• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi XIV. törvény

a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról1

2021.09.01.

Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának fenntartása és gondozása, egységes gyűjteménnyé rendezése, a Hauszmann Emlékház létrehozása, valamint a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, kutatási és dokumentációs tudásközpontjának és élményközpontjának létrehozása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Hauszmann Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az 1. melléklet szerinti állami tulajdonban álló ingatlanokat (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlanok tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

(3)2

(4)3 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítést követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatának ellátására, valamint közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §4 Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (1) és (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi XIV. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A

B

C

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

TULAJDONI HÁNYAD

2.

SZENTENDRE

külterület 0231

1/1

3.

SZENTENDRE

külterület 0232/2

1/1

4.

SZENTENDRE

külterület 0232/3

1/1

5.

SZENTENDRE

külterület 0603/3

1/1

6.

SZENTENDRE

külterület 0603/3/A

1/1

7.

SZENTENDRE

külterület 0603/3/B

1/1

8.

SZENTENDRE

külterület 0603/3/C

1/1

9.

SZENTENDRE

külterület 0603/3/D

1/1

10.

SZENTENDRE

külterület 0603/3/F

1/1

11.

SZENTENDRE

külterület 0603/5

1/1

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

A 2. § (3) bekezdését a 2021: CI. törvény 200. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (4) bekezdése a 2021: CI. törvény 199. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § a 2021: CI. törvény 199. § b) pontja szerint módosított szöveg.