• Tartalom

2021. évi CXX. törvény

2021. évi CXX. törvény

egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről1

2023.01.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

a) 9
b) 10

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. § (1)17

(2)18

(3)19

15. §20

16. § (1)21

(2)22

(3)23

(4)24

17. §25

18. §26

a) 27
b) 28
c) 29
d) 30
e) 31
f) 32
g) 33
h) 34
i) 35
j) 36
k) 37
l) 38
m) 39
n) 40
o) 41
p) 42
q) 43
r) 44
s) 45
t) 46
u) 47
v) 48
w) 49
x) 50

3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

19. §51

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

20. §52

21. §53

22. §54

23. §55

24. §56

25. §57

a) 58
b) 59
c) 60
d) 61
e) 62
f) 63

5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

26. §64

27. §65

28. §66

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

29. §67

30. §68

7. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

31. §69

8. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

32. §70

9. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

33. §71

34. §72

35. §73

36. §74

37. §75

10. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

38. §76

39. §77

40. §78

41. §79

42. §80

11. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

43. §81

44. §82

45. §83

46. §84

47. §85

48. §86

49. § (1)87

(2)88

(3)89

50. §90

12. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

51. §91

52. §92

53. §93

54. §94

13. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

55. §95

14.96

56. §

57. §

15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

58. §97

59. §98

60. §99

61. §100

16. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

62. §101

17.102

63. §

18. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény módosítása

64. §103

19. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

65. §104

66. §105

67. §106

68. §107

69. §108

70. §109

71. §110

72. §111

73. §112

a) 113
b) 114
c) 115

20. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

74. §116

75. §117

76. § (1)118

(2)119

(3)120

(4)121

77. §122

78. § (1)123

(2)124

21. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

79. §125

80. § (1)126

(2)127

22. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény módosítása

81. §128

82. §129

23. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

83. §130

24. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása

84. §131

25. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

85. §132

26. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

86. §133

87. §134

88. § (1)135

(2)136

89. §137

90. §138

27. Záró rendelkezések

91. § (1) Ez a törvény – a (2)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 22. §, a 23. §, a 25. § c)–f) pontja, a 27. §, a 28. §, a 7. alcím, a 23. alcím, a 24. alcím és a 89. § 2021. december 30-án lép hatályba.

(3) A 26. §, 40. §, a 49. § (1) bekezdése, az 53. §, az 54. § és a 81. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(5) A 49. § (2) bekezdése, a 14. alcím és a 17. alcím a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(6) A 8. alcím és az 1. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.

(8) A 20. § és a 24. § 2022. június 28-án lép hatályba.

(9) A 65. §, a 66. § és a 68–72. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(11)139

(12) A 41. §, a 49. § (3) bekezdése és a 82. § a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(13)140 A (3) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(14) A (12) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a határrendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(15) Az (5) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

92. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

93. § A 20. § és a 24. § a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

94. § A 26. §, a 40. §, a 49. § (1) bekezdése, az 53. § és az 54. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

95. § A 33. § és a 36. § (2) bekezdése az (EU) 2021/555 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a bizonyos tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélyek megtagadásával kapcsolatos információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2021. május 21-i (EU) 2021/1423 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

96. § A 41. § és a 49. § (3) bekezdése a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

97. § A 49. § (2) bekezdés, az 56. §, az 57. § és a 17. alcím

a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

98. § Az 51. § a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás) szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

99. § Az 52. § a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. cikk (11) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

100. § A 62. §

a) az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az uniós űrprogram keretében kiépített, üzemeltetett és használt, az Unió biztonságát esetleg befolyásoló rendszerek és szolgáltatások biztonságáról és a 2014/496/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 30-i (KKBP) 2021/698 tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

101. § A 19. alcím az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2021. évi CXX. törvényhez141

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. november 17.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 18. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 18. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 18. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 18. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 18. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 18. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 18. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 18. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 18. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 18. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 18. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 18. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 18. § o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 18. § p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 18. § q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 18. § r) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 18. § s) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 18. § t) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 18. § u) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 18. § v) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 18. § w) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 18. § x) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 21. § a 91. § (11) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

54

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 25. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 25. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 25. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 25. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 25. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 25. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 25. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

[A 26. § a 91. § (3) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

65

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

[A 40. § a 91. § (3) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

79

[A 41. § a 91. § (12) bekezdése alapján a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

80

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

[A 49. § (1) bekezdése a 91. § (3) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

88

[A 49. § (2) bekezdése a 91. § (5) bekezdése alapján a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

89

[A 49. § (3) bekezdése a 91. § (12) bekezdése alapján a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

90

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

[Az 53. § a 91. § (3) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

94

[Az 54. § a 91. § (3) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

95

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

[A 14. alcím (56–57. §) a 91. § (5) bekezdése alapján a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

97

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

[A 17. alcím (63. §) a 91. § (5) bekezdése alapján a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

103

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 73. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 73. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 73. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 73. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 76. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 76. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 76. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 76. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 78. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 78. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 80. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 80. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

[A 81. § a 91. § (3) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

129

[A 82. § a 91. § (12) bekezdése alapján a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.]

130

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 88. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 91. § (11) bekezdését a 2022. évi L. törvény 224. §-a hatályon kívül helyezte.

140

A 91. § (13) bekezdése a 2022. évi L. törvény 223. §-a szerint módosított szöveg.

141

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére