• Tartalom

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

2023.01.02.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 2. alcím, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

2. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása

a)12

b)13

c)14

szerint módosul.

13. § Hatályát veszti az 5/2020. ITM rendelet

a)15

b)16

c)17

d)18

e)19

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § c) pontja és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3)20 A 11. § és a 12. § a) pontja és a 2. melléklet 2023. február 21-én lép hatályba.

(4) A 13. § c) és d) pontja 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5)21 A 12. § b) pontja és a 13. § a) és b) pontja és a 3. melléklet 2025. január 18-án lép hatályba.

(6)22 A 13. § e) pontja 2026. február 21-én lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai és parlamenti irányelvnek,

d) a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/130 európai és parlamenti irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

16. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelete;

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelete;

c) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2018. április 16-i (EU) 2018/669 bizottsági rendelete.

1. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez23

2. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez24

3. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez25

4. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez26

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 14. § (3) bekezdése alapján 2023. február 21-én lép hatályba.

12

A 12. § a) pontja a 14. § (3) bekezdése alapján 2023. február 21-én lép hatályba.

13

A 12. § b) pontja a 14. § (5) bekezdése alapján 2025. január 18-án lép hatályba.

14

A 12. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a) pontja a 14. § (5) bekezdése alapján 2025. január 18-án lép hatályba.

16

A 13. § b) pontja a 14. § (5) bekezdése alapján 2025. január 18-án lép hatályba.

17

A 13. § c) pontja a 14. § (4) bekezdése alapján 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

18

A 13. § d) pontja a 14. § (4) bekezdése alapján 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

19

A 13. § e) pontja a 14. § (6) bekezdése alapján 2026. február 21-én lép hatályba.

20

A 14. § (3) bekezdése a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 14. § (5) bekezdése a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 14. § (6) bekezdése a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 2. melléklet a 14. § (3) bekezdése alapján 2023. február 21-én lép hatályba.

25

A 3. melléklet a 14. § (5) bekezdése alapján 2025. január 18-án lép hatályba.

26

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére