• Tartalom

444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról1

2021.12.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § és az 5. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § és a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A családokért felelős tárca nélküli miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 143/B. § 3. pontja szerinti feladat- és hatásköreit meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a nyugdíjpolitikáért való felelőssége körében a Kormány szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagja, az 1. melléklet határozza meg.

(2) A 2. melléklet határozza meg azon feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere az R. 8. alcímében,

b) a miniszter az R. 12/A. alcímében

meghatározott felelőssége keretében a Kormány szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagjaként jár el.

2. § (1) A miniszternek az R. 143/B. § 4. pontja szerinti feladat- és hatásköreit meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a gyermekek napközbeni ellátásáért való felelőssége körében a Kormány gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagja, a 3. melléklet határozza meg.

(2) A 4. melléklet határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere az R. 8. alcímében,

b) a miniszter az R. 12/A. alcímében

meghatározott felelőssége keretében a Kormány gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagjaként jár el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §2

5. §3

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

1. melléklet a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelethez


Az 1. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 10. § (2) bekezdése
2. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a
3. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdése
4. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése
5. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a
6.9 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § b) pontja

2. melléklet a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelethez


Az 1. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) és f) pontja
2. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 9. és 10. sora
4.10 a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sora
5. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. §-a, 15. § (1) bekezdése, 19/A. § (1) és (3)–(4) bekezdése, 36. § (3) bekezdése
6. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdése

3. melléklet a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelethez12


A 2. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

2. a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény 4. §-a, 5. § (3) bekezdése

3. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 465. § (2) bekezdése

4. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 49. § (2) és (5)–(7) bekezdése, 50. § (3)–(6) bekezdése, 52/A. §-a, 52/B. §-a

5. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/K. § (2) bekezdése

6. az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése

7. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése, 148/D. §-a, 148/E. §-a

8. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 14. § (4a) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdés c) és e) pontja, 14/A. § (3) és (6) bekezdése, 14/D. §-a, 14/E. § (1), (2), (6) és (7) bekezdése

9. a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

10. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3/A. § (1a) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 12/A. § (2) bekezdés b) pontja

4. melléklet a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelethez


A 2. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
3.13 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése, 2. § (4) bekezdése, 14. § (3) és (4) bekezdése, 20. §-a
4. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja
5. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezője
6.14 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. §-a

5. melléklet a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelethez15

1

A rendeletet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet 6. pontját a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 2. melléklet 4. pontja a 658/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet 7. pontját a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet 3. pontja a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöevg.

14

A 4. melléklet 6. pontját a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése iktatta be.

15

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére