• Tartalom
Oldalmenü

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

2021.11.01.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § a), c) és d) pontjában, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) előtt a dohány-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban és a dohány-kiskereskedelmi tevékenység hatósági ellenőrzése során kell alkalmazni.

2. Engedélyezési eljárás

2. § (1) Magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén az engedély iránti kérelmet kizárólag

a) a koncessziós szerződésben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított egyéni vállalkozó;

b) az a betéti társaság, illetve közkereseti társaság

terjesztheti elő, amelyik a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet koncessziós szerződés alapján végezni jogosult.

(2) Nem magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén a kérelmező személyes joga alapján kell megállapítani azt, hogy megfelel-e az Fdvtv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(3) A kérelmező az engedély iránti kérelemben köteles megadni az 1. mellékletben foglalt adatokat.

(4) A Hatóság az engedélyt a koncessziós szerződésben meghatározott időtartamra adja meg. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység az engedélyben meghatározott helyszínen (dohányboltban vagy elkülönített helyen) a döntés közlésének napján megkezdhető.

3. § (1) A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha

a) annak legalább elektromos árammal való ellátottsága nem függ más üzlet nyitvatartásától akkor sem, ha a dohánybolt és e másik üzlet fogyasztásmérője adott esetben közös, és

b) a dohánybolt bejárata csak más üzlet üzlethelyiségébe való belépésétől teljesen függetlenül, kültérről (szabad ég alól) közelíthető meg, azaz a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről (szabad ég alól) való belépéssel lehet bejutni.

(2) Nem minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek különösen

a) az olyan bevásárlóközpont-beli üzlethelyiség, amelyik csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető belső közlekedőfolyosójáról („sétálóutcájáról”) érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen közlekedőfolyosója a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva;

b) az az üzlethelyiség, amelynek a bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg, és a kapu (kertkapu) nem állandóan nyitott.

(3) A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja különösen az a tény, ha

a) egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk a dohányboltban nem található, de ilyen más – közeli – helyiségben elérhető, és ennek a dohánybolt nyitvatartási idején belüli használatához a helyiség tulajdonosa, illetve használója hozzájárul,

b) az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott, vagy

c) a dohányboltban öltöző nem található.

(4) Ha az üzlethelyiség részekre bontás nélkül mozgó vagy mozgatható, akkor nem felel meg az Fdvtv. 3. § 8. pontjában meghatározottaknak, akkor sem, ha egy adott helyhez rögzítik.

(5) Az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti termékek értékesítése – ide nem értve az Fdvtv. által lehetővé tett kivételes dohányértékesítési lehetőséget (mozgóbolt) – kizárólag

a) a dohánybolt üzletterében, vagy

b) az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelő esetben az elkülönített helyen, azaz az üzlet térben leválasztott helyiségrészén belül

történhet.

(6) A (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal vagy függönnyel elkülönül.

(7) Az Fdvtv. 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott „Nemzeti Dohánybolt” feliratot az önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata felett vagy annak kültéri felületén kell – legalább egy helyen – jól látható módon elhelyezni. Az elkülönített helyen az Fdvtv. 12. § (3) bekezdése értelmében szükséges jelzéseket az elkülönítést biztosító térelválasztón kell feltüntetni úgy, hogy az az üzletből látható legyen.

(8) Az (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti termékek fizikai átadására minden esetben az elkülönített helyen belül kerülhet csak sor, adott esetben – ha az üzlet üzemeltetője és a koncesszió jogosultja ugyanazon személy – az értékesítés más elemei (pl. az áru pénztárgépben való rögzítése) történhetnek az üzlethelyiség más részében is.

4. § (1) Dohányboltot nem lehet nyitni másik, már működő dohánybolt bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés akkor minősül megtartottnak, ha a dohányboltok (egymáshoz legközelebb eső) bejáratainak középvonalától számított legrövidebb, szabályos gyalogos közlekedési útvonal hossza eléri vagy meghaladja a 200 métert.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat

a) az elkülönített helyre,

b) kérelemre, ha mindazon dohányboltok üzemeltetői, akik a létesíteni kívánt dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belüli bejárattal rendelkező dohányboltot üzemeltetnek, a dohánybolt létesítéséhez teljes bizonyító erejű magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárultak, vagy

c) kérelemre, ha a dohánybolt a működési helyét ideiglenes jelleggel elháríthatatlan külső ok vagy a dohánybolt működési körülményeivel szorosan összefüggő ok (különösen felújítás, átépítés) miatt kényszerül megváltoztatni (e § alkalmazásában a továbbiakban: ideiglenes kiköltözés), azzal, hogy ebben az esetben a dohánybolt az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot elmúltával az eredeti működési helyén köteles tovább működni legalább 6 hónapig, melyet írásban, teljes bizonyító erejű okiratban a kérelem benyújtásakor vállalni kell.

(4) Az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot fennállásáról a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az ok megjelölésével. Az ideiglenes kiköltözés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, melyet a Hatóság indokolt esetben legfeljebb 6 hónappal, különösen indokolt esetben legfeljebb 12 hónappal, mindösszesen egy alkalommal meghosszabbíthat. Az ideiglenes kiköltözés tartama alatt az eredeti működési helyen tevékenység nem folytatható.

(5) Dohánybolt nem létesíthető olyan építményben, illetve nem választható le olyan építményből, amelyben

a) 2500 m2-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzlet (kereskedelmi egység) vagy

b) üzemanyagtöltő állomás és azt kiszolgáló kereskedelmi egység

működik.

(6) Dohánybolt nem létesíthető

a) az (5) bekezdésben meghatározott építményhez kapcsolódó (azt kiegészítő) üzletsoron, akkor sem, ha az egyébként az (5) bekezdésben meghatározott építménytől fizikailag elkülönül,

b) az (5) bekezdésben meghatározott építmény rendeltetésszerű használatához biztosított gépjármű elhelyezésére szolgáló területen (parkolóban), ideértve különösen annak járművel vagy gyalogosan használható közlekedési útvonalait, határoló területeit, továbbá az ahhoz kapcsolódó fásított vagy füvesített területeit is, vagy

c) a b) alpontban meghatározott területből bármely célból vagy jogcímen leválasztott (kialakított) területen.

(7) Ha a kérelmekkel érintett dohányboltokra a Hatóság az engedélyt még nem adta meg, a Hatóság azon kérelmezővel (jogosulttal) szemben érvényesíti az (1) bekezdés követelményét, aki az adott dohányboltra vonatkozó engedély (módosítás) iránti kérelmét későbbi időpontban nyújtotta be.

3. Változás-bejelentés és az engedély módosítása

5. § (1) Az engedélyes köteles gondoskodni az Fdvtv. 13. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek folyamatos fennállásáról.

(2) Az engedély jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az engedély megadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változását tizenöt napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyben szereplő adatokat (koncessziós szerződés száma, tevékenység végzésére jogosult neve, lakóhelye, adóazonosítója, tevékenységet gyakorló neve, székhelye, adószáma, dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helye, az engedély hatálya), feltételeket nem érinti, azt a Hatóság a bejelentés tartalmának vizsgálatát követően az engedély jogosultjának elektronikusan küldött értesítéssel tudomásul veszi.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés a (3) bekezdés szerinti, az engedélyben szereplő adatokat, feltételeket érinti, a bejelentés az engedély módosítására irányuló kérelemnek minősül. Az engedély módosítására irányuló eljárásban jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(5) Az engedély módosítására irányuló eljárásra az engedélyezési eljárás szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(6) Ha a kérelmező az engedélytől eltérő helyszínen (más dohányboltban vagy elkülönített helyen) kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, a kérelme az engedély módosítására irányuló kérelemnek minősül. Az engedélyben meghatározott helyszíntől eltérő dohányboltban vagy elkülönített helyen csak a módosított engedély közlésének napjától lehet – az Fdvtv. 13. § (3) bekezdésére is figyelemmel – dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.

4. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének az engedélyezése

6. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő a Hatóságnál előzetesen szünetelés iránti kérelmet terjeszt elő, ha 24 órát meghaladóan nem kíván dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni. Az engedély hatálya alatt összesen legfeljebb hat hónapos időtartamra engedélyezhető a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése.

(2) A kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelmet a Hatóságnál a Hatóság által e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszti elő.

(3) A tevékenység engedélyezett szüneteltetése a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására kiadott engedélynek a 2. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamát nem hosszabbítja meg, és az engedélyest nem mentesíti a koncessziós szerződésben meghatározott koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A határozatban megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét folytatni.

5. Egyéb bejelentések

7. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő az általa már bejelentett nyitvatartási időtől való eltérést a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Hatóságnak bejelenti.

(2) Nem kell bejelenteni a nyitvatartási időtől való eltérést, ha

a) jogszabály állapít meg kötelezően alkalmazandó nyitvatartási szabályokat, vagy

b) jogszabályban kihirdetett ünnepnap vagy munkaszüneti nap miatt eltérő nyitvatartást alkalmaz.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén hatályba.

9. § (1) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedélyek hatályát e rendelet nem érinti.

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma

Az ellenőrzéshez szükséges adatok:

1. Koncesszió jogosultjának

1.1. neve,

1.2. állandó lakhelye,

1.3. személyiigazolvány-száma,

1.4. adóazonosító jele,

1.5. telefonszáma,

1.6. e-mail-címe,

1.7. születési helye, ideje,

1.8. anyja neve,

1.9. állampolgársága.

2. Koncessziót gyakorló

2.1. elnevezése,

2.2. cégjegyzékszáma,

2.3. székhelye,

2.4. adószáma,

2.5. képviselője,

2.6. telefonszáma,

2.7. e-mail-címe.

3. Dohánybolt

3.1. üzemeltetés helye,

3.2. nyitvatartás ideje.

4. Koncessziós szerződés száma és érvényessége.

5. Adatváltozás bejelentése esetén az engedély száma.

6. Jogutódlás esetén a jogelőd engedélyszáma.

7. A dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas bérleti szerződés időtartama és a tulajdoni hányad.

8. A cégvezető

8.1. neve,

8.2. születési helye, ideje,

8.3. anyja neve,

8.4. állampolgársága,

8.5. lakóhelye.

9. Kapcsolattartók neve, e-mail-címe, telefonszáma.

10. Öröklés esetén az örökhagyó adószáma, engedélyszáma, az örökhagyó elhalálozásának napja, a közjegyzői határozat véglegessége.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás