• Tartalom
2020. évi LXIV. törvény indokolás
az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvényhez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A Magyar Országgyűlés elkötelezett az igen sikeres, országos jelentőségű táboroztatási program, az Erzsébet-táborok megvalósítása, valamint az e feladatokért 2016 óta felelős Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány hosszú távú működésének biztosítása iránt.
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Ept.) módosítása nyomán ugyanakkor az Erzsébet-programból kikerült a gyermektáboroztatás rendszere, emellett a szociális üdültetés Erzsébet-programon belüli megszüntetése magának a programnak a kiüresedését eredményezte. Ezen módosítások következtében szükségessé vált az új, kizárólag az Erzsébet-táborokat szabályozó – a hatályos Ept. helyébe lépő – törvény elfogadása annak érdekében, hogy a táborok megvalósításához szükséges forrás, ezáltal pedig a magas szintű feladatellátás folyamatosan biztosított legyen.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A rendelkezés tartalmazza az értelmező rendelkezéseket, amelyek definiálják a táborozás, a táborozók felügyeletét ellátó kísérő, a táborszervező, a táborozó és a táborhely fogalmát. Ezen törvényi definíciók elősegítik az Erzsébet-táborok megvalósítására irányuló közfeladat, azaz azon tevékenység pontos meghatározását, amely ellátására vonatkozóan az állam évente költségvetési támogatást nyújt.
A táborhely és a táborozás törvényi szintű definíciója biztosítja, hogy a közfeladat az arra alkalmas, a kívánt funkciókat biztosító helyen kerüljön megvalósításra. A gyermek felügyeletét ellátó kísérő és a táborszervező meghatározása elősegíti a felelősségi kérdések szabályozását azáltal, hogy elhatárolja a felelősségi köröket a táborozó gyermekek, valamint a táborokban megvalósuló programok tekintetében. A táborozó fogalma pedig azt a személyi kört határozza meg, amely az Erzsébet-táborokban nyújtott szolgáltatások kedvezményezett igénybevevője lehet.
2. §
A rendelkezés rögzíti, hogy az állam támogatja a gyermekek számára a jelen törvény szerinti Erzsébet-táborok keretében szervezett táboroztatást.
3. §
A rendelkezés rögzíti a táborozás mint közfeladat ellátására hivatott szervezet, vagyis az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közhasznú jogállását, valamint az általa ellátott közfeladat fő tartalmát és megvalósításának módját. A rendelkezések a közfeladat magas szintű ellátását, egyúttal a közpénzek hatékonyabb felhasználását segítik elő annak kimondásával, hogy az Alapítvány táborhelyeinek üzemeltetését végző, valamint a fiatalok integrációját, társadalmi felelősségvállalását elősegítő, saját tulajdonú gazdasági társaságai nevesített közreműködőként járhatnak el. Az üzemeltetési feladatok hatékony ellátását, az ingatlanok állagmegóvását segíti továbbá, hogy azt a tevékenységük szerint erre alkalmas és jogosult szervezetek láthatják el.
A rendelkezés rögzíti továbbá az állami költségvetési támogatás évenkénti rendszeres biztosításának szükségességét az Erzsébet-táborok szervezése és lebonyolítása, mint kiemelt közfeladat az Alapítvány által történő ellátásához, valamint a táborok működtetéséhez és fejlesztéséhez.
4. §
A rendelkezés nevesíti az Alapítvány által kezelhető adatok körét. Az Alapítvány közfeladat-ellátása során az annak keretében nyújtott szolgáltatások széles körére tekintettel, a résztvevők azonosítása, egészségüket és biztonságukat nem veszélyeztető táborozása, valamint a táborokban történő részvétel feltételeként lefolytatott jelentkezési eljárások lebonyolítása érdekében nagyszámú személyes adatot kezel, amelynek egy része különleges adatnak minősül. A törvényi felhatalmazás biztosítja, hogy a közfeladat-ellátáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre álljanak és kezelhetők legyenek. Az irányadó adatvédelmi rendelkezésekre figyelemmel a Javaslat az adatkezelés elveinek megfelelően határozza meg a kezelt adatok körét. Az adatokat az Alapítvány és a táborszervező – az egészségi állapottal összefüggő adatkörök kivételével – a táborozást követő 5. év végéig, nem nyertes jelentkezések (és az egészségügyi adatok) esetében a jelentkezés évének végéig kezeli, őrzi meg.
5. §
A felhatalmazó rendelkezés megteremti annak lehetőségét, hogy az Erzsébet-táborok típusaira, egyéb rendezvényeire, valamint a táborok működésére vonatkozó részletes szabályok kormányrendeleti szinten legyenek meghatározva.
6. §
Hatályba léptető rendelkezés.
7. §
Átmeneti rendelkezés, amely az Ept. hatályvesztésétől függetlenül, az Ept. 10. §-a szövegének átvételével biztosítja a 2020. január 1-jén folyamatban lévő üdülési pályázatokra az Ept. 2019. december 31-én hatályban lévő rendelkezéseinek alkalmazását.
8. §
Sarkalatossági záradék.
9. §
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére