• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról1

2021.09.03.

Annak érdekében, hogy a 2020–2021. évi koronavírus-járvány során hozott és sikeresen alkalmazott intézkedések és bevezetett jogintézmények a járvány megszűnését követően az általános jogrendi keretek között is megfelelően érvényesülhessenek, továbbá egyes vagyontárgyaknak önkormányzatok és civil szervezetek részére történő átadásával azok kulturális, szociális, köznevelési, oktatási és egyéb közfeladataik magasabb színvonalú ellátása biztosított legyen, valamint a jogrendszer koherenciájának fenntartása és erősítése, illetve annak hosszú távú biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

VAGYONJUTTATÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK ÉS A MAGYAR RÉGIZENEI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY MEGALAPÍTÁSA

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány részére

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az 1. melléklet szerinti ingatlanok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából, azzal, hogy az 1. melléklet 11. sora szerinti ingatlan tekintetében az Alapítvány részére történő tulajdonba adást megelőzően a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárást a Nemzeti Földügyi Központ útján le kell folytatni.

(2) Az Alapítvány az ingatlanokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 2. § szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány részére történő tulajdonba adással együtt megszűnik külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül, azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett, Gobbi Hilda hagyatékából származó ingóságok, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az ingóságokra vonatkozó, átadó vagyonkezelő könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, Zalaegerszeg belterület 4815/1 helyrajzi számú ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszüntetésével, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül az Önkormányzat településfejlesztési feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5) bekezdését, valamint (7) és (8) bekezdését.

(3) A vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorló között elszámolási és megtérítési kötelezettség nem keletkezik.

(4) Az Önkormányzat az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket az (5) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére történő vagyonjuttatásról

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladata ellátásának elősegítése érdekében a 2. mellékletben meghatározott ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MTVA tulajdonába kerül.

(2) A 2. melléklet szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3) A 2. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az MTVA per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló a 2. melléklet szerinti ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az MTVA tulajdonába kerülnek.

(5) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan, valamint a (4) bekezdés alapján átszálló ingóságok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása Rácalmás Város Önkormányzat részére

5. § (1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Rácalmás külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen, 100 évre Rácalmás Város Önkormányzata (e § alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.

(3) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

5. Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelőjeként történő kijelöléséről

6. § (1) Az Nvtv. 11. § (5) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló, a 3. mellékletben felsorolt ingatlanok, valamint az azokhoz kapcsolódó ingóságok vagyonkezelője az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OMSZI) a szociális, valamint köznevelési, oktatási feladatainak elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése és gyakorlása ingyenesen történik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási ok bekövetkezése esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

(4) Az OMSZI főtevékenysége, valamint általa a vagyonkezelői joggyakorlás keretében kezelt vagyonnal végzett valamennyi tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(5) Az OMSZI által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy beszerzésével összefüggésben a (3) bekezdés szerinti feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. A vagyonkezelői jogviszony tárgyát képező állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az OMSZI – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban részére történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot – a (3) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződés megkötését követően – az OMSZI kérelme alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

7. § Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond az államnak az OMSZI-val szemben, az OMSZI jogcím nélküli használatában álló, a 3. melléklet 7–10. pontjában megjelölt állami vagyonra vonatkozó, a tulajdonosi joggyakorló által kezelt nettó 817.651.380 forint összegű használati díj követeléséről azzal, hogy az OMSZI vállalja, hogy a jogcím nélküli használat időtartama alatt az állami ingatlanokon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít az állammal szemben.

6. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása a Szír Ortodox Vallási Egyesület részére

8. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a magyar állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 15138 helyrajzi számú, természetben az 1025 Budapest, II. kerület Józsefhegyi lépcső 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen – hitéleti, egészségügyi és szociális feladatok ellátása érdekében – a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő vallási egyesület mint jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló, az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerülnek.

(6) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7. A HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány megalapítása

9. § (1) A magyar régizenei élet színvonalának és nemzetközi elismertségének növelése – különös tekintettel a Magyarországhoz köthető régizenei kincs gondozására, valamint belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztésére és magas szintre emelésére – , valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása érdekében az Országgyűlés felhívja a Kormányt a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány (a továbbiakban: HAYDNEUM Alapítvány) létrehozására.

(2) A HAYDNEUM Alapítvány feladatai:

a) a magyarországi és nemzetközi régizenei koncertélet népszerűsítése, szervezése és támogatása;

b) a történelmi Magyarországon található, illetve a történelmi Magyarországhoz köthető régizenei hagyaték kutatása, feldolgozása, kiadása, előadása, szélesebb körben elérhetővé tétele;

c) a historikus zenei előadói gyakorlat népszerűsítése, fejlesztése, terjesztése, széleskörű régizenei tehetséggondozás;

d) a magyar és magyar vonatkozású zenei hagyaték beemelése az oktatásba;

e) Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása.

(3) A HAYDNEUM Alapítvány Magyarország régizenei örökségének, valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi örökségének gondozásával kapcsolatos feladatokat közfeladatként látja el. A HAYDNEUM Alapítvány közfeladatai ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezik.

(4) A HAYDNEUM Alapítvány alapítója az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumát is kijelölheti. Az alapító az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak átruházását nem vonhatja vissza, a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó kijelölésről nem mondhat le, az alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.

(5) Az alapítói jogokat a kuratórium az alapító okiratban meghatározott módon gyakorolja.

(6) Az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének kijelöléséről – e tisztségek bármely okból bekövetkező megüresedése esetén – a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz. A döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi szerv tagjai többségének szavazata is szükséges, az alapító okirat azonban az e kérdésben való döntéshozatalhoz további minősített többséget is előírhat.

(7) A HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés azzal, hogy a visszahívás joga az alapító okiratban feltételekhez köthető, illetve korlátozható.

(8) A HAYDNEUM Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

(9) A HAYDNEUM Alapítvány alapítása során a Kormány képviseletében a Miniszterelnökséget vezető miniszter jár el.

(10) A HAYDNEUM Alapítvány működésének részletes szabályairól az alapító az alapító okiratban dönt.

(11) A HAYDNEUM Alapítvány induló vagyonát az alapító a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint biztosítja.

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2)–(16) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 48. és az 56. alcím 2021. június 29-én lép hatályba.

(3) A 72. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 42–44. § és a 41. alcím 2021. július 2-án lép hatályba.

(5) A 86–92. §, a 94. § és a 95. § az e törvény kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(6) A 14–18. §, a 16–17. alcím és a 4. melléklet az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(7) Az 58–60. alcím, a 63–70. alcím, valamint a 12. és 13. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(8) A 150. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(9) A 61. alcím 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 138. § f) pontja 2021. szeptember 2-án lép hatályba.

(11) A 32. alcím és a 71. alcím 2021. október 1-jén lép hatályba.

(12) A 47. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(13) A 190. § és 192. § b) pontja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

(14) A 93. § és a 6. melléklet a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és 26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba.

(15) A 14. alcím, a 66. § b) és c) pontja, a 96–99. §, a 103. §, a 105–108. §, a 109. § 2., 3., 8., 10, 11., 13, 15. 18. és 22. pontja, a 110. § b) és c) pontja, a 122. §, a 130. § g) pontja, a 144. § és a 7. melléklet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

(16) A 181. § és a 11. melléklet a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba.

(17) A (14) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a sportpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(18) A (15) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az egészségügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(19) A (16) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének napját a sportpolitikáért felelős miniszter ennek ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § (1) Ez a törvény

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i európai parlamenti és tanácsi 2014/40/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 23-i (EU) 2020/561 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet],

d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 70. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 70. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

11. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

13. §2

12. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

14. §3

13. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról

15. §4

16. §5

17. §6

18. §7

14.8

19. §

15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

20. §9

21. §10

16. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

22. §11

23. §12

24. §13

25. §14

26. §15

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

27. §16

18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

28. §17

19. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

29. §18

30. §19

31. §20

32. §21

33. §22

34. §23

35. §24

36. §25

37. §26

38. §27

39. §28

40. §29

41. §30

20. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

42. §31

43. §32

44. §33

21. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

45. §34

46. §35

47. §36

48. §37

49. §38

50. §39

22. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

51. §40

23. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

52. §41

24. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

53. §42

54. §43

55. §44

56. §45

57. §46

58. §47

59. §48

60. §49

61. §50

62. §51

63. §52

64. §53

65. §54

66. § Az Eütv.

a)55

b)56

c)57

d)58

e)59

lép.

67. §60

25. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

68. §61

69. §62

70. §63

71. §64

72. §65

73. §66

26. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

74. §67

75. §68

76. §69

77. §70

78. §71

79. §72

80. §73

81. §74

82. §75

83. §76

84. §77

85. §78

27. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

86. §79

87. §80

88. §81

89. §82

90. §83

91. §84

92. §85

93. §86

94. §87

95. §88

28. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

96. §89

97. §90

98. §91

99. §92

100. §93

101. §94

102. §95

103. §96

104. §97

105. §98

106. §99

107. §100

108. §101

109. § A Gytv.

1.102

2.103

3.104

4.105

5.106

6.107

7.108

8.109

9.110

10.111

11.112

12.113

13.114

14.115

15.116

16.117

17.118

18.119

19.120

20.121

21.122

22.123

lép.

110. § Hatályát veszti a Gytv.

a)124

b)125

c)126

29. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

111. §127

112. §128

113. §129

114. §130

115. §131

116. §132

117. §133

118. §134

119. §135

120. §136

121. §137

122. §138

123. §139

124. §140

125. §141

126. §142

127. §143

128. §144

129. §145

130. § A Gyftv.

a)146

b)147

c)148

d)149

e)150

f)151

g)152

h)153

i)154

j)155

k)156

lép.

30. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

131. §157

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

132. §158

133. §159

32.160

134. §

33. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

135. §161

34. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

136. §162

137. §163

138. §164

a)165

b)166

c)167

d)168

e)169

f)170

139. §171

35. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

140. §172

36. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

141. §173

142. §174

37. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

143. §175

38. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

144. §176

39. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

145. §177

146. §178

147. §179

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

148. §180

149. §181

150. §182

151. §183

41. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

152. §184

42. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

153. §185

154. §186

155. §187

156. §188

43. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

157. §189

44. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény módosítása

158. §190

45. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény módosítása

159. §191

46. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

160. §192

161. §193

162. §194

163. §195

164. §196

47. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

165. §197

48. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

166. §198

49. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

167. §199

168. §200

169. §201

50. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása

170. §202

171. §203

172. §204

51. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

173. §205

174. §206

175. §207

176. §208

177. §209

178. §210

52. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvény módosítása

179. §211

53. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

180. §212

181. §213

182. §214

183. §215

54. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §216

185. §217

186. §218

187. §219

55. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

188. §220

56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása

189. §221

57. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

190. §222

191. §223

192. § A KEKVA tv.

a)224

b)225

lép.

58. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény módosítása

193. §226

194. § (1)227

(2)228

59. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

195. §229

196. §230

60. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

197. §231

198. §232

61. A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIV. törvény módosítása

199. §233

200. §234

62. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény módosítása

201. §235

202. §236

203. §237

63. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény módosítása

204. §238

64. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

205. §239

206. §240

65. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

207. §241

208. §242

209. §243

66. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása

210. §244

211. §245

212. §246

67. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

213. §247

214. §248

68. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelés Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

215. §249

69. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

216. §250

217. §251

70. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

218. §252

219. §253

220. §254

221. §255

71.256

222. §

223. §

72. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény módosítása

224. §257

1. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Helyrajzi szám

2.

Visegrád

belterület

1619

3.

Békéscsaba

belterület

3240/2/A/1

4.

Nagykanizsa

belterület

3674

5.

Miskolc

belterület

6642/1

6.

Tapolca

belterület

1610

7.

Kiskunhalas

belterület

5749/18

8.

Bodajk

külterület

044

9.

Budapest

belterület

5367

10.

Budapest

belterület

5085

11.

Kápolnásnyék

belterület

57

12.

Szombathely

belterület

5941/7

2. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez

Az MTVA részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlan

A

B

C

D

1.

Település, fekvés

Helyrajzi szám

magyar állam tulajdoni hányada

Megnevezés

2.

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 4.

29038/3/A/5

1/1

egyéb helyiség

3. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez

Az OMSZI vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

KIJELÖLÉSSEL ÉRINTETT ÁLLAMI TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2.

Budapest VIII. kerület

38721

magyar állam 655/10000 tulajdonában álló ingatlan 2. emeletén az OMSZI által használt terület

kivett üzem

3.

Budapest VI. kerület

28317

1/1

kivett szociális otthon, művészotthon

4.

Budapest V. kerület

24141

1/1

kivett szociális otthon

5.

Budapest II. kerület

51584/1

1/1

kivett idősek otthon

6.

Sopron

7087/1

1/1

kivett szociális intézmény

7.

Budapest XII. kerület

9328

1/1

kivett udvar és óvoda, bölcsőde

8.

Budapest XII. kerület

6886/2

1/1

kivett bölcsőde

9.

Budapest II. kerület

12248

1/1

kivett lakóház, udvar, egyéb épület

10.

Budapest II. kerület

12239/2

1/1

kivett lakóház, udvar

4. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez258

5. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez259

6. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez260

7. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez261

8. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez262

9. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez263

10. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez264

11. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez265

12. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez266

13. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez267

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 28.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. alcím (19. §) a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

9

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 47. § a 10. § (12) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

37

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 66. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 66. § b) pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

57

A 66. § c) pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

58

A 66. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 66. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 93. § a 10. § (14) bekezdése alapján a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és 26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba.

87

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 96. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

90

A 97. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

91

A 98. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

92

A 99. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

93

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 103. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

97

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 105. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

99

A 106. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

100

A 107. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

101

A 108. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

102

A 109. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 109. § 2. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

104

A 109. § 3. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

105

A 109. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 109. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 109. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 109. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 109. § 8. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

110

A 109. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 109. § 10. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

112

A 109. § 11. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

113

A 109. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 109. § 13. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

115

A 109. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 109. § 15. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

117

A 109. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 109. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 109. § 18. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

120

A 109. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 109. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 109. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 109. § 22. pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

124

A 110. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 110. § b) pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

126

A 110. § c) pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

127

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 122. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

139

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 130. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 130. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 130. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 130. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 130. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 130. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 130. § g) pontja a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

153

A 130. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 130. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 130. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 130. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 32. alcím (134. §) a 10. § (11) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

161

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 138. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 138. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 138. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 138. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 138. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 138. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 138. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 144. § a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

177

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 181. § a 10. § (16) bekezdése alapján a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba.

214

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 190. § a 10. § (13) bekezdése alapján a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

223

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 192. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 192. § b) pontja a 10. § (13) bekezdése alapján a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

226

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 194. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 194. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 71. alcím (222–223. §) a 10. § (11) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

257

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 6. melléklet a 10. § (14) bekezdése alapján a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és 26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba.

261

A 7. melléklet a 10. § (15) bekezdése alapján az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

262

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 11. melléklet a 10. § (16) bekezdése alapján a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba.

266

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.