• Tartalom

13/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2021. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2021.03.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában egységes kérelem az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

(2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is alkalmazni kell.

2. § (1) E rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott 2007–2013 programozási időszak következő támogatásaira terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás.

(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá az EMVA-ból finanszírozott, a 2014–2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, következő kódszámú és megnevezésű intézkedésekre:

1. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,

2. VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,

3. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása,

4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások,

5. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése,

6. VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése,

7. VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,

8. VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,

9. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása,

10. VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,

11. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,

12. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,

13. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás,

14. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések,

15. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,

16. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,

17. VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások,

18. VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,

19. VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása.

3. § (1) Egységes kérelemben kell bejelenteni a 2. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogcímekre és intézkedésekre vonatkozó igényléseket.

(2) Az egységes kérelem a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.

(3) Az egységes kérelem a 2. § (2) bekezdés 1–9., valamint 14–19. pontja esetében kifizetési kérelemnek, a 10–13. pontja esetében támogatási és egyben kifizetési kérelemnek minősül.

(4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet a 2. § (1) bekezdésében meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

4. § (1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az nem metszheti a 2. § (2) bekezdés 1., 2., 4., 5., 8. és 19. pontja szerinti intézkedések esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek határát sem.

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadni a területadatokat. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek a MePAR rendelet szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadni a területadatokat.

(3) A 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti jogcímek esetén a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadni a területadatokat.

(4) A 2. § (2) bekezdés 1. és 8. pontja szerinti intézkedések esetén az agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos bejelentést az ügyfélnek elektronikus úton, az egységes kérelem erre szolgáló elektronikus felületén kell megadni az intézkedésekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy

a) az egységes kérelemről szóló FM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,

b) az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozást a 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.

(2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések tekintetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet 1., 3., 4. és 9–27. §-át kell alkalmazni.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében a kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt kódszámú felhívások rendelkezései irányadók.

7. § Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni

a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,

b) az egységes kérelem módosítására,

c) a hiánypótlásra,

d) az adatváltozás bejelentésére,

e) a másodvetés, zöldtrágyázás bejelentésére,

f) az előzetes ellenőrzésre,

g) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint

h) – az 5. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 2220/2020/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére