• Tartalom

17/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról

2021.05.11.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) barlanglátogatás: barlangba vagy annak egy részére történő belépés, a barlang egészének vagy részének bejárása, illetve az ott történő tartózkodás, ha annak kizárólagos célja a barlang, barlangszakasz megtekintése,

b) barlangtúra: turisztikai hasznosítási célú kiépítéssel nem rendelkező barlang vagy barlangszakasz barlanglátogatása, barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető vezetésével,

c) barlangkutatás: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg megismerésére irányuló tevékenység, feltáró kutatás, illetve tudományos kutatás által,

d) barlang feltáró kutatása: ismeretlen barlang, barlangszakasz feltárása, továbbá olyan barlangot érintő – jellemzően kőzet vagy kitöltés eltávolításával járó bontási – tevékenység, amely új barlangszakaszok megismerésére, bejárhatóvá tételére irányul,

e) barlang tudományos kutatása: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg hosszabb távú igénybevételével járó olyan tudományos tevékenység, amely környezeti, természeti és egyéb tényezők megismerésére, dokumentálására irányul, és együtt járhat

ea) tudományos kísérlet elvégzésével, illetve

eb) gyűjtéssel, amely során az előforduló élő vagy élettelen elemekből – azok részleges vagy teljes eltávolításával a természetes környezetükből – mintavétel történik,

f) barlangi kutatásvezető: barlangi kutatásvezetői képzettséggel rendelkező személy,

g) barlangi túravezető: barlangi túravezetői képzettséggel rendelkező személy,

h) barlang hasznosítása: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg vagy ezek egy részének használatával járó szolgáltatás – ideértve az ellenérték fejében történő barlangtúra vezetését is –, illetve más gazdasági célú tevékenység,

i) barlangi mentés: a barlangban balesetet szenvedett vagy azt egyéb okból elhagyni képtelenné vált személy biztonságos felszínre juttatása érdekében, speciális mentési gyakorlattal rendelkező személy által végzett tevékenység,

j) minisztérium: a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

k) igazgatóság: a nemzeti park igazgatóság.

2. A barlanglátogatás feltételei

2. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 51. § (4) bekezdés d) pontja alapján az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges

a) az 1. mellékletben meghatározott, valamint a jogszerűen lezárt barlangban történő barlangtúrához, továbbá

b) a fokozottan védett területen nyíló, jelzett turistaúttal vagy tanösvénnyel nem megközelíthető barlang barlanglátogatásához.

(2) A barlangtúrára vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni

a) a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a székhelyét és a képviselőjének nevét),

b) a barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát,

c) a látogatni kívánt barlang megnevezését és a barlangtúra tervezett útvonalát,

d) a barlangtúra tervezett időpontját, időtartamát és

e) a barlangtúrán részt venni kívánó személyek számát.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, a természetvédelmi érdekre, valamint a barlang objektív veszélyforrásaiból adódó életvédelmi kockázatokra tekintettel dönt.

(4) Ha a barlang látogatottságának gyakorisága indokolttá teszi, akkor az igazgatóság, a természetvédelemért felelős miniszter jóváhagyásával, a vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról

a) a látogatók száma, valamint

b) a (3) bekezdésben meghatározott szempontok alapján

dönthet a barlang kulcsának hivatalos, jegyzőkönyvezett módon történő átadása révén is.

(5) Nem kell az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását beszerezni

a) a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó személynek a természetvédelmi kezelés érdekében végzett tevékenységéhez, vagy

b) annak a személynek, aki a Tvt. 49. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás (a továbbiakban: Országos Barlangnyilvántartás) vezetéséért felelős szervezeti egység munkatársa.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelői hozzájárulást az a természetes vagy jogi személy kaphat, aki vagy amelynek a túravezetésért felelős tagja barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető, és a tervezett túrát is ő vezeti.

(2) Az igazgatóság a barlang jellegére, a barlangtúra várható nehézségére és veszélyességére, továbbá a kérelmező egyéni felkészültségére és tapasztalatára tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott feltétel alól eseti felmentést adhat, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a túravezetésért felelős személy kötelezettségeire a barlangi túravezetőre vonatkozóan meghatározott előírásokat és kötelezettségeket kell megfelelően alkalmazni.

(4) A barlangi túravezető kötelezettsége:

a) a barlangba történő leszállás előtt meggyőződni arról, hogy a túrán részt venni kívánó személy fizikai és mentális állapota, technikai felkészültsége és felszerelése az adott barlangi körülményeknek várhatóan megfelel-e,

b) a résztvevők számára a tervezett barlangtúrával kapcsolatos természetvédelmi jogszabályokról, a barlangi túrázásra vonatkozó biztonságtechnikai, élet- és balesetvédelmi, szakmai, etikai szabályokról, valamint a barlangtúrára kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltakról a szükséges tájékoztatást megadni,

c) tájékoztatást adni az általa tervezett túraútvonal nehézségeiről és veszélyeiről,

d) a barlangtúra teljes időtartama alatt gondoskodni a b) pontban meghatározott előírások betartásáról,

e) a barlangtúrát úgy lebonyolítani, hogy az a barlang természetes állapotában kedvezőtlen változást ne idézzen elő, formaelemeit, képződményeit, üledékkitöltését, vizeit és levegőjét ne szennyezze, élővilágát, továbbá a barlang turisztikai bemutatását ne zavarja,

f) biztonsági okból vagy bármely, a barlangtúrán részt vevő személy kérésére, vagy ha az a résztvevők bármelyikének állapota vagy a barlangban bekövetkezett változás miatt szükséges, a barlangtúrát könnyebbé módosítani, vagy a legrövidebben befejezni,

g) lezárt barlang esetében gondoskodni a barlang kulcsának felelős, annak másolását, illetve illetéktelen kézbe jutását kizáró megőrzéséről és visszajuttatásáról, valamint a barlang bejáratának a barlangtúra időtartama alatti és az azt követő bezárásáról, továbbá

h) a barlang és műszaki berendezéseinek állapotában, természetes élővilágában észlelt változásokat, valamint a barlangtúra során bekövetkezett rendkívüli eseményeket az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(5) A barlangtúrán mindenki saját felelősségére vesz részt, de a barlangi túravezető felelős a jogszabályokban, a vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak, valamint az élet- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai szakmai szabályok betartásáért. Kiskorú személy barlangtúrán szülőjével (törvényes képviselőjével) együtt vagy annak írásos engedélyével vehet részt.

(6) A barlangi túravezető a barlangba történő leszállás előtt a barlangtúrán részt venni kívánó személyt – ha a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg – a barlangtúrán való részvételből kizárja, a barlangtúra során pedig a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott előírások megsértése esetén a barlangtúrát a legrövidebben befejezi.

3. A barlangi búvármerülés feltételei

4. § (1) Barlangi búvármerülésre az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek a merülésért felelős személye (a továbbiakban együtt: merülésvezető) rendelkezik

a) barlanglátogatási célú merülés esetén a Magyar Búvár Szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által kiállított barlangi búvár merülésvezetői minősítéssel és a szakszövetség által elismert oktatási rendszer „barlangi búvár III.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, és a tervezett merülést is ő vezeti,

b) oktatási célú merülés esetén „barlangi búvár oktató II.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel és „barlangi búvár III.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, továbbá a tervezett merülést is ő vezeti.

(2) Barlangi búvármerüléshez vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott időpontra adható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

(4) A barlangi búvármerülésben mindenki saját felelősségére vesz részt, de a merülésvezető felelős a jogszabályokban, a vagyonkezelési hozzájárulásban foglaltak, valamint a barlangi búvármerülésre vonatkozó szakmai szabályok betartásáért.

(5) A merülésvezető kötelezettségeire és jogaira a 3. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(6) A Tvt. 51. § (4) bekezdés b) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell

a) a merülésvezető nevét, címét, barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;

b) a tervezett merülés helyszínét, célját, útvonalát,

c) a merülés kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, továbbá

d) a búvármerülésben részt vevő személyek számát.

(7) Barlangi búvármerülés a 4. mellékletben felsorolt barlangokban, az ott megjelölt gyakorisággal végezhető.

4. Barlang feltáró kutatása és barlang tudományos kutatása

5. § (1) Barlang feltáró kutatására – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek a kutatásért felelős tagja barlangi kutatásvezető.

(2) Barlang feltáró kutatása esetén a vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben barlangi kutatásvezető-helyettes is megjelölhető, akinek barlangi kutatásvezetői képzettséggel kell rendelkeznie.

(3) Barlang búvármerüléssel megvalósuló feltáró kutatása esetén a barlangi kutatásvezetői végzettség alól felmentés adható, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kutatásért felelős személy kötelezettségeire a barlangi kutatásvezetőre vonatkozóan meghatározott előírásokat és kötelezettségeket kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) Barlang tudományos kutatására – a búvármerüléssel megvalósuló kutatást is beleértve – az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek kutatásért felelős tagja rendelkezik a kutatás, kísérlet, gyűjtés témakörének megfelelő

a) szakismeretet igazoló végzettséggel vagy képesítéssel,

b) tudományos fokozattal vagy

c) legalább ötéves, publikációkkal, intézményi tevékenységgel vagy más okirattal igazolható szakmai gyakorlattal.

(2) Barlang tudományos kutatása során a résztvevők között vagy felkért kísérőként barlangi kutatásvezető jelenléte szükséges. A vagyonkezelő a barlang és a kutatás jellegére tekintettel a barlangi kutatásvezetői jelenlét feltétele alól eseti felmentést adhat, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következményekkel előreláthatóan nem jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kutatásért felelős személy kötelezettségeire a barlangi kutatásvezetőre vonatkozóan meghatározott előírásokat és kötelezettségeket kell megfelelően alkalmazni.

5. A barlangkutatás és a búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatás közös szabályai

7. § (1) Barlangkutatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott barlangra adható ki.

(2) A Tvt. 51. § (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez, az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell

a) a barlangi kutatásvezető nevét, címét,

b) a kutatás tervezett helyszínét (barlang vagy barlangszakasz megnevezését),

c) a kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet, valamint

d) a barlangkutatás jellegétől függően a barlangi kutatásvezető kutatásvezetői igazolványának számát,

e) kutatásvezető-helyettes megjelölése esetén, a kutatásvezető-helyettes nevét, címét és barlangi kutatásvezetői igazolványának számát,

f) barlang tudományos kutatása esetén a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolását.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. A Tvt. 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás kizárólag meghatározott időszakra és legfeljebb 3 évre adható meg.

(4) A barlangkutatásra jogosult az adataiban bekövetkezett változásról – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül – tájékoztatja az igazgatóságot.

(5) Új barlang, barlangszakasz felfedezésére vonatkozó bejelentést az igazgatóság a bejelentés beérkezését követő 5 napon belül továbbítja a minisztériumnak.

(6) A barlangkutatásra jogosult, a kutatás előrehaladásáról, a vagyonkezelői hozzájárulásban meghatározott időszakonként és szempontok szerint kutatási jelentés benyújtásával tájékoztatja az igazgatóságot. Ha a vagyonkezelői hozzájárulás másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a tárgyévet követő év február 15-éig kell megküldeni az igazgatóság részére, amelyet az igazgatóság 30 napon belül továbbít a minisztérium számára.

(7) Barlangkutatás során a kutatómunkában mindenki saját felelősségére vesz részt, de a barlangi kutatásvezető felelős a jogszabályokban, a vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak, valamint az élet- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartásáért. Kiskorú személy barlangkutatásban törvényes képviselőjével együtt vagy annak írásos engedélyével vehet részt.

(8) A barlangi kutatásvezető kötelezettségeire és jogaira – a (7) bekezdésben meghatározottakon túl – a 3. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

8. § (1) Búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatáshoz az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek a kutatásért felelős személye a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti, és rendelkezik

a) barlangi kutatásvezető képzettséggel vagy

b) barlangi búvár oktató képző képzettséggel vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel.

(2) Búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatás esetén a merülés helyszínének megközelítéséhez barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető jelenléte szükséges.

(3) Ha a búvármerülés helyszínének megközelítése a száraz barlangszakaszban élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, a vagyonkezelő a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól felmentést adhat.

(4) A búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatásra egyebekben a 4., 5., 6., illetve 7. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6. Barlang hasznosítása

9. § (1) Az igazgatóság a vagyonkezelésében lévő barlangot turisztikai célból maga hasznosíthatja, de a barlang üzemeltetését harmadik fél részére szerződés alapján átengedheti.

(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez, az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

b) a tervezett hasznosítási tevékenység leírását,

c) turisztikai hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzatot,

d) ha nem az igazgatóság a kérelmező, a hasznosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött megállapodás másolatát vagy a feleknek a hasznosításra vonatkozó egybehangzó szándéknyilatkozatát, valamint

e) ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott képesítések igazolását.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységre vonatkozó engedély határozott időtartamra, de legfeljebb 10 évre adható.

(4) A barlang turisztikai hasznosítására vonatkozó feltételeket üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni, amelynek tartalmi elemei a következők:

a) a barlang általános leírása,

b) a hasznosítási tevékenység célja, módja,

c) a barlanglátogatás szervezésével kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint

d) a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.

7. Filmforgatás

10. § (1) A Tvt. 51. § (4) bekezdés c) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez, az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell

a) a filmforgatás tervezett pontos helyszínét,

b) a forgatás kezdetének és befejezésének tervezett időpontját,

c) a forgatásban részt vevő személyek számát és

d) a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását, a forgatókönyvet, a filmforgatáshoz tervezett eszközöket, a barlangba időlegesen beépítendő díszletek tervét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásánál az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

(3) A vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott időszakra adható meg.

8. Barlangok kiépítése

11. § (1) Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik

a) a barlangot magába foglaló kőzetbe vagy a barlang kitöltésébe tartósan beépített vagy szilárdan rögzített lépcsők, létrák, járdák, hidak, egyéb járófelületek létesítése,

b) a barlangban található elektromos berendezések, a barlang világítása, beleértve a kábelhálózatot, világítótesteket, és más alkatrészek és tartozékok beszerelése,

c) a vízkivételt és vízhozammérést szolgáló rögzített berendezések, tartozékaik és a hidrológiai kutatást szolgáló más műtárgyak elhelyezése,

d) a barlang hasznosítását szolgáló rögzített berendezések és tartozékaik,

e) a maradandó járatbiztosítás,

f) barlangbejárat vagy barlangszakasz lezárása, valamint a lezárást magába foglaló műtárgy beépítése és

g) az ismert barlang, barlangszakasz mesterséges vágattal történő megnyitása, valamint ismert barlangok, barlangszakaszok között mesterséges átjáró létesítése.

(2) Barlang kiépítésének minősül az (1) bekezdésben felsorolt műszaki létesítmények, berendezések eltávolítása, megszüntetése is.

(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerinti műszaki beavatkozásnak minősül minden olyan műtárgy végleges elhelyezése, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(4) Nem minősül kiépítésnek a barlangot magába foglaló kőzetbe süllyesztett – az (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – biztosítószerkezet, az ideiglenesen beszerelt kötél, hágcsó vagy a barlang kutatása során a vagyonkezelői hozzájárulásban szabályozott műszaki berendezések ideiglenes elhelyezése.

(5) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséről az engedélyes az engedélyező részére 30 napon belül megvalósulási dokumentációt nyújt be, amely tartalmazza az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítés vagy műszaki beavatkozás a tervek szerint valósult-e meg.

(6) Ha az előzetes engedélyezésre azért nem kerül sor, mert a természeti érték fennmaradása, megőrzése csak azonnali műszaki beavatkozással vagy barlangkiépítésnek minősülő tevékenység elvégzésével volt biztosítható, vagy mert a barlangban végzett tevékenység életveszélyes vagy súlyos balesettel fenyegető helyzet megszüntetésére irányult, akkor az elvégzett tevékenységre a minisztérium fennmaradási engedélyt ad ki, feltéve, hogy a tevékenység természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.

12. § A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti kérelemhez, az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell

a) az illetékfizetési kötelezettség esetén az annak befizetéséről szóló igazolást, vagy mentesség esetén az erről szóló nyilatkozatot,

b) a kiépítésre, illetve műszaki beavatkozásra vonatkozó engedélyezési tervdokumentációt,

c) elektromos berendezések, valamint belterületen, felszíntől számított 10 méteren belüli maradandó járatbiztosítás létesítése, továbbá turisztikai célú kiépítések esetében a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását, valamint

d) ha a tervezett kiépítés közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulását.

9. Barlangi mentés

13. § (1) Barlangi mentés csak barlangi mentési gyakorlattal rendelkező barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető közvetlen vezetésével végezhető. A barlangi mentés önállóan mozgó csoportja vezetője is barlangi mentési gyakorlattal rendelkező barlangi túravezető lehet.

(2) Barlangi mentés esetén is biztosítani kell, hogy a barlang természetes állapotában az életmentéshez elengedhetetlenül szükségesnél nagyobb változás, károsodás ne következzen be, továbbá a mentési tevékenységet haladéktalanul be kell jelenteni az igazgatóságnak.

10. Barlangi túravezetői és barlangi kutatásvezetői képzettség megszerzése

14. § (1) Barlangi túravezető képzésre az jelentkezhet, aki legalább gimnáziumi vagy szakgimnáziumi végzettséggel, valamint legalább kétéves, barlangkutató szervezet által igazolt barlangjárási gyakorlattal rendelkezik.

(2) Barlangi kutatásvezetői képzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségivel és barlangi túravezető végzettséggel, valamint legalább kétéves, barlangkutató szervezet által igazolt barlangi túravezetői gyakorlattal rendelkezik.

(3) Barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzettséget az a nagykorú, cselekvőképes személy szerezhet, aki

a) az elméleti és gyakorlati képzésen részt vett, és

b) a képzést követően a minisztérium által felkért, négytagú vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott képzés óraszámát, szakmai követelményeit, a képzés végzésére való jogosultság feltételeit, a vizsgakövetelményeket, a vizsga rendjét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsga díja 3000 forint, amelyet a vizsgára jelentkezéskor készpénz-átutalási megbízással kell a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549 számú előirányzat-felhasználási számlájára befizetni, és amelynek teljesítését a vizsga megkezdésekor igazolni kell.

(6) A vizsgabizottság tagjai a minisztérium egy kormánytisztviselője, az igazgatóságok által kijelölt személy, a karszt- és barlangkutatás országos érdekképviseleti civil szervezet által kijelölt személy, valamint a képzés végzésére jogosult jogi személy képviselője.

(7) A (6) bekezdés szerinti vizsgabizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(8) A sikeres vizsgát tett személyt a minisztérium a vizsgabizottság írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül sorszámozott, arcképes barlangi túravezetői vagy barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal látja el. Az igazolványok mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

(9) Akit barlangi tevékenységgel összefüggésben természetvédelmi szabálysértés vagy természetkárosítás bűncselekménye miatt jogerősen elmarasztaltak, annak barlangi túravezetői, illetve barlangi kutatásvezetői igazolványát a minisztérium visszavonja.

11. A miniszteri engedély módosítása, visszavonása

15. § (1) A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély az engedélyes kérelmére módosítható, ha

a) az engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenységtől el kíván térni, vagy

b) az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek megváltoztak.

(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély (1) bekezdés alapján történő módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, terveket, amelyek a hatályos engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.

(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély módosítása során az engedély kiadására vonatkozó szabályok irányadók.

16. § A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedélyt a természetvédelemért felelős miniszter hivatalból

a) módosítja, ha jelentősen megváltoztak azok a környezetvédelmi, természetvédelmi feltételek, illetve körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, és az eredeti feltételekkel az engedély nem lenne megadható, illetve

b) visszavonja, ha

ba) a barlangban végzett tevékenységet az engedély feltételeitől eltérően folytatják, vagy azt a természetvédelmi érdekeket sérti vagy veszélyezteti, és a káros hatás az engedély módosításával nem szüntethető meg, vagy

bb) az engedélyes az engedélyben foglalt jogainak gyakorlásáról nyilatkozatával lemond.

12. A vagyonkezelői hozzájárulás módosítása, visszavonása

17. § (1) A Tvt. 51. § (4) bekezdése alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő tevékenységhez a vagyonkezelői hozzájárulás módosítását kell kérni.

(2) A vagyonkezelői hozzájárulás módosítására a hozzájárulás megadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Ha a vagyonkezelő vagyonkezelésébe tartozó barlangban a fennálló körülmények olyan mértékben megváltoztak, hogy a barlangban végzett tevékenység, tanúsított magatartás a természetvédelmi érdekeket sérti vagy veszélyezteti, akkor a vagyonkezelő a természetvédelmi érdekek védelmében, a feltételek megváltozása, a sérelem vagy veszélyeztetés mértékével arányos döntésével

a) vagyonkezelői jogkörében a barlang védelme érdekében szükséges korlátozó intézkedésekről dönthet, vagy

b) a vagyonkezelői hozzájárulást visszavonhatja vagy módosíthatja.

(4) A Tvt. 51. § (4) bekezdése alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulást vissza kell vonni, ha a jogosult a vagyonkezelői hozzájárulásban meghatározott jogainak gyakorlásáról nyilatkozatával lemond.

(5) A Tvt. 51. § (4) bekezdése alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulás visszavonható, ha a jogosult a vagyonkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységét önhibájából egy éven át nem gyakorolja, vagy a vagyonkezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat nem teljesíti.

13. Védett mesterséges üregekre vonatkozó szabályok

18. § A védett mesterséges üregekre és az azokban folytatandó, a Tvt. 51. § (1), valamint (4) bekezdésében meghatározott tevékenységekre e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

14. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

20. § A hatályon kívül helyezett, a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet szerinti túra-, illetve kutatásvezetői igazolványok az e rendelet szerinti túra-, illetve kutatásvezetői igazolványnak minősülnek.

21. §1

22. §2

1. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez

Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható barlangok köre

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

1.

Almási-zsomboly

2.

Baradla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

3.

Baradla Hosszú-Alsó-barlang

4.

Baradla Rövid-Alsó-barlang

5.

Baradla-tetői-zsomboly

6.

Bába-völgyi 2. sz. víznyelőbarlang

7.

Béke-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

8.

Csapás-tetői-barlang

9.

Csörgő-forrásbarlang

10.

Danca-barlang

11.

Eötvös Loránd-cseppkőbarlang

12.

Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege

13.

Esztramosi Földvári Aladár-barlang

14.

Esztramosi Pantó-barlang

15.

Frank-barlang

16.

Hosszú-tetői-barlang

17.

Imolai-ördöglyuk

18.

Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang

19.

Kopasz-vigasz-barlang

20.

Kossuth-barlang

21.

Magas-tetői-barlang

22.

Meteor-barlang

23.

Musztáng-barlang

24.

Nagy-oldali-zsomboly

25.

Pócsakői-víznyelő

26.

Rákóczi 1. sz. barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

27.

Rákóczi 2. sz. barlang

28.

Rákóczi 3. sz. barlang

29.

Rákóczi-oldaltáró barlangja

30.

Rejtek-zsomboly

31.

Szabadság-barlang

32.

Szabó-pallagi-zsomboly

33.

Széki-zsomboly

34.

Tektonik-zsomboly

35.

Teresztenyei-forrásbarlang

36.

Vass Imre-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

37.

Vecsem-bükki-zsomboly

2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

I.

Bükk hegység

1.

Anna-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

2.

Balekina-barlang

3.

Bányász-barlang

4.

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

5.

Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang

6.

Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang

7.

Bronzika-barlang

8.

Cubákos-víznyelőbarlang

9.

Diabáz-barlang

10.

Diósgyőr-tapolcai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

11.

Esztáz-kői-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

12.

Fecske-lyuk

13.

Fekete-barlang

14.

Garadna-forrásbarlang

15.

Gyurkó-lápai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

16.

Hajnóczy-barlang

17.

Három-kúti-barlang

18.

Herman Ottó-barlang

19.

Hillebrand Jenő-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

20.

Iker-tebri-víznyelőbarlang

21.

István-lápai-barlang

22.

Jáspis-barlang

23.

Kis-kőháti-zsomboly

24.

Kismogyorós-víznyelőbarlang

25.

Kő-lyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

26.

Lilla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

27.

Létrási-vizesbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

28.

Maja-barlang

29.

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

30.

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly

31.

Odorvári K-i hasadék

32.

Őz-tebri-barlang

33.

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

34.

Speizi-barlang

35.

Szalajka-forrásbarlang

36.

Szamentu-barlang

37.

Szeleta-zsomboly

38.

Szent István-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

39.

Szepesi-Láner-barlangrendszer

40.

Szirén-barlang

41.

Szivárvány-Sebes-barlangrendszer

42.

Tatár-árki-barlang

43.

Útmenti-zsomboly

44.

Vár-tetői-barlang

45.

Vesszős-gerinci-barlang

46.

Vénusz-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

47.

Viktória-barlang

 

 

II.

Cserhát hegység

1.

Felsőpetényi Nagy-kaverna

2.

Macskás-barlang

3.

Csillagköd-barlang

4.

Nézsai-víznyelőbarlang

 

 

III.

Mátra hegység

1.

Csörgő-lyuk

3. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

I.

Bakony hegység

1.

Alba Regia-barlang

 

 

II.

Budai-hegység

1.

Barit-barlang

2.

Bátori-barlang

3.

Bekey-barlang

4.

Buda-barlang

5.

Budai Vár-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

6.

Citadella-kristálybarlang

7.

Ferenc-hegyi-barlang

8.

Ferenc-hegyi 1–6. sz. barlangok

9.

Gellért-hegyi-aragonit-barlang

10.

József-hegyi-barlang

11.

József-hegyi 2–3. sz. barlang

12.

Királylaki-táró-barlangja

13.

Molnár János-barlang

14.

Ördögárok utcai-barlang

15.

Pál-völgyi-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

16.

Rácskai-barlang

17.

Solymári-ördöglyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

18.

Szemlő-hegyi-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

19.

Zöldmáli-barlang

 

 

III.

Gerecse hegység

1.

Angyal-forrási-barlang

2.

Babál-barlang

3.

Bajóti Büdös-lyuk

4.

Bartha-kútbarlang

5.

Dorogi 9. és 10. sz. kaverna

6.

Döbbenet-barlang

7.

Feszti-barlang

8.

Gorba-tetői-barlang

9.

Jura-zsomboly

10.

Kálvária-hegyi 1. és 2. sz. barlang

11.

Keselő-hegyi-barlang

12.

Keselő-hegyi 2., 4., 11. és 21. sz. barlangok

13.

Kullancsos-barlang

14.

Legyes-barlang

15.

Lengyel-barlang

16.

Megalodus-barlang

17.

Öreg-kői 1. sz. zsomboly

18.

Paksi-mogyoró-barlang

19.

Pisznice-barlang

20.

Pisznicei Határ-barlang

21.

Pisznicei-zsomboly

22.

Tatai porhanyóbánya ürege

23.

Tokodi vízakna hasadékbarlangja

24.

Tükör-forrási-barlang

25.

Tűzköves-barlang

26.

Veres-hegyi-barlang

27.

Vértes László-barlang

 

 

IV.

Naszályi-rög

1.

Naszályi-barlangrendszer

2.

Násznép-barlang (lezárt szakaszok)

3.

Nincskegyelem-aknabarlang

 

 

V.

Pilis hegység

1.

Ajándék-barlang

2.

Amazonok-barlangja

3.

Amfiteátrum-barlang

4.

Arany-lyuk

5.

Ariadne-barlangrendszer

6.

Avaros-barlang

7.

Csókavári-barlang

8.

Dinó-rejtek

9.

Kis-Strázsa-hegyi-hasadékbarlang

10.

Klotild-barlang (lezárt részek)

11.

Kristály-barlang

12.

Nagy-Somlyóhegyi-barlang

13.

Papp Ferenc-barlang

14.

Pilis-barlang

15.

Pomázi Felső-barlang

16.

Róka-hegyi-barlang

17.

Sátorkőpusztai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

18.

Strázsa-hegyi barlang (lezárt szakaszok)

19.

Szabó József-barlang

20.

Szent Özséb-barlang

21.

Szopláki-ördöglyuk

22.

Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelő

23.

Ősi-barlang

24.

Ürömi-víznyelőbarlang

 

 

VI.

Vértes hegység

1.

Gánti-barlang

2.

Vértessomlói-barlang

4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

I.

Bakony hegység

1.

B-3-as víznyelőbarlang

2.

Bükkös-árki-barlang

3.

Bongó-zsomboly

4.

Csengő-zsomboly

5.

Csipkés-zsomboly

6.

Hajszabarnai Pénz-lik

7.

Háromkürtő-zsomboly

8.

Hárskúti-cseppkőbarlang

9.

Jubileum-zsomboly

10.

Károlyházi-nyelő barlangja

11.

Kőris-hegyi-ördöglik

12.

Őskarszt-akna

13.

Pipa-zsomboly

14.

Szelelő-lyuk

15.

Szentgáli-kőlik

16.

Tábla-völgyi-barlang

17.

Tűzköves-hegyi-barlang

 

 

II.

Keszthelyi-hegység

1.

Acheron-kútbarlang

2.

Cserszegtomaji-kútbarlang

3.

Csodabogyós-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

4.

Döme-barlang

5.

Jakucs László-barlang

6.

Kessler Hubert-barlang

7.

Szél-lik

 

 

III.

Tapolcai-medence

1.

Tapolcai-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott és gyógyászati célra nem hasznosított szakaszok)

5. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

I.

Mecsek hegység

1.

Abaligeti-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

2.

Büdöskúti-zsomboly

3.

Duó-zsomboly

4.

Jószerencsét-aknabarlang

5.

Mánfai-kőlyuk

6.

Mészégető-források barlangja (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

7.

Orfűi Vízfő-barlang

8.

Remény-zsomboly

9.

Spirál-víznyelő

10.

Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

11.

Tettyei-forrásbarlang

12.

Trió-barlang

13.

Vásáros úti-zsomboly

 

 

II.

Villányi-hegység

1.

Beremendi-kristálybarlang

2.

Nagyharsányi-kristálybarlang

6. Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

1.

Soproni Zsivány-barlang

2. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez

A barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzés szakmai követelményei

I.

I. A képzés célja

1.

1. Barlangi túravezető képzés:

2.

Szakszerű, biztonságos vezetés és tájékoztatás nyújtása az idegenforgalom, illetve turistaforgalom számára nem kiépített barlangok látogatói számára

3.

2. Barlangi kutatásvezetői képzés:

4.

Ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárására, tudományos megismerésére irányuló tevékenység szakmailag megalapozott vezetése

II.

II. Óraszáma

1.

Barlangi túravezető képzés: 200 óra

2.

Barlangi kutatásvezető képzés: 100 óra

3.

Az összóraszámból mindkét képzés esetében 40% elmélet, 60% gyakorlat

III.

III. A képzés szakmai követelményei

1.

1. Általános alapismeretek:

2.

– A barlang mint természeti érték

3.

– Barlangtani tevékenységek

4.

– Szervezeti ismeretek

5.

– Karszt- és barlangföldtan, a barlangok keletkezése, morfológiája, kitöltése

6.

– Karszthidrológia

7.

– Barlangok élővilága

8.

– Barlangklimatológia

9.

– A barlang és az ember kapcsolata

10.

– Barlangok hasznosítása

11.

– Karszt- és barlangvédelem, barlangi etika

12.

– Kutatástörténet

13.

2. Technikai alapismeretek:

14.

– Felszerelések

15.

– Kötéltechnika

16.

– Biztonságtechnika

17.

– Mászástechnika

18.

– Biztosítás

19.

– Beszereléstechnika

20.

– Felszín alatti táborozás és felszerelései

21.

– Veszélyforrások, balesetek, mentéstechnika

22.

– Elsősegélynyújtás, pszichológiai alapismeretek

23.

3. Barlangi túravezetői ismeretek:

24.

– Barlangi túrázás

25.

– Tájékozódás

26.

– A túravezető feladatai, jogai, felelőssége és viselkedési normái

27.

– Jogi ismeretek

28.

– Csoportszervezési, képzési ismeretek

29.

– Expedíciók szervezése, vezetése

30.

– Magyarország karsztjai és barlangjai

31.

– A világ karsztjai és jelentősebb barlangjai

32.

– Látogatható barlangok Magyarországon

33.

4. Barlangi kutatásvezetői ismeretek:

34.

– Szervezés, vezetés

35.

– A kutatásvezető feladatai, jogai, felelőssége és viselkedési normái

36.

– Jogi ismeretek

37.

– Bontás, feltárástechnika

38.

– Általános méréstechnika

39.

– Tudományos vizsgálatok, kísérletek

40.

– Dokumentáció készítése

IV.

IV. A vizsgáztatás követelményei

1.

1. A vizsgára bocsátás feltételei:

2.

Vizsgára az jelentkezhet, aki – barlangi túravezető esetén a III. 1–3. pontjában, barlangi kutatásvezető esetén a III. 1. és 4. pontjában foglalt – elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, a követelményeket teljesítette, és gyakorlata eredményes volt.

3.

2. A szakmai vizsga részei és időtartama:

4.

a) a III. pont 1., illetve 2. alpontja szerinti részvizsgák:

5.

– gyakorlati vizsga 60 perc,

6.

– írásbeli, illetve szóbeli vizsga összesen 60 perc.

7.

b) III. pont 3., illetve 4. alpontja szerinti záróvizsgák:

8.

– gyakorlati vizsga 180 perc,

9.

– írásbeli 120 perc,

10.

– szóbeli, a felkészülési idő minimum 30 perc.

V.

V. Tananyag, vizsga

1.

A képzés végzésére jogosult jogi személy előzetesen tájékoztatja a minisztériumot a képzés helyéről, időpontjairól, az oktatók személyéről, valamint a képzésben részt vevők létszámáról. A minisztérium előírhatja a képzés egyes elemeinek módosítását, ha az nem felel meg a III. pont szerinti szakmai követelményeknek.

2.

A vizsga időpontját és helyszínét a képzés befejezésére vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően a minisztérium állapítja meg úgy, hogy a képzés befejezésének napja és a vizsga időpontja között legalább 30 nap, legfeljebb 60 nap teljen el.

3.

A vizsgát megelőzően a minisztérium felkéri a vizsgabizottság tagjait a részvételre, és tájékoztatja a vizsgát tenni szándékozók köréről.

VI.

VI. A képzést folytatókra vonatkozó követelmények meghatározása

1.

A képzés folytatójának a karszt- és barlangkutatás országos érdekképviseleti civil szervezet által megfelelőnek tartott tárgyi és személyi feltételekkel kell rendelkezni, így

2.

a) előadóteremmel, szemléltető eszközökkel,

3.

b) az egyes szereplő szakterületeken felsőfokú végzettségű szakelőadókkal, a csak az e rendelet szerinti szakterületeken megfelelő képzettségű és legalább középfokú végzettségű előadókkal, valamint meghatározott (legalább 5 hallgatónként egy) számú, e rendelet szerinti képzettséggel rendelkező gyakorlatvezetővel,

4.

c) a gyakorlatok lebonyolításához szükséges technikai eszközökkel és engedélyekkel.

3. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez

A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája

4. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez

Nem kutatási célú barlangi búvármerülésre igénybe vehető barlangok köre

1.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

2.

Baradla Rövid-Alsóbarlang első zárt (4. számú) szifonja (legfeljebb 10 fő/nap)

3.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

4.

Szalajka-forrásbarlang (legfeljebb 5 × 2 fő/nap)

5.

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

6.

Molnár János-barlang (legfeljebb 50 fő/nap)

7.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

8.

Halász Árpád-barlang (legfeljebb 2 × 2 fő/nap)

9.

Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 20 fő/nap)

10.

Tapolcai-barlangrendszer Kórház-barlang része (legfeljebb 4 fő/nap)

11.

Tapolcai-barlangrendszer Tapolcai-tavasbarlang része (legfeljebb 20 fő/nap)

1

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére