• Tartalom

26/2021. (XII. 17.) HM rendelet

26/2021. (XII. 17.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

2022.12.30.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: honvédelmi szervezet), valamint a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) HKR: honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer, amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képező, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az országos katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködés érdekében létrehozott, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) meglévő képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekből felépülő, ideiglenes szervezet,

b) katasztrófavédelmi terv: az a dokumentum, amely meghatározza – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) rendelkezéseinek megfelelően – a katasztrófaveszély, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az MH katasztrófavédelmi tevékenysége tervezésére, szervezésére, a HKR riasztására, részleges vagy teljes aktivizálására és a katasztrófavédelmi tevékenységek végrehajtására vonatkozó feladatokat,

c) objektumvédelmi terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, más jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekben tartózkodó személyi állomány mentése, a haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre és a mentési feladatokat elősegítő adatszolgáltatásra vonatkozó terv,

d) végrehajtó erők: a várható és a bekövetkezett események, azok következményeinek előrejelzésére, megelőzésére, felmérésére, a védekezésben, a következmények felszámolásában és a helyreállításban történő közreműködésre kijelölt és felkészített munkacsoportok.

2. A HKR rendeltetése

3. § (1) A HKR elemei közreműködnek a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülésben, a katasztrófaveszély vagy a veszélyhelyzet ideje alatti tevékenységekben, a katasztrófa időszakában történő védekezésben, a következmények felszámolásában, a helyreállításban, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

(2)2 A HKR rendeltetése a honvédelmi ágazatot érintő katasztrófa, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett személyi állomány és vagyoni javak megóvása, mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ágazaton belüli felszámolása, valamint a Kormány döntése, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) vagy a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja (a továbbiakban: KKB NVK), valamint a védelmi és biztonsági igazgatási szervek felkérése alapján közreműködés a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

4. § A HKR elemei katasztrófa bekövetkezésekor vagy katasztrófaveszély esetén kerülnek aktivizálásra.

3. A HKR felépítése

5. § (1) A HKR-nek a miniszter által vezetett minisztériumbeli (a továbbiakban: HM) feladatokat ellátó eleme a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT).

(2) A HKR-nek az MH-ban működő elemei

a) a Magyar Honvédség Parancsnoksága Integrált Műveleti Központ (a továbbiakban: MHP IMK),

b) az operatív csoport,

c) a helyi vezetési elem,

d) a végrehajtó erők,

e) az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK) és

f) az MH Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: MH JVCS).

(3) Aktivizálás esetén a HKR HM szintű feladatainak végrehajtása a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer keretében, a HKR MH-ban működő elemeinek vezetése az MH Műveleti Vezetési Rendszer keretében történik.

4. A HKR működtetésével összefüggő feladatok a katasztrófa időszakában

6. §3 A HM védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár (a továbbiakban: HM VPVFÁT) a katasztrófa időszakában

a) szakmai irányítást gyakorol a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenysége felett,

b) képviseli az ágazatot a KKB-ban,

c) vezeti a HM HOT-ot,

d) jóváhagyásra előterjeszti a miniszternek a katasztrófaveszély ideje alatt alkalmazandó intézkedések, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések honvédelmi ágazaton belüli érvényesülésének szabályait, továbbá a katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokat,

e) felterjeszti a miniszternek az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) jogkörét meghaladó kirendelésekre vonatkozó javaslatokat, előkészíti a tájékoztatót az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottsága részére, és

f) szükség szerint elrendeli a HM HOT funkcionális szakértőkkel történő szakmai megerősítését, továbbá a katasztrófavédelmi feladatokban való MH közreműködés HM-beli feladatait végző válságkezelési csoport szükség szerinti megalakítását és annak működtetését.

7. § Az MH PK a katasztrófa időszakában

a)4 dönt a Hvt. 60. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó erők kirendeléséről,

b) vezeti az MH katasztrófavédelmi tevékenységét, és

c) irányítja az MHP IMK-t.

8. § (1)5 A HM HOT a HM VPVFÁT intézkedése alapján, az MH PK egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.

(2) A HM HOT a katasztrófa időszakában

a)6 kidolgozza a HM VPVFÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a honvédelmi ágazatra háruló feladatok végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,

b)7 előkészíti a miniszter és a HM VPVFÁT döntéseit,

c)8 a HM VPVFÁT által meghatározottak szerint koordinálja a minisztériumi szintű feladatok végrehajtását,

d) a HM nevében folyamatosan együttműködik a védelmi igazgatás területi szerveivel, valamint a KKB NVK-val, amelyen keresztül kapcsolatot tart a védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel és a honvédelemben közreműködő szervekkel,

e) gyűjti és elemzi a várható és a kialakult helyzettel kapcsolatos információkat,

f) végzi a HM és az MH katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésével kapcsolatos HM-en belüli, továbbá a HM-en kívüli minisztériumi szintű koordinációt,

g) közreműködik a védelmi igazgatás területi szerveinek hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és végrehajtásában,

h) ágazati szakértőt biztosít a KKB NVK-ba, és

i) folyamatosan együttműködik az MHP IMK-val, és visszaellenőrzés által pontosított információkkal látja el az MHP IMK-t az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában.

9. § (1)9 Az MHP IMK a HKR aktivizálása esetén részleges vagy teljes állománnyal az MH PK intézkedése alapján, a HM VPVFÁT egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.

(2) Az MHP IMK váltásvezető feladatait, valamint az MHP IMK szakmai feladatait az MH PK által kijelölt személyek látják el.

(3) Az MHP IMK a katasztrófa időszakában

a) összegyűjti és feldolgozza a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges információkat,

b) riasztja a kijelölt végrehajtó erőket,

c) kezdeményezi a végrehajtó erők igénybevételét,

d) foganatosítja a miniszternek vagy az MH PK-nak a riasztott végrehajtó erők kirendelésére vonatkozó döntéseit,

e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont végrehajtó erőket,

f) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történő kivonását,

g) javaslatot tesz a HKR-be kijelölt végrehajtó erők alkalmazására, esetleges megerősítésére, váltására, valamint a katasztrófavédelmi feladatokba további bevonandó erők kijelölésére és felkészítésére,

h) időszakos és eseti jelentések formájában információt biztosít a HM HOT részére a végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködéséről,

i) a várható és kialakult helyzettel kapcsolatos információk folyamatos és kölcsönös rendelkezésre állása érdekében összekötőt biztosít a KKB NVK-ba, és

j) előkészíti az MH PK katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseit.

10. § (1) Az operatív csoport teljes állománnyal az MH PK vagy az MHP IMK parancsnok intézkedése alapján kerül aktivizálásra.

(2) Az operatív csoport a katasztrófa időszakában az MHP IMK irányítása alapján az alárendeltségében lévő honvédségi szervezetek helyi vezetési eleme útján vagy közvetlenül vezeti a végrehajtó erőket.

11. § A katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az operatív csoportot működtető honvédségi szervezet parancsnokának javaslatára az MHP IMK váltásvezető dönt a HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen kialakított munkacsoportjaitól eltérő munkacsoportok kialakításáról, valamint ezek felkészítés utáni alkalmazásáról.

12. § A végrehajtó erők feladata

a) a miniszter vagy az MH PK kirendelésre vonatkozó döntése, valamint az MHP IMK és az operatív csoport feladatszabása alapján közreműködés a katasztrófák elleni védekezésben, és

b) a nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzése, felmérése, ellenőrző és jelző szervezet (MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer) működtetése, mérési adatok folyamatos szolgáltatása Magyarország területén a gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi riasztás adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez.

13. § Az ÁIK – nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszéllyel összefüggő helyzetben – végrehajtja a 12. § b) pontjában meghatározott feladatokat, értékelt adatokat szolgáltat az MH PK döntései előkészítéséhez, és azonnal értesíti a közvetlenül veszélyeztetett honvédelmi szervezeteket.

14. § (1) Az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szervezete az MHP IMK útján hajtja végre a katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosítását, valamint ellátja a katasztrófavédelmi tervben meghatározott speciális egészségügyi szakfeladatokat. Az MH működését érintő járványok, nemzetközi horderejű népegészségügyi veszéllyel összefüggő helyzetek és járványügyi katasztrófák esetén aktiválja az MH JVCS-t.

(2) Az MH JVCS szakmai testületként működik, és javaslatot tesz az MHP IMK útján az MH PK részére a szükséges járványügyi intézkedésekre.

15. § Az MH geoinformációkat szolgáltató szervezete geoinformációs adatokat biztosít a katasztrófák elleni védekezés megszervezéséhez.

16. § (1) A katasztrófavédelmi tevékenység helyszínén a kirendelt végrehajtó erők szakmai feladatait parancsnokaik útján a helyi védelemvezető határozza meg.

(2) A katasztrófavédelmi közreműködési feladatok végrehajtásában csak a kijelölt, felkészített, munkavédelmi oktatásban részesített, a közreműködési feladatokhoz szükséges egyéni védőeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott végrehajtó erők vehetnek részt.

5. Együttműködés a KKB munkaszerveivel

17. § (1) Katasztrófa elleni védekezés időszakában a HM HOT állományából feladatellátásra a KKB NVK-ba delegált ágazati szakértő látja el a honvédelmi ágazat képviseletét, amely feladatkörében folyamatosan és kölcsönösen információt szolgáltat a HM HOT, valamint a KKB NVK részére.

(2)10 A KKB NVK-ba delegált ágazati szakértői feladatok ellátására a HM védelmi igazgatási feladatokért és válságkezelésért, valamint a HM katasztrófavédelmi tevékenységének koordinációjáért felelős önálló szervezeti egységéből kijelölt személy kerülhet vezénylésre.

(3) A katasztrófa elleni védekezés időszakában az MHP KKB NVK-val való kapcsolattartása a 9. § (3) bekezdés i) pontja alapján történik.

18. §11 A KKB Tudományos Tanácsába és annak Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekciójába ágazati szakértőt a KKB-nek, a KKB Titkárságának vagy a KKB Tudományos Tanácsának felkérése esetén a HM VPVFÁT jelöl ki.

6. Katasztrófavédelmi riasztás, aktivizálás

19. § A HKR riasztása történhet

a) az országos katasztrófavédelmi rendszer riasztásra jogosult szervei által,

b) a honvédelmi ágazaton belüli súlyos szerencsétlenség, katasztrófa, valamint az ágazaton kívüli katasztrófa esetén a honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője, illetve az ügyeleti szolgálatok jelentése alapján, vagy

c) az MH nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezetének értesítése alapján.

20. § (1)12 A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervétől, a KKB-tól, a KKB NVK-tól, valamint annak működése eléréséig a hivatásos katasztrófavédelmi szervtől, a védelmi igazgatás területi szerveitől vagy a kormányügyelettől érkező, a katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködésre történő felkérés, illetve a honvédségi közreműködés várható szükségességére vonatkozó riasztás esetén a HM Ügyelet (a továbbiakban: HM Ü) haladéktalanul értesíti a HM VPVFÁT-ot, az ügyeletes HM-beli felsővezetőt, a HM HOT vezető helyettest, továbbá tájékoztatja az MH Központi Ügyeletet (a továbbiakban: MH KÜ).

(2)13 A HM HOT részleges vagy teljes aktivizálása annak készenléti szolgálatban lévő állományának HM Ü általi riasztásán keresztül történik. A HM HOT részleges vagy teljes aktivizálását – az MH PK egyidejű tájékoztatása mellett – a HM VPVFÁT rendeli el.

(3)14 Az MH-tól a KKB NVK-ba beosztott összekötő, továbbá a HKR MH-n belüli elemeinek riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását az MH PK rendeli el a HM VPVFÁT tájékoztatása mellett.

(4)15 A HKR teljes aktivizálását a miniszter rendeli el a HM VPVFÁT és az MH PK együttes szakmai javaslatára.

(5) A HKR MH-n belüli elemeinek riasztását, és a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását – azonnali intézkedést igénylő esetben az MH PK tájékoztatása mellett – az MHP IMK váltásvezetője is jogosult elrendelni.

21. § (1) A HM HOT, az MHP IMK, az operatív csoport állománya, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a végrehajtó erők meghatározott munkacsoportjaiba kijelölt állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot lát el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott készenlétben lévő HKR elemek részleges vagy teljes aktivizálását a jogosultak az arra okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti értékelése alapján rendelik el. A szakmai értékelés kiterjed különösen a kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére, a fenyegetett személyek és anyagi javak körére, valamint a honvédségi közreműködés mértékére.

7. A honvédelmi erők ágazaton kívüli igénybevételének rendje

22. § (1)16 A végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából való kirendelésének általános rendje szerint a katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű irányító szerv, illetve a védelmi igazgatás területi szerve a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérését a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervéhez, a KKB-hez vagy a KKB NVK-hoz terjeszti fel. A KKB vagy a KKB NVK az igényeket továbbítja a HM Ü részére. Ha a KKB vagy a KKB NVK nem kerül összehívásra, továbbá aktivizálásra, a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérést közvetlenül vagy a kormányügyelet útján kell a HM Ü részére megküldeni.

(2)17 A HM Ü a beérkezett honvédségi közreműködésre vonatkozó kérésről haladéktalanul értesíti a HM VPVFÁT-ot, az ügyeletes HM-beli felsővezetőt, a HM HOT vezető helyettest és az MH KÜ-t.

(3) A kijelölt végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából történő kirendeléséről a miniszter vagy az MH PK dönt.

23. §18 A honvédségi erők kirendelésének 22. §-ban meghatározott általános rendjétől eltérően a honvédségi erők azonnali katasztrófavédelmi közreműködésére a Hvt. 60. § (3) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása és eljárásrend szerint kerülhet sor.

8. A HKR működési feltételei biztosításának feladatai a védekezésre történő felkészülés időszakában

24. § A miniszter a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) kiadja a HKR szervezeti és működési szabályzatát, és

b) szabályozza a HM-ben működő ügyeleti és készenléti szolgálatokba vezényelt állomány vezénylésének rendjét.

25. § (1)19 A HM VPVFÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) gondoskodik a HKR felkészítéséről,

b) gondoskodik a HKR minisztériumi szintű szabályozóinak kidolgozásáról és naprakészen tartásáról,

c) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi együttműködést,

d) kijelöli az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző munkacsoportban a HM-et képviselő ágazati szakértőket,

e) meghatározza a HM HOT szakmai összetételét,

f) gondoskodik a HKR működtetéséhez szükséges elkülönített költségvetési javaslat összeállításáról,

g)20 évente a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) előzetes egyetértésével kiadandó körlevélben meghatározza a HKR következő évi működésének, valamint fejlesztésének fő irányait, és

h) képviseli az ágazatot a KKB-ban.

(2) A HM KÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) gondoskodik a HKR minisztériumi szintű szabályozói kidolgozása és naprakészen tartása jogi, kodifikációs feladatainak biztosításáról,

b)21 az (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel szükség szerint belső rendelkezés kiadásával hozzájárul a HKR működése, valamint fejlesztése fő irányainak meghatározásához,

c)22 a HM VPVFÁT alárendeltségében előkészített szakmai javaslat alapján kialakított, a HKR működtetéséhez szükséges elkülönített költségvetési előirányzat biztosításával gondoskodik a HKR működőképességéről és lehetőségeken belüli fejlesztéséről, továbbá a HKR feladatok során alkalmazandó egyes speciális eszközök és felszerelések biztosításáról.

26. § Az MH PK a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) szabályozza a végrehajtásban részt vevő honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi alkalmazási terveinek kidolgozását,

b) intézkedik az operatív csoportok és a végrehajtó erők kijelölésére,

c) jóváhagyja az MH katasztrófavédelmi tervét,

d) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erők igénybevételi feltételeinek folyamatos meglétét,

e) szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, a HKR MH-n belüli riasztási feltételeit,

f) gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök hadrafoghatóságáról,

g) kijelöli az MH nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet HKR részeként működő elemeit, továbbá szabályozza a működésük rendjét,

h) meghatározza az MHP IMK szakmai összetételét, és

i) kijelöli a KKB NVK-ba az MH-t képviselő összekötőt.

27. § (1)23 A HM védelmi igazgatási feladatokért és válságkezelésért, valamint a HM katasztrófavédelmi tevékenységének koordinációjáért felelős önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) felelős a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai előkészítéséért – a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége bevonásával –,

b) előkészíti a HKR szervezeti és működési szabályzatát,

c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó irányelveket, a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,

d) végzi a HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai koordinációját, éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,

e) meghatározott szakállományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a HM HOT aktivizálhatóságát és annak működését,

f) tervezi és végrehajtja a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítését,

g) koordinálja a KKB-val és annak szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a HM-et a katasztrófavédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,

h) végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának minisztériumi szintű koordinációs feladatait,

i) koordinálja a HM VPVFÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási és honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi feladatokat,

j) biztosítja a HM HOT és a katasztrófavédelmi feladatokban való honvédségi közreműködés HM-en belüli feladatait végző válságkezelési csoport működtetéséhez szükséges feltételeket,

k) szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,

l) a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel együttműködve részt vesz a védelmi igazgatás területi szerveinek elnökei részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,

m) javaslatot tesz a HM VPVFÁT részére a központi államigazgatási szervekkel való védelmi igazgatási szakmai kapcsolattartás rendjére.

(2)24

(3) A Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) az MHP IMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) összeállítja az MH katasztrófavédelmi tervét,

b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében,

c) összehangolja a más magasabb szintű parancsnokság, az MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív tervező és kidolgozó munkáját, irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését,

d) biztosítja az MHP IMK riasztási, aktivizálási feltételeit,

e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének és készenlétének ellenőrzését, és

f) előkészíti, valamint levezeti az MHP IMK katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.

(4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége

a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minősítésének nyilvántartását, és

b) működteti az ágazati veszélyes anyag és veszélyes objektum adatbázist.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti adatbázis felhasználhatóságát a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége biztosítja az MHP-nak az MHP IMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége és az ÁIK-ot működtető honvédségi szervezet részére.

9. Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése

28. § A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, más jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre az ágazati létesítmény parancsnoka objektumvédelmi tervet készít.

10. Segítségnyújtás a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatokhoz

29. § (1)25 A katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a Kormány döntéseinek és az Országgyűlés határozatainak előkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok ágazati koordinációját a HM VPVFÁT végzi.

(2) A HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban közreműködő erői és eszközei kijelölésével, felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kormány döntéséből adódó feladatokat – az érintett honvédelmi szervezetekkel együttműködésben – az MH PK végzi.

11. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés

30. § (1)26 A HM VPVFÁT irányítást gyakorol a HM HOT felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint gyakorlatokon történő részvétele felett.

(2) Az MH PK

a) irányítást gyakorol az MH-n belüli HKR elemek katasztrófavédelmi felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint gyakorlatokon történő részvétele felett,

b) intézkedik a katasztrófavédelemre kijelölt alárendeltségében lévő állomány felkészítési rendszere, módszere, tematikája kidolgozására,

c) biztosítja az országos katasztrófavédelmi rendszer, nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködés keretében szervezett közös kiképzéseken, gyakorlatokon az MH részvételét, és

d) jóváhagyja az MHP-nak az MHP IMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége által az MHP IMK katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó felkészítési tervét.

(3) A katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés kiterjed a katasztrófavédelmi munkavédelem és balesetelhárítás különös szabályaira is.

12. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követő intézkedések

31. § A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követően haladéktalanul fel kell mérni, és elkülönítetten nyilván kell tartani a keletkezett károkat, a vagyoni hátrányokozást, a védekezésben részt vevők egészségkárosodását, a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mértékét.

13. A lakosság tájékoztatása

32. § (1) A HM kommunikációs tevékenységéért felelős szervezeti egysége

a) végzi a lakosságtájékoztatás, a társadalommal és a sajtóval való kapcsolattartás minisztériumi szintű feladatait,

b) elkészíti a nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó ágazati lakossági tájékoztatási tervet, és

c) nukleáris veszélyhelyzetben működteti a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportot.

(2) A lakossági tájékoztatás, a társadalommal és a sajtóval való kapcsolattartás MH szintű feladatait az MHP kommunikációs tevékenységéért felelős szervezeti egysége végzi a HM sajtófőnökének irányítása alatt.

14. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

34. §27

35. §28

1

Az 1. § a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § nyitó szövegrésze a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § a) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 17. § (2) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 18. § a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 20. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 20. § (2) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 20. § (3) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 20. § (4) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 22. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 22. § (2) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 23. § a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 25. § (1) bekezdés g) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 25. § (2) bekezdés b) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 25. § (2) bekezdés c) pontja a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 27. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 27. § (2) bekezdését a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 29. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 30. § (1) bekezdése a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 34. §-t a 38/2022. (XII. 29.) HM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére