• Tartalom

364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról1

2020.07.30.

A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) és (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által lefolytatott, személyi megfelelőség megállapítására, meghosszabbítására és hivatalból indult vizsgálatára irányuló eljárásokra terjed ki.

(2) A szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi megfelelőségi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezőre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosára (a továbbiakban: tényleges tulajdonos), a kérelmező vezető tisztségviselőjére és tagjára vonatkozóan az Szjtv.-ben előírt feltételekre.

2. § (1) A szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervező a személyi megfelelősége megállapítása és a hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kérelmet nyújt be.

(2) A kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot.

(3) A kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a szervező személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.

3. § (1) A személyi megfelelőség megállapítására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a kérelmező, a kérelmező tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője és tagja az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése alapján hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére – annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a szerencsejáték-szervezővel, a szerencsejáték-szervező tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e az Szjtv.-ben meghatározott kizáró ok.

4. § A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásául szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg, valamint a 2. melléklet szerinti adattartalommal hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány a kiállítás napjától három évig hatályos. A hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.

5. § (1) A személyi megfelelőség körében figyelembe vett tény, körülmény változását a szerencsejáték-szervezőnek a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon harminc napon belül be kell jelentenie.

(2) A szerencsejáték-szervező Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában és az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia, amit a szervező háromévente igazolni köteles. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi megfelelőség meglétét ellenőrzi.

(3) A személyi megfelelőség meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. Határidőben benyújtott kérelem esetén annak végleges döntéssel történő elbírálásáig a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vélelmezi a személyi megfelelőség fennállását.

(4) A szervező a személyi megfelelőségének ismételt megállapítására irányuló kérelméhez csatolja a személyi megfelelőség igazolásához szükséges, 1. mellékletben meghatározott okiratokat, valamint a létesítő okiratot, és meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

6. § (1) Ha a szerencsejáték-szervező az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy személyi megfelelősége nem áll fenn, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyt visszavonja, és a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnését megállapítja.

(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnésének (1) bekezdés szerinti megállapításáig benyújtott engedély iránti kérelem alapján indult eljárást megszünteti.

(3) A személyi megfelelőség hivatalból indult vizsgálata esetében az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában, valamint az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamokat az eljárás hivatalból történő megindításától kell számítani.

7. § Ez a rendelet 2020. július 29. napján lép hatályba.

8. § E rendelet 1–5. §-a a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

9. §2

1. melléklet a 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A szervező személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolandó okiratok és egyéb adatok

1. Okiratok

a) az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratok vagy nyilatkozat, hogy intézkedés történt a hatósági bizonyítványok beszerzése érdekében,

b) a székhely, illetve lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetve vámhatóság igazolása az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében foglaltakról,

c) meghatalmazás, ha a szervező törvényes képviselője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság előtti eljárásban nem személyesen jár el.

A kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot, az 1. pont c) alpontjában szereplő okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a továbbiakban: tényleges tulajdonos) e természetes személyre vonatkozóan az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot és ennek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani.

A kérelemhez nem kell csatolni az 1. pont a) alpontja szerinti okiratokat, ha a tag, a tényleges tulajdonos, illetve vezető tisztségviselő által korábban a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtott hatósági bizonyítvány a kérelem előterjesztésekor is érvényes.

2. Adatok

a) természetes személyekre (kérelmező vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja, kérelmező tényleges tulajdonosa) vonatkozóan:

aa) házassági név (ennek hiányában születési név),

ab) születési hely és idő,

ac) anyja születési neve,

ad) lakóhely;

b) a szerencsejáték szervezését kérelmező jogi személyre vonatkozóan:

ba) megnevezés,

bb) adószám,

bc) székhely.

2. melléklet a 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A szervező személyi megfelelőségének megállapításáról kiállított hatósági bizonyítvány adattartalma

1. Kiállító hatóság elnevezése.

2. Kiállító hatóság székhelye.

3. Kérelmező elnevezése.

4. Kérelmező székhelye.

5. Kérelem benyújtásának napja.

6. Kérelem nyilvántartásba vételének száma.

7. Kiállító hatóság nyilatkozata a szerencsejáték-szervezői tevékenység jogszabályban foglalt feltételeinek való megfelelés megállapításáról.

8. Tájékoztatás azon hatósági eljárásokról, amelyekben a hatósági bizonyítvány felhasználható.

9. Hatósági bizonyítvány hatályosságának időtartama.

10. Tájékoztatás arról, hogy a hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.

11. Tájékoztatás a hatósági bizonyítvány kiállítása során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésekről.

12. Hatósági bizonyítvány kiállításának helye és napja.

13. Kiadmányozó tisztségének megjelölése, aláírás és bélyegzőlenyomat helye.

1

A rendeletet az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére