• Tartalom

12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról

2023.04.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartással összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási feladatok egységes végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint
c) a rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: helyi szervek).

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás célja

2. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartásban (a továbbiakban: eModus) szereplő adatok kezelésének célja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatai ellátásának elősegítése.

2. Az eModus adatköre, valamint az ezzel kapcsolatos adatkezelési és üzemeltetési kötelezettségek

3. Az eModus az 1. mellékletben meghatározott bűncselekmények (a továbbiakban: modus tárgyú bűncselekmény) vonatkozásában tartalmazza
b) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok közül a szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, személyleírását, fényképét;
c) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat;
d) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat;
e) az ügyszámot, a tényállás megnevezését, elévülési idejét, az adatállományba történő bekerülésének idejét és az ügyben eljáró szervet.

4. Az eModus valamennyi szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott, tetoválással rendelkező személy vonatkozásában tartalmazza
a) a 3. pont b) és e) alpontjában meghatározott adatokat;
b) a személyleírási és fényképadatok közül a tetoválás képét és leírását.

5. Az eModus adatkezelője az ORFK, az ezzel kapcsolatos feladatokat az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály (a továbbiakban: Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály) látja el.

6. Az eModus technikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály látja el.

3. Az eModushoz kapcsolódó jogosultságok

7. Az eModushoz kapcsolódó jogosultsági szintek:
a) egyszerű lekérdező jogosultsági szint: jogosultja személyre, ügyre, eseményre és helyre irányuló egyszerű lekérdezést végezhet a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) biztosított jogosultsága alapján;
b) elemző, kereső-kutató jogosultsági szint: az elemző-értékelő tevékenységet végző személy számára biztosítható jogosultsági szint, amelynek jogosultja személyre, ügyre, eseményre és helyre irányuló egyszerű lekérdezést, kereső-kutató tevékenységet, valamint a dokumentumokban szöveges adattartalmakra irányuló keresést végezhet;
c) adatrögzítő jogosultsági szint: a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály állományából kijelölt munkatársak számára biztosítható jogosultsági szint, amelynek jogosultja az eModusba érkező adatok ellenőrzését, rögzítését, módosítását, törlésre jelölését végzi, és feladatának ellátása érdekében rendelkezik az a) alpontban meghatározott jogosultsági szinttel is;
d) adminisztrátori jogosultsági szint: a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály állományából kijelölt munkatársak számára biztosítható jogosultsági szint, amelynek jogosultja az eModus működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat látja el, amelynek keretében jogosult a naplózási adatok, statisztikák, kimutatások lekérdezésére, a kriminalisztikai szótárak és az elektronikus felhasználói kézikönyv és súgó karbantartására, valamint a törlésre jelölt adatok tényleges törlésére, és feladatának ellátása érdekében rendelkezik a b) és c) alpontban meghatározott jogosultsági szinttel is;
e) tanúvédelmi jogosultsági szint: a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály állományából kijelölt munkatársak számára biztosítható jogosultsági szint, amelynek jogosultja a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 21–22. és 22/A. §-ában rögzített feladatokat végrehajtja.

8. A Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály az Rtv. 91/E. § (3) bekezdésében meghatározott szervek személyi állományába tartozó személyek részére, megkeresésük alapján egyszerű lekérdező, illetve elemző, kereső-kutató jogosultsági szintet biztosít.

9. Az elemző, kereső-kutató jogosultsági szinthez kapcsolódó jogosultságok biztosítását és törlését az elemző-értékelő feladatokat ellátó szervezeti elem vezetője a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás-felügyeleti Osztály (a továbbiakban: BAAO) vezetőjéhez címzett átiratban kezdeményezheti. Az elemző, kereső-kutató szintű jogosultsági szintet a BAAO vezetője engedélyezi.

10. Az adatrögzítő, az adminisztrátori és a tanúvédelmi jogosultsági szint biztosításáról és visszavonásáról a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály vezetője a BAAO vezetője útján gondoskodik.

11. A BAAO a lekérdezésre jogosult személyekről és egyedi azonosítójukról naprakész nyilvántartást vezet.

4. Az adatok forrása

12. Az adatok forrása a Robotzsaru rendszer, amelyből – a két rendszer között kialakított elektronikus kapcsolat útján – az eModus automatikusan átveszi a lezárt ügyek strukturált adatait és a hozzájuk kapcsolódó egyes kriminalisztikai szempontból jelentős dokumentumok Robotzsaru rendszer Dokumentumtárára történő hivatkozásait, valamint a 3–4. pontban meghatározott adatokat. Ennek eredményét a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály folyamatosan ellenőrzi, a Robotzsaru rendszerben történő – az adatátvételt befolyásoló – változás esetén intézkedik az adatátvételi paraméterek módosítására.

13. A Robotzsaru rendszerben, a 3–4. pont szerinti adatok rögzítésre szolgáló felületen, az ügy adatainak karbantartása során az ügy előadója rögzíti az eljárás alapját képező bűncselekmény szempontjából releváns, a tényállásnak megfelelő kriminalisztikai jellemzőket.

14. A modus tárgyú bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozás befejezésekor, az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatszolgáltatás teljesítése után az ügy előadója köteles a szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személyre vagy a felderítetlen ügyre vonatkozóan a nyilvántartás alapjául szolgáló modus operandi adatlapot a Robotzsaru rendszerben elektronikusan kitölteni. Nem kell kitölteni a modus operandi adatlapot, ha megállapítható, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, vagy a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el, illetve az elkövető halála esetén. A modus operandi adatlapot a Robotzsaru rendszerben – alszámra iktatás nélkül – hitelesíteni kell.
15.2 A modus operandi adatlap elektronikus kitöltését az eljáró előadó közvetlen szolgálati elöljárója – a megelőző hónapban lezárt ügyek vonatkozásában – minden hónap 3. napjáig ellenőrzi. A vármegyei (fővárosi) elemző-értékelő osztályok az illetékességi területükhöz tartozó helyi szervek ügyeiben – a megelőző hónapban lezárt ügyek vonatkozásában – minden hónap 5. napjáig ellenőrzik a modus operandi adatlapok kitöltését.

5. Az adatok kezelése

16. Az eModus az Rtv. – adatállományba történő bekerüléskor hatályos – bűnüldözési adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott ideig kezeli az adatokat. Az eModus az ügy megőrzési idejének megfelelően automatikusan törlésre jelöli a személyek, valamint az ügyek adatait.

17. Amennyiben az adatrögzítő jogosultsággal rendelkező személy – a személy- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – a nyilvántartott személy elhalálozását állapítja meg, az elhalálozás időpontját rögzíti az eModus-ban.

18. A törlésre jelölt adatok eModus-ból történő törlését az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező személy hajtja végre.

6. Adatigénylés és adatszolgáltatás

19. Az egyszerű lekérdező jogosultsággal rendelkező személyek a Robotzsaru rendszerben biztosított kapcsolaton keresztül végezhetnek lekérdezéseket.

20. Az elemző, kereső-kutató, az adatrögzítő, az adminisztrátor és a tanúvédelmi jogosultsággal rendelkezők számára az eModus az országos zárt, belső intranetes hálózaton keresztül is elérhető.

21. Lekérdezést a személyi adatok, ügyszám, eseményjellemzők vagy a hely címének birtokában lehet végrehajtani.

22. Ismeretlen tettes ellen folytatott eljárásban az elkövetőről és a bűncselekményről rendelkezésre álló adatok alapján lehet a hasonló ismérvekkel, kriminalisztikai jellemzőkkel nyilvántartásba vett személyek, illetve ügyek adatait lekérdezni.

23. A 4. pontban meghatározott adat kifejezetten csak tetoválásra vonatkozó adatkérésre szolgáltatható.

24. A helyi szervek kereső-kutató, elemző tevékenységet igénylő, az eModusban szereplő adatokra irányuló adatkéréseit az adatigénylő szerv elemző-értékelő feladatokat ellátó szervezeti eleme vagy önálló bűnügyi elemzője teljesíti. Amennyiben a helyi szerv az adatkérés teljesítésére alkalmas állománnyal nem rendelkezik, adatkéréseit az illetékes rendőr-főkapitányság elemző-értékelő osztálya teljesíti. A NEBEK kivételével a területi szervek kereső-kutató, elemző tevékenységet igénylő, az eModusban szereplő adatokra irányuló adatkéréseit az adatigénylő területi szerv elemző-értékelő feladatokat ellátó, a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról szóló ORFK utasításban meghatározott szervezeti eleme teljesíti. A helyi és területi szerv adatkéréseit az e pontban meghatározott szervezeti elem vezetőjének vagy az önálló bűnügyi elemző közvetlen szolgálati elöljárójának kell megküldeni.

25. Az országos bűnügyi koordinációval érintett, kereső-kutató, elemző tevékenységet igénylő, az eModusban szereplő adatokra irányuló adatkéréseket, valamint a NEBEK adatkéréseit a BAAO teljesíti.

26. A 24–25. pontban szereplő megkereséseket átirat formájában a megkeresés célja, jogalapja és az ügyiratszám megjelölésével kell megküldeni.
27.3 A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály Tanúvédelmi Szolgálatnak az adatkezelő szervek részére előírt, az érintettre vonatkozó adatoknak harmadik személy részére történő szolgáltatását megtiltó vagy korlátozó rendelkezésével érintett személyek adatainak lekérdezése, valamint a lekérdezés eredményeként létrejövő találati listában történő megjelenése esetén az eModus automatikus jelzést küld az adatzárlatot elrendelő szervnek, valamint a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály állománya tanúvédelmi jogosultsággal rendelkező tagjának.

7. Naplózás

28. Az eModus az abban végrehajtott valamennyi tevékenységet naplózza. A naplóállomány tartalmazza
a) a felhasználó nevét, szervezetét;
b) a tevékenység jogalapját és célját;
c) a hozzáférés időpontját;
d) az esemény típusát, az esemény leírását, technikai jellemzőit;
e) az adattovábbítással érintett személy azonosításához szükséges adatokat;
f) a továbbított adatfajták megnevezését;
g) az ügyszámot.

29. Az eModus naplóállományából történő adatszolgáltatásra irányuló megkeresést az állományilletékes parancsnok vagy az általa kijelölt személy kizárólag az általa vezetett szervezeti egység vonatkozásában küldheti meg.

30. Az eModus naplóállományából történő adatszolgáltatásra irányuló megkeresést a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály teljesíti.

8. Szakirányítási feladatok

31. Az eModus-szal összefüggő szakirányítási feladatokat a BAAO végzi, ennek keretében végrehajtja a képzéseket, elkészíti és naprakészen tartja az ehhez szükséges oktatási segédanyagokat, valamint a felhasználói kézikönyvet.

32. A BAAO minden hónap 10. napjáig ellenőrzi, hogy az előállított modus operandi adatlapok száma eléri-e az ellenőrzést megelőző hónapban lezárt ügyek 90 százalékát. A BAAO félévente – az ellenőrzést megelőző félévben lezárt ügyek tekintetében – ellenőrzi a modus operandi adatlapok előállítását az összes lezárt ügyre vonatkozóan. Amennyiben az adatszolgáltatás hiányát vagy hiányos kitöltését tapasztalja, abban az esetben a hiányzó adatszolgáltatás végrehajtása vagy az adatok pótlása érdekében értesíti a területi szerv elemző-értékelő feladatokat ellátó szervezeti elemét, helyi szerv mulasztása esetén az illetékes rendőr-főkapitányság elemző-értékelő osztályát. Helyi szerv mulasztása esetén a mulasztó szervet a BAAO által értesített elemző-értékelő osztály hívja fel a hiányzó adatok pótlására.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

34. Az utasítás hatálybalépésekor érvényes jogosultsággal rendelkező személyek jogosultságát a 8–10. pont szerinti eljárás mellőzésével kell biztosítani.

35.4

1. melléklet a 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasításhoz

A nyilvántartásba vétel alapját képező bűncselekmények

I. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerint


1R02132_0

Btk. XII. fejezet – A személy elleni bűncselekmények

Emberölés

Btk. 166. § (1)–(3), (5) bekezdése

Erős felindulásban elkövetett emberölés

Btk. 167. §-a

Testi sértés (súlyos, életveszélyt vagy halált okozó)

Btk. 170. § (2)–(4), (6) bekezdése

Kényszerítés

Btk. 174. §-a

Személyi szabadság megsértése

Btk. 175. §-a

Emberrablás

Btk. 175/A. §-a

Emberkereskedelem

Btk. 175/B. §-a

Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

Erőszakos közösülés

Btk. 197. §-a

Szemérem elleni erőszak

Btk. 198. §-a

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés

Btk. 204. §-a

Üzletszerű kéjelgés elősegítése

Btk. 205. §-a

Kitartottság

Btk. 206. §-a

Kerítés

Btk. 207. §-a

Szeméremsértés

Btk. 208. §-a

Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

Embercsempészés

Btk. 218. §-a

Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bűncselekmények

Közveszélyokozás

Btk. 259. § (1)–(3), (5) bekezdése

Terrorcselekmény

Btk. 261. § (1)–(6) bekezdése

Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel

Btk. 263. §-a

Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel

Btk. 263/A. § (1)–(3) bekezdése

Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel

Btk. 263/B. §-a

Közokirat-hamisítás

Btk. 274. § (1) bekezdés a) pontja

 

Btk. 275. § (1) bekezdés a) pontja

Visszaélés kábítószerrel

Btk. 282. §-a

 

Btk. 282/A. §-a

 

Btk. 282/B. §-a

 

Btk. 282/C. § (1)–(4) bekezdése

Btk. XVII. fejezet – A gazdasági bűncselekmények

Pénzhamisítás

Btk. 304. §-a

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás

Btk. 313/B. §-a

Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények

Lopás

 

– bűnszövetségben

Btk. 316. § (2) bekezdés a) pontja

– dolog elleni erőszakkal (betöréses)

Btk. 316. § (2) bekezdés d) pontja

– megtévesztéssel, tudta, beleegyezése nélkül

(trükkös, besurranásos)

Btk. 316. § (2) bekezdés f) pontja

– hamis vagy lopott kulcs használatával

Btk. 316. § (2) bekezdés g) pontja

Lopás

Btk. 316. § (4)–(7) bekezdése

Csalás

Btk. 318. §-a

Rablás

Btk. 321. § (1)–(4) bekezdése

Kifosztás

Btk. 322. §-a

Zsarolás

Btk. 323. §-a

II. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint


1R02132_1

Btk. XV. fejezet – Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

Emberölés

Btk. 160. § (1)–(3) bekezdése

Erős felindulásban elkövetett emberölés

Btk. 161. §-a

Testi sértés (súlyos, életveszélyt vagy halált okozó)

Btk. 164. § (3), (6), (8) bekezdése

Btk. XVI. fejezet – Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények

Emberi test tiltott felhasználása

Btk. 175. § (1)–(3) bekezdése

Btk. XVII. fejezet – Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

Kábítószer-kereskedelem

Btk. 176. §-a

 

Btk. 177. §-a

Kábítószer birtoklása

Btk. 178. § (1)–(4) bekezdése

 

Btk. 179. §-a

Kóros szenvedélykeltés

Btk. 181. §-a

Kábítószer készítésének elősegítése

Btk. 182. §-a

Kábítószer-prekurzorral visszaélés

Btk. 183. § (1) bekezdése

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

Btk. 184–184/C. §-a

Egészségügyi termék hamisítása

Btk. 186. § (1)–(4) bekezdése


1R02132_2

Btk. XVIII. fejezet – Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

Emberrablás

Btk. 190. §-a

Emberkereskedelem és kényszermunka

Btk. 192. §-a

Személyi szabadság megsértése

Btk. 194. §-a

Kényszerítés

Btk. 195. §-a

Btk. XIX. fejezet – A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

Szexuális kényszerítés

Btk. 196. §-a

Szexuális erőszak

Btk. 197. §-a

Kerítés

Btk. 200. §-a

Prostitúció elősegítése

Btk. 201. §-a

Kitartottság

Btk. 202. §-a

Gyermekprostitúció kihasználása

Btk. 203. §-a

Gyermekpornográfia

Btk. 204. § (1)–(6) bekezdése

Szeméremsértés

Btk. 205. §-a

Btk. XXI. fejezet – Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

Közösség tagja elleni erőszak

Btk. 216. § (2)–(3) bekezdése

Magánlaksértés (fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett)

Btk. 221. § (2) bekezdés b)–c) pontja

Btk. XXIII. fejezet – A környezet és a természet elleni bűncselekmények

Állatkínzás

Btk. 244. §-a

Tiltott állatviadal szervezése

Btk. 247. §-a

Btk. XXX. fejezet – A közbiztonság elleni bűncselekmények

Terrorcselekmény

Btk. 314. §-a

 

Btk. 315. §-a

 

Btk. 316. §-a

 

Btk. 316/A. §-a

Terrorizmus finanszírozása

Btk. 318. §-a

 

Btk. 318/A. § (1) bekezdése

Jármű hatalomba kerítése

Btk. 320. §-a

Bűnszervezetben részvétel

Btk. 321. §-a

Közveszély okozása (szándékos)

Btk. 322. § (1)–(4) bekezdése

Közérdekű üzem működésének megzavarása

(fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett)

Btk. 323. § (3) bekezdés a)–b) pontja

Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés

Btk. 324. §-a

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

Btk. 325. § (1)–(3) bekezdése


1R02132_3

Btk. XXXI. fejezet – A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények

Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés

Btk. 326. § (1)–(6) bekezdése

Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés

Btk. 329. § (1)–(4) bekezdése

Kettős felhasználású termékkel visszaélés

Btk. 330. § (1)–(3) bekezdése

Btk. XXXII. fejezet – A köznyugalom elleni bűncselekmények

Garázdaság (fegyveresen vagy felfegyverkezve

elkövetett)

Btk. 339. § (2) bekezdés c)–d) pontja

Rendbontás (fegyveresen vagy felfegyverkezve

elkövetett)

Btk. 340. § (3) bekezdés b)–c) pontja

Btk. XXXIII. fejezet – A közbizalom elleni bűncselekmények

Közokirat-hamisítás (hamis közokirat készítésével vagy
közokirat tartalmának meghamisításával elkövetett)

Btk. 342. § (1) bekezdés a) pontja

Btk. 343. § (1) bekezdés a)–b) pontja

Biztonsági okmány hamisítása (hamis biztonsági okmány készítésével vagy biztonsági okmány tartalmának meghamisításával elkövetett)

Btk. 344. § a)–b) pontja

Btk. XXXIV. fejezet – A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

Embercsempészés

Btk. 353. §-a

Tiltott szerencsejáték szervezése

Btk. 360. §-a

Btk. XXXV. fejezet – A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

Rablás

Btk. 365. § (1)–(4) bekezdése

Kifosztás

Btk. 366. §-a

Zsarolás

Btk. 367. §-a

Önbíráskodás (fegyveresen vagy felfegyverkezve

elkövetett)

Btk. 368. § (2) bekezdés a)–b) pontja


1R02132_4

Btk. XXXVI. fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények

Lopás

Btk. 370. § (2) bekezdés a) pontja

 

Btk. 370. § (2) bekezdés b) pont
ba)–bd), bf)–bg) alpontja

 

Btk. 370. § (3) bekezdés a)–b) pontja

 

Btk. 370. § (4)–(6) bekezdése

Rongálás

Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja

 

Btk. 371. § (3)–(6) bekezdése

Csalás

Btk. 373. § (1)–(6) bekezdése

Információs rendszer felhasználásával elkövetett

csalás

Btk. 375. § (1)–(4) bekezdése

Orgazdaság

Btk. 379. § (1) bekezdés c) pontja

 

Btk. 379. § (2)–(6) bekezdése

Jármű önkényes elvétele (fegyveresen vagy

felfegyverkezve elkövetett)

Btk. 380. § (3) bekezdés 1–2. fordulata

Uzsora-bűncselekmény

Btk. 381. § (1)–(2) bekezdése

Btk. XXXVIII. fejezet – A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

Pénzhamisítás

Btk. 389. § (1)–(3) bekezdése

Pénzhamisítás elősegítése

Btk. 390. §-a

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása

Btk. 392. § (1)–(2) bekezdése

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának

elősegítése

Btk. 394. §-a

Btk. XL. fejezet – Pénzmosás

Pénzmosás

Btk. 399. § (1)–(8) bekezdése

Btk. XLIII. fejezet – Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

Információs rendszer vagy adat megsértése

Btk. 423. § (1)–(4) bekezdése

Információs rendszer védelmét biztosító technikai

intézkedés kijátszása

Btk. 424. § (1) bekezdése

1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 174. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 15. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 174. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 27. pont a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 27. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 35. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére