• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.08.02.

Annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme és Európa 5 legkiválóbb gyógyító egyeteme közé kerüljön, az ehhez szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)3

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3. § (1)4 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, valamint ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, valamint ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)5 Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig és a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

6. §6 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban foglaltak értelmében – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)7 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. §8

1. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

 

A

B

1.

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

9 777 658 db „C” sorozatú részvény (HU0000123096h)

2. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

ALSÓÖRS

37

1/1

kivett üdülőépület, udvar

3.

BALATONFÖLDVÁR

541

1/1

kivett csónakház

4.

BALATONVILÁGOS

1226

1/1

kivett üdülőépület, udvar

5.

BALATONVILÁGOS

1189

1/1

kivett üdülőépület, udvar

6.

BUDAPEST

25937/2/B/133

1/1

öröklakás

7.

BUDAPEST

36663/0/A/14

1/1

raktár

8.

BUDAPEST

36675/0/A/15

9/10

lakás

9.

BUDAPEST

36675/0/A/24

9/10

lakás

10.

BUDAPEST

37095/3/A/32

1/1

lakás

11.

BUDAPEST

38315/86

1/1

kivett egyéb épület és sportcsarnok udvar

12.

BUDAPEST

38440/39

16786/309041

kivett sporttelep és közpark

3. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

4914/1

1/1

kivett intézményi épület

3.

BUDAPEST

6844

1/1

kivett beépítetlen terület

4.

BUDAPEST

6847

1/1

kivett kórház

5.

BUDAPEST

9520

1/1

kivett kórház

6.

BUDAPEST

10119/2

1/1

kivett kórház és orvosi rendelő, udvar

7.

BUDAPEST

10171/5

1/1

kivett kórház

8.

BUDAPEST

10733/12

1/1

kivett oktatási intézet, udvar

9.

BUDAPEST

28296

1/1

kivett lakóház, udvar

10.

BUDAPEST

34045

1/1

kivett udvar és kollégium

11.

BUDAPEST

35880

1/1

kivett kórház

12.

BUDAPEST

36164

1/1

kivett kórház

13.

BUDAPEST

36101

1/1

kivett iroda és nővérszálló

14.

BUDAPEST

36173

1/1

kivett udvar és kollégium

15.

BUDAPEST

36177/1

1/1

kivett kórház

16.

BUDAPEST

36202

1/1

kivett beépítetlen terület

17.

BUDAPEST

36209

1/1

kivett kórház

18.

BUDAPEST

36262

1/1

kivett kórház

19.

BUDAPEST

36434/1

1/1

kivett kórház

20.

BUDAPEST

36458/2

1/1

kivett kórház

21.

BUDAPEST

36498

1/1

kivett kórház és egyéb épület, udvar

22.

BUDAPEST

36675/0/A/3

85/100

iroda

23.

BUDAPEST

36676

1/1

kivett irodaház

24.

BUDAPEST

36728

1/1

kivett orvosi rendelő, udvar

25.

BUDAPEST

36729

1/1

kivett orvosi rendelő, udvar

26.

BUDAPEST

36766

1/1

kivett udvar és kollégium

27.

BUDAPEST

36769

1/1

kivett garázs és oktatási központ

28.

BUDAPEST

36771/14

1/1

kivett kórház

29.

BUDAPEST

36774

1/1

kivett beépítetlen terület

30.

BUDAPEST

36775

1/1

kivett beépítetlen terület

31.

BUDAPEST

36792

1/1

kivett kórház

32.

BUDAPEST

36868

1/1

kivett egyetem

33.

BUDAPEST

36873/0/A/1

1/1

egészségügyi intézmény

34.

BUDAPEST

36873/0/B/1

1/1

orvosi centrum

35.

BUDAPEST

36873/0/C/1

1/1

egészségügyi részleg

36.

BUDAPEST

37192

1/1

kivett egyetem

37.

BUDAPEST

37196/2

1/1

kivett egyetem

38.

BUDAPEST

37274

1/1

kivett kollégium

39.

BUDAPEST

37348/2

1/1

kivett beépített terület

40.

BUDAPEST

37348/2/A

1/1

Oktatási és Kutatási központ

41.

BUDAPEST

37348/5

1/1

kivett magánút

42.

BUDAPEST

37414

1/1

kivett lakóház, udvar

43.

BUDAPEST

37418

1/1

kivett lakóház, udvar

44.

BUDAPEST

37419

1/1

kivett lakóház, udvar

45.

BUDAPEST

37469

1/1

kivett irodaház

46.

BUDAPEST

37508

1/1

kivett kórház

47.

BUDAPEST

37525/2

1/1

kivett kórház

48.

BUDAPEST

38229/10

1/1

kivett beépített terület

49.

BUDAPEST

38710

1/1

kivett lakóház, udvar

50.

BUDAPEST

38717/4

1/1

kivett egyetem

51.

BUDAPEST

38726

1/1

kivett óvoda

52.

BUDAPEST

39087/2

1/1

kivett főiskola

53.

BUDAPEST

73512

4029/4956

kivett egyetem

54.

CEGLÉD

4736

1/3

kivett lakóház, udvar

55.

ZALAEGERSZEG

2543

6/12

kivett lakóház, udvar

56.

ZALAEGERSZEG

2544

2/4

kivett beépített terület

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 205. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (7) bekezdése a 2021: CI. törvény 205. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § a 2021: CI. törvény 205. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 206. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bkezdése alapján hatályát vesztette.