• Tartalom

526/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályairól

2020.12.10.

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Ezt a rendeletet az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 72/A. § (3) bekezdése szerinti kölcsönös biztosító egyesület (a továbbiakban: Egyesület) egészség- és önsegélyező állományát átvevő egészség- és önsegélyező pénztárra, az állományátvétellel átvett tagjaira, illetve a pénztárnak az egészség- és önsegélyező tevékenységére kell alkalmazni.

2. Az egészség- és önsegélyező állomány átvételére vonatkozó rendelkezések

2. § Az állományátruházás során a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 445. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kölcsönös biztosító egyesület és az állományt átvevő egészség- és önsegélyező pénztár közötti, az Öpt. 72/A. § (2) bekezdése szerinti megállapodásában legalább az alábbiakról kell rendelkezni:

a) az Öpt. 12/A. § (4) bekezdése szerinti célzott szolgáltatásra vonatkozó feltételrendszerről azzal, hogy e rendelet alkalmazásában az állományt átadó Egyesületre a munkáltató tagra, valamint támogatóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

b) az átruházott és a maradvány állomány egészség- és önsegélyező pénztár működési, valamint likviditási alapjába jóváírásra kerülő részének meghatározásáról és

c) az átruházott állomány bevételeiből az egészség- és önsegélyező pénztár működési, valamint likviditási alapjába jutó hányadának meghatározásáról.

3. Az egészség- és önsegélyező állományra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az állományátruházást követően az átvett egészség- és önsegélyező állományt az átvevő egészség- és önsegélyező pénztár a vagyonán belül elkülönítetten tartja nyilván, és a 2. §-ban meghatározottakra is figyelemmel, a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások finanszírozása céljából, elkülönítetten kezeli.

(2) Az egészség- és önsegélyező állományból az Öpt. 72/A. § (3) bekezdés szerint nyújtható szolgáltatásokat az egészség- és önsegélyező pénztár az Öpt. 12/A. §-a alapján, az állományátruházással az Egyesülettől átvett tagság részére nyújtja, és ezt az egészség- és önsegélyező pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv ellenőrzési eljárása során figyelembe veszi.

4. Átmeneti és záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

6. § Az Öpt. 37. § (5) bekezdésében meghatározott és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet befektetésekre vonatkozó szabályaitól az átvevő egészség- és önsegélyező pénztár az egészség- és önsegélyező állomány tekintetében a vagyonátvétel napját követő egy évig eltérhet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére