• Tartalom

2021. évi C. törvény

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról1

2022.12.01.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya és értelmezése

1. §2

2. §3

II. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA

2. Az ingatlan

3. §4

3. A földrészlet

4. §5

4. Egyéb önálló ingatlanok

5. §6

6. §7

5. Az ingatlanok és a jogosultak adatai, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények

7. §8

8. §9

9. §10

III. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS RÉSZEI

10. §11

6. Tulajdoni lap

11. §12

7. Okirattár

12. §13

8. Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

13. §14

IV. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ALAPELVEI

9. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága

14. §15

10. Az okirati elv

15. §16

11. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége

16. §17

12. Kérelemhez kötöttség

17. §18

13. Ranghely és rangsor

18. §19

19. §20

V. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁST VEZETŐ SZERVEZET

20. §21

MÁSODIK RÉSZ

A VÁLTOZÁSOK VEZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VI. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

VII. Fejezet

AZ ADATVÁLTOZÁS BEJEGYZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SZABÁLYAI

28. §29

14. Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló eljárás

29. §30

30. §31

15. A bejegyzett jogosult adataiban bekövetkezett változás vezetésére irányuló eljárás

31. §32

VIII. Fejezet

A JOGOK ÉS TÉNYEK BEJEGYZÉSE ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ OKIRATOK ÉS A BEJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB OKIRATOK

16. Jogok és tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok

32. §33

33. §34

34. §35

17. Az okiratok kellékei

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

18. A külföldön kelt okiratok

39. §40

40. §41

19. Bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok

41. §42

IX. Fejezet

A KÉRELEM ALAPJÁN FOLYTATOTT – JOGOK ÉS TÉNYEK BEJEGYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ – ELJÁRÁS SZABÁLYAI

20. Általános szabályok

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

21. Az eljárás megindítása

46. §47

47. §48

22. Az eljárás felfüggesztése

48. §49

23. A kérelem elutasítása

49. §50

50. §51

51. §52

24. Az automatikus döntéshozatali eljárásra vonatkozó eltérő szabályok

52. §53

25. Automatikus döntéshozatali eljárásban vagy sommás eljárásban elbírált kérelem teljes eljárásban történő ismételt elbírálása

53. §54

X. Fejezet

JOGORVOSLAT

26. Közigazgatási per

54. §55

27. Felügyeleti eljárás

55. §56

XI. Fejezet

A VÁLTOZÁS VEZETÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

56. §57

28. Bejegyzés helyesbítése

57. §58

29. Bírósági elrendelés, hatósági felhívás alapján hivatalból folytatott eljárás

58. §59

59. §60

60. §61

30. A központi címregiszterből történő adatátvétel és a címképző szerv értesítésének szabályai

61. §62

31. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személy és a cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy jogosult adatainak automatikus átvétele

62. §63

32. Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása

63. §64

33. A földnek minősülő ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályok

64. §65

34. Az európai öröklési bizonyítvány alapján történő bejegyzés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásra vonatkozó különös rendelkezések

65. §66

35. A tulajdoni lap pótlása

66. §67

36. Az engedményezés átvezetése

67. §68

37. Perbejegyzés

68. §69

69. §70

38. Törlési és kiigazítási perek

70. §71

39. Megismételt hagyatéki eljárás bejegyzése

71. §72

40. Ügyészi felhívás, ügyészi fellépés bejegyzése

72. §73

HARMADIK RÉSZ

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TARTALMÁNAK MEGISMERÉSE

XII. Fejezet

A TULAJDONI LAP TARTALMÁNAK MEGISMERÉSE

41. Alapvető rendelkezések

73. §74

74. §75

42. Tulajdonilap-másolat szolgáltatása

75. §76

76. §77

77. §78

43. Tulajdonilap-másolatba történő betekintés

78. §79

44. Földkönyvi adatszolgáltatás

79. §80

80. §81

81. §82

82. §83

83. §84

84. §85

85. §86

45. Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás rendszerein keresztül, kötelező adatfelhasználás

86. §87

46. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

87. §88

NEGYEDIK RÉSZ

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA ALÓLI MENTESSÉGEK

47. Az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz kapcsolódó mentességek

88. §89

89. §90

48. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó díjmentességek

90. §91

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

91. §92

XV. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)93 Az 1–91. §, a 93–97. §, a 100–103. §, a 105. §, a 106. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 106. § (3) bekezdés a) és b) pontja 2024. február 1-jén lép hatályba.

XVI. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

93. §94

XVII. Fejezet

A TÖRVÉNY HIVATALOS RÖVID MEGJELÖLÉSE

94. §95

XVIII. Fejezet

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

95. §96

XIX. Fejezet

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

49. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

96. §97

50. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

97. §98

51. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

98. §99

52. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

99. §100

53. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

100. §101

101. §102

102. §103

103. §104

104. §105

54. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

105. §106

XX. Fejezet

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

106. § (1)107

(2)108

(3) Hatályát veszti az Fttv.

a)109

b)110

c)111

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 28.

2

Az 1. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

10

A 9. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

11

A 10. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

12

A 11. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

13

A 12. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

14

A 13. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

15

A 14. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

16

A 15. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

17

A 16. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

18

A 17. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

19

A 18. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

20

A 19. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

21

A 20. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

22

A 21. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

23

A 22. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

24

A 23. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

25

A 24. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

26

A 25. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

27

A 26. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

28

A 27. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

29

A 28. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

30

A 29. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

31

A 30. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

32

A 31. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

33

A 32. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

34

A 33. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

35

A 34. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

36

A 35. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

37

A 36. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

38

A 37. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

39

A 38. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

40

A 39. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

41

A 40. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

42

A 41. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

43

A 42. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

44

A 43. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

45

A 44. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

46

A 45. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

47

A 46. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

48

A 47. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

49

A 48. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

50

A 49. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

51

Az 50. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

52

Az 51. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

53

Az 52. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

54

Az 53. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

55

Az 54. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

56

Az 55. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

57

Az 56. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

58

Az 57. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

59

Az 58. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

60

Az 59. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

61

A 60. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

62

A 61. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

63

A 62. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

64

A 63. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

65

A 64. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

66

A 65. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

67

A 66. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

68

A 67. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

69

A 68. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

70

A 69. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

71

A 70. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

72

A 71. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

73

A 72. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

74

A 73. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

75

A 74. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

76

A 75. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

77

A 76. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

78

A 77. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

79

A 78. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

80

A 79. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

81

A 80. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

82

A 81. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

83

A 82. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

84

A 83. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

85

A 84. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

86

A 85. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

87

A 86. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

88

A 87. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

89

A 88. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

90

A 89. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

91

A 90. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

92

A 91. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

93

A 92. § (2) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 69. §-ával megállapított szöveg.

94

A 93. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

95

A 94. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

96

A 95. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

97

A 96. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

98

A 97. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

99

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

102

A 101. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

103

A 102. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

104

A 103. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

105

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 105. § a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

107

A 106. § (1) bekezdése a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

108

A 106. § (2) bekezdése a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

109

A 106. § (3) bekezdés a) pontja a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

110

A 106. § (3) bekezdés b) pontja a 92. § (2) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

111

A 106. § (3) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére