• Tartalom

2021. évi CXXXIV. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról1

2022.04.03.

1. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény módosítása

2. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

5. Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény módosítása

18. §19

6. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

19. §20

7. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

8. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. §28

9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

28. §29

10. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

29. §30

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

30. §31

12. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

13. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

36. §37

14. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

37. §38

15. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

16. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény

a)68

b)69

c)70

d)71

e)72

f)73

g)74

h)75

i)76

j)77

k)78

lép.

68. §79

18. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

69. §80

70. §81

71. §82

72. §83

73. §84

74. §85

75. §86

76. §87

77. §88

78. §89

19. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

79. §90

80. §91

81. §92

20. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

82. §93

21. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

83. §94

84. §95

85. §96

86. §97

87. §98

22. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

88. §99

89. §100

23. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

90. §101

91. §102

92. §103

93. §104

94. §105

95. §106

96. §107

97. §108

98. §109

99. §110

100. §111

101. §112

102. §113

103. §114

104. §115

24. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

105. §116

106. §117

107. §118

108. §119

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

109. §120

110. §121

111. §122

26. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

112. §123

27. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

113. §124

28. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

114. §125

115. §126

116. §127

117. §128

118. §129

119. §130

120. §131

121. §132

122. §133

123. §134

124. §135

125. §136

126. §137

127. §138

128. §139

129. §140

130. §141

131. §142

132. §143

133. §144

134. §145

135. §146

136. §147

137. §148

138. §149

139. §150

140. §151

141. §152

142. §153

143. §154

144. §155

145. §156

146. §157

147. §158

29. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

148. §159

149. §160

150. §161

151. §162

152. §163

30. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

153. §164

154. §165

155. §166

156. §167

157. §168

158. §169

159. §170

160. §171

161. §172

162. §173

163. §174

164. §175

165. §176

31. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

166. §177

32. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

167. §178

168. §179

169. §180

170. §181

171. §182

172. §183

173. §184

174. §185

175. §186

176. §187

177. §188

178. §189

179. §190

180. §191

181. §192

182. §193

183. §194

184. §195

185. §196

186. §197

187. §198

188. §199

189. §200

190. §201

191. §202

192. §203

193. §204

194. §205

195. §206

196. §207

197. §208

198. §209

199. §210

200. §211

201. §212

202. §213

203. §214

204. §215

33. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

205. §216

206. §217

207. §218

208. §219

209. §220

34. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

210. §221

35. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

211. §222

212. §223

213. §224

214. §225

215. §226

216. §227

36. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

217. §228

218. §229

219. §230

220. §231

221. §232

222. §233

37. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 81. § 2022. január 2-án lép hatályba.

(3) A 62. § és a 67. § e) és f) pontja 2022. február 2-án lép hatályba.

(5) Az 50. §, az 51. § és a 68. § 2022. április 2-án lép hatályba.

(6) A 48. §, a 49. §, az 52–56. §, az 58–61. §, a 63–66. § és a 67. § h)–k) pontja 2022. június 28-án lép hatályba.

(7) A 11. alcím, a 100. §, a 102. § és a 103. § c)–g) pontja az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXV. törvény 2. §-ának hatálybalépése napján lép hatályba.234

224. § (1) A 69–75. § és a 78. § az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 79. § és a 80. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 82–84. §, a 86. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

225. § (1) Ez a törvény

a) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak,

b) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/884 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi CXXXIV. törvényhez235

2. melléklet a 2021. évi CXXXIV. törvényhez236

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 17.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

50

A 49. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

54

Az 53. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

55

Az 54. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

56

Az 55. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

57

Az 56. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

60

Az 59. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

61

A 60. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

62

A 61. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

65

A 64. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

66

A 65. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

67

A 66. § a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

68

A 67. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 67. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 67. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 67. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 67. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 67. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 67. § h) pontja a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

76

A 67. § i) pontja a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

77

A 67. § j) pontja a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

78

A 67. § k) pontja a 223. § (6) bekezdése alapján 2022. június 28-án lép hatályba.

79

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 167. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 61/2021. (XII. 22.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2022. április 1.

235

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére