• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.06.29.

A művészeti képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Színház- és Filmművészetért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Színház- és Filmművészetért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2 Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)3

2. §4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint az Egyetem – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés alapján alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)5

3/A. §6 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.-ben az állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti üzletrészt ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az Alapítvány az (1) bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közfeladata ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

3/B. §7 A 3/A. § (1) bekezdése szerinti üzletrész tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratának módosításával a miniszter rendelkezik. A tulajdonba adás végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az üzletrész felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység körébe tartozó feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3)8 Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)9 Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

5. § (1) A Budapest VIII. kerület 36508 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében – az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve – nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. §, valamint az 1. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. §10 (1)11 Az 1. § (3) bekezdése, a 3/A. §, az 5. § (1) és (3) bekezdése és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §12

9. §13

1. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

D

 

TELEPÜLÉS

CÍM

HRSZ

MEGNEVEZÉS

1

Budapest

VII. kerület, 1072 Akácfa utca 5.

34558/0/A/21

lakás

2

Budapest

VIII. kerület, 1088 Vas utca 2/C.

36437/13

kivett irodaház

3

Budapest

VIII. kerület, 1088 Rákóczi út 21.

36508

kivett egyetem

4

Budapest

VIII. kerület, 1088 Szentkirályi utca 32/a.

36598

kivett egyetem

2. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez14

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

 

A

B

1.

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

15 000 000 forint üzletrész

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. július 8.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 72. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 77. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 77. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 77. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3/A. §-t a 2021: VIII. törvény 73. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2021: CI. törvény 167. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3/B. §-t a 2021: CI. törvény 168. §-a iktatta be.

8

A 4. § (3) bekezdése a 2021: CI. törvény 169. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (7) bekezdését a 2021: VIII. törvény 74. §-a iktatta be.

10

A 7. § a 2021: VIII. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 169. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. § a 2021: VIII. törvény 78. §-a alapján nem lép hatályba.

13

A 9. § a 2021: VIII. törvény 78. §-a alapján nem lép hatályba.

14

A 2. mellékletet a 2021: VIII. törvény 76. §-a iktatta be.