon munkakörökben kizáró ok, ahol 2. gépjárművezetői egészségi alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetői engedély, illetve megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetése szükséges. A színvakság valamennyi munkakörben kizáró ok.)

63.

Terápia rezisztens/ismétlődő neuritis optica

64.

8

BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány megbetegedései

A beszédfrekvenciákon 40 dB-t meghaladó egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenés

H60–H99

65.

Terápiarezisztens ekcematizált külső hallójárat gyulladás

66.

Elhúzódó lefolyású, hallásromlással járó középfülgyulladás

67.

Otosclerosis

68.

Meniére-betegség, egyéb szédüléses állapotok, az egyensúlyszerv egyéb zavarai

69.

9

BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei

Heveny carditis következményes vitiummal

I00–I99

70.

A kéthegyű, a háromhegyű és az aortabillentyű megbetegedései

71.

Kezelésre nem reagáló magasvérnyomás betegség

72.

Magasvérnyomás betegség szövődményes esetei mérsékelt vagy súlyos funkciókárosodással

73.

Ischaemias szívbetegség

74.

Angina pectoris

75.

Heveny pulmonális szívbetegség utáni állapot funkciókárosodással

76.

Idült pulmonális szívbetegség

77.

Cardiomyopathia

78.

A szív ingerképzési és ingerületvezetési zavarai

79.

ICD-beültetés utáni állapot

80.

Sick sinus syndroma

81.

Pitvari vagy kamrai sövényhiány

82.

Szívelégtelenség

83.

Hypertenzív szívbetegség

84.

Hyperthyreosis okozta szívizombántalom

85.

A központi idegrendszer keringési zavara

86.

Érelmeszesedés az érintett szerv keringészavarával

87.

Közepesen súlyos vagy súlyos perifériás érbetegség

88.

Aneurysma

89.

Thromboangitis obliterans

90.

Verőeres vérrögösödés és embólia

91.

Az alsó végtag visszereinek műtét utáni állapota keringési zavarral

92.

Végtagok mélyvéna trombózisa, valamint egyéb visszeres trombózis

93.

A kisartériák gyulladásos elfajulása

94.

A hypotónia súlyos formája

95.

10

BNO-10-10 – A légzőrendszer betegségei

Asthma bronchiale cardiorespiratoricus zavarral

J00–J99

96.

Súlyos rhinitis chronica, rhinitis allergica

97.

Műtét utáni állapot, mely az arc, homlok alaki elváltozásával jár

98.

A gége és a légcső közepesen súlyos vagy súlyos idült betegsége

99.

A hangszalagok vagy a gége bénulása súlyos hangképzési és légzési zavarral

100.

Cardiorespiratoricus zavarral járó chronikus bronchitis vagy bronchiectasia

101.

Közepesen súlyos/súlyos tüdőtágulat

102.

Műtéti megoldást igénylő spontán légmell

103.

Lobectomia utáni állapot

104.

11

BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei

Súlyos parodontosis

K00–K93

105.

Az állcsontokon és a szájüregi szerveken végzett műtét utáni állapot súlyos torzulással vagy funkciózavarral

106.

A nyelőcső betegségei vagy műtét utáni állapota közepesen súlyos/súlyos nyelési zavarral

107.

Nem fertőzéses eredetű idült vékony- és vastagbélhurut

108.

Közepesen súlyos/súlyos idült gastritis, duodenitis

109.

Recidiváló gyomor- és nyombélfekély

110.

Recidiváló, kizáródásra hajlamos hasfali vagy hasüregi sérv

111.

Mérsékelt vagy súlyos funkciókárosodással járó műtét utáni állapot

112.

Hashártyagyulladás után állapot mérs. vagy súlyos működési zavarral

113.

A végbél előesése, szűkülete mérsékelt vagy súlyos funkciózavarral

114.

Epekő vagy epehólyag gyulladás okozta gyakori rohamok, tünetekkel járó formák

115.

A hasnyálmirigy megbetegedései

116.

Idült máj- és epeútgyulladás

117.

12

BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei

A kötőszövet diffúz autoimmun betegségei (SLE, scleroderma, Sjögren-féle betegség stb.)

L00–L99

118.

Nagy testfelületet érintő ekzema és contact dermatitis

119.

A bőr és bőralatti szövet súlyos fertőzése

120.

Közepesen súlyos/súlyos erythemas állapot

121.

Psoriasis kiterjedt formái

122.

A bőr közepesen súlyos/súlyos túltengéses vagy sorvadásos állapota

123.

Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen megjelenő krónikus bőrbetegség

124.

13

BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

Közepesen súlyos/súlyos arthropathiák

M00–M99

125.

Rheumatoid arthritis vagy egyéb gyulladásos polyarthropathiak

126.

Közepesen súlyos/súlyos osteoarthrosis

127.

Habituális ficam

128.

Az izületek egyéb közepesen súlyos/súlyos betegségei és működési zavarai

129.

Spondylitis ankylopoetica

130.

Spondylosis és a csigolyák közti porckorong közepesen súlyos/súlyos megbetegedései

131.

A gerinc egyéb közepesen súlyos/súlyos megbetegedése

132.

Súlyos synovitis, tendosynovitis, bursitis

133.

Az izmok, a szalagok és a fasciák közepesen súlyos/súlyos betegségei

134.

Súlyos csontvelő vagy csonthártyagyulladás

135.

Súlyos ostochondrosis, valamint a porc és a csont egyéb súlyos megbetegedései

136.

A végtagok súlyos szerzett torzulásai

137.

Súlyos kyphosis, lordosis

138.

Súlyos deformitással járó dorsopathiák

139.

14

BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer megbetegedései

Idült vesegyulladás

N00–N99

140.

Zsugorvese

141.

Súlyos hydronephrosis

142.

Heveny veseelégtelenség utáni állapot

143.

Krónikus veseelégtelenség

144.

Ismétlődő vesekőroham

145.

Idült, súlyos alsó húgyúti gyulladás

146.

Súlyos herevíztömlő és herevisszérsérv

147.

Húgyivarszervek közepesen súlyos működési zavara

148.

A menstruáció súlyos zavara

149.

A nemi szervek súlyos endometrozisa

150.

Menopausa és postmenopausa súlyos zavara

151.

Az ivarszervek súlyos gyulladásos megbetegedései

152.

15

BNO-10-15 – Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómaabnormitások

Funkciózavart vagy deformitást okozó kórállapotok

Q00–Q99

153.

Veleszületett anomáliák, kivéve a mellkas enyhe, funkciózavart nem okozó deformitása

154.

Visszamaradt here (kétoldali anomália a nemi jelleg zavarával)

155.

A fiziológiás fejlődés közepesen súlyos rendellenessége

156.

18

BNO-10-18 – Sérülés mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei

Transzplantáció vagy egyéb módon pótolt szerv vagy szövet funkciózavarral

S00–T98

157.

Közepesen súlyos/súlyos funkciókárosodás véglegesen kialakult állapotban

158.

A központi idegrendszer károsodása után véglegesen kialakult állapotnál fennálló panaszok

159.

A hüvelykujj hiánya bármely kézen

160.

A II. ujj vagy a II. és III. ujj hiánya a domináns kézen

161.

Három vagy több ujj hiánya egy kézen vagy négy ujj hiánya két kézen

162.

A kar és a kéz traumás vagy műtéti csonkolása

163.

A lábujjak járást vagy lábbeliviselést akadályozó hiánya

164.

A láb vagy lábszár traumás vagy műtéti csonkolása

165.

Plasztikai műtétek utáni véglegesen kialakult állapot elfogadhatatlan külső esetén súlyos, maradandó elváltozással

3. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz

A BM rendelet 2. melléklete szerinti minimumfeltételeken túl meghatározott pszichológiai kategóriafeltételek

0R06531_0

Vizsgálati szempontok

Alkalmasságvizsgálati kategóriák

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Személyiség

1.1.

Pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

1.2.

Alkalmazkodási képesség

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

1.3.

Teljesítménymotiváció

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

2. Kognitív képességek

2.1.

Intellektuális képességek

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

2.2.

Figyelmi, szenzomotoros képességek

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

3. Társas készségek

3.1.

Szóbeli kommunikációs készségek (beszédzavar, beszédhiba nélküli)

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

3.2.

Írásbeli kommunikációs készségek

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

4. Társadalmi normáknak való megfelelés

4.1.

Felelősségtudat

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

átlag feletti

4. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz

A IV., a VIII., valamint a XII. alkalmasságvizsgálati kategóriákba tartozó szolgálati beosztások fizikai kategóriafeltételeként meghatározott Cooper-teszt nemei és a végrehajtásuk során elvárt eredmények

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Korcsoportok

I. korcsoport
(18–29 év)

II. korcsoport
30–39 év

III. korcsoport
40–49 év

IV. korcsoport
50 év felett

2.

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

3.

Cooper-teszt futásban (választható)
a) pálya: sportpálya vagy sík területen, kimért, belátható pálya;
b) kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet;
c) feladat: 12 perces futás;
d) értékelés: 12 perc alatt megtett távolság méterben.

2600 m

2200 m

2500 m

2100 m

2300 m

1900 m

2100 m

1700 m

4.

Cooper-teszt úszásban (választható)
a) pálya: 25 vagy 50 m-es úszómedence;
b) kiinduló helyzet: rajtkövön rajthelyzet vagy medencéből indulás;
c) feladat: 12 perces úszás;
d) értékelés: 12 perc úszás alatt megtett távolság méterben.

600 m

550 m

550 m

450 m

500 m

400 m

450 m

350 m

5.

Cooper-teszt kerékpár-ergométeren (választható)
a) eszköz: kerékpár ergométer;
b) kiinduló helyzet: lábak a pedálon;
c) feladat: 12 perces kerékpározás;
d) értékelés: 12 perces kerékpározás alatt megtett távolság méterben.

6500 m

5600 m

5500 m

5000 m

5100 m

4400 m

4600 m

4000 m

6.

Cooper-teszt evezős-ergométeren (választható)
a) eszköz: evezős ergométer;
b) kiinduló helyzet: lábak a pedálon;
c) feladat: 12 perces evezés;
d) értékelés: 12 perces evezés alatt megtett távolság méterben.

2900 m

2600 m

2700 m

2300 m

2500 m

2100 m

2300 m

1900 m

5. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz

A III–IV., a VII–VIII., valamint a XI–XII. alkalmasságvizsgálati kategóriákba tartozó szolgálati beosztások fizikai kategóriafeltételeként meghatározott egyes mozgásformák végrehajtása során elért eredményekhez tartozó pontértékek

0R06533_0

I. KORCSOPORT (29 éves korig)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Pont

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
30 másodperc alatt (db)

Hajlított karú függés időre (mp)

Fekvenyomás

Helyből távolugrás (cm)

Hanyattfekvésből felülés
60 mp alatt (db)

2.

60 kg/db

25 kg/db

3.

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

4.

25

35

20

73

45

25

25

250

220

55

45

5.

24

34

19

70

44

24

24

245

218

54

44

6.

23

33

18

67

43

23

23

242

216

53

43

7.

22

32

17

64

42

22

22

240

214

52

42

8.

21

31

16

61

41

21

21

238

212

51

41

9.

20

30

15

58

40

20

20

236

210

50

40

10.

19

29

14

55

39

19

19

234

208

49

39

11.

18

28

13

52

38

18

18

232

206

48

38

12.

17

27

12

49

37

17

17

230

204

47

36

13.

16

26

11

46

36

16

16

228

202

46

34

14.

15

25

10

43

35

15

15

226

200

45

32

15.

14

24

9

41

34

14

14

224

198

44

30

16.

13

23

8

39

32

13

13

222

196

43

28

17.

12

22

7

37

30

12

12

220

194

42

26

18.

11

21

6

35

28

11

11

218

192

40

24

19.

10

20

 

33

26

10

10

216

190

38

22

20.

9

19

5

30

24

9

9

214

188

36

20

21.

8

18

 

27

22

8

8

212

186

34

18

22.

7

17

 

24

20

7

7

210

184

32

16

23.

6

16

4

21

18

6

6

208

182

30

14

24.

5

15

 

18

15

5

5

206

180

29

12

25.

4

14

 

16

13

4

4

204

178

28

10

26.

3

13

3

14

11

3

3

202

176

27

9

27.

2

12

2

12

9

2

2

200

174

26

8

28.

1

11

1

10

8

1

1

198

172

25

70R06533_1

II. KORCSOPORT (30–39 év között)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Pont

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
30 másodperc alatt (db)

Hajlított karú függés időre (mp)

Fekvenyomás

Helyből távolugrás (cm)

Hanyattfekvésből felülés
60 mp alatt (db)

2.

60 kg/db

25 kg/db

3.

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

4.

25

25

13

60

30

20

20

230

190

40

30

5.

24

24

 

57

29

 

 

228

188

39

29

6.

23

23

12

54

28

19

19

226

186

38

28

7.

22

22

 

51

27

 

 

224

184

37

27

8.

21

21

 

49

26

18

18

222

182

36

26

9.

20

20

11

47

25

 

 

220

180

35

25

10.

19

19

 

45

24

17

17

218

178

34

24

11.

18

18

 

43

23

 

 

216

176

33

23

12.

17

17

10

41

22

16

16

214

174

32

22

13.

16

16

9

39

21

 

 

212

172

31

21

14.

15

15

8

35

20

15

15

210

170

30

20

15.

14

14

7

32

19

14

14

208

168

29

19

16.

13

13

6

28

17

13

13

206

166

28

18

17.

12

12

5

27

16

12

12

204

164

27

17

18.

11

11

 

25

15

11

11

202

162

26

16

19.

10

10

4

23

14

10

10

200

160

25

15

20.

9

9

 

21

13

9

9

198

159

24

14

21.

8

8

3

19

12

8

8

196

158

23

13

22.

7

7

 

17

11

7

7

195

157

22

12

23.

6

6

 

15

10

6

6

194

156

21

11

24.

5

5

2

12

9

5

5

193

155

20

10

25.

4

4

 

10

7

4

4

192

154

19

8

26.

3

3

1

8

5

3

3

191

153

18

6

27.

2

2

 

6

3

2

2

190

152

17

4

28.

1

1

 

4

1

1

1

189

151

16

20R06533_2

III. KORCSOPORT (40–49 év között)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Pont

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
30 másodperc alatt (db)

Hajlított karú függés időre (mp)

Fekvenyomás

Helyből távolugrás (cm)

Hanyattfekvésből felülés
60 mp alatt (db)

2.

60 kg/db

25 kg/db

3.

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

4.

25

20

12

40

20

16

16

215

175

35

25

5.

24

19

 

37

19

 

 

213

173

34

24

6.

23

 

11

35

18

15

15

211

171

33

23

7.

22

18

 

33

17

 

 

209

169

32

22

8.

21

17

10

31

16

14

14

207

167

31

21

9.

20

16

 

29

15

 

 

205

165

30

20

10.

19

15

9

27

14

13

13

203

163

29

19

11.

18

 

8

25

13

 

 

200

161

28

18

12.

17

14

 

23

12

12

12

199

160

27

17

13.

16

13

7

21

 

 

 

198

159

26

16

14.

15

12

6

19

11

11

11

197

158

25

15

15.

14

 

 

18

 

 

 

196

157

24

14

16.

13

11

5

17

10

10

10

195

156

23

13

17.

12

 

 

16

 

 

 

194

155

22

12

18.

11

10

4

15

9

9

9

193

154

21

11

19.

10

 

3

14

 

 

 

192

153

20

10

20.

9

9

 

13

8

8

8

191

152

19

9

21.

8

8

 

12

 

 

 

190

151

18

8

22.

7

7

2

11

7

7

7

189

150

17

7

23.

6

6

 

10

 

6

6

188

149

16

6

24.

5

5

 

9

6

5

5

187

148

15

5

25.

4

4

1

8

 

4

4

186

147

14

4

26.

3

3

 

7

5

3

3

185

146

13

3

27.

2

2

 

5

3

2

2

184

145

12

2

28.

1

1

 

4

1

1

1

183

144

11

10R06533_3

IV. KORCSOPORT (50 év és afelett)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Pont

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
30 másodperc alatt (db)

Hajlított karú függés időre (mp)

Fekvenyomás

Helyből távolugrás (cm)

Hanyattfekvésből felülés
60 mp alatt (db)

2.

60 kg/db

25 kg/db

3.

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

4.

25

16

10

30

15

12

12

200

165

30

20

5.

24

 

 

28

14

 

 

198

163

29

19

6.

23

15

9

26

13

11

11

196

161

28

18

7.

22

 

 

24

12

 

 

194

159

27

17

8.

21

14

8

22

11

10

10

192

157

26

16

9.

20

 

 

20

 

 

 

190

155

25

15

10.

19

13

7

19

10

9

9

189

153

24

14

11.

18

 

 

18

 

 

 

188

151

23

13

12.

17

12

6

17

9

8

8

187

150

22

12

13.

16

 

 

16

 

 

 

186

149

21

11

14.

15

11

5

15

8

7

7

185

148

20

10

15.

14

 

 

14

 

 

 

184

147

19

9

16.

13

10

4

13

7

6

6

183

146

18

8

17.

12

 

 

12

 

 

 

182

145

17

7

18.

11

9

3

11

6

5

5

181

144

16

 

19.

10

 

 

10

 

 

 

180

143

15

6

20.

9

8

2

9

5

4

4

179

142

14

 

21.

8

 

 

8

 

 

 

178

141

13

5

22.

7

7

1

7

4

3

3

177

140

12

 

23.

6

6

 

6

 

 

 

176

139

11

4

24.

5

5

 

5

3

2

2

175

138

10

 

25.

4

4

 

4

2

 

 

174

137

9

3

26.

3

3

 

3

1

1

1

173

136

8

2

27.

2

2

 

2

 

 

 

172

135

7

 

28.

1

1

 

1

 

 

 

171

134

6

1

1

A 2. pont a) alpont aa) pontja a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont a) alpont ae) pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 170. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont a) alpont af) pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 170. pont b) és c) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. pont a) alpont ag) pontját a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

5

A 2. pont e) alpont eb) pontja a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

6

A 2. pont e) alpont ec) pontja a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 170. pont d) alpontja szerint módosított szöveg. szöveg.

7

A 20. pont a) alpontja a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

8

A 20. pont b) alpontja a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 17. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 22. pont a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 22. pontjával megállapított szöveg.

10

A 22/A. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

11

A 22/B. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

12

A 22/C. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be, szövege a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 170. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 22/D. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 23. pontjával megállapított szöveg.

14

A 22/E. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

15

A 22/F. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

16

A 22/G. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

17

A 25. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

18

A 27. pont a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 26. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 30. pont a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 24. pontjával megállapított szöveg.

20

A 33. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított szöveg.

21

A 35. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

22

A 40. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 14. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

23

Az 50. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 14. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

24

A 59. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 10. pontjával megállapított szöveg.

25

A 85. pont a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 11. pontjával megállapított szöveg.

26

A 85/A. pontot a 35/2022. (XI. 25.) ORFK utasítás 12. pontja iktatta be.

27

A 115. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére