• Tartalom

2021. évi CI. törvény

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról1

2023.07.07.

Annak érdekében, hogy a 2020–2021. évi koronavírus-járvány során hozott és sikeresen alkalmazott intézkedések és bevezetett jogintézmények a járvány megszűnését követően az általános jogrendi keretek között is megfelelően érvényesülhessenek, továbbá egyes vagyontárgyaknak önkormányzatok és civil szervezetek részére történő átadásával azok kulturális, szociális, köznevelési, oktatási és egyéb közfeladataik magasabb színvonalú ellátása biztosított legyen, valamint a jogrendszer koherenciájának fenntartása és erősítése, illetve annak hosszú távú biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

VAGYONJUTTATÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK ÉS A MAGYAR RÉGIZENEI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY MEGALAPÍTÁSA

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány részére

1. §2 (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az 1. melléklet 1–12. sora szerinti ingatlanok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából, azzal, hogy az 1. melléklet 11. sora szerinti ingatlan tekintetében az Alapítvány részére történő tulajdonba adást megelőzően a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárást a Nemzeti Földügyi Központ útján le kell folytatni.

(2) Az Alapítvány az ingatlanokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 2. § szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány részére történő tulajdonba adással együtt megszűnik külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül, azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett, Gobbi Hilda hagyatékából származó ingóságok, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az ingóságokra vonatkozó, átadó vagyonkezelő könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2/A. §3 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az Alapítvány az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az 1. melléklet 14. sora szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy az 1. melléklet 14. sora szerinti ingatlan mindenkori tulajdonosa a működési területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv feladatainak ellátása érdekében a Velence belterület 4475/2 helyrajzi számú ingatlan, mint uralkodó telek megközelítése céljából, az illetékes vízügyi igazgatási szervvel együttműködve, legkésőbb az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény hatálybalépését4 követő hat hónapon belül a Velence belterület 4477/1 helyrajzi számú ingatlant, mint szolgáló telket terhelő átjárási szolgalmat alapít, valamint, hogy az Alapítvány az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok tekintetében a magyar állammal és az annak képviseletét ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, Zalaegerszeg belterület 4815/1 helyrajzi számú ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszüntetésével, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül az Önkormányzat településfejlesztési feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5) bekezdését, valamint (7) és (8) bekezdését.

(3) A vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorló között elszámolási és megtérítési kötelezettség nem keletkezik.

(4) Az Önkormányzat az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket az (5) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére történő vagyonjuttatásról

4. § (1)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladata ellátásának elősegítése érdekében a 2. mellékletben meghatározott ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MTVA tulajdonába kerül.

(2)6 A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3)7 A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az MTVA per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(4)8 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló a 2. melléklet szerinti ingatlanokban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az MTVA tulajdonába kerülnek.

(5) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6)9 Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok, valamint a (4) bekezdés alapján átszálló ingóságok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3/A.10 Állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adása Nagyvisnyó Község Önkormányzata részére

4/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Nagyvisnyó külterület 0341/1 helyrajzi számú ingatlant (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken az általa vállalt közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a természetvédelmi-, sport-, ifjúsági- valamint egyéb feladatai ellátásának elősegítése céljából Nagyvisnyó Község Önkormányzata tulajdonába kerül.

(2) Nagyvisnyó Község Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti ingatlant terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy Nagyvisnyó Község Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljes-körűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság készíti el és köti meg. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az az (1) bekezdés szerinti ingatlan használata során Nagyvisnyó Község Önkormányzatának kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatás tárgyában megkötendő megállapodás létrejöttének napjával egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyonelemek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva Nagyvisnyó Község Önkormányzata tulajdonába kerülnek Nagyvisnyó Község Önkormányzata (1) bekezdés szerinti feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(5) A (4) bekezdés alapján átszálló ingóságokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az ingóságokra vonatkozó, az átadó könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4/B. §11 A 4/A. § (1) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

4. Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása Rácalmás Város Önkormányzat részére

5. § (1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Rácalmás külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen, 100 évre Rácalmás Város Önkormányzata (e § alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.

(3) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

4/A. 12 Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére

5/A. § (1) A Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kalocsa belterület 1019/3 és 1019/4 helyrajzi számú ingatlanok 2021. december 31-ével ingyenesen 100 évre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

5/B. §13 Az ingatlanügyi hatóság az 5/A. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.

5.14

6. §

7. §

5/A. 15 A Dunamelléki Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás

7/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület belterület 6886/2 helyrajzi számú, természetben az 1122 Budapest, XII. kerület Bíró utca 3. szám alatt található ingatlan ingyenesen – köznevelési feladatok ellátása érdekében – a Dunamelléki Református Egyházkerület (a továbbiakban: Egyházkerület) tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az (1) bekezdés szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – az Egyházkerület tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az ingatlanban található és az OMSZI vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű megszűnésével az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7/B. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest V. kerület belterület 24849 helyrajzi számú, természetben a 1054 Budapest, V. kerület Alkotmány u. 25. szám alatt található ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az egyházkerületi szolgálat hivatali feladatainak ellátása és konferenciaközpont kialakítása érdekében – az Egyházkerület tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az Egyházkerület az ingatlan tekintetében az ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv kiköltözéséig – ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – térítésmentes használati jogot biztosít az ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv részére, amelynek feltételeit az Egyházkerület és az MNV Zrt. megállapodásban rögzíti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5/B.16 Egyes önkormányzatok részére történő vagyonjuttatás

7/C. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület, belterület 9328 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Művész út 7. szám alatt található ingatlan a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kerül óvodai ellátás, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosításának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzattal. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerinti ingatlanban található, az OMSZI vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű megszűnésével Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7/D. §17 (1) Az állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, külterület 010503/31 helyrajzi számú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, a sport- és kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes közösségi használatú parkerdő és kiszolgáló épületek, valamint a szükséges infrastruktúra létrehozásának elősegítése érdekében ingyenesen a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kell adni, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti szerződésben az Ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az Ingatlan használata során a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatási cél megvalósítása a környezetvédelmi előírások és a védett természeti területek védettségi szintjének sérelmével nem járhat.

(4) Az Ingatlan vonatkozásában fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik, azzal, hogy az MNV Zrt. és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a vagyonkezelői jog megszűnéséből fakadóan az Ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7/E. §18 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a magyar állam tulajdonában álló, a kézdivásárhelyi 26135-C1 számú telekkönyvbe az 1127 "S" telekkönyvi számmal, a kézdivásárhelyi 26137-C1 számú telekkönyvbe az 1128 "S" telekkönyvi számmal, a kézdivásárhelyi 26131-C1 számú telekkönyvbe az 1125 S telekkönyvi számmal bejegyzett, természetben a Kézdivásárhely 40. Udvartér 3. szám alatti épületeket (a továbbiakban: Épületek) és az épületekben található, a magyar állam tulajdonában álló ingóságokat (a továbbiakban: Ingóságok) ingyenesen Kézdivásárhely Megyei Jogú Város (román nyelven: Municipiul Târgu Secuiesc, Cod. fiscal: 4201813, székhelye: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér 24, Kovászna megye) tulajdonába kell adni közművelődési és kulturális örökségvédelmi feladatai ellátásának elősegítése érdekében.

(2) Az Épületek és az Ingóságok tulajdonjogát Kézdivásárhely Megyei Jogú Város terhekkel és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3) Az Épületek tekintetében a tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló köti meg Kézdivásárhely Megyei Jogú Várossal. A szerződésben az Épületek forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni. Az Ingóságok átruházására vonatkozó szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló köti meg Kézdivásárhely Megyei Jogú Várossal. A szerződésben az Ingóságok forgalmi értékeként, a független szakértő által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy Kézdivásárhely Megyei Jogú Város az Épületeket terhelő kötelezettségeket és az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházással kapcsolatos valamennyi költséget a (3) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja, valamint, hogy Kézdivásárhely Megyei Jogú Város erre irányuló kérelem esetén biztosítja az Épületek és az Ingóságok használatát a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete részére az MNV Zrt. és a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete között fennálló megbízási szerződés szerinti időtartamra, a megbízási szerződésben foglaltak szerint.

7/F. §19 A 7/E. § (1) bekezdés alapján tulajdonba adott Épületeken e törvény erejénél fogva 49 évre elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomra vonatkozó rendelkezést a 7/E. § (3) bekezdése szerinti szerződés az Épületekre vonatkozó teherként rögzíti.

6. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása a Szír Ortodox Vallási Egyesület részére

8. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a magyar állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 15138 helyrajzi számú, természetben az 1025 Budapest, II. kerület Józsefhegyi lépcső 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen – hitéleti, egészségügyi és szociális feladatok ellátása érdekében – a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő vallási egyesület mint jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló, az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

(5)20 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerülnek.

(6) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7. A HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány megalapítása

9. § (1) A magyar régizenei élet színvonalának és nemzetközi elismertségének növelése – különös tekintettel a Magyarországhoz köthető régizenei kincs gondozására, valamint belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztésére és magas szintre emelésére – , valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása érdekében az Országgyűlés felhívja a Kormányt a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány (a továbbiakban: HAYDNEUM Alapítvány) létrehozására.

(2) A HAYDNEUM Alapítvány feladatai:

a) a magyarországi és nemzetközi régizenei koncertélet népszerűsítése, szervezése és támogatása;

b) a történelmi Magyarországon található, illetve a történelmi Magyarországhoz köthető régizenei hagyaték kutatása, feldolgozása, kiadása, előadása, szélesebb körben elérhetővé tétele;

c) a historikus zenei előadói gyakorlat népszerűsítése, fejlesztése, terjesztése, széleskörű régizenei tehetséggondozás;

d) a magyar és magyar vonatkozású zenei hagyaték beemelése az oktatásba;

e) Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása.

(3) A HAYDNEUM Alapítvány Magyarország régizenei örökségének, valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi örökségének gondozásával kapcsolatos feladatokat közfeladatként látja el. A HAYDNEUM Alapítvány közfeladatai ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezik.

(4) A HAYDNEUM Alapítvány alapítója az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumát is kijelölheti. Az alapító az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak átruházását nem vonhatja vissza, a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó kijelölésről nem mondhat le, az alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.

(5) Az alapítói jogokat a kuratórium az alapító okiratban meghatározott módon gyakorolja.

(6) Az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének kijelöléséről – e tisztségek bármely okból bekövetkező megüresedése esetén – a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz. A döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi szerv tagjai többségének szavazata is szükséges, az alapító okirat azonban az e kérdésben való döntéshozatalhoz további minősített többséget is előírhat.

(7) A HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés azzal, hogy a visszahívás joga az alapító okiratban feltételekhez köthető, illetve korlátozható.

(8) A HAYDNEUM Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

(9) A HAYDNEUM Alapítvány alapítása során a Kormány képviseletében a Miniszterelnökséget vezető miniszter jár el.

(10) A HAYDNEUM Alapítvány működésének részletes szabályairól az alapító az alapító okiratban dönt.

(11) A HAYDNEUM Alapítvány induló vagyonát az alapító a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint biztosítja.

7/A.21 Egyházat érintő vagyonátadásra vonatkozó rendelkezések

9/A. §22 Az Nvtv. 13. § (5) bekezdése alapján a magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom alatt álló Budapest belterület 9628 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: Egyház) az Egyház belső jogi személyeként működő Svábhegyi Református Egyházközség javára ingyenesen átruházhatja azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom továbbra is fennmarad. A Svábhegyi Református Egyházközség a tulajdonátruházásra irányuló szerződésben vállalja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és az Egyház között a Budapest belterület 9628 helyrajzi számú ingatlan egyházi tulajdonba adására vonatkozó szerződésben az átvevő egyházat terhelő kötelezettségek teljesítését azzal az eltéréssel, hogy a Svábhegyi Református Egyházközség jogosult a szerződésben rögzített felhasználási céltól eltérően az ingatlant óvoda és kiszolgáló egységei fenntartása céljából használni.

9/B. §23 Az Nvtv. 13. § (5) bekezdése alapján a magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom alatt álló Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú, természetben az 1092 Budapest, IX. kerület Kinizsi utca 12. szám alatti ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos Egyház átruházhatja, mely esetben nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4)–(8) bekezdésében foglaltakat. A magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásból e § rendelkezése alapján a tulajdonos Egyház kérelmére törölni kell.

9/C. §24 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – hitéleti, oktatási, felsőoktatási célok elősegítése érdekében –

a) az állami tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XII. kerület belterület 10735 helyrajzi számú, természetben az 1120 Budapest, XII. kerület „felülvizsgálat alatt” cím alatt található ingatlan,

b) az állami tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XII. kerület belterület 10736/2 helyrajzi számú, természetben az 1125 Budapest, XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 20. szám és az 1125 Budapest, XII. kerület Virányos út 5. szám alatti ingatlan,

c) az állami tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XII. kerület belterület 10737 helyrajzi számú, természetben az 1125 Budapest, XII. kerület Virányos út 7. szám alatti ingatlan, valamint

d) az állami tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, II. kerület belterület 12346 helyrajzi számú, természetben az 1026 Budapest, II. kerület Gábor Áron utca 47. szám és az 1022 Budapest, II. kerület Bimbó út 111–115. szám alatti ingatlan

(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen az Egyház tulajdonába kerülnek azzal, hogy az a) és b) pont szerinti ingatlanra az átruházással együtt az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XII. kerület belterület 10739/1 helyrajzi számú, természetben az 1125 Budapest, XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 22/B. szám alatti és az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XII. kerület belterület 10739/2 helyrajzi számú, természetben az 1125 Budapest, XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. szám alatti ingatlan javára átjárási telki szolgalmi jogot kell bejegyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti elő és köti meg az Egyházzal. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

(3) Az Egyház az ingatlanokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyház az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja, továbbá az ingatlanok jogi helyzetével összefüggésben semmilyen megtérítési igénnyel nem él a tulajdonba adó irányába.

(4) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

9/D. §25 A 9/C. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatás tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

9/E. §26 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – hitéleti, oktatási, szakképzési, szociális, kulturális és felsőoktatási célok elősegítése érdekében –

a) az állami tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, X. kerület belterület 41822 helyrajzi számú, természetben az 1105 Budapest, X. kerület Gergely utca 10. szám alatti ingatlan, valamint

b) az állami tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XI. kerület belterület 3416 helyrajzi számú, természetben az 1115 Budapest, XI. kerület Halmi utca 40. szám alatti ingatlan

és az a) és b) pont szerinti ingatlanokban található, az a) és b) pont szerinti ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító ingóságok ingyenesen az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti elő és köti meg az Egyházkerülettel. A szerződésben az (1) bekezdés szerinti ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

(3) Az Egyházkerület az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat és az (1) bekezdés szerinti ingóságokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat és az (1) bekezdés szerinti ingóságokat terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja, továbbá az (1) bekezdés szerinti ingatlanok és az (1) bekezdés szerinti ingóságok jogi helyzetével összefüggésben semmilyen megtérítési igénnyel nem él a tulajdonba adó irányába.

9/F. §27 Az Nvtv. 13. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően a 9/E. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tulajdonjogát az Egyházkerület az Egyházkerület területén működő, az Egyház belső jogi személye javára átruházhatja azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom továbbra is fennmarad. Az Egyházkerület és a tulajdonátruházással érintett, az Egyház belső jogi személye közötti tulajdonátruházásra irányuló szerződésben az Egyház belső jogi személye vállalja, hogy a 9/E. § (1) bekezdése szerinti céloknak megfelelően kerül sor a 9/E. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok hasznosítására.

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2)–(16) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 48. és az 56. alcím 2021. június 29-én lép hatályba.

(3) A 72. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 42–44. § és a 41. alcím 2021. július 2-án lép hatályba.

(5) A 86–92. §, a 94. § és a 95. § az e törvény kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(6) A 14–18. §, a 16–17. alcím és a 4. melléklet az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(7) Az 58–60. alcím, a 63–70. alcím, valamint a 12. és 13. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(8) A 150. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(9) A 61. alcím 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 138. § f) pontja 2021. szeptember 2-án lép hatályba.

(11) A 32. alcím és a 71. alcím 2021. október 1-jén lép hatályba.

(12) A 47. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(13) A 190. § és 192. § b) pontja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

(14) A 93. § és a 6. melléklet a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és 26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba.28

(15) A 14. alcím, a 66. § b) és c) pontja, a 96–99. §, a 103. §, a 105–108. §, a 109. § 2., 3., 8., 10, 11., 13, 15. 18. és 22. pontja, a 110. § b) és c) pontja, a 122. §, a 130. § g) pontja, a 144. § és a 7. melléklet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.29

(16) A 181. § és a 11. melléklet a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba.30

(17) A (14) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a sportpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(18) A (15) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az egészségügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.31

(19) A (16) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének napját a sportpolitikáért felelős miniszter ennek ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.32

9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

11. § (1)33 A 3. § (2), (3) és (6) bekezdése, a 4. § (6) bekezdése, a 4/B. §, az 5. § (2) bekezdése, az 5/B. §, a 7/F. §, a 8. § (4) bekezdése, a 9/A. §, a 9/B. §, a 9/D. §, a 9/F. §, a 153. §, a 155. §, a 156. § b–g) pontja, a 160. §, a 167. §, a 170. § (1) bekezdése, a 172. § b) pontja, a 173. §, a 175. §, a 176. §, a 178. § d) és g) pontja, a és a 10. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § (1) Ez a törvény

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i európai parlamenti és tanácsi 2014/40/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 23-i (EU) 2020/561 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet],

d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 70. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 70. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

11. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

13. §34

12. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

14. §35

13. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról

15. §36

16. §37

17. §38

18. §39

14. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

19. §40

15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

20. §41

21. §42

16. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

22. §43

23. §44

24. §45

25. §46

26. §47

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

27. §48

18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

28. §49

19. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

29. §50

30. §51

31. §52

32. §53

33. §54

34. §55

35. §56

36. §57

37. §58

38. §59

39. §60

40. §61

41. §62

20. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

42. §63

43. §64

44. §65

21. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

45. §66

46. §67

47. §68

48. §69

49. §70

50. §71

22. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

51. §72

23. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

52. §73

24. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

53. §74

54. §75

55. §76

56. §77

57. §78

58. §79

59. §80

60. §81

61. §82

62. §83

63. §84

64. §85

65. §86

66. §87

a) 88
b) 89
c) 90
d) 91
e) 92

67. §93

25. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

68. §94

69. §95

70. §96

71. §97

72. §98

73. §99

26. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

74. §100

75. §101

76. §102

77. §103

78. §104

79. §105

80. §106

81. §107

82. §108

83. §109

84. §110

85. §111

27. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

86. §112

87. §113

88. §114

89. §115

90. §116

91. §117

92. §118

93. §119

94. §120

95. §121

28. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

96. §122

97. §123

98. §124

99. §125

100. §126

101. §127

102. §128

103. §129

104. §130

105. §131

106. §132

107. §133

108. §134

109. §135

1. 136
2. 137
3. 138
4. 139
5. 140
6. 141
7. 142
8. 143
9. 144
10. 145
11. 146
12. 147
13. 148
14. 149
15. 150
16. 151
17. 152
18. 153
19. 154
20. 155
21. 156
22. 157

110. §158

a) 159
b) 160
c) 161

29. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

111. §162

112. §163

113. §164

114. §165

115. §166

116. §167

117. §168

118. §169

119. §170

120. §171

121. §172

122. §173

123. §174

124. §175

125. §176

126. §177

127. §178

128. §179

129. §180

130. §181

a) 182
b) 183
c) 184
d) 185
e) 186
f) 187
g) 188
h) 189
i) 190
j) 191
k) 192

30. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

131. §193

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

132. §194

133. §195

32. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

134. §196

33. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

135. §197

34. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

136. §198

137. §199

138. §200

a) 201
b) 202
c) 203
d) 204
e) 205
f) 206

139. §207

35. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

140. §208

36. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

141. §209

142. §210

37. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

143. §211

38. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

144. §212

39. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

145. §213

146. §214

147. §215

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

148. §216

149. §217

150. §218

151. §219

41. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

152. §220

42. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

153. §221

154. §222

155. §223

156. §224

43. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

157. §225

44. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény módosítása

158. §226

45. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény módosítása

159. §227

46. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

160. §228

161. §229

162. §230

163. §231

164. §232

47. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

165. §233

48. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

166. §234

49. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

167. §235

168. §236

169. §237

50. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása

170. §238

171. §239

172. §240

51. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

173. §241

174. §242

175. §243

176. §244

177. §245

178. §246

52. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvény módosítása

179. §247

53. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

180. §248

181. §249

182. §250

183. §251

54. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §252

185. §253

186. §254

187. §255

55. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

188. §256

56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása

189. §257

57. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

190. §258

191. §259

192. §260

a) 261
b) 262

58. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény módosítása

193. §263

194. § (1)264

(2)265

59. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

195. §266

196. §267

60. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

197. §268

198. §269

61. A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIV. törvény módosítása

199. §270

200. §271

62. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény módosítása

201. §272

202. §273

203. §274

63. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény módosítása

204. §275

64. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

205. §276

206. §277

65. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

207. §278

208. §279

209. §280

66. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása

210. §281

211. §282

212. §283

67. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

213. §284

214. §285

68. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelés Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

215. §286

69. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

216. §287

217. §288

70. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

218. §289

219. §290

220. §291

221. §292

71. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

222. §293

223. §294

72. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény módosítása

224. §295

1. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez296

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Helyrajzi szám

2.

Visegrád

belterület

1619

3.

Békéscsaba

belterület

3240/2/A/1

4.

Nagykanizsa

belterület

3674

5.

Miskolc

belterület

6642/1

6.

Tapolca

belterület

1610

7.

Kiskunhalas

belterület

5749/18

8.

Bodajk

külterület

044

9.

Budapest

belterület

5367

10.

Budapest

belterület

5085

11.

Kápolnásnyék

belterület

57

12.

Szombathely

belterület

5941/7

13.

Gárdony

belterület

5437

14.

Velence

belterület

4477/1

2. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez297

Az MTVA részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

Település, fekvés

Helyrajzi szám

magyar állam tulajdoni hányada

Megnevezés

2.

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 4.

29038/3/A/5

1/1

egyéb helyiség

3.

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 2.

29038/2/A/4

1/1

színház

3. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez298

4. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez299

5. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez300

6. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez301

7. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez302

8. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez303

9. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez304

10. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez305

11. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez306

12. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez307

13. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez308

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 28.

2

Az 1. § a 2021: CXVIII. törvény 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2/A. §-t a 2021: CXVIII. törvény 48. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2021. december 22.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3/A. alcímet (4/A. §-t) a 2023. évi LIII. törvény 146. §-a iktatta be.

11

A 4/B. §-t a 2023. évi LIII. törvény 147. §-a iktatta be.

12

A 4/A. alcímet (5/A. §) a 2021: CXVIII. törvény 49. §-a iktatta be.

13

Az 5/B. §-t a 2021: CXLVIII. törvény 50. §-a iktatta be.

14

Az 5. alcímet (6-7. §-t) a 2023. évi XXXVIII. törvény 109. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5/A. alcímet (7/A–7/B. §) a 2021: CXXXIII. törvény 50. §-a iktatta be.

16

Az 5/B. alcímet (7/C. §) a 2021: CXXXIII. törvény 50. §-a iktatta be, az alcím címe a 2023. évi XLVI. törvény 48. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7/D. §-t a 2022. évi LXVIII. törvény 46. §-a iktatta be.

18

A 7/E. §-t a 2023. évi XLVI. törvény 49. §-a iktatta be.

19

A 7/F. §-t a 2023. évi XLVI. törvény 50. §-a iktatta be.

20

A 8. § (5) bekezdése a 2023. évi VII. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7/A. alcímet (9/A. §-t) a 2022. évi LXVIII. törvény 47. §-a iktatta be, az alcím címe a 2023. évi VII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 9/A. § a 2023. évi VII. törvény 7. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 9/B. §-t a 2023. évi VII. törvény 2. §-a iktatta be.

24

A 9/C. §-t a 2023. évi VII. törvény 3. §-a iktatta be.

25

A 9/D. §-t a 2023. évi VII. törvény 4. §-a iktatta be.

26

A 9/E. §-t a 2023. évi VII. törvény 5. §-a iktatta be.

27

A 9/F. §-t a 2023. évi VII. törvény 6. §-a iktatta be.

28

A 3/2021. (XI. 8.) EMMI határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. október 7.

29

A 4/2021. (XII. 6.) EMMI határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2022. január 31.

30

A 2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 12.

34

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 66. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 66. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 66. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 66. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 66. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 66. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 109. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 109. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 109. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 109. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 109. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 109. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 109. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 109. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 109. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 109. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 109. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 109. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 109. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 109. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 109. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 109. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 109. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 109. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 109. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 109. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 109. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 109. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 109. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 110. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 110. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 110. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 110. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 130. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 130. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 130. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 130. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 130. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 130. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 130. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 130. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 130. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 130. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 130. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 130. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 138. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 138. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 138. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 138. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 138. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 138. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 138. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 192. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 192. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 192. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 194. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 194. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

Az 1. melléklet a 2021: CXVIII. törvény 51. §-a szerint módosított szöveg.

297

A 2. melléklet a 2021: CXXXIII. törvény 51. § és 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

298

A 3. mellékletet a 2023. évi XXXVIII. törvény 109. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

299

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére