• Tartalom

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

2022.01.15.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 6. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) központi szervének és területi szervének vezetője (a továbbiakban együtt: szerv vezetője) gondoskodik az irányítása alá tartozó

a) pénzügyőri státuszú foglalkoztatottak vonatkozásában, valamint a tisztjelöltek NAV-nál teljesített szolgálata során az öltözködési szabályokra, az egyenruhára, az egyenruha viselésére, a szolgálati igazolványra és a szolgálati jelvényre,

b) tisztviselői státuszú foglalkoztatottak vonatkozásában a szolgálati igazolványra

vonatkozó rendelkezések megismeréséről és betartatásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések végrehajtását az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott foglalkoztatottak, illetve a tisztjelöltek közvetlen irányításáért felelős vezetője (a továbbiakban: közvetlen vezető) ellenőrzi.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) alapfelszerelési egyenruházati ellátmány: olyan egyszeri természetbeni járandóság, amelynek rendeltetése, hogy a pénzügyőrök véglegesítésüket követően rendelkezzenek minden olyan öltözeti változatot felölelő egyenruházati termékkel, amely a szolgálati feladatok ellátásához feltétlenül szükséges;

b) egyenruházat: a pénzügyőri státuszú foglalkoztatott részére a NAV irányításáért felelős miniszter által rendszeresített azonos formájú és színű, rendfokozati jelzéssel ellátott, az 1. mellékletben meghatározott rendszeresített egyenruházati termékekből álló öltözet;

c) egyenruházati utánpótlási ellátmány: járandóság, amelynek rendeltetése az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányként kapott, de elhasználódott egyenruházati termékek, továbbá az újonnan rendszeresített egyenruházati termékek pótlása;

d)2 felszerelési tárgy: az alapfelszerelési egyenruházati normán felül a közvetlen vezető által elrendelt, a szerv vezetője által jóváhagyott egységes megjelenést biztosító olyan eszköz – így különösen ruházati, kiegészítő és egyéb termék –, amely elsődlegesen a pénzügyőri státuszú foglalkoztatott védelmét és azonosíthatóságát teszi lehetővé;

e) gyakorló öltözet: a szerv vezetője által elrendelt, a pénzügyőrök speciális szolgálati feladataik ellátása során viselt öltözet;

f)3

g)4

h) próbaidős egyenruházati ellátmány: olyan egyszeri minimális természetbeni járandóság, amelynek rendeltetése, hogy a pénzügyőrök próbaidő alatt rendelkezzenek azon egyenruházati termékekkel, amelyek az egyenruhás szolgálati feladatok ellátásához feltétlenül szükségesek;

i) ruházati ellátó egység: az egyenruházati ellátást és elszámolást biztosító szervezeti egység;

j) szolgálati egyenruha: a pénzügyőrök által általában a szolgálati feladataik ellátása során, az adott időszaknak megfelelően viselt öltözet;

k)5 szolgálati igazolvány: a foglalkoztatott, valamint a tisztjelölt részére kiállított igazolvány, szigorú számadású, sorszámmal ellátott biztonsági okmány;

l)6 szolgálati jelvény: a pénzügyőr, valamint a tisztjelölt szolgálati igazolványához tartozó, szigorú számadású, sorszámmal ellátott jelvény;

m) szolgálati jogviszony: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj. tv.) szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony;

n) társasági egyenruházat: a pénzügyőri státuszú foglalkoztatott viselete állami és nemzeti ünnepeken, kiemelkedő hivatali és társadalmi rendezvényeken, társasági összejöveteleken, melynek viselését a szerv vezetője rendeli el;

o) újonnan rendszeresített egyenruházat: funkcióját tekintve a meglévő, már rendszeresített egyenruházati termék kiváltására szolgál, de anyagában, színében, formájában vagy egyéb jellemzőjében szembetűnő változás következett be;

p)7 vegyesruhás állomány: azok a pénzügyőrök, akik nem tartoznak az egyenruhás állományba, és szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek;

q) zenekari díszöltözet: a zenekar tagjai által hangversenyeken, térzene adásakor és egyéb rendezvényeken, esetenként viselt díszöltözet.

r)8 helyettesítő termék: az a központi beszerzésből nem biztosított – az egyenruházat részét képező – ruházati elem, mely rendeltetését tekintve megegyezik a helyettesítendő ruházati elemmel, nem tartalmaz NAV-ra utaló jelzést, és az egyenruházat egységességét nem módosítja.

II. Fejezet

AZ EGYENRUHÁZATI ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS RENDJE

2. A központi ellátás körébe tartozó termékek

3. § (1) A NAV-nál az alábbi termékek tartoznak a központi ellátás körébe:

a) egyenruházati termékek,

b) rendfokozati jelzések,

c) egyenruházaton viselhető kiegészítő elemek, karjelvények vagy jelvények, kitüntetések és tartozékaik, valamint

d) egyes felszerelési tárgyak.

(2) A központi ellátás körébe tartozó termékek beszerzését, kiadását és visszavételét a ruházati ellátó egység végzi.

3. Az egyenruházati ellátásban közreműködők

4. § (1) A ruházati ellátó egység központi ellátás keretében biztosítja a 3. § (1) bekezdésében meghatározott termékeket, továbbá gondoskodik az egyenruházati, és felszerelési tárgyak ellátásával összefüggő szolgáltatások végrehajtásáról.

(2) A ruházati ellátó egység:

a) előzetes igénybejelentések és tapasztalati adatok alapján megtervezi az ellátási szükségletet, elkészíti az egyenruházati termékek és a központi ellátás keretében biztosítandó egyéb termékek beszerzési és ellátási tervét,

b) az egyes termékek forgalmának figyelembevételével folyamatosan biztosítja a szükséges mennyiségben a megfelelő minőségű, méretű egyenruházati termékeket, felszerelési tárgyakat,

c) pénzügyőr státusz megszűnése, megszüntetése esetén végrehajtja a szükséges elszámolást,

d) koordinálja az egyenruházati és egyes felszerelési tárgyak beszerzésével, tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja az egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak reklamációs ügyintézését,

f) elvégzi az egyenruházati termékek igény szerinti méretre igazítását, szerelvényezését, valamint

g) a c) pontban foglaltak esetén, illetve az egyenruházati termékek felszerelési tárgyak selejtezésekor gondoskodik a NAV-ra utaló jelvények, feliratok eltávolításáról.

(3) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott felszerelési tárgyak – a 13. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottak kivételével – központi ellátását a ruházati ellátó egység végzi.

III. Fejezet

AZ EGYENRUHÁZATON VISELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

4. A rendfokozati jelzések

5. § A NAV-nál rendszeresített egyenruházati termékeken rendfokozati jelzésként kizárólag

a) váll-lap,

b) paroli,

c) paszománycsík

viselhető. A rendfokozati jelzések részletes leírását a 4. melléklet tartalmazza.

5. Az egyenruházati termékeken viselhető kiegészítő elemek és az ezeken alkalmazható feliratok

6. § (1) A szervezeti hovatartozás egyértelmű beazonosíthatósága érdekében az egyenruházati termékeken kizárólag a következő feliratok viselhetők:

a) „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” vagy

b) „TAX & CUSTOMS”.

(2) Az egyenruházaton viselhető kiegészítő elemek és az ezeken használható feliratok megjelenési formái a következők lehetnek:

a) társasági vagy szolgálati karjelvény,

b) szakterületi karjelvény szakterületi megnevezéssel,

c) névkitűző,

d) NAV felirat és logó,

e) hímzett azonosító szám,

f) hivatásos állományjelölő,

g) egyetemi (főiskolai) végzettséget jelölő,

h) egyes egyenruházati termékek hátára szitázott, nyomott „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” és „TAX & CUSTOMS” felirat.

(3) Az egyenruházati termékekre a rendszeresített kiegészítő elemeken, jelvényeken, karjelvényeken kívül bármilyen más kiegészítő elem, felirat csak külön az állami adó- és vámhatóság vezetője által kiadott engedéllyel alkalmazható, helyezhető fel.

(4) A különböző egyenruházati termékeken viselhető rendszeresített kiegészítő elemeket és ezek kiviteli leírását az 5. melléklet tartalmazza.

6. A kitüntetések, jelvények viselésének rendje

7. § (1) Az egyenruházaton – a 6. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő elemeken és feliratokon kívül – csak az állami kitüntetést, a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából nemzeti színű kokárdát, továbbá a NAV, valamint jogelődje a Vám- és Pénzügyőrség által alapított jelvényt lehet viselni.

(2) Külföldi nem állami kitüntetést vagy más szervtől kapott kitüntetést csak az viselhet, aki erre az állami adó- és vámhatóság vezetőjétől engedélyt kapott.

(3) Kitüntetés és jelvény, valamint nemzeti színű kokárda kizárólag a társasági egyenruházaton viselhető.

(4) A kitüntetések eredeti formában csak külön elrendelésre viselhetők. A kitüntetéseket szalagsávon, a társasági egyenruha bal oldalán a zsebtakaró fölött, belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva kell elhelyezni. Egy sorban négy kitüntetés szalagsávját lehet viselni.

IV. Fejezet

AZ EGYENRUHA VISELÉSE, A FELSZERELÉSI TÁRGYAK

7. Az egyenruha viselésének szabályai

8. § (1) A szolgálati feladat ellátása során csak rendszeresített, a szolgálati feladat ellátását biztosító egyenruházati termék és felszerelési tárgy viselhető.

(2) A pénzügyőri státuszú foglalkoztatott felelős a részére elszámolási kötelezettség mellett kiadott, valamint az általa átvett egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak megőrzéséért, állagmegóvásáért, továbbá az egyenruházat utánpótlására kapott ellátmány célirányos felhasználásáért.

(3) A pénzügyőri státuszú foglalkoztatott köteles az egyenruházatát mindig olyan állapotban tartani és azt úgy viselni, hogy az a szolgálati követelményeknek és előírásoknak megfeleljen, valamint ne sértse a NAV tekintélyét.

(4) A rendszeresített egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak – a testhez igazítás kivételével – nem alakíthatóak át.

(5) Az ellátási rendszerből kivont vagy a rendszeresítettől eltérő kivitelű egyenruházati termék és felszerelési tárgy egyenruhaként, vagy egyenruhán kiegészítőként nem viselhető.

(6) Egyenruházati termék és felszerelési tárgy kereskedelmi forgalomba nem hozható, továbbá egyenruha viselésére nem jogosult NAV foglalkoztatott, munkavállaló, vagy harmadik személy részére sem ellenértékért, sem egyéb formában nem adható át. Kivételt képez ez alól a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottak egymás között történő dokumentált átadása. Egyenruházati termék és felszerelési tárgy minden egyéb célú ki- és átadása az állami adó- és vámhatóság vezetőjének írásbeli engedélyéhez kötött.

9. § (1) Az egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak meglétét, valamint az öltözködési előírások betartását a közvetlen vezető rendszeresen ellenőrzi, azok folyamatos utánpótlását a ruházati ellátó egység biztosítja.

(2) Dokumentált egyenruházati szemlét évente legalább egy alkalommal kell tartani. Az egyenruházati szemle megtartása és a szemle során tapasztalt esetleges hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések megtétele a közvetlen vezető feladata.

(3) Az egyenruházati szemlének a szolgálati feladat ellátásához szükséges egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak szükséges mennyiségben való meglétére, azok minőségi ellenőrzésére kell kiterjednie.

(4) A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatásának menetét, tapasztalati eredményét, és a kiadott intézkedéseket.

(5) A közvetlen vezetők kötelesek beosztottaik egyenruházatát rendszeresen ellenőrizni, és mindazon termékeket pótoltatni, amelyek az alapfelszerelési normában előírtakkal szemben hiányoznak, vagy amelyek pótlása elhasználtságuk miatt szükségessé vált.

(6) Aki alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban részesült, a kiadott mennyiségű egyenruházati termékek bemutatására bármikor kötelezhető.

10. § (1) A közvetlen vezető a szolgálatban lévő, míg a szerv vezetője a közös rendezvényen résztvevő pénzügyőri státuszú foglalkoztatottak egységes és az esemény rangjához illő egyenruházati megjelenéséért felelős. A viselendő egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak összetételét a szolgálati követelményekre, a rendezvények jellegére (viselési alkalom), továbbá a viselési időszakra tekintettel kell meghatározni.

(2) A vegyesruhás állomány a szolgálat jellegének és az alkalomnak megfelelő, kifogástalan állapotú polgári ruhát viselhet, a szerv vezetőjének rendelkezése alapján.

(3)9

(4) Nem pénzügyőri munkakört betöltő pénzügyőri státuszú foglalkoztatott kizárólag társasági egyenruha viselésére jogosult.

11. § (1) A viselési alkalom szerint az egyenruházat lehet:

a) társasági egyenruha,

b) szolgálati egyenruha vagy

c) gyakorló öltözet.

(2) Az egyenruha viselésének időszakai:

a) nyári időszak: május 1-től szeptember 30-ig,

b) átmeneti időszak: március 1-től április 30-ig, október 1-től november 30-ig,

c) téli időszak: december 1-től február utolsó napjáig

tart.

(3) Szélsőséges időjárás esetén a közvetlen vezető ideiglenesen engedélyezheti az adott időszakra megállapított viselési változatokban meghatározott egyenruházati termékek használatától való eltérést.

12. § Hivatalos külföldi szolgálati úton, és külföldre történt vezénylés ideje alatt egyenruha az állami adó- és vámhatóság vezetőjének külön engedélyével, a vonatkozó nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően viselhető.

8. A felszerelési tárgyak

13. § (1) A felszerelési tárgyak a következők:

a) szolgálati jelvény,

b) láthatósági mellény,

c) kutató overall,

d) zenekari díszöltözet, valamint

e) a rendszeresített fegyverzet, fegyverzeti anyag, védő öltözet.

(2)10 A pénzügyőri státuszú foglalkoztatott részére – a közvetlen vezető által kijelölt, a szerv vezetője által jóváhagyott – a szakmai feladatához igazodó felszerelési tárgyakat kell kiadni.

(3)11 A felszerelési tárgyak a NAV tulajdonát képezik, azok átadása-átvétele jegyzék kiállítása mellett, aláírás ellenében történhet meg. A felszerelési tárgyakkal a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottnak a külföldre vagy más szervhez történő vezénylésekor, a szolgálati jogviszonya megszűnésekor, rendelkezési állományba kerülésekor, az illetmény nélküli szabadság megkezdésének, napját megelőző munkanapon el kell számolni a felvétel helyén. Az előreláthatóan 60 napot meghaladó egészségügyi szabadság, valamint a szülési szabadság igénybevétele esetén a szerv vezetője dönti el, hogy a felszerelési tárgyakkal a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettsége keletkezik-e.

(4) Az elhasználódott felszerelési tárgy cseréjére indokolt esetben, az elhasználódott termék leadása mellett kerülhet sor a felvétel helyén.

(5)12 Ha láthatóan nem természetes elhasználódás miatt válik szükségessé a felszerelési tárgy cseréje, akkor kártérítési eljárás keretében ki kell vizsgálni, hogy a bekövetkezett rongálódás a pénzügyőri státuszú foglalkoztatott hibájából, vagy rajta kívül álló okból következett-e be. A lefolytatandó kártérítési eljárás eredményétől függetlenül, a szolgálati feladatok ellátása érdekében új felszerelési tárgy kiadható.

V. Fejezet13

A SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY, A SZOLGÁLATI JELVÉNY

9. Közös szabályok

14. § (1) A szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény tulajdonosa a NAV, birtokosa az a foglalkoztatott, tisztjelölt, aki a szolgálati igazolványt, szolgálati jelvényt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átvette.

(2) A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható.

(3) A foglalkoztatott és a tisztjelölt a kiadott szolgálati igazolványt, a pénzügyőr és a tisztjelölt a szolgálati igazolványhoz tartozó szolgálati jelvényt köteles megőrizni, szolgálatteljesítés, valamint munkavégzés során minden esetben magánál tartani, továbbá, ha a szolgálati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettsége azt megköveteli, a NAV-hoz tartozását azzal igazolni.

(4) A NAV honlapján közzé kell tenni

a) a NAV-nál rendszeresített szabályszerű egyenruha-viseletekről, valamint a NAV-nál érvényes szolgálati igazolványtípusokról tájékoztató jellegű mintafotót, magyarázatot, és

b) az elvesztés vagy az eltulajdonítás miatt visszavont szolgálati igazolvány, szolgálati jelvény sorszámát és a visszavonás hatályát.

10. A szolgálati igazolvánnyal való ellátás rendje

15. § (1) A pénzügyőr pénzügyőri igazolványra – a próbaidő lejártát követően „P” igazolványra, próbaidő alatt „I” igazolványra –, a tisztviselői munkakört betöltő foglalkoztatott tisztviselői igazolványra, a tisztjelölt pedig tisztjelölti igazolványra – „T” igazolványra – jogosult.

(2) Próbaidő alatt a pénzügyőr akkor jogosult „P” igazolványra, ha – a NAV által ellátott feladatok jellegének megfelelő – rendészeti végzettséggel rendelkezik.

(3) Szolgálati igazolványra

a) a foglalkoztatott a szolgálati jogviszony létesítésétől,

b) a tisztjelölt az eskütételtől

a szolgálati, tisztjelölti jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig jogosult.

(4) Szolgálati igazolvány kiadására

a) a pénzügyőrök és a tisztjelöltek esetében a NAV Központi Irányítás,

b) egyéb esetben a foglalkoztató NAV szerv illetékes

személyügyi szervezeti egysége jogosult.

(5) A szolgálati igazolványt – sorszámának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően – az átvétel igazolása után kell a foglalkoztatott, a tisztjelölt részére kiadni.

16. § (1) A szolgálati igazolvány visszavonásig érvényes. A szolgálati igazolványt vissza kell vonni, ha

a) a foglalkoztatott szolgálati jogviszonya és a tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonya megszűnik,

b) a foglalkoztatott szolgálati jogviszonyát és a tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyát megszüntetik.

(2) A szolgálati igazolványt be kell vonni és ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig megrongálódott, vagy az adattartalmát illetően változás következett be, vagy ha alkalmatlanná vált a személyazonosság igazolására. A szolgálati igazolványt pótolni kell, ha a kiadott szolgálati igazolvány megsemmisül, elveszik vagy eltulajdonítják. A csere, pótlás szükségességéről – annak észlelését követően – a foglalkoztatott és a tisztjelölt haladéktalanul tájékoztatja a közvetlen vezetőjét.

(3) A szolgálati igazolványt be kell vonni és egyidejűleg a foglalkoztatott részére az új munkakörének megfelelő igazolványt kell kiadni, ha pénzügyőri munkakörből tisztviselői munkakörbe, vagy tisztviselői munkakörből pénzügyőri munkakörbe kerül áthelyezésre.

(4) A szolgálati igazolványt az annak kiadására jogosult szervezeti egység vezetője a visszavonás hatályának megjelölésével írásban vonja vissza.

(5) Azon tisztjelölttől, akinek szünetel a tisztjelölti szolgálati jogviszonya – a szünetelés idejére –, a szünetelést megelőző utolsó munkanapon a kiadásra jogosult szervezeti egység bevonja a tisztjelölti szolgálati igazolványt.

10/A. Szolgálati igazolvány tartalma

17. § (1) A szolgálati igazolvány tartalmazza

a) a foglalkoztatott, a tisztjelölt fényképét és nevét;

b) a pénzügyőri státuszú foglalkoztatott rendfokozatát;

c) a szolgálati igazolvány 8 karakterből álló sorszámát;

d) a foglalkoztatott, a tisztjelölt Technikai Azonosító Számát;

e) Magyarország címerének képét;

f) a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”, a „Szolgálati igazolvány”, („I” szolgálati igazolvány esetén: „Ideiglenes szolgálati igazolvány”), a „Visszavonásig érvényes” szöveget és

fa) „P” igazolvány esetében a „Fegyverviselésre és intézkedésre jogosult.”,

fb) „I” igazolvány esetében a „Fegyverviselésre és önálló intézkedésre nem jogosult.” vagy a „Fegyverviselésre jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult.”,

fc) „T” tisztjelölti igazolvány esetén a „Fegyverviselésre jogosult.” és a „Tisztjelölt”,

fd) tisztviselői munkakörben foglalkoztatottak esetén – amennyiben a feladat ellátás indokolja – az „Intézkedésre jogosult”

feliratot.

(2) A szolgálati igazolvány – biztonsági elemként – egyéb feliratot, képet, rajzolatot, biztonsági alapnyomatot, UV-nyomatot, hologramot is tartalmazhat.

11. A szolgálati jelvény

18. § (1) A szolgálati jelvénnyel és a hozzá tartozó két darab hímzett azonosító számmal minden pénzügyőrt a szolgálati jogviszony létesítésekor, továbbá a foglalkoztatottat tisztviselői munkakörből pénzügyőri munkakörbe történő áthelyezésekor, valamint a tisztjelöltet az eskütétel után kell ellátni. A szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számot – a szolgálati jelvény számának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően – az átvétel igazolása után kell a pénzügyőr és a tisztjelölt részére kiadni.

(2) A szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számot is ki kell cserélni, ha azok a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig megrongálódtak.

(3) A pénzügyőr a szolgálati jogviszony megszűnése vagy nem pénzügyőri munkakörbe történő áthelyezése esetén a szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számokat az utolsó munkában töltött napon, illetve a pénzügyőri munkakörben töltött utolsó napon, a tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati jogviszony megszűnése esetén a tisztjelölti szolgálati jogviszony utolsó napjáig köteles leadni. A leadott szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számokat az érintett szerv újra felhasználhatja.

(4) A szolgálati jelvény visszavonására – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 16. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. A szolgálati jelvény elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a hímzett azonosító számokat is, a hímzett azonosító szám elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a szolgálati jelvényt is vissza kell vonni. Ha a NAV birtokában van, akkor a visszavont szolgálati jelvényt és hímzett azonosító számot meg kell semmisíteni.

VI. Fejezet

AZ EGYENRUHÁZATI ELLÁTÁS ÉS ELSZÁMOLÁS RENDJE

12. Az egyenruházattal történő ellátás

19. § (1)14 A pénzügyőrt:

a) próbaidős egyenruházati ellátmányban;

b) alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban;

c) egyenruházati utánpótlási ellátmányban

kell részesíteni olyan módon, hogy az egyenruhás és a vegyesruhás pénzügyőr az a)–c) pont szerinti egyenruházati ellátmányra jogosult. Az a) és b) pont szerinti ellátmányok kiadása norma szerint a 2. és 3. melléklet alapján történik. A kiadott egyenruházati termékek kihordási ideje 36 hónap, amit a felvétel napjától kell számítani.

(2) A pénzügyőröknek a próbaidős és az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban meghatározott egyenruházati termékek közül azzal kell rendelkeznie, amely felvételét számára a közvetlen vezető elrendelte és a szerv vezetője jóváhagyta. Abban az esetben, ha a próbaidős és az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban meghatározott termékek közül a tényleges igény szerinti mennyiség nem lett meghatározva, akkor a próbaidős és a véglegesített pénzügyőrnek a teljes próbaidős és alapfelszerelési egyenruházati ellátmányt ki kell adni. Az újonnan rendszeresített egyenruházati termékek kivételével valamennyi próbaidős és alapfelszerelési egyenruházati terméket térítésmentesen kell biztosítani.

(3) Határozott idejű szolgálati jogviszony esetén akkor adható ki az (1) bekezdés szerinti egyenruházati és utánpótlási ellátmány, ha a határozott idejű szolgálati jogviszony ideje legalább egy év.

(4) A tisztviselői munkakört betöltő pénzügyőri státuszú foglalkoztatott kizárólag egyenruházati utánpótlási ellátmányra jogosult.

13. A próbaidős és az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány biztosításának rendje

20. § (1) A próbaidős pénzügyőr részére a véglegesítésének napjáig csak a próbaidős egyenruházati normában meghatározott egyenruházati termékek adhatóak ki.

(2) A ruházati ellátó egység a szerv vezetőjének írásos előterjesztése alapján adhatja ki a rendszeresen díszelgési feladatokat ellátó pénzügyőr vagy pénzügyőr zenekar tagja részére a 3. mellékletben meghatározott alapfelszerelési normát, valamint a próbaidős pénzügyőr szakmai feladata ellátásához szükséges további egyenruházati termékeket. Az így kiadott egyenruházati termékek az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezik.

21. § (1) A próbaidős egyenruházati ellátmány a szolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódik, míg az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány a véglegesítés napjától jár.

(2) Azt a pénzügyőrt, akit tábornokká neveznek ki, és a tábornoki rendfokozat nem az első rendfokozata, kiegészítő tábornoki alapellátmányban kell részesíteni, ami az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezi.

(3) Az alapfelszereléskor kiadott egyenruházati termékek a normában meghatározott kihordási idő letelte, illetve az alapruházati normából való kivonásuk után a pénzügyőr tulajdonát képezik.

(4) A pénzügyőr más szakmai területre történő áthelyezése, vezénylése esetén, ha a 3. melléklet szerint meghatározott maximális alapfelszerelési ellátmányt még nem vette át, és a hiányzó egyenruházati termékek felvételére az új szakmai feladatának ellátásához szüksége van, úgy a különbözetként jelentkező egyenruházati termékek az alapellátás szabályai szerint kiadhatók részére.

(5) Konfekcionált kivitel hiányában az alapfelszerelési egyenruházati ellátás méretre készítéssel, külön felár nélkül is biztosítható, melynek legyártatásáról a ruházati ellátó egység gondoskodik.

(6) A próbaidős egyenruházati ellátmányként kiadható termékek körét és maximálisan kiadható mennyiségét a 2. melléklet tartalmazza, melytől eltérni csak lefelé, a közvetlen vezető javaslatára a szolgálati feladat jellegének figyelembevételével, a szerv vezetőjének jóváhagyása mellet lehet.

(7) Az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányként kiadható termékeket a 3. melléklet tartalmazza, amelynek körét és mennyiségét csökkenteni a közvetlen vezető javaslatára a szolgálati feladat jellegének figyelembevételével, a szerv vezetőjének jóváhagyása mellett lehet, és azt elsődlegesen a véglegesítést követő 12 hónap alatt kell átvenni a ruházati ellátó egységtől.

14. Az egyenruházati ellátmány elszámolásának rendje

22. § (1) A pénzügyőr, ha a szolgálati jogviszonya próbaidő alatt szűnik meg, köteles a részére kiadott egyenruházati termékekkel, valamint felszerelési tárgyakkal maradéktalanul elszámolni a 23. § rendelkezései szerint. Ha a visszaadási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a hiányzó termékek értékét a felvétel idején aktuális értékesítési áron, 100%-ban meg kell térítenie. Az elszámolás során az összes kiadott egyenruházati termék és felszerelési tárgy visszavételre kerül.

(2) A már véglegesített pénzügyőr szolgálati jogviszonyának megszűnésekor köteles az általa felvett próbaidős és alapfelszerelési egyenruházati ellátmánnyal, valamint a felszerelési tárgyakkal maradéktalanul elszámolni.

23. § (1) Ha a szolgálati jogviszony a véglegesítést követően, de még az egyenruházati termékek kihordási idején belül szűnik meg, a felvett egyenruházati termék értékét, a még hátralévő kihordási idő arányában, a pénzügyőr köteles megtéríteni.

(2) Ha a szolgálati jogviszony az (1) bekezdés szerint szűnik meg, az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány elszámolásakor az alapellátmány részét képező új, bontatlan csomagolású és még rendszerben lévő egyenruházati termék visszavehető, amelynek értékével a tartozás csökkenthető. A kihordási időn belül visszaszolgáltatott egyenruházati termékek értéke csak a tartozás csökkenthetősége érdekében vehető figyelembe, járandóságként nem írható elő.

(3) Az elszámolás során visszavett, bontatlan csomagolású egyenruházati termék újraértékesíthető.

(4) Ha a pénzügyőr szolgálati jogviszonya nyugdíjazás vagy elhalálozása miatt szűnik meg, az egyenruházati termékek esetében nem keletkezik elszámolási kötelezettsége.

(5) Nyugdíjazás esetén az alapfelszerelési egyenruházati ellátmánnyal elszámolni nem kell, de a felszerelési tárgyakkal történő elszámolás ekkor is kötelező.

(6) Elhunyt pénzügyőr felszerelési tárgyait térítési kötelezettség megállapítása nélkül vissza kell venni, kivéve, ha azok a haláleset körülményei miatt elvesztek, vagy megsemmisültek. Ha az örökösök felszólítás ellenére sem szolgáltatják vissza a felszerelési tárgyakat, azok – avultatással figyelembe vett – fogyasztói árát hagyatéki teherként kell bejelenteni a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek. A 13. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott felszerelési tárgyak visszaszolgáltatási kötelezettsége méltányosságból sem engedhető el.

(7) Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség alól az állami adó- és vámhatóság vezetője méltányosságból részben vagy egészben felmentést adhat, kivéve, ha a szolgálati jogviszony a NAV Szj. tv. 66. § (1) bekezdés f) pontja, 67. § f) pontja vagy 70. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján szűnik meg.

(8) Ha a pénzügyőri státusz tisztviselői státuszúra módosul, az egyenruházati ellátmánnyal történő elszámolására a szolgálati jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

15. A ruházati utánpótlási ellátmány folyósítása és elszámolásának rendje jogviszony megszűnése esetén

24. § (1) A pénzügyőri státuszú foglalkoztatottnak az egyenruházati utánpótlási ellátmányra való jogosultsága a véglegesítését követő 12 hónap elteltével keletkezik. Az egyenruházati utánpótlási ellátmányra vonatkozó jogosultsága ezt követően pénzügyőrnek évente, a tisztviselői munkakört betöltő pénzügyőri státuszú foglalkoztatottnak háromévente (a továbbiakban: jogosultsági időszak) január 1-jétől nyílik meg, kivéve, ha az erre való jogosultság a (4) bekezdésben foglaltak miatt szünetel.

(2)15 Ha a pénzügyőrt tisztviselői munkakörbe helyezik át, illetve a tisztviselői munkakört betöltő pénzügyőri státuszú foglalkoztatottat pénzügyőri munkakörbe helyezik át, az egyenruházati utánpótlási ellátmány elszámolására a 25. §-t kell alkalmazni, azzal, hogy az érintett egy időszakon belül csak egy alkalommal jogosult az egyenruházati utánpótlási ellátmányra.

(3)16 Az egyenruházati utánpótlási ellátmány nyilvántartása külön informatikai alkalmazás keretében történik. Az egyenruházati utánpótlási ellátmány olyan virtuális keretösszeg, melynek terhére a pénzügyőri státuszú foglalkoztatott a ruházati ellátó egységben egyenruházatitermék-vásárlást kezdeményezhet. A keretösszeget a jogosultsági időszak kezdetét követő 150 napon belül kell megnyitni a jogosult részére. Az egyenruházati utánpótlási ellátmány felhasználásakor először a korábbi jogosultsági időszakra vonatkozó egyenruházati utánpótlási ellátmány összegét kell csökkenteni.

(3a)17 Az 1. mellékletben meghatározott

a) társasági cipő,

b) szolgálati kesztyű,

c) gyakorló cipő,

d) gyakorló zokni,

e) bokazokni,

f) szolgálati cipő,

g) irattartó táska,

h) taktikai hátizsák,

i) sportcipő,

j) sport bokazokni,

k) (női) szolgálati csizma

egyenruházati termékek helyett, jogosultsági időszakonként, legfeljebb az egyenruházati utánpótlási ellátmány 50%-ig elszámolható – számla ellenében – helyettesítő termék.

(3b)18 Az (1) bekezdés szerint meghatározott egyenruházati utánpótlási ellátmány összege a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény elévülésére meghatározott időn belül használható fel, azzal, hogy virtuális keretösszeg esetén az igény elévülésének kezdete a keretösszeg megnyitásának napja.

(3c)19 A (3a) bekezdés szerinti elszámolt helyettesítő termék értékével az elszámolás időpontjában rendelkezésre álló virtuális keretösszeget – legfeljebb 0 Ft-ig – csökkenteni kell, és intézkedni kell az elszámolható mértékig az ellenérték kifizetése iránt.

(4) Nem jár egyenruházati utánpótlási ellátmány:

a) a három hónapot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartamára,

b) állásból való felfüggesztés, valamint a letartóztatásba helyezés, a lakhelyelhagyási tilalom vagy ideiglenes kényszergyógykezelés alatt, továbbá a katonai fogházban töltött szabadságvesztés büntetés időtartamára, annak első napjától kezdődően, valamint a szolgálati jogviszonynak a NAV Szj. tv. 63. §-a és 64. §-a szerinti szünetelése idejére,

c) – a NAV Szj. tv. 232. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével – a nyugdíj előtti rendelkezési állomány időtartamára.

(5)20 A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt törölt egyenruházati utánpótlási ellátmányt utólag jóvá kell írni, ha a fegyelmi vagy büntetőeljárás felmentéssel zárul.

25. §21 Ha az egyenruházati utánpótlási ellátmányra való jogosultság megszűnik, az egyenruházati utánpótlási ellátmánnyal időarányosan kell elszámolni, az alábbiak figyelembevételével:

a) minden megkezdett hónap egész hónapnak számít,

b) ha az időarányosnál kisebb értékű egyenruházati terméket vett fel a jogosult, a különbözet értékének megfelelő egyenruházati terméket részére nem lehet kiadni,

c) új, bontatlan csomagolású, még rendszerben lévő egyenruházati termék visszavehető, amelynek értékével a tartozás csökkenthető,

d) ha a jogosultság elhalálozás miatt szűnik meg, az egyenruházati utánpótlási ellátmánnyal az örökösnek nem kell elszámolnia,

e) elhalálozás esetén az időarányosnál nagyobb értékben felvett egyenruházati utánpótlási ellátmány miatt keletkező közterheket a NAV viseli,

f) az elszámolás tekintetében a tisztviselői munkakört betöltő pénzügyőri státuszú foglalkoztatott esetén az egyenruházati utánpótlási ellátmányt csak a juttatás évére kell időarányosítani.

26. §22

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § Az egyenruházati utánpótlási ellátmányra jogosult, tisztviselői munkakört betöltő pénzügyőr részére az egyenruházati utánpótlási ellátmány biztosítása első alkalommal 2021. évben történik.

29. §23 (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő rendeletek módosításáról szóló 1/2022. (I. 12.) PM rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését24 megelőző adattartalommal kiadott szolgálati igazolványok az érvényességi idejük végéig, bevonásig vagy a Módr1. szerinti szolgálati igazolványokra történő kicseréléséig érvényesek és használhatók.

(2) A 2021. évben kifizetett egyenruházati utánpótlási ellátmánnyal valamennyi jogosultnak 2024. május 31-ig kell elszámolnia.

1. melléklet az 1/2021. (I. 5.) PM rendelethez

Rendszeresített egyenruházati termékek

1. Férfiruházati termékek

1.1. társasági felöltő,

1.2. társasági zubbony,

1.3. társasági ing,

1.4. társasági nyakkendő,

1.5. társasági pantalló,

1.6. társasági tányérsapka,

1.7. társasági sál,

1.8. társasági deréköv,

1.9. társasági kesztyű,

1.10. társasági cipő,

1.11. szolgálati télikabát kivehető polár béléssel,

1.12. szolgálati/gyakorló pantalló (téli és nyári változat),

1.13. szolgálati dzseki,

1.14. szolgálati pulóver,

1.15. szolgálati ing,

1.16. szolgálati póló,

1.17. szolgálati nyakkendő,

1.18. szolgálati deréköv,

1.19. szolgálati sapka,

1.20. téli sapka,

1.21. szolgálati kesztyű,

1.22. széldzseki,

1.23. gyakorló téli kabát,

1.24. gyakorló zubbony,

1.25. gyakorló póló,

1.26. gyakorló sapka,

1.27. gyakorló cipő,

1.28. thermo alsó és felső,

1.29. gyakorló alsó póló,

1.30. gyakorló zokni,

1.31. bokazokni.

1.32.25 szolgálati cipő,

1.33.26 irattartó táska,

1.34.27 taktikai hátizsák,

1.35.28 tréning alsó és felső,

1.36.29 rövidnadrág,

1.37.30 torna póló,

1.38.31 sport bokazokni,

1.39.32 sportcipő.

2. Női ruházati termékek

2.1. társasági felöltő,

2.2. társasági zubbony,

2.3. társasági blúz,

2.4. társasági szoknya,

2.5. társasági nyakkendő,

2.6. társasági kalap,

2.7. társasági cipő,

2.8. társasági deréköv,

2.9. társasági kesztyű,

2.10. társasági sál,

2.11. szolgálati télikabát kivehető polár béléssel,

2.12. szolgálati dzseki,

2.13. szolgálati pulóver,

2.14. szolgálati szoknya,

2.15. szolgálati/gyakorló pantalló (téli, nyári változat),

2.16. szolgálati blúz,

2.17. szolgálati deréköv,

2.18. szolgálati póló,

2.19. szolgálati kalap,

2.20. széldzseki,

2.22. téli sapka,

2.23. szolgálati kesztyű,

2.24. gyakorló télikabát,

2.25. gyakorló zubbony,

2.26. gyakorló póló,

2.27. gyakorló sapka,

2.28. gyakorló cipő,

2.29. thermo alsó és felső,

2.30. gyakorló zokni,

2.31. gyakorló alsó póló.

2.32.33 szolgálati cipő,

2.33.34 irattartó táska,

2.34.35 taktikai hátizsák,

2.35.36 tréning alsó és felső,

2.36.37 rövidnadrág,

2.37.38 torna póló,

2.38.39 sport bokazokni,

2.39.40 sportcipő,

2.40.41 szolgálati csizma.

2. melléklet az 1/2021. (I. 5.) PM rendelethez

1. Próbaidős egyenruházati ellátmány

(Férfi-női)

 

A

B

C

1

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Alapellátási mennyiség

2

Gyakorló télikabát

db

1

3

Gyakorló zubbony

db

1

4

Szolgálati/gyakorló pantalló nyári

db

1

5

Szolgálati/gyakorló pantalló téli

db

1

6

Gyakorló póló

db

2

7

Szolgálati póló

db

2

8

Gyakorló sapka szerelvényezve

db

1

9

Téli sapka

db

1

10

Szolgálati kesztyű

pár

1

11

Gyakorló cipő

pár

1

12

Bokazokni

pár

2

13

Gyakorló zokni

pár

2

14

Szolgálati deréköv

db

1

15

Gyakorló alsó póló

db

2

16

Váll-lap tépőzáras kivitel

db

1

17

Váll-lap

pár

2

18

NAV hímzett karjelvény (tépőzáras)

db

2

19

NAV hímzett mell felirat (tépőzáras)

db

2

3. melléklet az 1/2021. (I. 5.) PM rendelethez42

1. Alapfelszerelési egyenruházati ellátmány

(Férfi-női)

 

A

B

C

D

E

1

 

 

Egyenruhás, vegyesruhás állomány tagja

2

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Pénzügyőr, aki nem lát el rendszeresen díszelgési feladatokat és nem tagja a Pénzügyőr Zenekarnak

Rendszeresen díszelgési feladatokat ellátó pénzügyőr

Pénzügyőr Zenekar tagja

3

Társasági felöltő szerelvényezve

db

1

2

1

4

Társasági zubbony szerelvényezve

db

1

2

1

5

Társasági pantalló/szoknya

db

1

2

2

6

Társasági ing/blúz

db

1

2

2

7

Társasági nyakkendő

db

1

2

1

8

Társasági cipő

pár

1

2

2

9

Társasági tányérsapka/kalap szerelvényezve

db

1

2

1

10

Társasági deréköv

db

1

1

1

11

Társasági bőrkesztyű

pár

1

1

1

12

Szolgálati télikabát

db

1

1

1

13

Szolgálati pulóver

db

1

1

1

14

Szolgálati dzseki

db

1

1

1

15

Széldzseki

db

1

1

1

16

Szolgálati/gyakorló pantalló/téli kivitelben

db

1

1

1

17

Szolgálati/gyakorló pantalló/szoknya* nyári kivitelben

db

2

2

2

18

Szolgálati rövid ujjú ing/blúz

db

3

3

1

19

Szolgálati póló

db

1

1

1

20

Szolgálati sapka/kalap szerelvényezve

db

1

1

1

21

Szolgálati nyakkendő

db

1

1

1

22

Bokazokni

pár

3

6

4

23

Azonosító szám

db

2

2

2

24

Névkitűző

db

1

1

1

25

Gyakorló póló

db

1

1

1

26

Thermo alsó és felső

db

1

1

1

* A pénzügyőr hölgyek esetében a 17. sorban feltüntetett 2 db-os normán belül a felvétel idején egyénileg meghatározható a szoknya és a pantalló aránya. Külön intézkedés hiányában 1 db szolgálati pantalló nyári kivitelben és 1 db szolgálati szoknya kerül kiadásra.

2. Kiegészítő tábornoki alapellátmány

(Férfi-női)

 

A

B

C

1

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Alapellátási mennyiség

2

Társasági felöltő szerelvényezve

db

1

3

Társasági zubbony szerelvényezve

db

1

4

Társasági pantalló/szoknya

db

1

5

Társasági tányérsapka/kalap szerelvényezve

db

1

6

Szolgálati pantalló téli kivitelben

db

1

7

Szolgálati pantalló/szoknya* nyári kivitelben

db

2

8

Szolgálati dzseki

db

1

9

Szolgálati sapka/kalap szerelvényezve

db

1

* Abban az esetben szükséges ezen termékek alapellátmányként történő kiadása, ha kinevezéskor a tábornoki rendfokozat nem az első rendfokozata a pénzügyőrnek.

4. melléklet az 1/2021. (I. 5.) PM rendelethez

Rendfokozati jelzések

1. Váll-lapok

1.1. Váll-lap általános leírása

A 95 mm hosszú, 45 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén varrott bújtatós, illetve hátoldalán tépőzáras kialakítással készül. A rendfokozatnak megfelelő paszomány és csillag rá van hímezve.

Körben a széleken élben 2 mm-es, a rendfokozatnak megfelelő ezüst vagy arany szállal készített szélhímzéssel.

1.1.1. Tiszthelyettesi rendfokozati jelzések

A váll-lap végétől 30 mm-re a hossztengely vonalán fektetett „V” alakú ezüstszínű, 10 mm szélességű paszomány van hímezve. A szélek hímzése ezüstszínű.

1.1.1.1. Őrmester

A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 32 mm-re 1 db 15 mm átmérőjű hatágú ezüst csillag van hímezve a hossztengely vonalán.

1.1.1.2. Törzsőrmester

A paszomány belső szögletétől – a csillagok középvonaláig – 32 mm-re, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű hatágú ezüst csillag van hímezve.

1.1.1.3. Főtörzsőrmester

A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 20 mm-re a hossztengely vonalán
1 db, valamint a belső szöglettől 32 mm-re a csillagok középvonaláig, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű hatágú ezüst csillag van hímezve.

1.1.2. Zászlósi rendfokozati jelzések

A váll-lap végétől 30 mm-re a hossztengely vonalán fektetett „V” alakú ezüstszínű, 10 mm szélességű paszomány van hímezve. A szélek hímzése aranyszínű.

1.1.2.1. Zászlós

A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 32 mm-re 1 db 15 mm átmérőjű hatágú arany csillag van hímezve a hossztengely vonalán.

1.1.2.2. Törzszászlós

A paszomány belső szögletétől – a csillagok középvonaláig – 32 mm-re, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű hatágú arany csillag van hímezve.

1.1.2.3. Főtörzszászlós

A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 20 mm-re a hossztengely vonalán
1 db, valamint a belső szöglettől 32 mm-re a csillagok középvonaláig, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű hatágú arany csillag van hímezve.

1.1.3. Tiszti rendfokozati jelzések

A váll-lap szélek hímzése aranyszínű.

1.1.3.1. Hadnagy

A váll-lap végétől 70 mm-re – a csillag közepéig – a hossztengely vonalán 1 db 15 mm átmérőjű arany csillag van hímezve.

1.1.3.2. Főhadnagy

A váll-lap végétől 70 mm-re – a csillagok középvonaláig, a széleitől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű arany csillag van hímezve.

1.1.3.3. Százados

A váll-lap szélétől 55 mm-re – a csillag közepéig – a hossztengely vonalán 1 db, valamint a váll-lap szélétől 70 mm-re – a csillagok középvonaláig, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db arany csillag van hímezve.

1.1.4. Főtiszti rendfokozati jelzések

A váll-lap szélei körben aranyszínű szállal hímezve. A váll-lap szélétől 37 mm-re csúcsban végződő, a szélhímzésig érő aranyszínű szállal hímzett paszomány.

1.1.4.1. Őrnagy

A váll-lap végétől – a paszomány egyenes vége felől – a csillag közepéig 17 mm-re a hossztengely vonalán 1 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.

1.1.4.2. Alezredes

A váll-lap szélétől – a paszomány egyenes vége felől a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db 15 mm átmérőjű, összesen
2 db ezüst csillag hímezve az arany paszományra.

1.1.4.3. Ezredes

A váll-lap szélétől – a paszomány egyenes vége felől a csillag közepéig a hossztengely vonalán 30 mm-re 1 db, a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.

1.1.5. Tábornoki rendfokozati jelzések

A váll-lap teljes felülete – szélhímzéstől szélhímzésig – aranyszínű paszományhímzéssel készül.
A váll-lap egyik szélétől 35 mm-re a hossztengelyre szimmetrikusan mindkét oldalon 30 mm-es ezüst tölgyfalomb van hímezve.

1.1.5.1. Dandártábornok

A váll-lap másik végétől a csillag közepéig 17 mm-re a hossztengely vonalán 1 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag van hímezve az arany paszományra.

1.1.5.2. Vezérőrnagy

A váll-lap másik végétől a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.

1.1.5.3. Altábornagy

A váll-lap másik végétől a csillag közepéig a hossztengely vonalán 30 mm-re 1 db, a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.

1.1.5.4. Vezérezredes

A váll-lap másik végétől a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a széltől pedig 12-12 mm-re 1-1 db, felette az alja vonaltól a csillagok középvonaláig 30 mm-re, a széltől pedig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 4 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag van hímezve.

1.2. Egyetemi váll-lap általános leírása

A 95 mm hosszú, 40 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén varrott bújtatós kialakítással és tépőzárral készül. Az évfolyamnak megfelelően sárga színű „V” alakú paszomány és hosszanti irányba középre paszomány csík van elhelyezve. A hosszanti paszomány csík „V” formájú paszomány csúcsából kiindulva a zöld színű anyagra van hímezve.

Körben a széleken élben 2 mm-es, a sárga színű szállal készített szélhímzéssel.

I. évfolyam 1db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

II. évfolyam 2db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

III. évfolyam 3db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

IV. évfolyam 4 db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

2. Parolik

2.1. Társasági zubbony paroli általános leírása

95 mm, a végén található hurokkal együtt 110 mm hosszú, 38 mm széles zöld lampasztból készült a rendfokozatnak megfelelően ezüst vagy arany sujtással szegélyezett parolik. Rendfokozattól függően az ék alakú kezdeténél és az ék alak lábánál egy-egy vitézkötés, csúcsánál pedig minden változatnál egy hurok van kialakítva a sujtásból. A paroli ék alakú végétől 10 mm-re ezüst- vagy aranyszínű testületi jelvény található.

2.1.1. Tiszthelyettesi zubbony parolik

Ezüst sujtással szegélyezve, az ék alakú kezdeténél egy-egy vitézkötés és ezüstszínű testületi jelvénnyel ellátott.

2.1.1.1. Őrmester

A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengely vonalán.

2.1.1.2. Törzsőrmester

A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva
1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.

2.1.1.3. Főtörzsőrmester

A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.

2.1.2. Zászlósi zubbony parolik

Aranyszínű sujtással szegélyezve, az ék alakú kezdeténél egy-egy vitézkötés.

Az egyenes végétől 35 mm-re ék alakban – az ék alak csúcsa a paroli egyenes végétől 50 mm-re található egy 10 mm széles ezüstszínű paszomány van rávarrva.

Aranyszínű testületi jelvénnyel ellátott.

2.1.2.1. Zászlós

A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengely vonalán.

2.1.2.2. Törzszászlós

A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva
1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.

2.1.2.3. Főtörzszászlós

A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található.

2.1.3. Tiszti zubbony parolik

Arany sujtással szegélyezve, az ék alak lábánál és az ék alakú kezdeténél két-két összesen négy db vitézkötés és aranyszínű testületi jelvénnyel ellátott.

2.1.3.1. Hadnagy

A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengely vonalán.

2.1.3.2. Főhadnagy

A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva
1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.

2.1.3.3. Százados

A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található.

2.1.4. Főtiszti zubbony parolik

Arany sujtással szegélyezve, az ék alak lábánál és az ék alakú kezdeténél két-két összesen négy db vitézkötés és aranyszínű testületi jelvénnyel ellátott.

A paroli csúcsától 40 mm-re csúcsban végződő, ívelt záróvonalú, 30 mm széles aranyszínű paszomány van rátűzve.

2.1.4.1. Őrnagy

A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengely vonalán.

2.1.4.2. Alezredes

A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva
1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.

2.1.4.3. Ezredes

A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.

2.1.5. Tábornoki zubbony parolik

Aranyszínű paszománnyal borítva és arany sujtással szegélyezve. Az ék alak két oldalán egymástól 15-15 mm-re három-három db, összesen hat db vitézkötés. A paroli egyenes végétől 45 mm-re egy ezüstszínű tábornoki tölgyfalomb van.

2.1.5.1. Dandártábornok

A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengely vonalán.

2.1.5.2. Vezérőrnagy

A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva
1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.

2.1.5.3. Altábornagy

A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.

2.1.5.4. Vezérezredes

A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 4 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.

2.2. Társasági felöltő paroli általános leírása

Mindkét oldalán íves csúcsban végződő, a tengelyvonalban mérve 100 mm hosszú, a csúcsszöglet kezdeténél mérve 40 mm széles zöld lampasztból készült paroli. A ferde alja vonal a gallér vonalát követi, a paroli az alja vonalán 50 mm széles.

A tábornoki rendfokozat kivételével a csúcstól a szúrógomb a középvonaláig 25 mm-re, a testületi jelvény az alja vonalától 5 mm-re van elhelyezve a paroli tengelyvonalán.

2.2.1. Tiszthelyettesi felöltő paroli

A szúrógomb és a testületi jelvény minden rendfokozatnál ezüstszínű.

2.2.2. Zászlósi, tiszti és főtiszti felöltő paroli

A szúrógomb és a testületi jelvény minden rendfokozatnál aranyszínű.

2.2.3. Tábornoki felöltő paroli

Piros lampasztból készült, a hossztengely vonalán aranyszínű tölgyfalomb hímzéssel.

3. Paszománycsík

Posztóköpeny rendfokozat jelölő általános leírása:

A rendfokozat jelölők szürkésített zöld alapanyagra, a rendfokozatoknak megfelelő paszományok felvarrásával készülnek, melyeket a posztóköpeny ujjára kell rögzíteni.

Minden tábornoki rendfokozatnál a rendfokozat jelölő felett középrészen 25 mm átmérőjű kör alakzatban zöld selyem alapanyagra aranyszínű tölgyfalomb hímzéssel készült embléma található.

3.1. Tiszthelyettesi rendfokozat jelölő

3.1.1. Őrmester

90 mm hosszú, 15 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 10 mm széles ezüstszínű paszomány varrva.

3.1.2. Törzsőrmester

90 mm hosszú, 30 mm széles anyagra 5 mm-es közzel 2 db 80 mm hosszú, 10 mm széles ezüstszínű paszomány varrva.

3.1.3. Főtörzsőrmester

90 mm hosszú, 45 mm széles anyagra, 5 mm-es közökkel 3 db 80 mm hosszú, 10 mm széles ezüstszínű paszomány varrva.

3.2. Zászlósi rendfokozat jelölő

3.2.1. Zászlós

90 mm hosszú, 35 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 20 mm széles ezüstszínű, 3 mm-es közzel 1 db 80 mm hosszú, 5 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.2.2. Törzszászlós

90 mm hosszú, 45 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 20 mm széles ezüstszínű, 5 mm-es közzel 2 db 80 mm hosszú, 5 mm széles aranyszínű paszomány felvarrva.

3.2.3. Főtörzszászlós

90 mm hosszú, 60 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 20 mm széles ezüstszínű, 5 mm-es közzel 3 db 80 mm hosszú, 5 mm széles aranyszínű paszomány felvarrva.

3.3. Tiszti rendfokozat jelölő

3.3.1. Hadnagy

90 mm hosszú, 15 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.3.2. Főhadnagy

90 mm hosszú, 30 mm széles anyagra, 5 mm-es közzel 2 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.3.3. Százados

90 mm hosszú, 45 mm széles anyagra, 5 mm-es közökkel 3 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.4. Főtiszti rendfokozat jelölő

3.4.1. Őrnagy

90 mm hosszú, 50 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közzel 10 mm
széles aranyszínű paszomány varrva.

3.4.2. Alezredes

90 mm hosszú, 65 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 2 db
80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.4.3. Ezredes

90 mm hosszú, 80 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 3 db
80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.5. Tábornoki rendfokozat jelölő

3.5.1. Dandártábornok

90 mm hosszú, 50 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közzel 10 mm
széles aranyszínű paszomány varrva.

3.5.2. Vezérőrnagy

90 mm hosszú, 65 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 2 db
80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.5.3. Altábornagy

90 mm hosszú, 80 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 3 db
80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

3.5.4. Vezérezredes

90 mm hosszú, 95 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 4 db
80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

5. melléklet az 1/2021. (I. 5.) PM rendelethez

Az egyenruházati termékeken viselhető kiegészítő elemek (karjelvények/jelvények)

1. Tábornoki tölgyfalomb

1.1. A tábornoki tölgyfalomb 7 tölgyfalevelet és 3 makkot ábrázoló stilizált ágacska. Szúrótű segítségével illeszthető fel a felöltő hajtókájára. Arany védőlakkal bevonva.

2. Tábornoki jelvény

2.1. A tábornoki jelvény ezüstszínű, száránál összekapcsolt tölgyfalomb és egy olajág. A tábornoki parolira szúrótű segítségével illeszthető fel.

3. Tábornoki sapkadísz

3.1. A sapkadísz aranyszínű, pajzs alakú, melynek bal oldalán tölgyfa lomb, jobb oldalon olajfa lomb, közepén 31 mm-es magyar címer és az alján bal oldalt szintén tölgyfa lomb, valamint jobb oldalt olajfa lomb helyezkedik el. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára.

4. Tábornoki gomb

4.1. Tábornoki egyenruhán alkalmazott aranyszínű fémgombok, két db-ból sajtolva, a hátlapon rögzítve füllel, szúrótűvel készülnek. A domborított felületen egy-egy száránál összekapcsolt tölgyfalomb, rajta keresztbe tett puska található.

5. Testületi jelvény

5.1. A 25 mm-es függőlegesen álló botot jobbról és balról egy-egy kígyó fogja közre. A kígyók feje érinti a bot felső végén lévő gömb alsó szélét. A botot stilizált szárny keretezi. Rendfokozattól függően arany- és ezüstszínű lehet.

6. Társasági sapkadísz tányérsapkára

6.1. A sapkadísz pajzs alakú, melynek bal oldalán tölgyfa lomb, jobb oldalon olajfa lomb és a közepén 31 mm-es magyar címer helyezkedik el. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára. A sapkadísz rendfokozattól függően arany- vagy ezüstszínű lehet.

7. Szolgálati sapkadísz

7.1. A sapkadísz 32 mm átmérőjű ovális alakú kivitelben készül. A domborított ovális síkja nemzeti színű. A sapkadísz négysoros zsinórmintázatú szegélye rendfokozattól függően arany- vagy ezüstszínű lehet. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára.

8. Gomb

8.1. Az egyenruhán alkalmazott fémgombok két darabból sajtolva, a hátlapon rögzített füllel, szúrótűvel készülnek. A domborított felületen stilizált kör alakú tölgyfalomb, melyen két keresztbe tett puska található. Rendfokozattól függően arany- vagy ezüstszínű lehet.

9. Tépőzáras szolgálati/társasági karjelvény

9.1. Zöld posztóra, hímzett kivitelben készül. Formája pajzs alakú. Mérete: 105 mm széles 117 mm hosszú. A szegélye és az alap színe rendfokozat függő (arany, ezüst). A pajzs felső ívén nemzeti színű sáv, ezen belül szakterületenként a következő kivitelezések fordulhatnak elő:

9.1.1. Vámszakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: nemzeti színű sáv fehér felületén a felirat „VÁM-ZOLL-CUSTOMS”

9.1.2. Bűnügyi szakterületen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: nemzeti színű sáv fehér felületén „BŰNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG”

9.1.3. Nem vámszakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a nemzeti színű sáv fehér felülete üres, nincs felirat.

9.1.4. Pénzügyőr Zenekar esetében: a nemzeti színű sáv fehér felületén a felirat „PÉNZÜGYŐR ZENEKAR”

9.2. A karjelvény középső felületén a testületen belül végzett feladat jellegétől függő embléma található:

9.2.1. Vámszakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a stilizált merkúrbot.

9.2.2. Bűnügyi szakterületen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a Justitia mérleg.

9.2.3. Nem szakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a köztársasági címer.

9.3.4. Pénzügyőr Zenekar esetében: a líra.

9.3. A pajzs alsó ívén babérkoszorú, alatta „NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL” felirat található.

9.4. A tábornoki karjelvény piros posztóra van hímezve.

10. Szakterületi karjelvény

10.1. Egyes szakterületek az adott területre jellemző karjelvényt alakíthatnak ki, melynek kiviteli formáját, a viselésre jogosultak körét az állami adó- és vámhatóság vezetője engedélyezheti.

11. Névkitűző

11.1. Nikkel fém alapra ragasztással rögzített fehér műanyag lap fekete felszínébe nyomtatott nagybetűvel vésett a kitűző viselőjének a neve, amely az eljárás folytán fehéren mutatkozik. Kitűző mérete: 80×14 mm, betű típusa: „BODONI ANTIQUA”, betű nagyság: 4 mm. A fém alap hátoldalán a kitűző felhelyezésére szolgáló tüskék (2 db) középen, egymástól 50 mm-es távolságra helyezkednek el. Rögzítése 2 db pillangós patenttal történik.

12. Tépőzáras NAV felirat

12.1. Zöld vászonra hímezve, sárga szegéllyel, alul tépőzárral ellátva. Hosszúsága 10 cm, szélessége 4,5 cm. A sárga színnel hímzett feliratban használt nagybetűmérete 8 mm, a kisbetűméret 6 mm, a NAV logó magassága 3,7 cm, az átmérője 2,6 cm.

13. Tépőzáras hímzett azonosító

13.1. A hímzett azonosító szám 20×65 mm méretű fektetett téglalap alakú, tépőzárra dolgozott zöld szövet. A szövetre
5 db 10 mm magas szám van napsárga fonallal hímezve, míg a nyomozók esetében egy NY betű és 4 db szám található és a szövet széle 2 mm vastagon körbe hímzett, ugyanazzal a fonallal. A hímzett azonosító szám száma megegyezik a szolgálati jelvény számával.

14. Hivatásos állományjelölő

14.1. Zöld posztóra színes hímzett kivitelben készül. Vízszintesen 1-1 tölgyfalomb, azok száránál középen kerek kivitelű köztársasági címer.

14.2. A címert jobbról és balról körülvevő tölgyfalombon 1-1 merkúrbot van.

14.3. Főtiszteknek, tiszteknek, zászlósoknak és a zenekarnak arany a tölgyfalomb, ezüst a merkúrbot. Tiszthelyetteseknek ezüst a tölgyfalomb, arany a merkúrbot.

15. Egyetemi (főiskolai) végzettséget jelölő

15.1. Ovális alakú, aranyszínű olajágakkal övezett, piros-fehér kerámiabetéttel, középen ezüstszínű merkúrbot.

16. Szolgálati derékövcsat

16.1. Férfi szolgálati övcsat: 70×45 mm-es méretű, nikkelezett felületű címeres díszítéssel ellátott szorítócsattal készült övcsat.

16.2. Női szolgálati övcsat: 70×30 mm-es méretű nikkelezett felületű címeres díszítéssel ellátott szorítócsattal készült övcsat.

17. Társasági derékövcsat

17.1. Férfi társasági derékövcsat: 40×30 mm-es méretű arannyal vagy ezüsttel futtatott csat, melyen szürke mezőben a koronás címer látható. A csat rögzítését karmos szorító biztosítja.

17.2. Női társasági derékövcsat: 40×15 mm-es méretű kerekített végű, fekete színű öntvénnyel készült aranyszínű fémcsat, melynek rögzítését karmos szorító biztosítja.

18. Tábornoki vállzsinór

18.1. Piros posztóra rádolgozott pirossal átszőtt arany zsinór, egyik végén hurokkal.

19. Társasági vállzsinór

19.1 Zöld posztóra rádolgozott zölddel átszőtt arany zsinór, (rendfokozattól függően) egyik végén hurokkal.

20. Díszzsinór

20.1. Három különböző hosszúságú arany zsinór egymás mellett enyhén ívelve. Középső zsinór szélesebb, mint a két szélső. Két végén hurok. A kisebb huroknál 2 db aranymakk lóg le.

21. Líra sapkadísz

21.1. Aranyszínű fémből készített lírajelvény.

1

Az 1. § az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § d) pontja az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § f) pontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § g) pontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § k) pontja az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § l) pontja az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § p) pontja az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 17. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § r) pontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 17. § (4) bekezdése iktatta be.

9

A 10. § (3) bekezdését az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 25. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (2) bekezdése az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

11

A 13. § (3) bekezdése az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 13. § (5) bekezdése az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az V. fejezet (14–18. §) az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

14

A 19. § (1) bekezdés záró szövegrésze az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 24. § (2) bekezdése az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 24. § (3) bekezdése az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 24. § (3a) bekezdését az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 24. § (3b) bekezdését az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 24. § (3c) bekezdését az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 24. § (5) bekezdése az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 25. § az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

22

A 26. §-t az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 25. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 22. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2022. január 15.

25

Az 1. melléklet 1. pont 1.32. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

26

Az 1. melléklet 1. pont 1.33. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

27

Az 1. melléklet 1. pont 1.34. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

28

Az 1. melléklet 1. pont 1.35. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

29

Az 1. melléklet 1. pont 1.36. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

30

Az 1. melléklet 1. pont 1.37. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

31

Az 1. melléklet 1. pont 1.38. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

32

Az 1. melléklet 1. pont 1.39. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

33

Az 1. melléklet 2. pont 2.32. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

34

Az 1. melléklet 2. pont 2.33. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

35

Az 1. melléklet 2. pont 2.34. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

36

Az 1. melléklet 2. pont 2.35. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

37

Az 1. melléklet 2. pont 2.36. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

38

Az 1. melléklet 2. pont 2.37. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

39

Az 1. melléklet 2. pont 2.38. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

40

Az 1. melléklet 2. pont 2.39. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

41

Az 1. melléklet 2. pont 2.40. alpontját az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (1) bekezdése iktatta be.

42

A 3. melléklet az 1/2022. (I. 12.) PM rendelet 23. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére