• Tartalom

38/2020. (XII. 28.) ORFK utasítás

38/2020. (XII. 28.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról1

2021.01.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével, az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. pontja a következő 4.84. alponttal egészül ki:
(A Szabályzat alkalmazásában:)
„4.84. folyamatba helyezés: a központi, valamint átmeneti irattárban lévő ügyirat újranyitása, amennyiben új irat érkezik vagy keletkezik az adott ügyben.”
2. Az Utasítás 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Az elektronikus ügyintézést érintő informatikai rendszer karbantartására vonatkozó információknak a Rendőrség hivatalos honlapján történő közzétételére a Rendőrség elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos incidenseinek kezelésére vonatkozó eljárási szabályokban foglaltak az irányadók.”
3. Az Utasítás 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. A Rendőrség hivatalos honlapja elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos felületének karbantartását – ide nem értve az ügyintézést érintő informatikai üzemszünetről és üzemzavarról szóló tájékoztatók közzétételét – az ORFK Hivatal Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály végzi.”
4. Az Utasítás 89. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontjának ügykezelői végzik:)
j) az érkeztető ponthoz érkezett és hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú küldemények tárolását;”
5. Az Utasítás 89. pontja a következő k)–l) alponttal egészül ki:
(Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontjának ügykezelői végzik:)
k) a hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú küldemények megsemmisítését;
l) vezetői utasításra a központi irattárban lévő ügyirat folyamatba helyezését.”
6. Az Utasítás 90. pontja a következő f)–g) alponttal egészül ki:
(A szervezeti elemek ügykezelői végzik:)
f) vezetői utasításra az átmeneti irattárból az ügyirat folyamatba helyezését;
g) a szervezeti elemhez közvetlenül érkezett és hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú küldemény megsemmisítésig történő tárolását.”
7. Az Utasítás 150. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„150. Az irat előszignálására/szignálására jogosult vezető az érkeztetést követő egy munkanapon belül:”
8. Az Utasítás 152. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„152. Az ügyek elintézésének általános határideje hatvan nap. Ennél hosszabb határidőt jogszabály, vagy különösen indokolt esetben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a szignálásra jogosult vezető határozhat meg.”
9. Az Utasítás 183. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell iktatni, de érkeztetni kell:)
c) a meghívókat, üdvözlőlapokat;”
10. Az Utasítás 183. pontja következő j)–m) alponttal egészül ki:
(Nem kell iktatni, de érkeztetni kell:)
j) a visszaérkezett tértivevényeket;
k) a Szabályzatban meghatározott elektronikus küldeményeket;
l) az egészségügyi dokumentációkat;
m) a tervdokumentációkat.”
11. Az Utasítás a következő 186/A. ponttal egészül ki:
„186/A. Amennyiben az előzményirat központi vagy átmeneti irattárban van, az ügyiratot folyamatba kell helyezni. A központi irattárban lévő ügyirat folyamatba helyezése az ügyintézésért felelős szervezeti elem vezetőjének írásbeli utasítása alapján, a szervezeti elemnél keletkeztetett ügyben a 7. melléklet szerinti iratnak az elektronikus ügyintézésért és az iratkezelésért felelős vezető részére történő koordinálását követően hajtható végre. Az átmeneti irattárban lévő lezárt ügyirat folyamatba helyezése a szervezeti elem vezetőjének közvetlen utasítására hajtható végre.”
12. Az Utasítás a következő 204/A. ponttal egészül ki:
„204/A. Hivatalos irat esetén a borítékon fel kell tüntetni az értesítés típusának megfelelő postai jelölést.”
13. Az Utasítás 230. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„230. Az elektronikus ügyirat utolsó irata keletkezésének időpontjában hatályos Irattári Terv alapján meghatározott irattári tételszám megjelölésével az ügyintéző engedélyezés céljából az ügyben adott utolsó feladat végrehajtásról szóló jelentésben jelzi a vezetője részére az ügyirat lezárását, vagy feladat hiányában feljegyzésben rögzíti a szükséges adatokat, amit felterjeszt az engedélyező vezetőnek. A vezetői engedélyezés esetén az ügyintéző rögzíti az irattárazás feltételeit a Robotzsaru rendszer „Utasítás az ügykezelőnek” rovatában. Az ügykezelő a lezárás engedélyezését követően az utasításnak megfelelően jár el.”
14. Az Utasítás a következő 230/A. ponttal egészül ki:
„230/A. Azonos irattári tételszámú, tömegesen előforduló ügycsoportban a vezető – az engedélyt külön főszámra iktatva – egyszerre is engedélyezheti az ügyek irattárba helyezését.”
15. Az Utasítás 244. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi irattárba)
c) a 169. pont szerint elkészített elektronikus adathordozókat, továbbá”
(kell leadni.)
16. Az Utasítás 244. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A központi irattárba)
d) az év közben a 230. pontban meghatározott eljárásrendben lezárt elektronikus ügyiratokat”
(kell leadni.)
17. Az Utasítás 323. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„323. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, segédbélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről (a továbbiakban: bélyegzők), a személyi (negatív) pecsétnyomókról, névbélyegzőkről, szárazbélyegzőkről, valamint az egyéb, a szerv elnevezését nem tartalmazó bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.”
18. Az Utasítás 375. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bűnügyi iratokat az alábbi iktatókönyvek szerint kell besorolni és nyilvántartani:)
d) vagyon-visszaszerzési eljárás (bü-vve.) iktatókönyvbe kell iktatni, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 353. § (2) bekezdése alapján a Rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) nyomozó hatósága, valamint az ügyészség által az elkobozható vagy a vagyonelkobzás alá eső dolog vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében a nyomozó hatóság vagyon-visszaszerzési szervének vádemelés előtt küldött megkeresését azzal, hogy a megkeresés teljesítésekor keletkező iratok bűnügyi iktatószámot a vagyon-visszaszerzési eljárás lezárását követően a megkereső szervnél kapnak;”
19. Az Utasítás 375. pontja a következő f)–h) alponttal egészül ki:
(A bűnügyi iratokat az alábbi iktatókönyvek szerint kell besorolni és nyilvántartani:)
f) nemzetközi vagyon-felderítés (nvf.) iktatókönyvbe kell iktatni a Be. 353. § (2) bekezdése alapján a Rendőrség és a NAV nyomozó hatósága, valamint az ügyészség által, az elkobozható vagy a vagyonelkobzás alá eső dolog vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében a nyomozó hatóság vagyon-visszaszerzési szervének vádemelés előtt küldött nemzetközi vonatkozású megkeresését azzal, hogy a megkeresés teljesítésekor keletkező iratok bűnügyi iktatószámot a vagyon-visszaszerzési eljárás lezárását követően a megkereső szervnél kapnak;
g) vádemelés utáni adatgyűjtés (vva.) iktatókönyvbe kell iktatni az ügyészség kezdeményezésére vádemelés után a bizonyítási indítvány megtétele, bizonyítási eszköz felkutatása és biztosítása, továbbá az elkobozható vagy a vagyonelkobzás alá eső dolog vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében végzett adatgyűjtés során keletkező iratokat;
h) vagyonkutatás (bü-vk.) iktatókönyvbe kell iktatni a Be. 820. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ügydöntő határozatát követően az ügyészség által elrendelt vagyonkutatást.”
20. Az Utasítás 51. alcíme a következő 381/A. ponttal egészül ki:
„381/A. Amennyiben a szignálásra jogosult másként nem rendelkezik, az ügyfélfogadás alkalmával átvett, a fegyverengedélyüggyel kapcsolatos papíralapú iratok esetében megengedett az irat bemutatás (szignálás) előtti iktatása. A papíralapú irat digitalizálására a szignálással egyidejűleg kell intézkedni.”
21. Az Utasítás a következő 382/A. ponttal egészül ki:
„382/A. Amennyiben a szignálásra jogosult másként nem rendelkezik, az ügyfélfogadás alkalmával átvett, a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, valamint vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységgel kapcsolatos papíralapú iratok esetében megengedett az irat bemutatás (szignálás) előtti iktatása. A papíralapú irat digitalizálására a szignálással egyidejűleg kell intézkedni.”
22. Az Utasítás 386. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„386. A szabálysértési hatóságok a szabálysértési modulban:
a) a befogadott szabálysértési feljelentéseket szabálysértési számra (szabálysértési ügyek iktatókönyve);
b) a szabálysértési hatóság által elutasított feljelentéseket feljelentés elutasítási számra (elutasított szabálysértési feljelentések iktatókönyve);
c) a más rendőri szervtől érkező meghallgatáskéréseket és a kézbesítési jogsegély iránti kérelmeket megkeresési számra (szabálysértési megkeresések iktatókönyve);
d) a Rendőrség által kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése okán a hatósághoz érkezett iratokat helyszíni bírság végrehajtási számra (helyszíni bírság végrehajtási eljárások iktatókönyve);
e) a nem rendőri szerv által kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése miatt a hatósághoz érkezett iratokat helyszíni bírság végrehajtási számra (önkormányzati – KF – helyszíni bírság végrehajtása iktatókönyve);
f) a bíróságtól a kiszabott szankció végrehajtása érdekében érkezett iratokat bírósági végzés végrehajtási számra (bírósági végzés végrehajtás iktatókönyve);
g) a külföldi határozat végrehajtása érdekében érkezett szabálysértési végrehajtási ügyeket szabálysértési végrehajtási jogsegély számra (szabálysértési végrehajtási jogsegély iktatókönyve)
iktatják.”
23. Az Utasítás a következő 386/A–386/B. ponttal egészül ki:
„386/A. A szabálysértési hatóságok a szabálysértési modulban általános számra iktatják a szakmai felettes szervüknek készített, a szabálysértési eljárással összefüggő jelentéseket és adatszolgáltatásokat, valamint a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személyek szabálysértési ügyeit, a mentességről történő lemondásig és a mentesség felfüggesztéséig.
386/B. Az ORFK és a rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálati ágai a szabálysértési eljárásban hozzájuk felterjesztett iratokat a szabálysértési modulban általános számra iktatják.”
24. Az Utasítás 389. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügy előadója:)
d) az iratot elektronikusan kiadmányozza vagy az arra jogosultnak kiadmányozásra felterjeszti;”
25. Az Utasítás 389. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Az ügy előadója:)
e) rögzíti a bíró, az ügyész, a felettes szervek döntését.”
26. Az Utasítás XVII. fejezete a következő 56. alcímmel egészül ki:
„56. A felnőttképzéssel kapcsolatos iratokra irányadó külön szabály
402/A. Amennyiben az iratképző szerv szerepel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzők nyilvántartásában, úgy a felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumok láblécében, valamint a felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát fel kell tüntetni.”
27. Az Utasítás
a) 34. pontjában a „Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály” szövegrész helyébe az „Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály” szöveg;
b) 62. pontjában a „nem változik” szövegrész helyébe az „egyúttal nullával újrakezdődik” szöveg;
c) 71. pontjában a „nem változik” szövegrész helyébe az „egyúttal nullával újrakezdődik” szöveg;
d) 135. pontjában a „válaszcímét” szövegrész helyébe a „kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét” szöveg, a „nyolc” szövegrész helyébe a „három” szöveg;
e) 184. pontjában a „táviratok” szövegrész helyébe a „határidős iratok” szöveg;
f) 227. pontjában a „kell kell” szövegrész helyébe a „kell” szöveg;
g) 237. pontjában az „átmeneti irattárba” szövegrész helyébe az „átmeneti vagy központi irattárba” szöveg;
h) 274. pontjában a „minden évben” szövegrész helyébe az „évente egyszer, de legfeljebb négyszer” szöveg, az „év első napjától” szövegrész helyébe a „naptól” szöveg;
i) 41. alcímében a „kezelt iratok” szövegrész helyébe az „és a Traffic Point Útdíj Hatósági Rendszer Alkalmazásban kezelt iratok” szöveg;
j) 298. pontjában a „rögzített” szövegrész helyébe az „és a Traffic Point Útdíj Hatósági Rendszer Alkalmazásban (a továbbiakban: TP-UHR) rögzített” szöveg;
k) 299. pontjában az „OFRA” szövegrész helyébe az „OFRA és a TP-UHR” szöveg;
l) 300. pontjában a „szolgálat” szövegrész helyébe a „szolgálatok” szöveg;
m) 305. pont e) alpontjában a „székhely, év, hónap, nap megjelölést” szövegrész helyébe a „székhely, elektronikus irat esetén „időbélyegző szerint”, papíralapú irat esetén „év, hónap, nap” megjelölést” szöveg;
n) 305. pont hb) alpontjában a „telefon- és telefaxszámát” szövegrész helyébe a „telefonszámát” szöveg;
o) 390. pont c) alpontjában az „a postai úton” szövegrész helyébe az „a külföldre” szöveg;
p) 392. pontjában a „nyilvántartási számát” szövegrész helyébe a „nyilvántartási számát, minden ismertetőjegyét/azonosítóját” szöveg;
q) 3. és 8. mellékletében a „BIZTONSÁG-FELÜGYELETI ÉS ÜGYKEZELÉSI OSZTÁLY” szövegrész helyébe az „Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály” szöveg;
r) 4–5. és 10. mellékletében a „Keltezés (székhely, év, hó, nap)” szövegrész helyébe a „Keltezés (székhely, időbélyegző szerint/év, hó, nap)” szöveg
lép.
28. Az Utasítás az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
29. Az Utasítás 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
30. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
31. Hatályát veszti az Utasítás
a) 201. pontja;
b) 244. pont b) alpontjában a „továbbá” szövegrész;
c) 278. pontjában az „A selejtezést az adott év január 1-jétől május 31-ig kell végrehajtani.” szövegrész;
d) 3. mellékletében a „ ; fax: +36 (1) 443-5592, 33-523” szövegrész;
e) 4–5. és 9–11. mellékletében a „Fax: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx;” szövegrész.
32. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 38/2020. (XII. 28.) ORFK utasításhoz

CÍMER
(SZERVEZETI EGYSÉG, SZERVEZETI ELEM MEGNEVEZÉSE)
Folyamatba helyezési igény
Ügyiratszám:
Ügyintézésért felelős szervezeti elem:
Ügyintézésért felelős szervezeti elem vezetője:
Ügyintéző neve:
Ügyintéző elérhetősége:
Keltezés (székhely, időbélyegző szerint/év, hó, nap)
Engedélyező vezető neve
rendfokozata
beosztása
Cím: xxxx Budapest, xxxx u. x–x.; xxxx Budapest, Pf. xxxx
Telefon: +36 (x) xxx-xxxx, xx-xxx
E-mail: xxx@xxx.police.hu

1. függelék a 38/2020. (XII. 28.) ORFK utasításhoz

IRATTÁRI TERV
Az irattári tervben alkalmazott rövidítések jelmagyarázata:
a)    NS – nem selejtezhető irattári tétel, az e kategóriába sorolt iratok közlevéltárnak történő átadására a táblázatban megjelölt időben kerül sor;
b)    HŐ – helyben őrzendő, nem selejtezhető, levéltárba kerüléséről külön intézkedés dönt;
c)    D/PM – a papír alapon érkezett, hiteles elektronikus másolattá alakított, de papír alapon is megőrzendő iratok.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. A rendőri tevékenységgel összefüggő általános iratfajták
Irattári tételszám keret: 1-től 60-ig
(felhasznált: 1-től 60-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

1.

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok

 

 

 

 

a)

ORFK tájékoztatók, belső normák (Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrendek, utasítások, intézkedések), szabályzatok és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok eredeti, irattári példányai:

NS

15 év

 

 

b)

részintézkedéseket tartalmazó körlevelek, tájékoztatók, közlemények, intézkedési tervek, más szerv által készített normák:

1 év

 

 

 

c)

Másolatkészítési Szabályzat:

NS

15 év

 

 

d)

Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzat:

NS

15 év

 

 

e)

Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatási Szabályzat:

NS

15 év

 

 

f)

Információátadási Szabályzat:

NS

15 év

 

 

g)

Együttműködési szerződések, együttműködési megállapodások, amennyiben a másik fél nem rendelkezik elektronikus aláírással:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

2.

Tervezetek véleményezése, belső norma-előkészítéssel, együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség alaptevékenységét meghatározó norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

a Rendőrség működésével kapcsolatos norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

3 év

 

 

 

c)

az a)–b) pontba nem sorolható norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Az alapvető jogok biztosától és helyetteseitől, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől érkező megkeresésekkel kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A Rendőrséghez intézett miniszteri, országgyűlési megkeresésekre adott válaszok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség felügyeletét ellátó miniszterhez intézett interpellációkra, kérdésekre adott válaszok iratai:

5 év

 

 

 

b)

az Országgyűlés bizottságaitól, egyéni képviselőktől érkezett megkeresések:

5 év

 

 

 

c)

az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatos találkozó, feljegyzés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Külföldi országok rendőri szerveivel történő együttműködés során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

nemzetközi jogi kötelezettségek alapján a rendőri tevékenység egészét érintő jelentések, átfogó értékelések vagy egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók:

NS

15 év

 

 

b)

egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók, kölcsönös tájékoztatók, tárgyalási tervek, úti jelentések, jegyzőkönyvek, megállapodások stb.:

10 év

 

 

 

c)

a részadatokat tartalmazó iratok, egyedi intézkedésekkel kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

d)

RABIT-, FRONTEX-, valamint EU- (Schengeni) kötelezettségvállalásból fakadó határrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, előkészítési megbeszélések, levelezések, szakértői vélemények, jelentések:

1 év

 

 

 

e)

nemzetközi kapcsolattartás egyéb dokumentumai:

1 év

 

 

 

f)

külföldről érkezett vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

 

 

 

g)

külföldre továbbított vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

 

 

 

h)

RAILPOL, nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó vasútrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok, intézkedési tervek. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, levelezések, jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Határügyi főmegbízottak, határmegbízottak bizottsági, fővegyesbizottsági, vegyesbizottsági tagok kinevezési, felmentési javaslatairól szóló kinevezés kinevezést, illetve felmentést követően:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nemzetközi tárgyalásokon aláírt jegyzőkönyvek (emlékeztetők), országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi, határügyi főmegbízotti, határmegbízotti, fővegyesbizottsági, bizottsági, helyi vegyesbizottsági, igazgatósági, munkabizottsági tárgyalásokról készített jelentések:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

8.

Az államhatár megjelölésével, a határjelek karbantartásával és a határnyiladék állapotával kapcsolatos iratanyagok, az államhatár rendjével összefüggő ügyek, engedélyezések, szakhatósági állásfoglalások iratai:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

9.

Rendőri szerv szervezetére, működésére, ellátottságára vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

alapító okirat, rendőri szerv szervezetére, létszámára vonatkozó összesített iratok, állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák:

NS

15 év

 

 

b)

rendőri szerv pénzügyi, anyagi, műszaki ellátottságára, fejlesztésére vonatkozó összesített iratok:

NS

15 év

 

 

c)

területi módosítások (rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, rendőrőrsök, körzeti megbízotti székhelyek területi módosítása):

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

10.

Szervezési ügyiratok

 

 

 

 

a)

jóváhagyott távlati és éves szervezeti, létszámfejlesztési tervek:

NS

15 év

 

 

b)

szervezetre, létszámra vonatkozó javaslatok, részadatokat tartalmazó iratok:

3 év

 

 

 

c)

a hatáskörileg illetékes vezetők által jóváhagyott szervezetet és létszámot érintő szervezési javaslatok, melyek alapján a szervezési állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák módosulnak:

5 év

 

 

 

d)

saját hatáskörben elbírált létszám- és szervezési módosítást tartalmazó átirat:

2 év

 

 

 

e)

saját készítésű szervezési létszámjavaslatok, amelyeknek jóváhagyását a hatáskörileg illetékes vezető elutasította:

2 év

 

 

 

f)

az állománytáblázatokban, munkaköri nómenklatúrákban jóváhagyott – szervezetet és létszámot nem változtató – ruházati norma, iskolai végzettség, beosztás és illetmény kulcsszám előírását módosító irat:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tervek, munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló jelentések, beszámolók

 

 

 

 

a)

kormány által meghirdetett programok, éves ellenőrzési és munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

NS

15 év

 

 

b)

egy-egy feladatról szóló tervek, végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Állami szervekkel, jogi személyekkel, vagyonvédelmi vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos szerződések:

a megszűnéstől, felmondástól számított 15 év

 

D/PM

 

b)

a meg nem kötött szerződések, az alá nem írt megállapodások iratai:

1 év

 

 

 

c)

a megkötött szerződésekhez kapcsolódó számlák ellenőrzési lapjai:

5 év

 

 

 

d)

az adományokhoz, felajánlásokhoz kapcsolódó előterjesztések

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ügyeleti szolgálatok, Tevékenység-irányítási központok összefoglalói, beszámolói:

 

 

 

 

a)

Országos Napi Tájékoztató Jelentés (NTJ):

NS

15 év

 

 

b)

területi szervek Napi Jelentése (NJ):

5 év

 

 

 

c)

Ügyeleti egyéb beszámolók, statisztikák:

3 év

 

 

 

d)

Ügyeleti szolgálatok által adott utasítások, feladatok:

3 év

 

 

 

e)

Ügyeleti szolgálatok által rendkívüli eseményekről készült kivizsgálások, jelentések:

3 év

 

 

 

f)

Ügyeleti szolgálatok által végzett egyéb tevékenység:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Segélyhívási rendszerrel összefüggő iratok:

 

 

 

 

a)

Hívásfogadással kapcsolatos iratok, megkeresések:

1 év

 

 

 

b)

Hívásfogadó rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

c)

HIK üzemeltetési iratok:

1 év

 

 

 

d)

HIK szakirányítás:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Végzett munkáról szóló jelentések, statisztikák

 

 

 

 

a)

éves jelentések, statisztikák egyes szakterületek tevékenységéről, jelentősebb feladatok, parancsok, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról készített összefoglaló jelentések:

NS

15 év

 

 

b)

szakirányítással kapcsolatos iratok, értékelő, tájékoztató jelentések, javaslatok, elemzések:

5 év

 

 

 

c)

részjelentések, egyéb időközi (félévi, negyedévi, havi) statisztikák, amelyek adatai összefoglalóban szerepelnek, valamint kevésbé jelentős adatokat tartalmazó, tájékoztató jellegű, egy-egy ügyre vonatkozó jelentések:

3 év

 

 

 

d)

önkormányzatoknak, közgyűlésnek küldött beszámolók, tájékoztatók a keletkeztető szervnél:

5 év

 

 

 

e)

más szervtől érkezett önkormányzati, közgyűlési beszámolók, tájékoztatók:

1 év

 

 

 

f)

járőr jelentések, felterjesztések:

1 év

 

 

 

g)

önkormányzatokkal kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

h)

járvánnyal kapcsolatos döntések, statisztikák, összesítő kimutatások, előterjesztések és tervezetek

NS

15

 

 

i)

járvánnyal kapcsolatos háttéranyagok (döntés-előkészítő anyagok, adatszolgáltatások, tájékoztatások, döntés-előkészítési céllal továbbított dokumentumok):

10 év

 

 

 

j)

más szerv járvánnyal kapcsolatos döntései, statisztikái, összesítő kimutatásai, előterjesztései és tervezetei:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Szakmai, szakirányítói, vezetői és költségvetési ellenőrzésekről (vizsgálatokról) szóló iratok

 

 

 

 

a)

átfogó ellenőrzés és utóellenőrzés anyaga:

NS

15 év

D/PM

 

b)

témaellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

5 év

 

 

 

c)

célellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

3 év

 

 

 

d)

mobil ellenőrzéssel kapcsolatban keletkezett anyagok:

3 év

 

 

 

e)

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, informatikai rendszerek ellenőrzésének anyagai:

NS
10 év

15 év

 

 

f)

nem átfogó jellegű pénzügyi ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések anyagai:

10 év

 

 

 

g)

külföldi minősítésű iratok kezelésével kapcsolatos ellenőrzések iratai:

10 év

 

 

 

h)

lefolytatott ellenőrzési nyilvántartás (valamennyi ellenőrzés vonatkozásában):

NS

15 év

 

 

i)

ellenőrzési ütemtervek:

5 év

 

 

 

j)

ellenőrzési tervek:

3 év

 

 

 

k)

általános ellenőrzések anyagai:

3 év

 

 

 

l)

egyéb szakirányítói levelezés, észrevételek iratai:

3 év

 

 

 

m)

állományvédelmi ellenőrzések:

3 év

 

 

 

n)

költségvetési ellenőrzésekről szóló iratok:

8 év

 

 

 

o)

átfogó ellenőrzéshez készített részjelentések:

3 év

 

 

 

p)

beszámolók:

3 év

 

 

 

q)

egyéb költségvetési ellenőri feladatokhoz kapcsolódó anyagok:

3 év

 

 

 

r)

vezetői ellenőrzések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nyílt parancsok, megbízólevelek

 

 

 

 

a)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-nyilvántartás:

a használatból történt kivonást követően 1év

 

 

 

b)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb:

a betelte, illetve a kiadott nyílt parancsok visszavételét követően
1 év

 

 

 

c)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-igénylés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek iratai

 

 

 

 

a)

országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi értekezletek előkészítésével, lebonyolításával összefüggésben keletkezett iratok, hanganyagok, valamint országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi értekezletek, a főkapitányi klub írásos előterjesztései, emlékeztetői:

NS

15 év

 

 

b)

megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői, rendőrkapitányságok vezetői, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői által tartott értekezletek, parancsnoki értekezletek anyagai, emlékeztetői:

NS

15 év

 

 

c)

igazgatói értekezletek anyagai:

5 év

 

 

 

d)

más szervekkel közösen tartott értekezletek, megbeszélések anyagai:

5 év

 

 

 

e)

fogadónappal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

f)

egyéb értekezletekről készült hanganyagok, a főkapitányi klub hanganyagai:

1 év

 

 

 

g)

egyéb értekezletekről készült emlékeztetők:

1 év

 

 

 

h)

berendelő:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Belföldi és külföldi tapasztalatcsere (tanulmányút, képzés) kapcsán keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

részadatokat tartalmazó iratok:

1 év

 

 

 

c)

a külföldi rendőri szervek által meghirdetett képzések iratai:

3 év

 

 

 

d)

nem rendőri vagy rendvédelmi szervekkel történő együttműködéshez kapcsolódó tanulmányút, továbbképzés kapcsán készült úti jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések

 

 

 

 

a)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége fennáll):

5 év

 

 

 

b)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége nem áll fenn):

1 év

 

 

 

c)

a rendőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

 

 

 

d)

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, fegyveres biztonsági őrök intézkedése elleni panasz:

5 év

 

 

 

e)

az alapvető jogok biztosa vizsgálati jelentésének nyomán indított közigazgatási hatósági eljárás iratai:

NS

15 év

 

 

f)

az alapvető jogok biztosával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

az iskolaőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Személyi állomány részéről felterjesztett, a rendőri munkával kapcsolatos javaslatok, észrevételek, kérelmek, panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Egyes ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

egyes ügyekben adott szakvélemények, jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

megkeresések, levelezések, meghívók, köszönőlevelek:

1 év

 

 

 

c)

választásokkal, népszámlálással kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

d)

téves címzésű, illetve helytelen kézbesítésű iratok, melyeknél a címzett és a feladó nem állapítható meg:

1 év

 

 

 

e)

a tolmácsnyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelmek:

3 év

 

 

 

f)

bűnügyekben adott jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványokkal, hatásköri és illetékességi ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

g)

egyéb bejelentések:

3 év

 

 

 

h)

hatósági közreműködés (rendőri biztosítás,
kísérés) igénylése:

3 év

 

 

 

i)

épületátadással, épület felújítással kapcsolatos egyéb iratok, forgatókönyvek, meghívók, berendelők:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Védelemigazgatási tevékenységgel összefüggő iratfajták

 

 

 

 

a)

különleges jogrend bevezetésére, magasabb készenlétbe helyezéssel kapcsolatban készített tervek, intézkedési tervek, okmányok, különleges jogrendi feladatok ellátására való felkészültség helyzetéről szóló átfogó jelentések, illetve az állomány értesítésével (berendelésével) kapcsolatos tervek, iratok:

10 év

 

 

 

b)

igénybejelentéssel kapcsolatban keletkezett, kiutalásra kerülő objektumok, gépjármű-technikai eszközök és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos iratok:

a kiutaló határozatok, szerződések hatályon kívül helyezését, megszűnését követően 1 év

 

 

 

c)

tartalék vezetés elhelyezésével, hírrendszerével, irányítási és vezetési rendszerével, szervezeti felépítésével és működésével kapcsolatos tervek:

az érvényesség megszűnését követően
10 év

 

 

 

d)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok a készítő szervnél:

10 év

 

 

 

e)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok más szervnél:

5 év

 

 

 

f)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok a készítő szervnél:

a megbízás megszűnését
követő 1 év

 

 

 

g)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

 

 

 

h)

létfontosságú rendszerelemek kijelölésével, védelmével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

védelmi igazgatási szakterülettel összefüggő szakmai konferenciák, értekezletek, továbbképzések iratai:

5 év

 

 

 

j)

védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Objektum- és körletvédelmi tervek, objektumvédelemmel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

objektum- és körletvédelmi tervek, melyek az állandó védelemre kijelölt létesítményekre vonatkoznak:

NS

 

 

b)

az a) pont alá nem tartozó objektum- és körletvédelmi tervek:

1 év

 

 

 

c)

objektumvédelemmel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Térképekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

térképellátási jegy, térképszelvények kifizetésével kapcsolatos levelezések, átutalás:

10 év

 

 

 

b)

munkatérképek, diszlokációs és illetékességi területet, szolgálati helyeket ábrázoló térképek és kapcsolódó táblázatok:

az új kiadását követően
1 év

 

 

 

c)

a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

A minősítés felülvizsgálatával kapcsolatban keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a minősített adat felülvizsgálata során keletkezett minősítési javaslatok, határozatok:

a felülvizsgált
irat megőrzési
idejéig

 

 

 

b)

a minősítés felülvizsgálatáról szóló értesítések:

1 év

 

 

 

c)

felülvizsgálati szakértői megbízások:

a visszavonást követő 8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Felülvizsgálati jegyzék:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Titoktartással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

titoktartási kötelezettség alóli felmentések, minősített iratok megismerésének engedélyezésével kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

b)

egyedi felhasználói engedély, titoktartási nyilatkozat:

a felhasználói engedély visszavonását követően
8 év

 

D/PM

 

c)

személyi biztonsági tanúsítvány:

a lejártát követően – ha másik adatbázisban rögzítve vannak
az adatok – azonnal vagy 8 év

 

 

 

d)

felhasználói engedélyekhez, személyi biztonsági tanúsítványokhoz kapcsolódó névjegyzék:

az új megnyitásától számított
5 év

 

 

 

e)

szignálásra jogosult vezetők tájékoztatása során keletkezett iratok, névjegyzékek:

1 év

 

 

 

f)

minősített adathordozó kiviteli engedélye:

1 év

 

 

 

g)

minősített adatot feldolgozó értekezletek biztosítási tervei:

3 év

 

 

 

h)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény nem állapítható meg):

5 év

 

 

 

i)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény megállapítható):

8 év

 

 

 

j)

a személyi biztonsági tanúsítvány meglétéről szóló igazolás és az azzal kapcsolatos iratok:

a lejártát követően
3 év

 

 

 

k)

az Üzemeltetés Biztonsági Szabályzatok megismeréséről szóló nyilatkozatok:

a jogosultság megszűnését követően
1 év

 

 

 

l)

rendszer-hozzáférési kérelem:

3 év

 

 

 

m)

MiLeR szerepkör igénylés iratai:

a jogosultság megszűnését követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Más szerv által készített minősített irathoz kapcsolódó betekintő lapok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Kiállításokkal kapcsolatos iratok (kiállítások szervezése, ezzel összefüggő levelezések, forgatókönyvek, értékelő jelentések):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

A közvélemény tájékoztatásával, valamint belső tájékoztatással összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett rendőri vonatkozású tájékoztatók, közlemények, felhívások (bűnügyi, rendészeti, gazdasági, közigazgatási, szabálysértési, körözési tartalmú):

5 év

 

 

 

b)

helyreigazítási kérelmekkel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, érdemi információt és/vagy statisztikai adatokat tartalmazó tájékoztatás:

5 év

 

 

 

d)

a Rendőrség internetes honlapján található felhívások rejtetté tétele:

5 év

 

 

 

e)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett, saját kezdeményezésű, kevésbé jelentős adatokat tartalmazó tájékoztatók, közlemények (közlekedési baleset, forgalomkorlátozás, országos összesítő, közlekedési prognózis):

1 év

 

 

 

f)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, kevésbé jelentős, érdemi információt, statisztikai adatot nem tartalmazó tájékoztatás:

1 év

 

 

 

g)

álláspályázatok közzététele:

1 év

 

 

 

h)

belső tájékoztatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

i)

egyéb sajtótevékenységgel kapcsolatban keletkezett anyagok, kommunikációs témájú állampolgári megkeresések:

1 év

 

 

 

j)

sajtótájékoztatók:

1 év

 

 

 

k)

a Rendőrség tevékenységével kapcsolatos országos jelentőségű, jelentős közérdeklődésre számot tartó médiamegjelenések, közlések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Propaganda-előadások

 

 

 

 

a)

külső szerveknél tartott propaganda- és más előadások beszédvázlatai, propagandamunkával kapcsolatos tervek:

1 év

 

 

 

b)

előadások tartásával kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

c)

adatszolgáltató lapok:

1 év

 

 

 

d)

rendvédelmi fakultációs képzésekkel, egyéni és csapatversenyekkel kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

e)

információs kutatási tevékenységbe bevont polgári információs és tájékoztatási intézményekkel kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

f)

filmjegyzék:

a hatályon kívül helyezést követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Ügyészi felügyelettel összefüggésben keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Alapítványokkal, egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

alapítvány, egyesület, érdekvédelmi szervezet működésével összefüggő iratok:

15 év

 

 

 

b)

pénzügyi iratok – a költségvetés kivételével:

a felszámolást követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Felügyeleti szervekkel, társszervekkel, együttműködő szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Szakmai módszertani anyagok, szakmai tanulmányok:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

37.

Bűnmegelőzési, vagyon-, környezet-, áldozat- és ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos iratok, szignalizációk:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Fegyelmi ügyek iratai

 

 

 

 

a)

szolgálati viszony megszüntetése:

a szolgálati
viszony megszűnését követő 50 év

 

 

 

b)

egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba történő visszavetés, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés esetében:

5 év

 

 

 

c)

fegyelmi fenyítéssel zárult katonai vétségek és illetménycsökkentés fenyítéstől enyhébb súlyú fenyítéssel zárult fegyelmi iratok:

3 év

 

 

 

d)

azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy (az adott bűncselekmény büntetési tétele felső határának megfelelő idő, de legalább 3 év), valamint a parancsnoki nyomozás iratai (a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörben a feljelentés elutasításáról vagy megszüntetéséről határoz):

5 év

 

 

 

e)

szabálysértések, közigazgatási eljárások miatt lefolytatott fegyelmi eljárások iratai a határozat jogerőre emelkedésétől:

3 év

 

 

 

f)

figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

3 év

 

 

 

g)

azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:

3 év

 

 

 

h)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során nem került sor méltatlanság, kifogástalan életvitel, megbízhatatlanság megállapítására:

3 év

 

 

 

i)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során méltatlanság, kifogásolható életvitel, megbízhatatlanság megállapítására került sor:

a szolgálati
viszony megszűnését
követően
50 év

 

 

 

j)

parancsnoki kivizsgálás iratai:

3 év

 

 

 

k)

hivatalvesztés:

a rendvédelmi
igazgatási
jogviszony
megszűnését
követően
50 év

 

 

 

l)

rendvédelmi alkalmazott illetménycsökkentése munkaköri kategórián belül:

5 év

 

 

 

m)

rendvédelmi alkalmazott esetében azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy:

az adott bűncselekmény
büntetési tétele felső határának megfelelő idő,
de legalább 3 év

 

 

 

n)

rendvédelmi alkalmazott vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezése:

3 év

 

 

 

o)

rendvédelmi alkalmazottak estében megrovással vagy figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

3 év

 

 

 

p)

rendvédelmi alkalmazott azon fegyelemsértéseinek iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:

3 év

 

 

 

q)

fegyelmi ügyek példatára címzett szervnél:

1 év

 

 

 

r)

azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás áttételével zárulnak:

1 év

 

 

 

s)

munkavállaló munkaviszonyának kötelezettségszegés miatti megszüntetése:

a szolgálati jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

t)

munkavállaló vagyoni hátrányt megállapító fegyelmi felelősségre vonásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

u)

munkavállaló esetében alkalmazott jogkövetkezményekkel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Perképviseleti tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

peres ügyek:

a jogerőre emelkedést követően
5 év

 

 

 

b)

peren kívüli eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

személyi sérüléssel összefüggő kártérítési perek anyagai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

40.

Be- és kiléptetésre, parkolásra, csomagszállításra vonatkozó engedélyek és iratok

 

 

 

 

a)

kérelmek:

3 év

 

 

 

b)

nyilvántartások:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

önértékelésről, minőségirányítási rendszer külső és belső auditjáról, elégedettségmérésről készült értékelő jelentések, összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

önértékeléssel, elégedettségméréssel, minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos és egyéb minőségügyi iratok:

10 év

 

 

 

c)

a szervezet stratégiája iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Adatvédelemmel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

hozzáférési jogosultságok nyilvántartása:

a jogosultság visszavonását
követő 5 év

 

 

 

b)

adattovábbítási nyilvántartás:

20 év

 

 

 

c)

személyes adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

d)

közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

e)

adatkezelési tevékenységek nyilvántartásával és hatásvizsgálatával kapcsolatos iratok:

az adatkezelés visszavonását
követő 15 év

 

 

 

f)

különleges adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

20 év

 

 

 

g)

hozzáférési jogosultságok igénylésével kapcsolatos iratok:

a jogosultság megszűnését követően
5 év

 

 

 

h)

adattárakból történő lekérdezések nyilvántartása:

5 év

 

 

 

i)

adatvédelemmel kapcsolatos jelentések, értékelések:

5 év

 

 

 

j)

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

k)

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal történő kapcsolattartással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

l)

elutasított közérdekű adat és érintett személyes adat megismerése iránti kérelem:

5 év

 

 

 

m)

közzétételi listák:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Pályázatokkal kapcsolatos iratok, finanszírozási alapok felhasználásával kapcsolatos iratok, pályázati anyagok

 

 

 

 

a)

a pályázat előkészítésével és a pályázatban való közreműködéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

D/PM

 

b)

nemzetközi, EU-s és hazai pályázatok pénzügyi és szakmai iratai:

a pályázat lezárását követően
5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

44.

Külföldre kézbesítendő iratok külföldre továbbítása során keletkezett iratok, a külföldre kézbesítendő határozatok felülvizsgálata során keletkezett iratok (kivéve a nem magyar állampolgárral szemben szabálysértési és/vagy bírósági eljárás során hozott határozat külföldre történő kézbesítésével kapcsolatos iratokat):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Távoltartással kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Személyi védelemmel kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Schengeni egyezménnyel, közösségi jog alkalmazásával kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvek

 

 

 

 

a)

nem minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

5 év

 

 

 

b)

minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

8 év

 

 

 

c)

minősített és nem minősített iratok átadás-átvételéről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés szervezeti elem megszűnése vagy feladatkörének megváltozása kapcsán:

15 év

 

 

 

d)

egyéb jellegű átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Oktatási vonatkozású anyagok

 

 

 

 

a)

iskolai rendtartás, felvételi szabályzat, tanulmányi és vizsgaszabályzat, anyakönyvi napló, törzskönyv, vizsgabizonyítványok nyilvántartása, tantervek, minőségbiztosítási iratok, képzési programok, oktatásra vonatkozó évi összefoglaló jelentés, gyakorló csapatszolgálatról készített jelentés, iskola által készített tananyagok, tankönyvek, tansegédletek:

NS

 

 

b)

előadások, segédanyagok, felvételi eljárással kapcsolatos levelezés:

1 év

 

 

 

c)

osztálynapló, haladási és oktatási napló, hallgatók tanulmányi statisztikája, vizsgáról felvett jegyzőkönyvek, szaktanfolyami képzés osztálynaplója, OKJ-s képzés törzslapjai:

10 év

 

 

 

d)

szakdolgozat:

NS

15 év

 

 

e)

évi óraelosztási tervek, tanmenetek, vizsgatételek, foglalkozási tervek, beiskolázási névsorok, javaslatok:

1 év

 

 

 

f)

szaktanfolyami, illetve egyéb képzések írásbeli képzési dokumentumai, feladatlapjai:

1 év

 

 

 

g)

tudományos tevékenység dokumentumai:

3 év

 

 

 

h)

akkreditációs eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

a rendvédelmi technikumok szakirányítása során kiadott állásfoglalások:

3 év

 

 

 

j)

a rendvédelmi technikumok szakirányítása során keletkezett iratok, létszámkimutatások:

3 év

 

 

 

k)

a ROKK Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok döntéseivel szemben benyújtott panaszok:

3 év

 

 

 

l)

a rendészeti szakképzés vizsgái (elnök, tag, szakértő kijelölése, engedélyezése stb.):

1 év

 

 

 

m)

szakmai megállapodások, szerződések:

NS

15 év

 

 

n)

képzések hatóságnak történő bejelentése:

NS

15 év

 

 

o)

lélektaktikai képzésekkel kapcsolatos kutatások, tanulmányok:

15 év

 

 

 

p)

képzések kötelező bejelentésének dokumentumai:

10 év

 

 

 

q)

képzések lebonyolítása során keletkező dokumentumok (jelenléti ív, képzési szerződés, tanúsítvány):

3 év

 

 

 

r)

szolgáltatás igénylőlap (szállítás, étkezés, tanterem, oktatástechnika):

8 év

 

 

 

s)

továbbképzési pont igazolás:

5 év

 

 

 

t)

bűnügyi labor működésével kapcsolatos irat:

5 év

 

 

 

u)

külsős hallgatók rendőrségi szakmai gyakorlatával kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Személyi állomány oktatásával, kiképzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

állami oktatás év végi összesített adatai, jelentés:

NS

15 év

 

 

b)

oktatási anyagok, tanulmányok, rendőri szerv által a szakirányítása alatt álló szervek részére kiadott kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint éves képzési tervek:

NS

 

 

c)

személyi állomány részére készített, valamint a felsőbb szervektől érkezett kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint az egyéni képzési tervek:

3 év

 

 

 

d)

állami és szakmai oktatással, továbbképzéssel, kiképzéssel (RBV, gépkocsivezetői tanfolyam stb.) kapcsolatos levelezések, javaslatok,
névsorok stb.:

1 év

 

 

 

e)

a ROKK Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok tanulóinak szakmai gyakorlata, a rendvédelmi technikumok felvételi eljárása során keletkezett iratok, a ROKK Rendőrképző Akadémia Járőrképző Tagozat szakmai gyakorlata és felvételi eljárásának iratai:

3 év

 

 

 

f)

foglalkozási tervek, jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

g)

oktatással kapcsolatos levelezések, átiratok, feljegyzések:

1 év

 

 

 

h)

a Rendőrség belső képzéseivel kapcsolatos előterjesztések, jelentések, adatszolgáltatások, átiratok:

3 év

 

 

 

i)

a rendészeti szervező képzés iratai:

3 év

 

 

 

j)

a rendészeti alap- és szakvizsga, a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzéshez kapcsolódó levelezés, a vezetőkiválasztási eljárás iratai, valamint a vezetői sorrendállítás iratai:

3 év

 

 

 

k)

nyelvi képzés iratai:

1 év

 

 

 

l)

a közvélemény tájékoztatásával összefüggő feladatok tárgyában megtartott értekezletek, továbbképzések:

1 év

 

 

 

m)

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő levelezések:

1 év

 

 

 

n)

roma pályázat:

1 év

 

 

 

o)

utánpótlási és vezetői adatbankkal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

p)

iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

q)

képzési törzskönyvek:

NS

 

 

r)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tisztjelöltjeinek szakmai gyakorlata, beosztásba helyezésük során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Csapaterős állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kiképzési központ által készített szakanyagok, tanulmányok, oktatási segédanyagok:

NS

 

 

b)

harcrendi elemek leírásai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

52.

Külső partnerrel – oktatással, képzéssel – kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

a)

roma ügyek:

3 év

 

 

 

b)

pályaorientáció:

3 év

 

 

 

c)

egyéb, más civil szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos ügyek:

1 év

 

 

 

d)

az országos középiskolai rendészeti tanulmányi verseny iratai:

3 év

 

 

53.

Külső Határok Alap (KHA), Európai Visszatérési Alap (EVA), Belső Biztonsági Alap (BBA) és a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) iratai:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

54.

Esélyegyenlőségi tevékenység dokumentumai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Polgári válságkezelés

 

 

 

 

a)

missziókba jelentkezők pályázati, kiválasztási iratai, missziókba történő kitelepítéssel, kapcsolattartással, hazatelepítéssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

missziókba jelentkezők/kiválasztottak képzésével, kiképzésével, felkészítésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

missziók magyar kontingenseinek/egyéni vezényeltek havi, éves jelentései, misszió/ország háttéranyagok iratai:

5 év

 

 

 

d)

hazai, nemzetközi társszervekkel történő kapcsolattartással, missziókkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Más elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv által megküldött, további ügyintézést nem igénylő iratok (normák, tervek, összefoglaló jelentések, együttműködési megállapodások, értekezletek, ellenőrzések anyaga, módszertani útmutatók, állásfoglalások):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

A minősített adatok kezelésének engedélyezésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

adatkezelési engedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

b)

a rendszerengedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

c)

a biztonsági vezetők, helyettes biztonsági vezetők kijelölésével, kinevezésével, megbízásával kapcsolatos iratanyagok a jogviszony megszűnését követően:

5 év

 

 

 

d)

az engedélyezési eljárással kapcsolatosan keletkezett, kisebb jelentőségű iratok:

3 év

 

 

 

e)

a személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói engedélyek kiadásával és visszavonásával kapcsolatos iratanyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Belső kontrollrendszer működésével, fejlesztésével és felülvizsgálatával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kockázat-nyilvántartás:

5 év

 

 

 

b)

Kockázatkezelési Bizottság jegyzőkönyvek, feljegyzések, tájékoztatók:

5 év

 

 

 

c)

ellenőrzési nyomvonalak:

5 év

 

 

 

d)

a Belső kontrollrendszer felülvizsgálatával kapcsolatos általános iratok:

5 év

 

 

 

e)

az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

f)

az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

h)

információs és kommunikációs rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

nyomonkövetési rendszer (Monitoring) rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Jogsegélykérelem:

a bűncselekmény elévülési idejéig

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Szervezeti teljesítményértékelés iratai:

5 év

 

 

KÜLÖNÖS RÉSZ
II. Az ügykezeléshez használt nyilvántartási segédletek, ügykezeléssel kapcsolatos iratok
Irattári tételszám keret: 61-től 100-ig
(felhasznált: 61-től 75-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

61.

Főnyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

62.

Alapnyilvántartások

 

 

 

 

a)

iktatókönyv, iktatólap:

NS

15 év

 

 

b)

szigorú számadású anyagok nyilvántartó könyvei:

NS

15 év

 

 

c)

irattári törzskönyv:

NS

15 év

 

 

d)

bűnjelnyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

63.

Iratkezelési segédletek

 

 

 

 

a)

tárgy-(név)mutató:

NS

15 év

 

 

b)

iratok selejtezéséről készült levéltár által jóváhagyott jegyzőkönyv:

NS

 

 

c)

iratok megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

 

 

d)

kutatási nyilvántartás:

NS

 

 

e)

kutatási kérelmek és engedélyek levéltárban őrzött anyagokban:

3 év

 

 

 

f)

kutatási kérelmek és engedélyek a rendőri szerveknél kezelt és őrzött anyagokban:

3 év

 

 

 

g)

nem minősített iratok beérkező és kimenő futárjegyzékeinek nyilvántartása:

3 év

 

 

 

h)

elektronikus adathordozók nyilvántartása:

az utolsó bejegyzést követően
8 év

 

 

 

i)

beérkező elektronikus nyugták nyilvántartása:

15 év

 

 

 

j)

név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása:

a benne nyilvántartott anyagok selejtezését követően
1 év

 

 

 

k)

minősített iratok beérkező és kimenő futárjegyzékeinek nyilvántartása:

8 év

 

 

 

l)

futárküldemények átvételére jogosult meghatalmazások listája:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Iratkezelési bizonylatok

 

 

 

 

a)

munkakönyv, postakönyv a lezárást követően:

5 év

 

 

 

b)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső):

lezárását követően
5 év

 

 

 

c)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) minősített iratok könyvei:

a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve selejtezése után 8 év

 

 

 

d)

kiadási füzet:

a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezését, illetve selejtezését követően
8 év

 

 

 

e)

név szerinti nyilvántartó karton:

a felhasználó minősített adat felhasználására való jogosultságának megszűnése után a rajta szereplő iratok visszavételét követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Sokszorosítással és iratmásolással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

sokszorosítást és iratmásolást kérő kérelmek:

1 év

 

 

 

b)

sokszorosítást és iratmásolást nyilvántartó naplók:

5 év

 

 

 

c)

minősített adathordozók sokszorosítását, másolását nyilvántartó sokszorosítási napló:

a lezárását vagy beteltét
követően 15 év

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Iratok eltűnésével kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések

 

 

 

 

a)

nem minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

15

 

 

b)

minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

15

 

 

c)

jelentési kötelezettséggel kapcsolatos iratok:

NS

15

 

 

 

 

 

 

 

67.

Bélyegzők

 

 

 

 

a)

szerv elnevezését tartalmazó bélyegzők lenyomattal ellátott nyilvántartása:

NS

 

 

b)

egyéb bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók nyilvántartása:

a használatból történt kivonást követően
1 év

 

 

 

c)

bélyegző-, személyi (negatív) pecsétnyomó-igénylés:

1 év

 

 

 

d)

elvesztéssel kapcsolatos ügyirat:

3 év

 

 

 

e)

bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók selejtezéséről/megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

68.

Éves iratellenőrzésről szóló jelentések

 

 

 

 

a)

összesített jelentés:

5 év

 

 

 

b)

a szervek által készített jelentések:

3 év

 

 

 

c)

az évi iktatott iratokról készített összesített ügyforgalmi kimutatás a központi és területi szerveknél:

NS

 

 

 

 

 

 

 

69.

Minősített iratok átvételét igazoló aláírásminták:

NS

 

 

 

 

 

 

 

70.

Levéltárakkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

levéltárnak átadott iratok jegyzéke:

NS

 

 

b)

levéltárakkal kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Futárjegyzék, kísérőjegyzék

 

 

 

 

a)

nem minősített iratok futárjegyzéke, kísérőjegyzéke:

3 év

 

 

 

b)

minősített iratok futárjegyzéke:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

Egyéb iratkezelési segédletek

 

 

 

 

a)

kódcsere-nyilvántartó könyv:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

b)

próbariasztások nyilvántartó könyve:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

c)

karbantartási napló:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

d)

biztonsági területre belépő személyek nyilvántartása:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

e)

tartalék kulcsok, kódok nyilvántartása:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

f)

nyomtatások nyilvántartása:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

g)

törlési napló:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

h)

automatikus műveletek nyilvántartása:

3 év

 

 

 

i)

központi irattárba átadás ütemterve:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, javaslatok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

jegyzőkönyv megnyithatatlan, sérült vagy tévesen érkezett elektronikus küldemény érkezéséről:

3 év

 

 

 

b)

egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

Az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben keletkezett iratok, levelezések, elektronikus űrlap adatainak módosításával, új űrlapok bevezetésével, meglévő űrlapok hatálytalanításával kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

III. Személyzeti tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 101-től 150-ig
(felhasznált: 101-től 123-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

101.

A személyi állomány jogviszonyaival kapcsolatos javaslatok, előterjesztések, nyilvántartások

 

 

 

 

a)

soron kívüli előléptetés, soron kívüli előresorolás, kitüntetés, jutalmazás, illetménymegállapítás, beosztás- és munkakörváltozás, megbízás, vezénylés, átrendelés, kinevezés, véglegesítés:

1 év

 

 

 

b)

hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, tisztjelölti szolgálati jogviszony és munkaviszony megszüntetése:

3 év

 

 

 

c)

állomány-nyilvántartások:

1 év

 

 

 

d)

munkaköri leírás, teljesítményértékelés, minősítés, követelmény meghatározás:

a jogviszony megszűnését követően/az új munkaköri leírás kiadását követően
5 év

 

 

 

e)

személyi állománnyal kapcsolatos jelentések, statisztikák, havi létszám jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

Felvétellel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

felvételi kérelmek, ezekkel kapcsolatos levelezések, információk, kérdőjegyek, javaslatok, orvosi vélemények, kérdőívek, életrajzok, visszavételi kérelmek:

1 év

 

 

 

b)

rehabilitációs ügyek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

103.

Ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok, tanulmányi szerződések (az iskola befejezése után)

 

 

 

 

a)

ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok:

3 év

 

 

 

b)

tanulmányi és ösztöndíjszerződések:

a visszatartási idő lejártát követően
6 év

 

 

 

c)

tisztjelöltek által benyújtott, ösztöndíjszerződéssel nem járó kérelmekkel (szak-, szakirányváltási, párhuzamos képzés, külföldi tanulmányok, jogviszony szüneteltetése) kapcsolatos iratok:

6 év

 

 

 

d)

a tisztjelöltekkel történő levelezések tájékoztatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos iratok:

6 év

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

Polgári személyek kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

Személyi dosszié átvételére és személyi iratok átadására vonatkozó füzetek, kiadókönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Hivatásos szolgálati, tisztjelölti, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

Személyi állomány nyilvántartó anyagai

 

 

 

 

a)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton:

a jogviszony megszűnését
követő 50 év

 

D/PM

 

b)

személyi anyagnyilvántartó könyv:

50 év

 

 

 

c)

szolgálati idő igazolásával kapcsolatban keletkezett kérelmek, átiratok, más kereső foglalkozás nyilvántartó kartonja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony stb.:

3 év

 

 

 

d)

személyi és fogyaték dosszié átvételével kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

e)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton selejtezéséről készült jegyzőkönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

108.

Munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kötött szerződés:

a születését követő
99. év

 

 

 

b)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

A személyi állományra vonatkozó parancsok, határozatok

 

 

 

 

a)

személyi parancsok, határozatok nyilvántartókönyve és névmutató könyve:

a születését követő
99. év

 

 

 

b)

személyi parancsok, határozatok eredeti példányai:

NS

 

 

c)

változásjelentések:

1 év

 

 

 

d)

más szerv által kiadott személyi parancsok, határozatok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

110.

Szolgálati, munkáltatói igazolványra vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők és érvényesítő szelvények, átvételi adatlapok:

a visszavonást követően
1 év

 

 

 

b)

az elveszett és elrongálódott igazolvány, szolgálati jelvény pótlását kérő kérelmek, körözések, szolgálati igazolvány és jelvény rendelések, jelentések:

3 év

 

 

 

c)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők, szolgálati azonosító jelvények selejtezéséről készült jegyzőkönyv:

10 év

 

 

 

d)

bevont, megrongálódott, érvénytelen (hatályát vesztett) igazolványok, nyugdíjas igazolványok, azonosító jelvények, hímzett azonosítók:

a bevonást követően
1 év

 

 

 

e)

a szolgálati igazolványokkal kapcsolatos iratok, igénylések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

Lőkiképzés

 

 

 

 

a)

lőkiképzési terv, valamint lőkiképzés végrehajtásáról készült összefoglaló jelentés, lőgyakorlat időpontjának és helyének jelentése:

3 év

 

 

 

b)

lőkiképzési okmány (komplex lőkiképzési terv, foglalkozási jegy, terv, vázlat):

10 év

 

 

 

c)

lőtérutasítás:

NS

15 év

 

 

d)

lőtérigénylés a szervektől, lőtérhasználati engedély, ütem- és naptári terv, lőkiképzési eredményjegyzék, egyéni, szerv szerinti, lőszer- és kiképzési anyagok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

e)

a lőkiképzéssel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

Testnevelési és sportügyek

 

 

 

 

a)

testnevelési tanterv, tematika és program:

1 év

 

 

 

b)

versenykiírással, versenynaptárral, pontértékeléssel kapcsolatos iratok,
bajnokságok jegyzőkönyvei:

1 év

 

 

 

c)

fizikai erőnléti felmérések iratai:

2 év

 

 

 

d)

versenynaptár:

3 év

 

 

 

e)

versenykiírás (sporttalálkozó), programfüzet (a rendezőnél):

3 év

 

 

 

f)

szakirányító tevékenységgel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

g)

sporttal, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos megkeresések, levelezések, további intézkedést nem igénykő iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

113.

Szociális jellegű ügyek

 

 

 

 

a)

hősi halottakra vonatkozó adatok, emlékükre állított emlékművek és emléktáblák okmányai:

NS

15 év

 

 

b)

segélykérelem, ezzel kapcsolatos javaslat, jelentés:

3 év

 

 

 

c)

kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

d)

szociális bizottság ülésének jegyzőkönyve és az ehhez kapcsolódó iratok:

3 év

 

 

 

e)

a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyek:

20 év

 

 

 

f)

vissza nem térítendő lakáscélú támogatások igénylésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

3 év

 

 

 

h)

az e)–g) alpont szerinti iratok, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, vagy a támogatás folyósítására nem került sor:

1 év

 

 

 

i)

nyugdíjastalálkozók, nyugdíjasokkal kapcsolatos levelezések anyagai:

3 év

 

 

 

j)

a szociális bizottsági tagok delegálásáról, megbízásáról szóló dokumentumok

a delegálás megszűnését követő
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

114.

Személyi állománnyal kapcsolatos egyéb irat, javaslat, kérelem (illetmény nélküli szabadság, munkaidőrend, szolgálatmentesség, jogviszony szünetelés stb.):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

Mentesítési kérelmek vizsgálatával, intézéséről készült jelentések, okiratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Áthelyezésre, szolgálati viszony megszüntetésére, visszavételre vonatkozó kérelmek, javaslatok megvalósulás hiányában:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

117.

Társadalombiztosítással kapcsolatos anyagok küldése:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

118.

Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos levelezések iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

119.

Nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok, az ellenőrzött személlyel kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatban keletkezett iratok:

 

 

 

 

a)

a jogosultság megállapítása esetén:

a rendvédelmi
egészség-
károsodási
ellátásra jogosultság megszűnését követő
5 év

 

 

 

b)

amennyiben rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultság nem kerül megállapításra:

3 év

 

 

 

c)

egészségkárosodással kapcsolatos egyéb iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

121.

Rendfokozati vizsgával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos irat:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

123.

Toborzással kapcsolatos iratok

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 151-től 200-ig
(felhasznált: 151-től 165-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

151.

Betegellátással kapcsolatos okmányok, naplók, nyilvántartások

 

 

 

 

a)

egészségügyi törzskönyvek:

a jogviszony megszűnését követő
30 év

 

 

 

b)

ambuláns- és táppénzes naplók:

5 év

 

 

 

c)

a baleseti jegyzőkönyvek, határozatok dokumentációja:

50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

152.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, dokumentációk

 

 

 

 

a)

a Rendőrség hivatásos állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem kerül sor):

a vizsgálattól számított
1 év

 

 

 

b)

balesetekkel, orvosi felülvizsgálati ügyekkel kapcsolatos minősítések, illetve határozatok:

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

c)

az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal (új felvételesek, FÜV eljárás, balesetek, gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatok stb.) kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

153.

Egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

egészségügyi szakirányítói tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

Munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi munkával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

munkavédelemmel, balesetvédelemmel és tűzvédelemmel összefüggő ügyiratok:

5 év

 

 

 

b)

szolgálati, munkabalesetek iratai:

a balesetet
szenvedett személy
80. életévéig

 

 

 

c)

munkavédelmi, közegészségügyi (egészségvédelmi), tűzvédelmi oktatás iratai:

a megismételt oktatást követően
5 év

 

 

 

d)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

e)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi (nem hatósági) ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

f)

fertőző betegek nyilvántartókönyve:

15 év

 

 

 

g)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi véleményezések:

5 év

 

 

 

h)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szakhatósági állásfoglalások, munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):

5 év

 

 

 

i)

rendkívüli járványügyi események (haváriák) kivizsgálásával kapcsolatos ügyiratok:

5 év

 

 

 

j)

üzembe helyezéssel kapcsolatos iratok:

NS

 

 

k)

munkakörnyezeti kockázatértékelés dokumentuma:

5 év

 

 

 

l)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

A hatósági és bűnügyi orvosi munkával kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, naplók

 

 

 

 

a)

hatósági és bűnügyi orvosi vizsgálatok nyilvántartási könyvei:

10 év

 

 

 

b)

látleletek, a hatósági és bűnügyi orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett
egyéb ügyiratok (orvosi szakvélemények, levelezések stb.):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

Alapellátó pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, vélemények (a szolgálati jogviszony létesítése esetén):

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

 

 

 

b)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem került sor):

a vizsgálattól számított
1 év

 

 

 

c)

a Rendőrség személyi állományában lévők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentáció, minősítések, vélemények, a pszichológiai gondozásokról készült feljegyzések:

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

 

 

 

d)

pszichológiai ellátásban részesülők nyilvántartó könyve (ambuláns-, betegforgalmi napló):

5 év

 

 

 

e)

pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

 

f)

rendkívüli eseményekről készült jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

157.

A személyi állomány RBV védelmének egészségügyi biztosítására vonatkozó ügyiratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

158.

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozással és társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozási szerződéssel kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

b)

ÁNTSZ működési engedély, NEAK finanszírozási szerződés:

az érvényesség megszűnését követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

159.

Egészségügyi tájékoztató anyagok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

160.

Gyógyszerek bevonásáról és selejtezéséről szóló jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

Rendezvényekhez, demonstrációkhoz, kiképzési feladatokhoz kapcsolódó egészségügyi biztosításokkal összefüggő ügyiratok, levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

162.

Fogászati, szemészeti (látásjavító szemüveg/kontaktlencse, képernyős szemüveg) költségtérítés:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

163.

I. fokú és II. fokú Felülvizsgálati ügyek szakvéleményei
(FÜV):

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

Közlekedéspszichológiai vizsgálatok iratanyagai:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

165.

Egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

V. Gazdasági-pénzügyi tevékenységgel összefüggő iratfajták
Irattári tételszám keret: 201-től 300-ig
(felhasznált: 201-től 300-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

201.

Számvitel-nyilvántartások és bizonylataik

 

 

 

 

a)

intézményi költségvetési beszámoló, mérleg és az azt alátámasztó leltárnyilvántartás, főkönyvi kivonat, valamint a kapcsolódó dokumentáció:

8 év

 

 

 

b)

állami költségvetéssel szembeni befizetésekről szóló bevallások (szja, áfa stb.):

8 év

 

 

 

c)

NAV ellenőrzések jegyzőkönyvei:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

202.

Szervezési és az anyagi-technikai szolgálattal kapcsolatos szabályozó jellegű iratok

 

 

 

 

a)

az anyagi szolgálatnak és az anyagellátás rendszerének szervezésével kapcsolatos intézkedések:

10 év

 

 

 

b)

a veszélyes (nem veszélyes) hulladékok és mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

készletek leltározásával és rovancsolásával kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

d)

takarékossággal kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

e)

új szervek élelmezési ellátásával kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

f)

vámkezelési ügyek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

203.

Kárügyek

 

 

 

 

a)

kárügyek, kártérítések és a megtérített kárügyek iratai:

5 év

 

 

 

b)

behajthatatlan kárügyekkel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

veszendőbe ment (káló) anyagok törlésével és a kárviselés kimondásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

Gazdálkodással kapcsolatos javaslatok, jelentések

 

 

 

 

a)

anyagátadási jegyzőkönyvek, anyagstatisztikai, energiafelhasználási jelentések:

5 év

 

 

 

b)

anyagi készletjelentések, felesleges, illetve előtalált anyagokról szóló jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

205.

Igénylések, vételezések és a központi beszerzésű termékek ellátásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

Közbeszerzési és beszerzési eljárással kapcsolatos ügyiratok:

 

 

 

 

a)

a közbeszerzési és beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos iratok:

az eljárás lezárulását követően
5 év

 

D/PM

 

b)

a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes irat:

5 év

 

D/PM

 

c)

a jogorvoslati eljárás esetén:

a jogerős befejezést követő
5 év

 

D/PM

 

d)

az a) alpont szerinti beszerzési eljárások iratai, amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor:

1 év

 

 

 

e)

a közbeszerzési és beszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás:

2 év

 

 

 

f)

közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés, előzetes tájékoztató, illetve az időszakos előzetes tájékoztató, éves informatikai beszerzési terv, éves informatikai fejlesztési terv, DKÜ Portálon ügyintézés iratai és ezen iratokhoz kapcsolódó dokumentumok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

207.

Árközlő ügyiratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

208.

Ellátási tervnyilvántartási könyv:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

209.

Tervfüzetek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

210.

Fejlesztéssel, termékek rendszeresítésével és korszerűsítésével kapcsolatos javaslatok, iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

211.

Tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok, valamint tűzveszélyes tevékenység engedélyezése:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

212.

Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyiratok

 

 

 

 

a)

környezetvédelemmel kapcsolatos átiratok, jelentések, tájékoztatások:

2 év

 

 

 

b)

környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések a hatóságok, más ellenőrző szervek felé:

5 év

 

 

 

c)

környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek és hulladék szállítására,
megsemmisítésére vonatkozó szállító lapok:

10 év

 

 

 

d)

környezetvédelmi oktatás iratai megőrzés:

5 év

 

 

 

e)

vízbiztonsági terv megőrzés:

NS

15

 

 

f)

környezetvédelmi szabályzatok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

213.

Biztonságtechnikai berendezések, építési, szerelési igények iratai:

3 év

 

 

 

a)

biztonságtechnikai rendszerek karbantartása, javítása:

1 év

 

 

 

b)

biztonságtechnikai berendezések tárolt kép- és hanganyagainak lekérdezése:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

214.

Közüzemi szerződések iratai:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

215.

Építési és elhelyezési szolgálattal kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervek, javaslatok, iratok:

5 év

 

 

 

b)

építési (felmérési vázlat) programok, ezek felülvizsgálati anyagai és utólagos módosításuk:

10 év

 

 

 

c)

tervezési megbízások, szerződések:

5 év

 

D/PM

 

d)

építési és egyéb engedélyek – vízjogi, közműi, szolgalmi, kazánfelállítási, használatbavételi stb. – (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

területfelhasználási engedély és megállapodás
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

f)

építési, engedélyezési, szerelési tervdokumentációk, nyomvonalrajzok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

g)

építési (kivitelezési) szerződések, építésinapló-másolat, felmérési napló:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

216.

Beruházás, felújítás átadás-átvételi okmányok és egyéb iratok

 

 

 

 

a)

műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési jegyzőkönyv, épületátadási dokumentáció, hatósági engedélyek, bizonyítványok
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

b)

kivitelezési, megvalósítási tervdokumentációk
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

c)

beruházási engedélyokiratok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

d)

kivitelezési tervdokumentációk egy példánya
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

beruházási pénzügyi elszámolás, lezárás:

10 év

 

D/PM

 

f)

különféle beruházási, felújítási keret átadás-átvételek megállapodásai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

Veszélyesnek minősülő gépek, technológiák üzembe helyezési eljárásával és műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos iratok, levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

218.

Ingatlangazdálkodási ügyek

 

 

 

 

a)

elhelyezési adatokat, azok felülvizsgálatát tartalmazó ügyiratok, ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérelmek, panaszok:

5 év

 

 

 

b)

épületekkel vagy helyiségekkel, azok kiutalásával összefüggő hatósági határozatok; ingatlanok használatára vonatkozó épületcserék, leadások, átvételek megállapodásai, bérleti szerződések
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

25 év

 

D/PM

 

c)

ingatlankisajátítási határozatok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

10 év

 

 

 

d)

ingatlan-nyilvántartás (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

épületbontási anyagokkal kapcsolatos ügyek:

5 év

 

 

 

f)

lakásvásárlások:

10 év

 

 

 

g)

bérleti szerződések:

a lejáratot
követő 5 év

 

 

 

h)

lakásokkal kapcsolatos rendelkezési jog:

a megszűnést követő
5 év

 

 

 

i)

nyilvántartás:

10 év

 

 

 

j)

bérlőkijelölések:

a lejáratot
követő 5 év

 

 

 

k)

megállapodások, nyilatkozatok, bérlő kiválasztási joggal kapcsolatos ügyiratok:

10 év

 

 

 

l)

lakásigénylések, lakáscsere-kérelmek, szállóügyek, garázsügyek iratai, lakásbizottsági anyagok:

15 év

 

 

 

m)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

5 év

 

 

 

n)

jogcím nélküli lakáshasználó:

NS

 

 

o)

lakáselidegenítéssel kapcsolatos ügyiratok:

NS

 

 

p)

munkáltatói kölcsönök igénylésével, elosztásával, állami kezességvállalással felvett lakásépítési/lakásvásárlási támogatással kapcsolatos iratok:

a lejárat időpontját követően
5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

219.

Fegyverzettel kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

fegyverkészlet-jelentés, fegyvervizsgálattal, ellenőrzéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

fegyverzeti eszközök selejtezési iratai:

10 év

 

 

 

c)

fegyverek elvesztése:

5 év

 

 

 

d)

beszolgáltatott, előtalált bűnjelként lefoglalt fegyverek iratai:

10 év

 

 

 

e)

fogyatékba került fegyverzeti okmányok:

10 év

 

 

 

f)

fegyverzettel kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

g)

fegyverek tárolásával kapcsolatos okmányok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

220.

Vegyivédelmi anyagok gazdálkodásával, felhasználásával kapcsolatos okmányok (felszerelési lapok), iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

221.

Műszaki technikai, fotótechnikai, optikatechnikai, bűnügyi technikai, egészségügyi technikai anyagokkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

Saját kivitelezésű javítással és karbantartással kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

223.

Gépjárművel kapcsolatos forgalmi okmányok és járulékos irataik

 

 

 

 

a)

gépjármű-vizsgáztatás, rendszám és forgalmi engedély iratai:

3 év

 

 

 

b)

gépjárműügyelet jelszavai:

hatályon kívül helyezést követően
1 év

 

 

 

c)

menetlevélügyek, igénybevételi igazolványok:

8 év

 

 

 

d)

gépjárműtörzskönyv (lap):

10 év

 

 

 

e)

üzemanyagkártyák átadás-átvételi jegyzőkönyvei:

2 év

 

 

 

f)

szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos egyéb iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

224.

Gépjárműállomány-nyilvántartás

 

 

 

 

a)

nyilvántartás és járulékos iratai, járművek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási okmányok:

5 év

 

 

 

b)

gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok a kivonó szervnél:

10 év

 

 

 

c)

gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

225.

Balesettel, sérüléssel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

baleseti nyilvántartó füzet:

5 év

 

D/PM

 

b)

baleseti jegyzőkönyvek:

a jogviszony megszűnését követően 50 év

 

D/PM

 

c)

maradandó sérüléssel kapcsolatos jegyzőkönyvek:

a jogviszony megszűnését követően 50 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

226.

Nagyjavítással, gépjárművek balesetével, és gépjármű-
lecserélésekkel, értékesítésekkel kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

227.

Élelmezési és vonatanyag-szolgálattal kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

élelmiszer-igénylés, -beszerzés és kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

b)

havi elszámolások és a havi elszámolásokra, összesítőkre kiadott felmentvények, észrevételek:

5 év

 

 

 

c)

megrendelés, elszámolás védőételről, védőitalról:

3 év

 

 

 

d)

takarmány-, kutyatáp-biztosítás, ellátás és elszámolás iratai, okmányai:

3 év

 

 

 

e)

állatorvosi bizonyítványok, boncolási bizottsági jegyzőkönyv:

3 év

 

 

 

f)

név szerinti (állat) állománynapló nyilvántartása:

5 év

 

 

 

g)

állatnyilvántartó lap és járulékos iratai:

3 év

 

 

 

h)

kérelem anyag- és eszközigénylésre:

1 év

 

 

 

i)

rendezvényekkel kapcsolatos kérelmek, megrendelők:

1 év

 

 

 

j)

térítésmentes étkeztetés megrendelése, elszámolása:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

228.

Ruházati anyagok gazdálkodásával, ellátásával, elszámolásával kapcsolatos iratok, okmányok

 

 

 

 

a)

ruházati kp. kifizetési jegyzékek másolatai:

8 év

 

 

 

b)

utalványfüzet, kiadási jegyzék és adott évi ut. füzetek:

5 év

 

 

 

c)

fogyatékba került ruházati okmányok:

5 év

 

 

 

d)

központi beszerzésű anyagok megrendelői:

5 év

 

 

 

e)

védő- és munkaruházattal kapcsolatos igénylések, raktári bizonylataik másolati példányai, egyenruházattal kapcsolatos véleményezések:

3 év

 

 

 

f)

egyenruházattal kapcsolatos beszerzés, megrendelés:

5 év

 

 

 

g)

egyen-, munka- és védőruházati ellátással kapcsolatos egyéb levelezés

1 év

 

 

 

h)

Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) ruházati ellátásával összefüggő megrendelők, kiadási bizonylatok, fogyatékba visszavett ruházat, és ezzel kapcsolatos levelezések

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

229.

Bútor berendezési gazdálkodással és elszámolással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

230.

Számlákkal, terhelésekkel és a keretekkel kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

231.

Anyagi ügyek

 

 

 

 

a)

anyagigénylések:

1 év

 

 

 

b)

anyagnyilvántartások (RBV anyagok, irodai eszközök stb.) és változási okmányok:

1 év

 

 

 

c)

gépjárművekkel kapcsolatos ügyek (garázsigénylés, szolgálati gépkocsivezetés):

8 év

 

 

 

d)

információtechnológiai eszközök anyagnyilvántartásával kapcsolatos eszközlisták, bizonylatok:

8 év

 

 

 

e)

a büntetés-végrehajtási szervezettel, az ellátási folyamat során keletkezett dokumentumok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

232.

Anyagi eszközökkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

utalványok a leltári tárgyakat képező anyagokról:

az anyagok bevonását, selejtezésüket követően
1 év

 

 

 

b)

utalványok fogyóeszközt képező anyagokról:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

Devizában és/vagy valutában felmerülő kiadások és azokkal kapcsolatos iratok, nyilvántartások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

234.

Az éves költségvetés, költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések (tervjavaslatok, kincstári és elemi költségvetések)

 

 

 

 

a)

éves költségvetés:

8 év

 

 

 

b)

költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések:

10 év

 

 

 

c)

tárgyévi költségvetés felhasználására vonatkozó adatszolgáltatások, jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

235.

Előirányzat-gazdálkodás iratai, előirányzat-módosítás,
-átcsoportosítás és -felhasználás, -zárolás, pótelőirányzat:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

236.

Előirányzat-felhasználási keret előrehozásával kapcsolatos levelezések:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

237.

Egyes gazdasági események végrehajtására vonatkozó engedélyek, kisebb jelentőségű elvi állásfoglalás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

238.

Ideiglenes foglalkoztatással kapcsolatos ügyek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

239.

Áthúzódó kiadások felmérése, bejelentése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

240.

Csekk- és egyéb aláírás-bejelentések:

érvénytartamuk lejártát követően
8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

241.

Az éves közlekedési bérlet és kedvezményes utazási utalvány igénylése, átvételéről vezetett nyilvántartások, átvételi elismervények:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

242.

Újítással, innovációval kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

innovációs bejelentések és azokkal kapcsolatban keletkezett iratok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek:

NS

15 év

 

 

b)

újítással, innovációval kapcsolatos egyéb dokumentációk, szakvélemények:

5 év

 

 

243.

Építési, felújítási számlák, beruházási és egyéb hitelnyújtások, módosítások:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

244.

Használatból kivonásra kerülő eszközök selejtezése során keletkező iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

245.

Használatból kivonásra kerülő eszközök értékesítésével kapcsolatos dokumentumok, közjegyzői okirat:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

246.

Bevételekkel kapcsolatos levelezések

 

 

 

 

a)

hatósági jogkörhöz kapcsolódó követelésekkel kapcsolatos levelezés:

8 év

 

 

 

b)

bevételekkel kapcsolatos levelezés:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

247.

Szállítási szerződések, megrendelő levelek:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

248.

Számlák, könyvelési okmányok, bankbizonylatok:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

249.

Illetményelőleg-kérelmek, ha kifizetési okmánnyá válnak:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

250.

Könyvelési számlalapok, analitikus nyilvántartások:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

251.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kötelezettségvállalási nyilvántartások és ezek bizonylatai:

8 év

 

 

 

b)

kötelezettségvállalással, fedezetigazolásokkal kapcsolatos dokumentumok, levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

252.

Csekk- és elszámolási utalvány nyilvántartás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

253.

Illetmények megállapítására vonatkozó személyi okmány pénzügyi példánya:

a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

254.

Személyi kiadásokkal (pótlékok, pótdíjak, kiküldetési díjak, albérleti díjak stb.) kapcsolatos levelezés, ha nem válik kifizetési okmánnyá:

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

255.

Gyermektartásra és egyéb tartásdíjra vonatkozó ügyiratok és azok nyilvántartásai:

követelhetőség után
5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

256.

Letiltások köztartozásra és tartozás munkáltató felé:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

257.

Bérleti szerződések, egyéb megállapodások:

a lejáratot követően
15 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

258.

Magánnyugdíj-pénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségügyi biztosítási tagság be- és kilépésre vonatkozó nyilatkozat:

a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő
5 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

259.

Személyi kiadások kifizetésére vonatkozó nyilvántartások, illetményfizetési jegyzékek:

a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

260.

Éves kimutatás (törzskarton):

a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

261.

Csoportos/Egyénenkénti utalási lista:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

262.

Nyomtatványokkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

szigorú számadásos nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

b)

egyéb nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

263.

Társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek:

a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

264.

Elkobzott, illetve letéti tárgyakkal kapcsolatos ügyiratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

265.

Adóhatósággal kapcsolatos ügyiratok:

8 év

 

 

 

a)

Munkáltatói jövedelemigazolások
(adóbevallás):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

266.

Egyéb pénzügyi levelezések, okmányok

 

 

 

 

a)

levelezések (béralap, illetményügyek, vizsgadíjak):

5 év

 

 

 

b)

finanszírozással kapcsolatos levelezések, finanszírozási tervek:

10 év

 

 

 

c)

lakásalappal való gazdálkodás ügyiratai:

10 év

 

 

 

d)

üdültetéssel kapcsolatos anyagok:

5 év

 

 

 

e)

szállítóval történő levelezések, számlaegyeztetések:

5 év

 

 

 

f)

tartozásjelentések, adósságállomány jelentés:

5 év

 

 

 

g)

beszedett bírságok pénzügyi feldolgozásával kapcsolatos iratok, jelentések:

5 év

 

 

 

h)

szakértők, tolmácsok, egyéb hatósági költségekkel kapcsolatos iratok, jelentések:

5 év

 

 

 

i)

fizetési meghagyás kezdeményezése, lejárt adósok, vevőkkel kapcsolatos levelezések, felszólítások:

5 év

 

 

 

j)

költségtérítéssel kapcsolatos jelentések, levelezések:

8 év

 

 

 

k)

cafetéria-igényléssel kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

l)

fizetési könnyítés iránti kérelmek:

5 év

 

 

 

m)

költségtérítéssel, egyéb személyi jellegű kifizetéssel kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

n)

cafetéria-igénylés, folyósítás iratai:

5 év

 

 

 

o)

személyi állomány részéről felterjesztett kérelmek, beadványok 1 év (pl. elmaradt juttatások, hiányzó felszerelések, ruházati termékek, utazási költségek megtérítése, saját gépjármű használatának engedélyeztetése):

1 év

 

 

 

p)

önkormányzatoktól kapott támogatás pénzügyi elszámolása és a hozzá kapcsolódó dokumentumok:

8 év

 

 

 

q)

pénztárkönyv:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

267.

Szabadságra (alap, pót, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli) vonatkozó iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

268.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nyilvántartása:

a tanulmányok befejezését követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

269.

Helyi tervezésű, központi biztosítású ellátási igények iratai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

270.

Távközlési szolgáltatók és vállalkozók építési, szerelési, szolgáltatási igényeinek iratai:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

271.

Hírközlő berendezések felújítási, javítási igényei

3 év

 

 

 

a)

informatikai eszközök javításával kapcsolatos ügyintézés:

5 év

 

 

272.

Rádiófrekvenciás zavartatásokról jelentés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

273.

Életvédelmi földelések ellenőrzési jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

274.

Üzemeléssel és forgalmazással kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

forgalmi, nyilvántartási, archiválási jegyzőkönyvek, telefaxok naplója:

1 év

 

 

 

b)

javítási, üzemidő, hibanyilvántartó, vonalfelügyeleti napló:

1 év

 

 

 

c)

mérési és vizsgálati eredmények:

3 év

 

 

 

d)

kábelkönyv, D és HH kábelhálózati törzskönyvek:

a módosítást követően
1 év

 

 

 

e)

távbeszélő és rádió számkiosztás nyilvántartás:

az érvényesség lejártát követően
1 év

 

 

 

f)

statikus vagy dinamikus rádióforgalmi csoport létesítésének, új szituációs vagy állapotüzenet programozásának, a forgalmi csoportba új rádiótag felvételének vagy kizárásának, az EDR rendszerbe forgalmi jogosultság megadásának kérése:

5 év

 

 

 

g)

EDR rendszerbe történő üzemeltetés forgalmi (egyéni, csoporthívás indítások, hívószám szerint, melyik bázisállomáson üzemelt) és pozíciós (adott időintervallumon belül a GPS vevővel ellátott rádiókészülék pozíciós adatai térkép vagy táblázatos formában, adott helyhez meghatározott sugarú körön belül tartózkodó hívószámú rádiókészülékek pozícióinak megadása) adatok kérése:

1 év

 

 

 

h)

EDR diszpécser (stabil rádióállomás) eseménynapló és EDR diszpécser (stabil rádióállomás) hibanapló:

1 év

 

 

 

i)

ügyeleti és segélyhívó mellékállomásokra beérkező hívások hanganyagainak lekérdezése:

1 év

 

 

 

j)

tarifikációs rendszer hívásadatainak lekérdezése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

275.

Távközlési névsorok, elektronikus e-mail, Group Wise címek és azokhoz kapcsolódó jogosultságok levelezési iratai

 

 

 

 

a)

alapügyiratok:

a névsor visszavonását követően
1 év

 

 

 

b)

névsorok, elektronikus címek, jogosultságok szervi szintű kimutatása:

a visszavonást követően
1 év

 

 

 

c)

távbeszélő-szolgáltatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

d)

mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

276.

Állomás-nyilvántartó kartonok:

a módosítást követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

277.

Szerviztevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

hibajelentő, jelentés, munkalap:

1 év

 

 

 

b)

jegyzőkönyv, számlák:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

278.

Számítástechnikai és információtechnológiai rendszerfejlesztéssel kapcsolatos helyzetfelmérés, feladatterv, rendszerterv, programdokumentáció, kezelési utasítás, döntés-előkészítéséhez szükséges részanyagok, tervezetek stb.:

az érdekmúlást követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

279.

A rendőri szervek részére telepített szoftverek

 

 

 

 

a)

szoftverek beszerzésével, véleményezésével kapcsolatos iratok, elosztók:

a kivonást követően
5 év

 

 

 

b)

rendőri szervek szoftverigénye (beszerzett programokból):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

280.

Informatikai eszközök meghibásodásával és a Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos iratok:

 

 

 

 

a)

hibás bejelentkezések nyilvántartása:

1 év

 

 

 

b)

jelentés víruseseményről:

1 év

 

 

 

c)

jelentés biztonsági eseményről:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

281.

Rögzítésre felküldött bizonylatok, adatlapok:

a feldolgozást, ellenőrzést, archiválást követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

282.

Energiagazdálkodással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

energia-továbbszámlázással, -vételezéssel kapcsolatos szerződések:

a lejáratot követően
5 év

 

 

 

b)

közműdíjak kiegyenlítésével kapcsolatos iratok, energia- és közműszolgáltatókkal folytatott levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

283.

A rendőri szervek igénylései alapján kiállított flóbert fegyvertartási, gáz- és riasztófegyver viselési, jogi személyek részére kiadott fegyvertartási, lőfegyvergyártói, -forgalmazói, javítói engedélykártyák

 

 

 

 

a)

a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

c)

rontott engedélyek megsemmisítési jegyzőkönyvei:

NS

 

 

 

 

 

 

 

284.

Európai lőfegyvertartási engedély nyilvántartásával kapcsolatos iratok, átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

285.

A rendőri szervek igénylése alapján kezelt személy- és vagyonőr; magánnyomozó; biztonságtechnikai tervező, szerelő; biztonságtechnikai szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványok

 

 

 

 

a)

a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

c)

rontott igazolványok megsemmisítési jegyzőkönyvei:

NS

 

 

 

 

 

 

 

286.

Értekezletek, továbbképzések anyagi-technikai elhelyezési biztosításának iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

287.

Rádióforgalmi adatkiutaló lap:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

288.

Rejtjeltevékenység

 

 

 

 

a)

kulcsváltással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

b)

rejtjeltechnikai eszközök karbantartási, javítási iratai:

1 év

 

 

 

c)

rejtjeles kapcsolattartással összefüggő dokumentációk, megállapodások, azok módosításai, érvényességük lejárta után:

1 év

 

 

 

d)

rejtjelfelügyelet valamennyi anyagával kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

NS

 

 

e)

kezelői engedélyek, valamint bizonyítványok, vizsgajegyzőkönyvek, rejtjel-hozzáférési engedély:

az érvényességük lejáratát követően
15 év

 

 

 

f)

kutatási, fejlesztési témákban keletkezett ügyiratok, szerződések, követelmények, tervek, rajzok, mérési jegyzőkönyvek, leírások, engedélyezési és rendszeresítési okmányok:

NS

D/PM

 

g)

rejtjelző eszközökkel kapcsolatos javítások, szállítólevelekkel, anyagbizonylatolási okmányok:

NS

 

 

h)

rejtjelző eszközök kulcsoló anyagaival kapcsolatos levelezések, kiadások, bevételezések:

3 év

 

 

 

i)

rejtjelző eszközök eseménynaplója:

10 év

 

 

 

j)

különleges jogrendi rejtjelző munkával kapcsolatos tervek, ügyiratok:

érvényességük lejártát követően
1 év

 

 

289.

A Rendőrség tudományos tevékenységével, a Rendőrségi Tudományos Tanácsának munkájával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

290.

Nemzetgazdasági mérlegjelentéshez adatszolgáltatás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

291.

Visszautalás, átvezetés, átrögzítés:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

292.

Adóhatósági, ügyfél megkeresések, levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

293.

Informatikával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

internet használati statisztikával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

elektronikus tárhely méretével (levelezés, hálózati meghajtó stb.), módosításával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

egyéb informatikai programokkal kapcsolatos megkeresések:

1 év

 

 

 

d)

informatikai programokkal kapcsolatos megkeresések:

3 év

 

 

 

e)

informatikai rendszerekkel kapcsolatos megkeresés:

5 év

 

 

 

f)

log állományok elemzésével kapcsolatos megkeresések, iratok:

10 év

 

 

 

g)

informatikai szerver szolgáltatás igénybejelentő:

10 év

 

 

 

h)

jogosultságváltozással nem járó hozzáférés újraengedélyezésével kapcsolatos megkeresések (pl. lejárt jelszó újragenerálása):

5 év

 

 

 

i)

internet használati igény, internet irányú levelezés hozzáférés igénylésével, módosításával kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

j)

távoli hozzáférés biztosításával (RSA, Token, APN, Active Sync stb.) kapcsolatos megkeresések:

10 év

 

 

 

k)

elektronikus házi őrizettel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

l)

informatikai adatszolgáltatás:

3 év

 

 

 

m)

kép- és hangrögzítő rendszerekből (gyermek-meghallgató, táv-meghallgató, objektumvédelmi videórendszer stb.) történő adatok lementése és továbbítása:

1 év

 

 

 

n)

informatikai szaktanácsadás biztosítása a szakágak részére:

1 év

 

 

 

o)

intranetes közzététel és tartalom módosítás:

1 év

 

 

 

p)

informatikai rendszerekhez kapcsolódó hozzáférési jogosultságok kezelése:

az érdekmúlást
követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

294.

Technikai, gépjármű és ruházati szemlével kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

295.

Működési engedélyekkel kapcsolatos:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

296.

Pénzügyi tasak:

50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

297.

Nyugdíjmegállapító szerv felé teljesített adatszolgáltatás:

30 év

 

 

 

 

 

 

 

 

298.

Informatikai tevékenységhez kapcsolódó jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

299.

Teljesítés igazolások:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

300.

Kormányhivatal által hozott határozat, végzés, levelezés, kártalanítási összeg megtérítésére irányuló belső iratok:

8 év

 

 

VI. Bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 301-től 350-ig
(felhasznált: 301-től 350-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

301.

Büntetőeljárás során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a feljelentés elutasítása esetén:

5 év

 

D/PM

 

b)

nyomozásmegszüntetés vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:

a büntethetőség elévülése

 

D/PM

 

c)

el nem évülő bűncselekmények esetében:

NS

D/PM

 

d)

bűnügyek egyesítésével kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

 

D/PM

 

e)

hatáskör/illetékesség hiányában más hatósághoz vagy más szervhez áttett ügyek iratai:

1 év

 

D/PM

 

f)

az elévülés okán megszüntetett büntetőeljárásokban:

1 év

 

D/PM

 

g)

az ügyészi szerv vagy a nyomozóhatóság megkeresése alapján folytatott vagyon-visszaszerzési eljárás, az alapját képező nyomozás megszüntetése, vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:

a büntethetőség elévüléséig

 

D/PM

 

h)

el nem évülő bűncselekményekkel kapcsolatban folytatott vagyon-visszaszerzési eljárás:

NS

D/PM

 

i)

a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően az ügyészi szerv által elrendelt vagyon-visszaszerzési eljárás eredményes lezárása:

a büntethetőség elévüléséig

 

D/PM

 

j)

a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően az ügyészi szerv által elrendelt vagyon-visszaszerzési eljárás eredménytelen:

a büntethetőség elévüléséig

 

D/PM

 

k)

kábítószer-bűnjellel kapcsolatos iratok:

a megsemmisítés idejét követően
5 év

 

D/PM

 

l)

az előkészítő eljárással kapcsolatos iratok (amennyiben a beszerzett adatok büntetőeljárásban bizonyítékként nem használhatók fel):

1 év

 

D/PM

 

m)

kontaktkutatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

302.

Eltűntek és ismeretlen halottak, valamint rendkívüli halálesetek ügyében keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

felkutatott (megtalált) eltűntek esetén:

a tartózkodási hely megállapítását követően
1 év

 

D/PM

 

b)

meg nem talált eltűntek esetén:

NS

D/PM

 

c)

az utóbb azonosított ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok:

a holttest azonosítását követően
1 év

 

D/PM

 

d)

az azonosítatlanul maradt ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok:

NS

D/PM

 

e)

a c)–d) pont alá nem tartozó rendkívüli halálesetekkel összefüggő iratok:

20 év

 

D/PM

 

f)

nem rendkívüli halál miatti eljárás során keletkezett iratok:

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

303.

Rendkívüli események (üzemi baleset, tűz stb. és egyéb jelentések iratai, ha nyomozáselrendelés nem történt meg):

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

304.

A személy- és tárgykörözések elrendelésével, folytatásával összefüggésben keletkező iratok

a körözés visszavonását követően
1 év

 

D/PM

 

a)

SIS körözés:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

D/PM

 

b)

a kiskorú eltűntek körözési felülvizsgálatával kapcsolatos iratok:

1 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

305.

Poligráfos hazugságvizsgálattal kapcsolatos iratok (hazugságvizsgálatról készült jegyzőkönyvek, regisztrátumok, szakértői vélemények):

20 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

306.

Bűnjelkezeléssel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

bűnügyi iratok:

a bűnügyi iratok megőrzési idejéig

 

D/PM

 

b)

közigazgatási iratok:

a közigazgatási iratok megőrzési idejéig

 

D/PM

 

c)

bűnjelekkel kapcsolatos megkeresések:

1 év

 

D/PM

 

d)

bűnjelek selejtezésével, megsemmisítésével, értékesítésével kapcsolatos iratok:

selejtezést/
megsemmisítést/
értékesítést követően
5 év

 

D/PM

 

e)

bűnjel nyilvántartására szolgáló nyilvántartó könyv:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

307.

Magánnyomozói szolgáltatást végzővel szemben rendőri intézkedést igénylő cselekmények kapcsán keletkezett iratok a rendőri intézkedést foganatosító szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

308.

Helyszínen végzett munkáról kiállított iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

309.

Technikusi digitális fényképfelvételek archiválása:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

310.

Nyomozókutyák (szagazonosító, nyomkövető stb.) helyszíni munkájával kapcsolatos anyagok (naplók, jegyzőkönyvek, jelentések stb.):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

311.

A bűnügyi szervek által őrzött ENYÜBS adatszolgáltatással kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

312.

Külföldiek bevándorlásával / letelepedésével / tartózkodási engedélyezésével kapcsolatos megkeresések, szakhatósági vélemények:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

314.

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett iratok, illetve azzal összefüggő iratok:

a lezárást követően
1 év

 

 

 

b)

a titkos információgyűjtés a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok, ha nem bűncselekmény, hanem egyéb ok miatt került elrendelésre:

a lezárást követően
2 év

 

 

 

c)

a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok, amennyiben büntetőeljárás indul:

a büntethetőség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig,
de legfeljebb
20 év

 

 

 

d)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek (eseti adatközlők) alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együttműködés megszűnésétől számított
10 év

 

 

 

e)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek (informátorok) alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együttműködés megszűnésétől számított
10 év

 

 

 

f)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek (bizalmi személy) alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együttműködés megszűnésétől számított
20 év

 

 

 

g)

az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:

a lezárást követő
2 év

 

 

 

h)

a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:

a fedett nyomozói tevékenység megszűnésétől számított 20 év

 

 

 

i)

fel nem használt bűnügyi előkészítő eljárás iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

317.

Titkos információgyűjtéssel és a leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatban keletkezett speciális működési kiadások (T-ellátmánnyal kapcsolatos) elszámolásai, bizonylatai

 

 

 

 

a)

pénztárkönyv:

NS

 

 

b)

szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja, értékcikk-nyilvántartó füzet, a kiadott elszámolási utalványok nyilvántartókönyve:

10 év

 

 

 

c)

munkafüzet, a pénztárkönyvi alapbizonylatok,
az utólagos elszámolásra kiadott pénzösszegek forgalmát nyilvántartó tömb, a „T” ellátmány gazdálkodásához kapcsolódó egyéb anyagok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

318.

Fogvatartottak kikérése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

319.

Idézések, idézésekkel kapcsolatos levelezések, tájékoztató anyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

320.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: Rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

321.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: Rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

322.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

323.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

324.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: résziratok, egyedi intézkedések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

325.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: résziratok, egyedi intézkedések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

326.

Állampolgári lekérdezések (SIS II Rendelet 41. cikk,
SIS II Határozat 58. cikk):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

327.

SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (személyes adat):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

328.

Állampolgári kérelmek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

329.

Hatósági lekérdezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

330.

SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (különleges adat):

20 év

 

 

 

 

 

 

 

 

331.

SIS II Rendelet 24. cikk: beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

332.

SIS II Határozat 26. cikk: személykörözés:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

333.

SIS II Határozat 32. cikk: eltűnt és megóvandó személyek körözése:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

334.

SIS II Határozat 34. cikk: idézett személyek tartózkodási hely megállapítása:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

335.

SIS II Határozat 38. cikk: tárgykörözés:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

336.

SVE 40. cikk: megfigyelés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

337.

SVE 41. cikk: forró nyomon üldözés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

338.

SIS II Határozat 36. cikk: leplezett figyelés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

339.

SIS II Határozat 36. cikk: rejtett ellenőrzés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

340.

Vagyon-visszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

külföldről érkezett megkeresések:

5 év

 

 

 

b)

külföldre továbbított megkeresések:

5 év

 

 

 

c)

egyéb vagyon-visszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

341.

Bűnügyek iratainak bekérésével kapcsolatos iratok, bűnügyek iratai, jogerős bírói ítéletek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

342.

Bűnjelek igénylésével, átadásával kapcsolatos iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

343.

Pénzmosással kapcsolatos bejelentések

 

 

 

 

a)

amennyiben 2007. december 15-éig keletkeztek:

az ügy lezárását követően
10 év

 

 

 

b)

amennyiben 2007. december 15-e után keletkeztek:

az ügy lezárását követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

344.

Bűnügyi szervhez érkezett bejelentések, rendőri jelentések, melyekben nem történt bűncselekmény vagy további intézkedést nem igényelnek:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

345.

Kiskorúak veszélyeztetettség miatti nyomonkövethetősége gyermekvédelmi jelzőrendszer alkalmazása során keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

346.

Bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárásról vezetett nyilvántartó könyv:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

347.

Élet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentések ellenőrzésének eredménye:

NS

 

 

 

 

 

 

 

348.

Védelmi Program ügyiratai:

a lezárást követően
3 év

 

 

 

 

 

 

 

349.

Adatlap a különleges bánásmód biztosításhoz:

a kapcsolódó
bűnügyi irat
megőrzési ideje

 

 

 

 

 

 

 

350.

A NOVA Média Tár, illetve a Központi Média Tár felvételei:

a kapcsolódó
bűnügyi irat
megőrzési ideje

 

 

VII. Rendészeti tevékenységgel összefüggő iratfajták
Irattári tételszám keret: 351-től 450-ig
(felhasznált: 351-től 427-ig)
1

Az utasítás a 32. pont alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére