• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.08.02.

Az Óbudai Egyetem stratégiai céljainak, a nemzetközileg is meghatározó műszaki felsőoktatási tudásközpont szerepének eléréséhez szükséges, az Óbudai Egyetem új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)3

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1)4 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlan tulajdoni hányada (a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) A 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlan esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

6. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)5 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. §6

1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez7

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BALATONSZEPEZD

144/5

1/1

kivett táborhely

3.

BUDAPEST

14729/7

1/1

kivett épület, udvar

4.

BUDAPEST

16197/2

1/1

kivett beépítetlen terület

5.

BUDAPEST

16198/1

1/1

kivett beépítetlen terület

6.

BUDAPEST

16198/2

1/1

kivett beépítetlen terület

7.

BUDAPEST

63620

1/1

kivett beépítetlen terület”

8.

BUDAPEST

63619

49/140 és további 45/140 arányban

kivett lakóház, udvar, hétvégi ház

9.

BUDAPEST

63618

1/1

kivett hétvégi ház, udvar

10.

BUDAPEST

63617

1/1

kivett beépítetlen terület

11.

BUDAPEST

63615

1/1

kivett üdülőépület, udvar

12.

BUDAPEST

60083

1/1

kivett üdülő

13.

BUDAPEST

60082

1/1

kivett hétvégi ház, udvar”

14.

BUDAPEST

23756

1/1

kivett üdülő

15.

BUDAPEST

60064/1

1/1

kivett üdülőépület, udvar

16.

SZÉKESFEHÉRVÁR

806

1/1

kivett udvar

17.

ZAMÁRDI

2175

1/1

kivett üdülőépület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

14724/1

1/1

kivett főiskola

3.

BUDAPEST

14726/3

1/1

kivett udvar, főiskola, kollégium

4.

BUDAPEST

16198/4

1/1

kivett kollégium

5.

BUDAPEST

17569/2

1/1

kivett udvar és főiskola

6.

BUDAPEST

28920

1/1

kivett udvar és kollégium

7.

BUDAPEST

32683/2

1/1

kivett lakóház, udvar

8.

BUDAPEST

32683/3

1/1

kivett kórház

9.

BUDAPEST

32788

1/1

kivett egyetem

10.

BUDAPEST

32791

1/1

kivett egyetem

11.

BUDAPEST

34663

1/1

kivett intézményi épület, udvar

12.

BUDAPEST

35165

1/1

kivett udvar főiskola

13.

BUDAPEST

35246

1/1

kivett udvar főiskola, kollégium

14.

BUDAPEST

35246/0/A/l

1/1

egyéb helyiség egyetem

15.

BUDAPEST

35246/0/A/2

1/1

étterem, konyha

16.

BUDAPEST

35246/0/A/3

1/1

kollégium

17.

BUDAPEST

35263

5024/7138

kivett udvar és főiskola

18.

BUDAPEST

36651

1/1

kivett kollégium

19.

NAGYMAROS

1927

1/1

kivett épület mérőtelep

20.

SALGÓTARJÁN

1794

1/1

kivett pártház

21.

SZÉKESFEHÉRVÁR

795

1/1

kivett kollégium

22.

SZÉKESFEHÉRVÁR

796

1/1

kivett főiskola

23.

SZÉKESFEHÉRVÁR

6120/11

1/1

kivett kollégium

24.

SZÉKESFEHÉRVÁR

8482/1

1/1

kivett főiskola

3. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

16194/3

1/1

kivett beépítetlen terület

3.

NAGYMAROS

1926/2

1/1

kivett lakóház, udvar

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 210. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 211. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2021: CI. törvény 212. §-ával megállapított szöveg.