• Tartalom
Oldalmenü

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

2021.03.12.

A Kormány
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatokat a rendvédelmi szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

2. § A rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésre, valamint a hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletet

foglalt rendelkezések kivételével alkalmazni kell.

3. § (1) A foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartására terjed ki.

(2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése körében

aa) a jogviszonyt létesítő jognyilatkozat alakszerűségére és kötelező elemeire,

ab) a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára,

ac) a jogviszonyt létrehozó szerződés vagy kinevezés kötelező tartalmi elemeire,

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségre,

c) a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos külön rendelkezésekre,

d) az ellenérték megfizetésére, valamint

e) a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az elszámolás megtörténtére

vonatkozó szabályok megtartását.

(3) A minimumkövetelmények körében a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály eltérést nem engedő követelményének foglalkoztató általi megtartására terjed ki.

4. § (1) A helyszíni vizsgálatot legalább két ellenőr egyidejűleg végzi.

(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő hatósági ellenőrzést olyan ellenőr végezheti, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzésére sor került, és annak során nemzetbiztonsági kockázatot nem állapítottak meg.

5. §1

6. §2

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.