• Tartalom

38/2020. (VII. 30.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

2020.10.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

2. bortermelést végző vállalkozás: a szőlőtermelő által a 2019/2020. borpiaci évben használt árutermő szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az abból előállított bor forgalmazását végző vállalkozás;

3. HORECA szervezet: az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként végző szervezet;

4. külpiaci HORECA szervezet: a Magyarország területén kívül működő, az 1. melléklet „A” oszlopában felsorolt tevékenységek valamelyikét végző szervezet;

5. kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

6. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

7. szőlőtermelő: az a bortermelést végző vállalkozás, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagja, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója vagy a bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozás, aki vagy amely az e rendelet szerinti átmeneti támogatási kérelemben megjelölt árutermő szőlőültetvény területen szőlőtermelést végez.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege

2. § (1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

(2)1 Az átmeneti támogatás keretösszege 2 milliárd 182 millió forint.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételei és mértéke

3. § (1) Átmeneti támogatási kérelem benyújtására az a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja,

bd) – kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

c) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

ce) arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt nagyságú (hektár) árutermő szőlőültetvény területen (a továbbiakban: támogatható terület) a szőlőtermelő legfeljebb 90 mázsa/hektár hozammal szüretel szőlőt, és abból a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állít elő,

cf) arról, hogy az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának éve, valamint az azt megelőző három év tekintetében folyamatosan rendelkezik borászati üzemengedéllyel,

cg) a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztók részére értékesített borászati termékek mennyiségéről és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről (hektoliterben kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva),

ch) a b) pontban foglaltakról;

d) által a 2017/2018–2019/2020. borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének több mint 50%-át a szőlőtermelő termelte meg; és

e) a 2018/2019. borpiaci évben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesítette.

(2) E rendelet vonatkozásában a HORECA szervezet, a légi személyszállítást végző személy, a nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység és a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére történő értékesítésnek számít az ezen szervezetek részére közvetítőn keresztül történő termékértékesítés is. Ebben az esetben az értékesítés borpiaci éve a kérelmezőtől történő kitárolás szerinti borpiaci év.

(3) Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,

a) amelyre valamennyi szőlőtermelő beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat,

b) amelynek terméséről a szőlőtermelő a 2019/2020. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és

c) amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2019/2020. borpiaci évben bort állított elő.

(4) Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be átmeneti támogatási kérelmet.

(5) Az egy hektár területre jutó átmeneti támogatás összege a kérelmező által a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesített borászati termékek mennyiségének és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségének hányadosa, 600 000 forinttal szorozva.

4. Az átmeneti támogatási kérelem

4. § (1) Az átmeneti támogatási kérelem 2020. augusztus 10. és 24. között a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár által közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Egy kérelmező kizárólag egy átmeneti támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) Az átmeneti támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) ügyfél-azonosítóját,

b) 2019/2020. borpiaci évben használt, a gazdasági aktát vezető hegybíró által az (5) bekezdés szerint igazolt, a 3. § (3) bekezdése szerinti árutermő szőlőültetvény területének nagyságát (hektárban kifejezve négy tizedesjegy pontossággal),

c) 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatait, és

d) 2018/2019. borpiaci év során értékesített borászati termék mennyiségéről szóló, (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú kimutatását.

(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az értékesítési csatorna megnevezése [fogyasztó, HORECA szervezet (Magyarország), külpiaci HORECA szervezet (Magyarország területén kiszerelt borászati termék), nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, légi személyszállítást végző személy],

b) az a) pont szerinti értékesítési csatorna részére értékesített mennyiség (hektoliterben, két tizedesjegy pontossággal),

c) a 2018/2019. borpiaci évben történő összes értékesített mennyiség az értékesítési jelentés alapján (hektoliterben, két tizedesjegy pontossággal),

d) a b) pont szerinti összesített mennyiség és a c) pont szerinti mennyiség hányadosa, két tizedesjegy pontossággal (%-ban kifejezve).

(5) Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell a 3. § (3) bekezdése szerinti támogatható terület – hektárban, négy tizedesjegy pontossággal kifejezett – nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolást a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2020. augusztus 3-a és 10-e között benyújtott kérelmére 2020. augusztus 3-a és 14-e között állítja ki.

(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Ha a beadvány nem az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül került benyújtásra, akkor a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(8) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) Az átmeneti támogatási kérelem a benyújtását követő három napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények összegének arányos csökkentésével kell felosztani.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 38/2020. (VII. 30.) AM rendelethez

A HORECA szervezeti tevékenységek listája

 

A

B

1.

Tevékenység

TEÁOR’08 vagy TESZOR szám

2.

vendéglátás

TEÁOR’08 és TESZOR 56

3.

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR’08 és TESZOR 8230

4.

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5520

5.

egyéb vendéglátás

TEÁOR’08 és TESZOR 5629

6.

egyéb szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5590

7.

szállodai szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5510

1

A 2. § (2) bekezdése a 47/2020. (IX. 30.) AM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére