• Tartalom

476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról

2021.01.01.

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. Az e rendelet szerinti feladatátadással összefüggő egyes rendelkezések megállapítása

3. § (1) E rendelet alapján a Miniszterelnöki Kabinetirodához, illetve a miniszterelnök kabinetfőnökéhez átkerülő feladatokkal összefüggésben – a feladat ellátását szolgáló álláshelyekre (ideértve a funkcionális feladatok ellátására szolgáló álláshelyeket is), a feladat finanszírozási forrásaihoz kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően –

a) a Miniszterelnökség jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogutódja a miniszterelnök kabinetfőnöke.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlásra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 90/A. §-át alkalmazni kell.

(3) Az (1) bekezdés alapján az érintett kormányzati igazgatási szervek az átadásról – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5/A. §-ára figyelemmel – az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül megállapodást kötnek.

(4) A (3) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig az átadó szerv a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokból és más ügyekből fakadó kötelezettségek teljesítéséért felelősséggel tartozik.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez3

2. melléklet a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez4

3. melléklet a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez5

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére