• Tartalom

26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól

2021.07.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, ide nem értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat (NEPCs), valamint az 1804, az 1806, a 2301 és a 2303 szakmakóddal rendelkező osztályok ellátásait.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a kötelező egészségbiztosítás keretében nappali kórházi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezeti egységre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) BNO-10 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;

c) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

d) RÁFT (rehabilitációs állapot funkcionális teszt szerint): a REP-ekben megnevezett funkcionális tesztek alapján meghatározott, a rehabilitálandó állapotra vonatkozó minősítés;

e) REP (rehabilitációs ellátási program): az Egészségügyi Szakmai Kollégium rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgyűjteményben foglalt ellátási program;

f) REPCs (rehabilitációs ellátási programcsoport): a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere, amelynek alapja az orvosszakmai és a ráfordítás igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság;

(2) A rehabilitációs szervezeti egységen végzett ellátás az a)–e) pont szerinti minősítéseket kaphatja:

a) REP alapú ellátás: az (1) bekezdés d) pontja szerinti programoknak megfelelően végzett ellátás,

b) nem REP alapján végzett rehabilitáció: olyan rehabilitációs ellátás, amely eltér az (1) bekezdés d) pontja szerinti programok alapján végzett ellátástól,

c) nem rehabilitációs célú ellátás: azon ellátás, amely során rehabilitációs tevékenység nem, csak krónikus vagy ápolási feladatok ellátása történik,

d) a beteg rehabilitációs ellátása befejeződött, de áthelyezése nem megoldható: a beteg rehabilitációja lezárult, de áthelyezése más szervezeti egységbe, intézménybe nem oldható meg,

e) átmenetileg nem rehabilitálható beteg ellátása: olyan ellátás, amelyben a felvételt követően, az ellátás során megállapítják, hogy a beteg átmenetileg nem rehabilitálható, ezért a rehabilitációs ellátást felfüggesztik.

3. Általános szabályok

3. § (1) A rehabilitációs osztályon az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon (a továbbiakban: adatlap) a „felvétel típusa” mezőben szükséges jelezni, hogy a rehabilitáció az egészségügyi ellátás szempontjából elsőbbségi vagy programozható.

(2) Az elsőbbségi rehabilitáció folytatása esetén az adatlapon a „felvétel jellege” mezőbe rögzíteni kell ezt az eseményt.

(3) Az adatlapon a „további sors” mezőben rögzíteni szükséges, ha szakmai vagy egyéb indok alapján a rehabilitációs ellátás megszakítására és a beteg hazabocsátására kerül sor.

(4) A rehabilitációs szervezeti egységeken ellátott egyéb, nem rehabilitálandó állapotokra, valamint nem rehabilitációs célú ellátásokra alkalmazni kell a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet előírásait.

4. A rehabilitációs ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása

4. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a rehabilitációs ellátás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző diagnózistípusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell megtenni.

(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az elvégzett vizsgálatok eredménye és minden lényeges ismeret birtokában kell meghatározni.

(3) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózistípus-minősítéseknek összhangban kell lenniük a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel. A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb, az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal sem.

(4) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy azt az adott osztályos ellátás vagy a megelőző egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatározták.

5. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján vagy kórházi zárójelentésén a kórházi rehabilitációs ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist „0” típussal minősítve kell jelölni, amelyet akkor kell kötelezően kódolni, ha a kórházon belül az első osztályos ellátás rehabilitációs ellátás volt. A jelöléssel egy diagnózis minősíthető.

(2) A rehabilitációs ellátási programba vont beteg osztályos ellátási esetének rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózisaként azt az állapotot kell kiválasztani, amely az alapbetegség következtében vagy a műtétet követően kialakult funkciózavart írja le, és amely a legfőbb oka volt a rehabilitációnak. Meghatározása minden esetben kötelező, és „3” típussal minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Amennyiben több oka is volt a rehabilitációs ellátásnak, azt a fő okot kell kiválasztani, amelynek az ellátási igénye és így a finanszírozási szükséglete az adott állapothoz tartozó és a beteg részére ténylegesen teljesített Rehabilitációs Ellátási Program szerint a legmagasabb.

(3) A rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel a rehabilitációs ellátási eset azon diagnózisát kell megjelölni, amely a rehabilitációt indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult, és amely a rehabilitációt megelőzően, az azzal összefüggő akut ellátás fő indoka volt. Meghatározása kötelező, „1” típussal kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető.

(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis, alapbetegség vagy a kezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

a) a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a fődiagnózis alapjául szolgáló betegség következményeként kialakult szövődmény típusa „4”;

b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés típusa „C”;

c) az adott kezelés következtében kialakult egyéb, nosocomiális nem fertőzéses szövődmény típusa „D”.

(5) Rehabilitációt szükségessé tevő kísérőmegbetegedésként azon állapotot kell jelölni, amely a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben a beteg állapotát még jellemezte, és amely rehabilitációs kezelést is szükségessé tett. A rehabilitációt is indokoló kísérőmegbetegedés típusa „P”. Egy rehabilitációs osztályos ellátás során csak egy diagnózis minősíthető ezzel a típussal.

(6) Rehabilitációs ellátást nem indokoló, egyéb kísérőbetegségnek minősül a fődiagnózistól és az alapdiagnózistól különböző megbetegedés, amelynek kezelésére az akut vagy a krónikus ellátás szabályai szerint a 7. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, nem rehabilitációs céllal került sor a rehabilitációs ellátás során. A rehabilitációs ellátást nem indokoló kísérő megbetegedés típusa „5”. Egy rehabilitációs osztályos ellátás során több diagnózis is minősíthető ezzel a típussal.

(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg más ápolóosztályra vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusa „2”.

(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” típusú „Z” kódokat abban az esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 3. mellékletben nevesített esetekben kötelező.

(9) Az „E” típusú, „A sérülések és mérgezések külső okai”-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat (a BNO-10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a „T80-T88 Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei” miatt történt az ellátás.

(10) A morfológiai kódokat „M” típussal minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség vagy a kísérőbetegség, vagy a szövődmény daganatos betegség és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.

(11) REP alapú ellátás esetén a beteg rehabilitációs szervezeti egységbe történő felvételekor és a beteg elbocsátását megelőzően a beteg állapotának jellemzésére funkcionális állapot kódok meghatározását kell elvégezni.

(12) REP alapú ellátás esetén a beteg rehabilitációs szervezeti egységbe történő felvételekor és távozásakor, a felvételkori és távozáskori rehabilitációs állapotát leíró funkcionális tesztek eredményét „X” típussal kell rögzíteni. A RÁFT kód első 2 karaktere a funkcionális tesztet, az azt követő 3 karaktere a teszt által megállapított értéket adja meg. A felvételkori, illetve távozáskori állapotot a BNO kód mezőhöz tartozó, az oldaliság jelölésére szolgáló mezőben kell jelenteni. A felvételkori állapot meghatározása a felvételt követő 3 napon belül szükséges, rögzítésére az „A”, a távozáskori állapot rögzítésére a „B” jelzés szolgál. A kódok listáját a 4. melléklet tartalmazza.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása

6. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.

(2) Halálozás esetén a diagnózistípusokat a BNO-10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típussal és a patológus által „8” típussal, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte;

b) a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típussal, amely előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típussal és a klinikus által „B” típussal, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;

d) kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típussal, amelyek még kedvezőtlenül befolyásolták a kóros folyamat lezajlását, és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózistípusok alkalmazásának egyéb szabályai

7. § (1) Rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis, rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény, kísérőbetegség, rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel, amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.

(3) A rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis – amennyiben az elvégzett ellátás rehabilitációs ellátási programba nem sorolható ellátás – csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot – ez lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is – és egy releváns terápiát elvégeztek.

(4) Csak olyan betegség minősíthető a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy rehabilitációs ellátás nem igénylő kísérőbetegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak, kivéve azokat a krónikusan fennálló, fogyatékosságot okozó állapotokat, amelyek fennállásának igazolása nem igényel az ellátás során külön kezelést, azonban a rehabilitáció menetét befolyásolják.

(5) Rehabilitációs ellátást igénylő kísérőbetegségnek csak olyan kísérőbetegség/-állapot válaszható, mely önállóan is értelmezhető rehabilitációs ellátási program indokaként, és amelyre a rehabilitációs osztályos ellátás során legalább a vonatkozó, a fődiagnózis alapján indított rehabilitációs ellátási programtól különböző rehabilitációs programból két releváns, kizárólag hozzátartozó eljárást is biztosítottak a heti rehabilitációs teljesített időn belül, 10%-nál nem rövidebb időtartamban.

(6) Nosocomiális eredetű fertőzéses szövődmény a kezelés következtében (C) vagy adott kezelés következtében kialakult egyéb, nosocomiális nem fertőzéses szövődmény (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek is. Ezeket a diagnózistípusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.

(7) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan pontos, a szakmai szabályok szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő kódokra vonatkozó eljárásokat, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret szintjének megfelelően kell megtenni.

7. A rehabilitációt indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti szövődménnyel

8. § (1) A megbetegedés stádiumait a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódóan az ellátási cél szempontjából minősítve kell meghatározni:

a) a megbetegedési folyamat és az ellátási folyamat kapcsolatát az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal kell leírni oly módon, hogy az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni, és az alapbetegség miatt létrejött rehabilitációs ellátást igénylő állapotot kell fődiagnózisként rögzíteni;

b) a megbetegedés stádiuma a rehabilitációs ellátás során bekövetkező, más szervrendszerre való kiterjedéssel is változhat, amely folyamat a „fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt” kapcsolattal definiálható.

(2) Ha a rehabilitációs ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik, és a rehabilitációs ellátás alapjául szolgáló fődiagnózis szerinti betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként kell minősíteni.

(3) A rehabilitációs ellátás során kezelt betegségnek minősülő krónikus vagy akut megbetegedések – ha nem áll fenn kapcsolat a rehabilitációt indokoló fődiagnózissal, valamint nem tesz szükségessé rehabilitációs ellátást – kísérőbetegségként írhatók le.

(4) A diagnózistípusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

8. A rehabilitációs ellátások beavatkozásainak kódolási szabályai

9. § (1) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő eljárást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott rehabilitációs ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A rehabilitációs ellátások jelenthető, bázisadatoknak minősülő beavatkozásainak listáit a 6. melléklet, valamint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az eljárástípusok minősítésével ki kell fejezni az adott beavatkozásnak a rehabilitációs ellátás diagnózisaival fennálló kapcsolatát.

(3) A rehabilitációt indokoló fődiagnózis miatt végzett beavatkozásokat „G” típussal kell jelölni, ideértve azoknak a funkcionális teszteknek az OENO kódjait, melyek esetében nem történik meg a teszt értékének megadása.

(4) A rehabilitációt is igénylő kísérőbetegség miatt végzett beavatkozásokat „H” típussal kell rögzíteni.

(5) A „G” és a „H” típusú beavatkozások mennyiségének jelentése kötelező tevékenységenként, az elvégzett beavatkozások számának naponként történő regisztrálásával.

(6) „I” típussal kell rögzíteni a beteg részére a felvételt követő 5 napon belül, a beavatkozási dátum megadásával a kiválasztott REP terv OENO kódját.

(7) Ha az ellátás

a) olyan ápolás, amelyre a REP tervek egyike sem alkalmazható, akkor az R5000 kód jelentendő, és az ellátások jelentését a rehabilitációs ellátási programok jelentési szabályai alapján kell elvégezni,

b) nem rehabilitációs célú, akkor az R2000 kód jelentendő, és az ellátások jelentése során a Kr. 37. § (7) és (8) bekezdés előírásait kell alkalmazni,

c) befejeződött, de áthelyezés más szervezeti egységbe, intézménybe nem oldható meg, akkor az R4000 „Rehabilitáció befejeződött, áthelyezés nem megoldható” kód rögzítendő,

d) a beteg állapotváltozása következtében ideiglenesen felfüggesztésre kerül, akkor az R3000 kód jelentendő, amelynek rögzítésekor a rehabilitációs ellátás nélküli időszakot a kezdő dátum és a rehabilitáció nélküli napok mennyiségét kell megadni.

(8) A „G” típusú kódok regisztrálása nem szükséges azokban az időszakokban, amikor a beteg állapotváltozása következtében a rehabilitáció felfüggesztésre kerül.

(9) Az „I” típus esetén az első 4 jegy a REP azonosítását adja, az utolsó pozíción pedig kifejezi „0” karakterrel az alap, „1” karakterrel pedig a bővített REP teljesítésének típusát.

(10) A „G” és a „H” típusú beavatkozások rögzítésekor nem kell kitölteni a beavatkozás rovat „S”. Sebgyógyulás, „F”. Nosocomiális fertőzés, „M”. Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint megnevezésű rovatokat.

10. § (1) Az 1-es típusként kódolható diagnózisok listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 3-as és P típusként kódolható diagnózisok listáját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A „V” típusú „Z” karakterrel kezdődő diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A RÁFT kódok meghatározásának speciális szabályait, valamint az X típusként jelentendő RÁFT kódok listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az FNO kódok meghatározásának speciális szabályait, valamint a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozásának kódjait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A REPCs és a rehabilitációs ellátások során jelenthető beavatkozások listáját a 6. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1-es típusként kódolható diagnózisok listája

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

A0650

+

Amoebás tüdőtályog (J99.8*)

A1500

 

Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt

A1501

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali

A1502

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali

A1503

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali

A1504

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali

A1505

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs

A1506

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával

A150A

 

Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el vagy anélk. ig. polirezist.

A1510

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt

A1511

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali

A1512

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali

A1513

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali

A1514

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali

A1515

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali

A1516

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali

A151A

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt – polirezisztens kórokozóval

A1520

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott

A1521

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali

A1522

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali

A1523

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali

A1524

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali

A1525

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali

A1526

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali

A1530

 

Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt

A1531

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali

A1532

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali

A1533

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali

A1534

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali

A1535

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali

A1536

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali

A1540

 

Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1541

 

Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1542

 

Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1543

 

Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igaz

A1553

 

Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1554

 

Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A155A

 

A gége, légcső és hörgők gümókórja, bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist

A1560

 

Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt

A1561

 

Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1562

 

Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A156A

 

Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist.

A1570

 

Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1571

 

Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1572

 

Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1573

 

Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1574

 

Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt

A1580

 

Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1581

 

Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1590

 

K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1600

 

Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel

A1601

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali

A1602

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali

A1603

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali

A1604

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali

A1605

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali

A1606

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali

A1610

 

Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül

A1611

 

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali

A1612

 

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali

A1613

 

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali

A1614

 

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali

A1615

 

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali

A1616

 

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali

A1620

 

Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül

A1621

 

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg. eml. nélk. caverna nélk., egyold

A1622

 

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg. eml. nélk. caverna nélk., kétold

A1623

 

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg. eml. nélk. cavernával, egyold

A1624

 

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet. vizsg. eml. nélk. cavernával kétoldali

A1625

 

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet. vizsg. eml. nélk. recidiva, egyoldali

A1626

 

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet. vizsg. eml. nélk. recidiva, kétoldali

A1630

 

Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1631

 

Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv. vizsgálat említése nélkül

A1632

 

Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv. vizsg. eml. nélkül

A1633

 

Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. v. szöv. vizsg. eml. nélkül

A1643

 

Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1644

 

Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1650

 

Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1651

 

Pleuritis – gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1652

 

Empyema – gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1670

 

Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1671

 

Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1672

 

Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv. vizsg. eml. nélkül

A1673

 

Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv. vizsgálat említése

A1674

 

Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv. vizsg. említése nélkül

A1680

 

Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1681

 

Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1690

 

Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1800

+

A csontok és ízületek gümőkórja

A1801

 

Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa)

A1802

 

Csípő gümőkór (coxitis)

A1803

 

Térd gümőkór (gonitis)

A1804

 

Borda gümőkór (caries costae)

A1805

 

Lábtő csontok gümőkórja

A1806

 

Könyök, kéztő ízület gümőkórja

A1808

 

Csont, csontvelő gümőkór – egyéb helyen

A1809

 

Ízületek, inak savós burkai gümőkórja

A199A

 

Miliáris gümőkór k.m.n. …-polirezisztens kórokozóval

A3990

 

Meningococcus okozta fertőzés k.m.n.

B0220

+

Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

B9090

 

Légzőszervi és k.m.n. gümőkór következményei

B9095

 

Post tbc-s bronchiectasia

B91H0

 

A gyermekbénulás következményei

C0000

 

Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010

 

Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020

 

Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030

 

Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040

 

Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050

 

Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060

 

Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080

 

Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090

 

Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C01H0

 

A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200

 

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0210

 

A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0220

 

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0230

 

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0240

 

Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0280

 

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0290

 

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0300

 

Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0310

 

Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0390

 

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0400

 

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0410

 

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0480

 

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0490

 

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0500

 

Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0510

 

Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0520

 

Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0580

 

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0590

 

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0600

 

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0610

 

Szájtornác rosszindulatú daganata

C0620

 

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0680

 

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0690

 

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C07H0

 

A parotis rosszindulatú daganata

C0800

 

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0810

 

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0880

 

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0890

 

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0900

 

Mandula árok rosszindulatú daganata

C0910

 

Mandulaív (mellső, ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0980

 

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0990

 

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000

 

Vallecula rosszindulatú daganata

C1010

 

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1020

 

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1030

 

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1040

 

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1080

 

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1090

 

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1100

 

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1110

 

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1120

 

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1130

 

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1180

 

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1190

 

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C12H0

 

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300

 

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1310

 

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1320

 

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1380

 

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1390

 

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1400

 

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1410

 

Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420

 

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1480

 

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1500

 

A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

C1510

 

A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

C1520

 

A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

C1530

 

A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

C1540

 

A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

C1550

 

A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

C1580

 

A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1590

 

Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1600

 

Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610

 

Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620

 

Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630

 

Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640

 

Pylorus rosszindulatú daganata

C1650

 

Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660

 

Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680

 

A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690

 

Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1700

 

Duodenum rosszindulatú daganata

C1710

 

Jejunum rosszindulatú daganata

C1720

 

Ileum rosszindulatú daganata

C1730

 

Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

C1780

 

A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1790

 

Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800

 

Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810

 

Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820

 

Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830

 

Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840

 

Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850

 

Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860

 

Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870

 

Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880

 

A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890

 

Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0

 

A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0

 

A végbél rosszindulatú daganata

C2100

 

Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2110

 

Canalis analis rosszindulatú daganata

C2120

 

Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

C2180

 

Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C2200

 

Májsejt rák

C2210

 

Intrahepaticus epeút rák

C2220

 

Hepatoblastoma rosszindulatú daganata

C2230

 

A máj angiosarcomája

C2240

 

A máj egyéb sarcomái

C2270

 

A máj egyéb meghatározott rákjai

C2290

 

Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C23H0

 

Az epehólyag rosszindulatú daganata

C2400

 

Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata

C2410

 

Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

C2480

 

Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C2490

 

Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2500

 

Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510

 

Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520

 

Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530

 

Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540

 

Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570

 

A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580

 

A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590

 

Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2600

 

A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C2610

 

Lép rosszindulatú daganata

C2680

 

Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C2690

 

Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben

C3000

 

Orrüreg rosszindulatú daganata

C3010

 

Középfül rosszindulatú daganata

C3100

 

Arcüreg rosszindulatú daganata

C3110

 

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3120

 

Homloküreg rosszindulatú daganata

C3130

 

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3180

 

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3190

 

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3200

 

Glottis rosszindulatú daganata

C3210

 

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3220

 

Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3230

 

Gégeporc rosszindulatú daganata

C3280

 

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3290

 

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C33H0

 

A légcső rosszindulatú daganata

C3400

 

Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410

 

Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420

 

Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430

 

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480

 

A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490

 

Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C37H0

 

A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

C3800

 

Szív rosszindulatú daganata

C3810

 

Elülső gátor rosszindulatú daganata

C3820

 

Hátsó gátor rosszindulatú daganata

C3830

 

Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3840

 

Mellhártya rosszindulatú daganata

C3880

 

Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3900

 

Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C3980

 

Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata

C3990

 

Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül

C4000

 

Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010

 

A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020

 

Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4021

 

Combcsont rosszindulatú daganata

C4022

 

Lábszárcsontok rosszindulatú daganata

C4030

 

Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080

 

Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090

 

Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100

 

A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110

 

Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120

 

Gerinc rosszindulatú daganata

C4130

 

Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140

 

Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180

 

Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190

 

Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4300

 

Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310

 

Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320

 

A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330

 

Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340

 

A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350

 

A törzs rosszindulatú melanomája

C4360

 

A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370

 

Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380

 

A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390

 

A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C4400

 

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata

C4401

 

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4402

 

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4410

 

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C4411

 

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4412

 

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4420

 

A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4421

 

A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4422

 

A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4430

 

Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

C4431

 

Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4432

 

Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4440

 

A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata

C4441

 

A hajas fejbőr – nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4442

 

A hajas fejbőr – nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4450

 

A törzs bőrének rosszindulatú daganata

C4451

 

A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4452

 

A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4460

 

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat

C4461

 

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4462

 

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4470

 

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt

C4471

 

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4472

 

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4480

 

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4481

 

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma

C4482

 

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4490

 

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4491

 

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

C4492

 

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

C4500

 

A mellhártya mesotheliomája

C4510

 

A hashártya mesotheliomája

C4520

 

A szívburok mesotheliomája

C4570

 

Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590

 

Mesothelioma, k.m.n.

C4600

 

A bőr Kaposi-sarcomája

C4610

 

A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620

 

A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630

 

A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670

 

Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680

 

Több szerv Kaposi-sarcomája

C4690

 

Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700

 

A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710

 

A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720

 

Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730

 

A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740

 

A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750

 

A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760

 

A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780

 

Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790

 

Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800

 

Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810

 

A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820

 

Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4880

 

Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C4900

 

Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910

 

A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920

 

Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930

 

A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940

 

A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950

 

A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960

 

A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980

 

A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990

 

Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000

 

Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010

 

Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020

 

Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030

 

Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040

 

Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050

 

Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060

 

Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080

 

Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090

 

Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5100

 

Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata

C5110

 

Kis szeméremajak rosszindulatú daganata

C5120

 

Csikló rosszindulatú daganata

C5180

 

A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5190

 

Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

C52H0

 

A hüvely rosszindulatú daganata

C5300

 

Endocervix rosszindulatú daganata

C5310

 

Exocervix rosszindulatú daganata

C5380

 

A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390

 

Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5400

 

A méh isthmusa rosszindulatú daganata

C5410

 

Endometrium rosszindulatú daganata

C5420

 

Myometrium rosszindulatú daganata

C5430

 

Méhfundus rosszindulatú daganata

C5480

 

A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5490

 

Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

C55H0

 

A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C56H0

 

A petefészek rosszindulatú daganata

C5700

 

Tuba Fallopii rosszindulatú daganata

C5710

 

Széles méhszalag rosszindulatú daganata

C5720

 

Kerek méhszalag rosszindulatú daganata

C5730

 

Parametrium rosszindulatú daganata

C5740

 

Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5770

 

Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata

C5780

 

A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5790

 

Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C58H0

 

A méhlepény rosszindulatú daganata

C6000

 

Fityma rosszindulatú daganata

C6010

 

Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata

C6020

 

Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata

C6080

 

A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6090

 

Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n.

C61H0

 

A prostata rosszindulatú daganata

C6200

 

Nem descendált here rosszindulatú daganata

C6210

 

Descendált here rosszindulatú daganata

C6290

 

Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6300

 

Mellékhere rosszindulatú daganata

C6310

 

Ondózsinór rosszindulatú daganata

C6320

 

Herezacskó rosszindulatú daganata

C6370

 

Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata

C6380

 

A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6390

 

Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C64H0

 

A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

C65H0

 

A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0

 

A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700

 

Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710

 

Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720

 

Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730

 

Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740

 

Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750

 

Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760

 

Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770

 

Urachus rosszindulatú daganata

C6780

 

A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790

 

Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6800

 

Húgycső rosszindulatú daganata

C6810

 

Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata

C6880

 

A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6890

 

Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6900

 

Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910

 

Szaruhártya rosszindulatú daganata

C6920

 

Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930

 

Érhártya rosszindulatú daganata

C6940

 

Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6950

 

Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

C6960

 

Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980

 

A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990

 

Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7000

 

Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010

 

Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090

 

Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100

 

Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110

 

Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120

 

Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130

 

Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140

 

Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150

 

Agykamra rosszindulatú daganata

C7160

 

Kisagy rosszindulatú daganata

C7170

 

Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180

 

Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190

 

Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200

 

Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210

 

Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220

 

Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230

 

Látóideg rosszindulatú daganata

C7240

 

Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250

 

Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280

 

Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290

 

Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C73H0

 

A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

C7400

 

Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata

C7410

 

Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

C7490

 

Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7500

 

Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata

C7510

 

Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata

C7520

 

Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530

 

Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7540

 

Carotis-test rosszindulatú daganata

C7550

 

Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata

C7580

 

Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.

C7590

 

Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7600

 

Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

C7610

 

Mellkas rosszindulatú daganata

C7620

 

Has rosszindulatú daganata

C7630

 

Medence rosszindulatú daganata

C7640

 

Felső végtag rosszindulatú daganata

C7650

 

Alsó végtag rosszindulatú daganata

C7670

 

Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

C7680

 

Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7700

 

A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710

 

Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720

 

Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730

 

A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740

 

A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750

 

Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780

 

Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790

 

Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800

 

A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810

 

A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820

 

A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830

 

Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840

 

A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850

 

A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860

 

A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870

 

A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880

 

Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900

 

A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910

 

A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920

 

A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930

 

Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940

 

A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950

 

A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951

 

A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952

 

A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960

 

A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970

 

A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980

 

Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

C80H0

 

Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

C8100

 

Hodgkin-kór, nyiroksejt túlsúly

C8110

 

Hodgkin-kór, nodularis sclerosis

C8120

 

Hodgkin-kór, kevert sejtesség

C8130

 

Hodgkin-kór, nyiroksejtes kimerülés

C8170

 

Hodgkin-kór egyéb formája

C8190

 

Hodgkin-kór, k.m.n.

C8200

 

Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis

C8210

 

Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis

C8220

 

Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis

C8270

 

A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8290

 

Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8300

 

Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)

C8310

 

Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)

C8320

 

Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C8330

 

Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)

C8340

 

Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)

C8350

 

Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)

C8360

 

Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)

C8370

 

Burkitt-lymphoma

C8380

 

A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8390

 

Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8400

 

Mycosis fungoides

C8410

 

Sézary-kór

C8420

 

T-zónás lymphoma

C8430

 

Lymphoepithelialis lymphoma

C8440

 

Perifériás T-sejtes lymphoma

C8450

 

Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C8500

 

Lymphosarcoma

C8510

 

B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C8570

 

A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C8590

 

Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C8800

 

Waldenström macroglobulinaemia

C8810

 

Alfa nehézlánc-betegség

C8820

 

Gamma nehézlánc-betegség

C8830

 

Immunoproliferativ vékonybél betegség

C8870

 

Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek

C8890

 

Rosszindulatú Immunoproliferativ betegség k.m.n.

C9000

 

Myeloma multiplex

C9010

 

Plasmasejtes leukaemia

C9020

 

Plasmocytoma, extramedullaris

C9100

 

Heveny lymphoblastos leukaemia

C9101

 

Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9102

 

Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás

C9110

 

Krónikus lymphocytás leukaemia

C9120

 

Szubakut lymphocytás leukaemia

C9130

 

Prolymphocytás leukaemia

C9140

 

Szőrös-sejtes leukaemia

C9150

 

Felnőttkori T-sejtes leukaemia

C9170

 

Egyéb lymphoid leukaemia

C9190

 

Lymphoid leukaemia, k.m.n.

C9200

 

Akut myeloid leukaemia

C9201

 

Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9202

 

Akut myeloid leukaemia, magas malignitás

C9210

 

Krónikus myeloid leukaemia

C9220

 

Szubakut myeloid leukaemia

C9230

 

Myeloid sarcoma

C9240

 

Akut promyelocytás leukaemia

C9241

 

Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9242

 

Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás

C9250

 

Akut myelomonocytás leukaemia

C9251

 

Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9252

 

Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás

C9270

 

Egyéb myeloid leukaemia

C9290

 

Myeloid leukaemia k.m.n.

C9300

 

Akut monocytás leukaemia

C9301

 

Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9302

 

Akut monocytás leukaemia, magas malignitás

C9310

 

Krónikus monocytás leukaemia

C9320

 

Szubakut monocytás leukaemia

C9370

 

Egyéb monocytás leukaemia

C9390

 

Monocytás leukaemia, k.m.n.

C9400

 

Akut erythraemia és erythroleukaemia

C9401

 

Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9402

 

Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás

C9410

 

Krónikus erythraemia

C9420

 

Akut megakaryoblastos leukaemia

C9421

 

Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9422

 

Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás

C9430

 

Hízósejtes leukaemia

C9440

 

Akut panmyelosis

C9450

 

Akut myelofibrosis

C9470

 

Egyéb meghatározott leukaemiák

C9500

 

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

C9501

 

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9502

 

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás

C9510

 

Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C9520

 

Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia

C9570

 

Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C9590

 

Leukaemia, k.m.n.

C9600

 

Letterer-Siwe betegség

C9610

 

Malignus histiocytosis

C9620

 

Malignus hízósejtes daganat

C9630

 

Valódi histiocytás lymphoma

C9670

 

A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata

C9690

 

A nyirok és vérképző szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C9691

 

Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban

C97H0

 

Független többszörös lokalizációk (elsődleges) rosszindulatú daganata

D0000

 

Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0010

 

Nyelőcső in situ carcinomája

D0020

 

Gyomor in situ carcinomája

D0100

 

Vastagbél in situ carcinomája

D0110

 

Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája

D0120

 

Végbél in situ carcinomája

D0130

 

Végbélnyílás és csatornájának in situ carcinomája

D0140

 

A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája

D0150

 

Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája

D0170

 

Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája

D0190

 

Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n.

D0200

 

Gége in situ carcinomája

D0210

 

Légcső in situ carcinomája

D0220

 

Hörgő és tüdő in situ carcinomája

D0230

 

A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája

D0240

 

Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n.

D0300

 

Az ajak in situ melanomája

D0310

 

A szemhéj, szemzug in situ melanomája

D0320

 

A fül és a külső hallójárat in situ melanomája

D0330

 

Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája

D0340

 

A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája

D0350

 

A törzs in situ melanomája

D0360

 

A felső végtag és a váll in situ melanomája

D0370

 

Az alsó végtag és a csípő in situ melanomája

D0380

 

Egyéb lokalizációjú in situ melanoma

D0390

 

Melanoma in situ k.m.n.

D0400

 

Az ajak bőrének in situ rákja

D0410

 

A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja

D0420

 

A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

D0430

 

Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőrének in situ rákja

D0440

 

A hajas fejbőr és a nyak bőrének in situ rákja

D0450

 

A törzs bőrének in situ rákja

D0460

 

A felső végtag és a váll bőrének in situ rákja

D0470

 

Az alsó végtag és a csípő bőrének in situ rákja

D0480

 

A bőr egyéb lokalizációinak in situ rákja

D0490

 

Bőr in situ rákja, k.m.n.

D0500

 

Lobularis in situ carcinoma

D0510

 

Intraductalis in situ carcinoma

D0570

 

Az emlő egyéb in situ carcinomája

D0590

 

Az emlő in situ carcinomája k.m.n.

D0600

 

Endocervix in situ carcinomája

D0610

 

Exocervix in situ carcinomája

D0670

 

A méhnyak egyéb részeinek in situ carcinomája

D0690

 

Méhnyak in situ carcinomája, k.m.n.

D0700

 

Endometrium in situ carcinomája

D0710

 

Szeméremtest in situ carcinomája

D0720

 

Hüvely in situ carcinomája

D0730

 

Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája

D0740

 

Hímvessző in situ carcinomája

D0750

 

Prostata in situ carcinomája

D0760

 

Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája

D0900

 

Húgyhólyag in situ carcinomája

D0910

 

Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája

D0920

 

Szem in situ carcinomája

D0930

 

Pajzsmirigy és egyéb endocrin mirigyek in situ carcinomája

D0970

 

Egyéb meghatározott lokalizációjú in situ carcinoma

D0990

 

In situ carcinoma k.m.n.

D1420

 

Légcső jóindulatú daganata

D1430

 

Hörgő és tüdő jóindulatú daganata

D1440

 

Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n.

D1500

 

Csecsemőmirigy jóindulatú daganata

D1510

 

Szív jóindulatú daganata

D1520

 

Gátor jóindulatú daganata

D1570

 

Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata

D1590

 

Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata

D1600

 

Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata

D1610

 

A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata

D1620

 

Az alsó végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata

D1621

 

Combcsont jóindulatú daganata

D1622

 

Lábszárcsontok jóindulatú daganata

D1630

 

Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata

D1641

 

Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1642

 

Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata

D1650

 

Alsó állkapocs jóindulatú daganata

D1660

 

Gerinc jóindulatú daganata

D1670

 

Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata

D1680

 

Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata

D1690

 

Csont és ízületi porc jóindulatú daganata, k.m.n.

D1800

 

Haemangioma, bármely lokalizációban

D1801

 

A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1810

 

Lymphangioma bármely lokalizációban

D3200

 

Agyburkok jóindulatú daganata

D3201

 

Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202

 

Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203

 

Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204

 

Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205

 

Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206

 

Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207

 

Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208

 

Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209

 

Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A

 

Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210

 

Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3290

 

Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.

D3300

 

Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310

 

Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320

 

Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330

 

Agyidegek jóindulatú daganata

D3340

 

Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370

 

A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390

 

Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3700

 

Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3710

 

Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3720

 

Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3730

 

Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3740

 

Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3750

 

Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3760

 

Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3770

 

Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3790

 

Emésztőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D3800

 

Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3810

 

Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3820

 

Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3830

 

Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3840

 

Csecsemőmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3850

 

Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3860

 

Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D3900

 

Méh bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3910

 

Petefészek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3920

 

Méhlepény bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3970

 

Egyéb női nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3990

 

Női nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4000

 

Prostata bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4010

 

Here bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4070

 

Egyéb férfi nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4090

 

Férfi nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4100

 

Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4110

 

Vesemedence bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4120

 

Húgyvezeték (ureter) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4130

 

Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4140

 

Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4170

 

Egyéb húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4190

 

Húgyszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4200

 

Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4210

 

Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4290

 

Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4300

 

Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4310

 

Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4320

 

Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4330

 

Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340

 

Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4370

 

A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata

D4390

 

Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.

D4400

 

Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4410

 

Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4420

 

Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4430

 

Agyalapi mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4440

 

Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

D4450

 

Tobozmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4460

 

Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4470

 

Aortatest és egyéb paraganglionok bizonytalan viselkedésű daganata

D4480

 

Több endocrin mirigyre kiterjedő bizonytalan viselkedésű daganat

D4490

 

Endocrin mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D45H0

 

Polycythaemia vera

D4600

 

Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül

D4610

 

Refractaer anaemia sideroblastokkal

D4620

 

Refractaer anaemia blast-túlsúllyal

D4630

 

Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval

D4640

 

Refractaer anaemia, k.m.n.

D4670

 

Egyéb myelodysplasiás syndromák

D4690

 

Myelodysplasiás syndroma, k.m.n.

D4700

 

Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok

D4710

 

Idült myeloproliferativ betegség

D4720

 

Monoclonalis gammopathia

D4730

 

Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia

D4770

 

A nyirok és vérképző szövetek meghat. bizonytalan természetű daganatai

D4790

 

A nyirok és vérképző szövetek bizonytalan természetű daganata, k.m.n.

D4800

 

Csont és ízületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4801

 

Combcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4802

 

Medencecsontok, keresztcsont, farkcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4803

 

Gerinc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4804

 

Lábszárcsontok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4805

 

Alsó végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4806

 

Lapocka és felső végtag hosszú csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4807

 

Felső végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4810

 

Egyéb kötőszövet és lágyszövet bizonytalan viselkedésű daganata

D4820

 

Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata

D4830

 

Retroperitoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4840

 

Peritoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4850

 

Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4860

 

Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4870

 

Egyéb meghatározott lokalizációk bizonytalan viselkedésű daganata

D4890

 

Bizonytalan és ismeretlen természetű daganat, k.m.n.

D8600

 

Tüdő sarcoidosis

D8610

 

Nyirokcsomó sarcoidosis

D8620

 

Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt

D8630

 

Bőr sarcoidosis

D8680

 

Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban

D8690

 

Sarcoidosis k.m.n.

E1040

+

Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E1050

 

Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel

E1060

 

Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel

E1070

 

Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E1140

+

Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E1150

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel

E1160

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel

E1170

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E1240

+

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel

E1250

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel

E1260

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel

E1270

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E1340

+

Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel

E1350

 

Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel

E1360

 

Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel

E1370

 

Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel

E1440

+

Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövődményekkel

E1450

 

Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel

E1460

 

Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel

E1470

 

Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövődménnyel

E3210

 

Thymus tályog

E6600

 

Kalóriatöbblet miatti elhízás

E6610

 

Gyógyszer-okozta elhízás

E6680

 

Egyéb elhízás

E6690

 

Elhízás, k.m.n.

E6780

 

Egyéb megjelölt túltápláltság

E8400

 

Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal

E8410

 

Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal

E8480

 

Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal

E8490

 

Fibrosis cystica, k.m.n.

F8490

 

Nem-meghatározott pervaziv (átható) fejlődési zavar

G0000

 

Haemophilus agyhártyagyulladás

G0010

 

Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás

G0020

 

Streptococcus okozta agyhártyagyulladás

G0030

 

Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás

G0080

 

Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás

G0090

 

Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.

G0300

 

Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás

G0310

 

Idült agyhártyagyulladás

G0320

 

Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]

G0380

 

Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás

G0390

 

Agyhártyagyulladás k.m.n.

G0400

 

Heveny disszeminált agyvelőgyulladás

G0410

 

Trópusi spasticus paraplegia

G0420

 

Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.

G0480

 

Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G0490

 

Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.

G0600

 

Intracranialis tályog és granuloma

G0610

 

Intraspinalis tályog és granuloma

G0620

 

Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.

G08H0

 

Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G09H0

 

A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei

G10H0

 

Huntington-kór

G1100

 

Veleszületett, non-progressiv ataxia

G1110

 

Korai kisagyi ataxia

G1120

 

Késői kezdetű kisagyi ataxia

G1140

 

Öröklődő spasticus paraplegia

G1180

 

Egyéb öröklődő ataxiák

G1190

 

Öröklődő ataxia k.m.n.

G1200

 

Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210

 

Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220

 

Mozgató neuron megbetegedés

G1280

 

Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G1290

 

Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.

G20H0

 

Parkinson-kór

G2110

 

Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

G2120

 

Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130

 

Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180

 

Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2190

 

Másodlagos parkinsonismus k.m.n.

G2300

 

Hallervorden-Spatz betegség

G2380

 

A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390

 

A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2400

 

Gyógyszer kiváltotta dystonia

G2410

 

Idiopathiás familiaris dystonia

G2420

 

Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2430

 

Spasticus torticollis

G2440

 

Idiopathiás orofacialis dystonia

G2450

 

Szemhéjgörcs (blepharospasmus)

G2480

 

Egyéb dystonia

G2490

 

Dystonia, k.m.n.

G2500

 

Essentialis tremor

G2510

 

Gyógyszer-indukálta tremor

G2520

 

Egyéb meghatározott tremorok

G2530

 

Myoclonus

G2540

 

Gyógyszer-indukálta chorea

G2550

 

Egyéb chorea

G2560

 

Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek

G2580

 

Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

G2590

 

Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G35H0

 

Sclerosis multiplex

G3600

 

A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610

 

Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680

 

Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690

 

Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700

 

Diffúz sclerosis

G3710

 

A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720

 

A híd centrális myelinolysise

G3730

 

Akut myelitis transv. a közp. idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3740

 

Félheveny nekrotizáló myelitis

G3750

 

Koncentrikus sclerosis [Baló]

G3780

 

A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

G3790

 

A központi idegrendszer demyelinisatiós betegsége k.m.n.

G4000

 

Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010

 

Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020

 

Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030

 

Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040

 

Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050

 

Speciális epilepsiás syndromák

G4060

 

Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070

 

Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080

 

Egyéb epilepsia

G4090

 

Epilepsia, k.m.n.

G5270

 

Több agyideg rendellenességei

G5280

 

Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei

G5290

 

Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5400

 

Plexus brachialis rendellenességek

G5410

 

Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek

G5420

 

Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5430

 

Háti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5440

 

Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5450

 

Amyotrophia neuralgica

G5460

 

Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5480

 

Egyéb gyök és plexus rendellenességek

G5490

 

Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

G5600

 

Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma

G5610

 

A n. medianus egyéb károsodásai

G5620

 

A n. ulnaris károsodása

G5630

 

A n. radialis károsodása

G5640

 

Causalgia

G5680

 

A felső végtag egyéb mononeuropathiái

G5690

 

Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5730

 

A n. popliteus lat. károsodása

G5740

 

A n. popliteus int. károsodása

G5790

 

Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5890

 

Mononeuropathia, k.m.n.

G6000

 

Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom

G6010

 

Refsum betegség

G6020

 

Örökletes ataxiához társuló idegbántalom

G6030

 

Idiopathiás progresszív neuropathia

G6080

 

Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak

G6090

 

Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.

G6100

 

Guillain-Barré-syndroma

G6110

 

Serum neuropathia

G6180

 

Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G6190

 

Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.

G6210

 

Alkoholos polyneuropathia

G6220

 

Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia

G6280

 

Egyéb meghatározott polyneuropathiák

G6290

 

Polyneuropathia k.m.n.

G64H0

 

A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

G7000

 

Myasthenia gravis

G7010

 

Toxikus myoneuralis megbetegedések

G7020

 

Veleszületett és fejlődési myasthenia

G7080

 

Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G7090

 

Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

G7100

 

Izom dystrophia

G7110

 

Myotoniás rendellenességek

G7120

 

Veleszületett myopathiák

G7130

 

Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G7180

 

Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei

G7190

 

Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7200

 

Gyógyszer okozta izombántalom

G7210

 

Alkoholos izombántalom

G7220

 

Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom

G7240

 

Gyulladásos myopathia m.n.o.

G7280

 

Egyéb meghatározott myopathiák

G7290

 

Myopathia k.m.n.

G8000

 

Spasticus agyi bénulás

G8010

 

Spasticus kétoldali bénulás

G8020

 

Csecsemőkori féloldali bénulás

G8030

 

Dyskineticus agyi bénulás

G8040

 

Ataxiás agyi bénulás

G8080

 

Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090

 

Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100

 

Féloldali petyhüdt bénulás

G8110

 

Féloldali spasticus bénulás

G8190

 

Féloldali bénulás k.m.n.

G8300

 

Felső végtag kétoldali bénulása

G8320

 

Az egyik felső végtag bénulása

G8330

 

Egy végtag bénulása k.m.n.

G9100

 

Kommunikáló hydrocephalus

G9110

 

Elzáródásos hydrocephalus

G9120

 

Normál nyomású hydrocephalus

G9130

 

Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.

G9180

 

Egyéb hydrocephalus

G9190

 

Hydrocephalus k.m.n.

G9300

 

Agyi tömlők (cysták)

G9310

 

Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9320

 

Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9330

 

Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes

G9340

 

Encephalopathia k.m.n.

G9350

 

Agyi nyomásfokozódás

G9360

 

Agyvizenyő

G9370

 

Reye-syndroma

G9380

 

Egyéb meghatározott agyi megbetegedések

G9390

 

Agyi rendellenesség k.m.n.

G9510

 

Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

G9520

 

Gerincvelő kompresszió k.m.n.

G9580

 

A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei

G9590

 

A gerincvelő nem-meghatározott betegsége

G9780

 

A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei

I0100

 

Heveny rheumás szívburokgyulladás

I0110

 

Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás

I0120

 

Heveny rheumás szívizomgyulladás

I0180

 

Egyéb heveny rheumás szívbetegség

I0190

 

Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n.

I0500

 

A kéthegyű billentyű szűkülete

I0510

 

A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége

I0520

 

A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel

I0580

 

A kéthegyű billentyű egyéb betegségei

I0590

 

A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n.

I0600

 

Rheumás aorta szűkület

I0610

 

Rheumás aorta elégtelenség

I0620

 

Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel

I0680

 

Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek

I0690

 

Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n.

I0700

 

A háromhegyű billentyű szűkülete

I0710

 

A háromhegyű billentyű elégtelensége

I0720

 

Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel

I0780

 

A háromhegyű billentyű egyéb betegségei

I0790

 

A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n.

I0800

 

A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei

I0810

 

A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei

I0820

 

Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei

I0830

 

Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei

I0880

 

Egyéb többszörös billentyűbetegségek

I0890

 

Többszörös billentyűbetegség, k.m.n.

I0900

 

Rheumás szívizomgyulladás

I0910

 

A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n.

I0920

 

Idült rheumás szívburokgyulladás

I0980

 

Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek

I0990

 

Rheumás szívbetegség, k.m.n.

I10H0

 

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

I1100

 

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel

I1190

 

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül

I1300

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel

I1310

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel

I1320

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel

I1390

 

Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n.

I2000

 

Instabil angina pectoris

I2100

 

Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás

I2110

 

Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás

I2120

 

Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás

I2130

 

Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül

I2140

 

Heveny subendocardialis szívizomelhalás

I2190

 

Heveny szívizomelhalás, k.m.n.

I2200

 

Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás

I2210

 

Ismétlődő inferior szívizomelhalás

I2280

 

Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban

I2290

 

Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen

I2500

 

Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség

I2510

 

Atheroscleroticus szívbetegség

I2520

 

Régi szívizomelhalás

I2530

 

Szívaneurysma

I2540

 

Koszorúér-aneurysma

I2550

 

Ischaemiás cardiomyopathia

I2560

 

Néma szívizom-ischaemia

I2580

 

Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái

I2590

 

Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n.

I2600

 

Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2690

 

Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül

I2700

 

Elsődleges pulmonalis hypertensio

I2780

 

Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség

I2790

 

Pulmonalis szívbetegség, k.m.n.

I2880

 

A tüdőerek egyéb meghatározott betegségei

I3300

 

Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás

I3390

 

Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n.

I3400

 

A kéthegyű billentyű elégtelensége

I3410

 

A kéthegyű billentyű prolapsusa

I3420

 

Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás

I3480

 

A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei

I3490

 

A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n.

I3500

 

Az aorta (billentyű) szűkülete

I3510

 

Az aorta (billentyű) elégtelensége

I3520

 

Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel

I3580

 

Az aortabillentyű egyéb rendellenességei

I3590

 

Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n.

I3600

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete

I3610

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége

I3620

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel

I3680

 

A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei

I3690

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n.

I3700

 

A pulmonalis billentyű szűkülete

I3710

 

A pulmonalis billentyű elégtelensége

I3720

 

A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel

I3780

 

A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei

I3790

 

Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n.

I38H0

 

Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott

I4200

 

Dilatativ cardiomyopathia

I4220

 

Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I4290

 

Cardiomyopathia, k.m.n.

I4400

 

Elsőfokú pitvar-kamrai block

I4410

 

Másodfokú pitvar-kamrai block

I4420

 

Teljes pitvar-kamrai block

I4430

 

Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.

I4440

 

Bal elülső fascicularis block

I4450

 

Bal hátsó fascicularis block

I4460

 

Egyéb és nem meghatározott fascicularis block

I4470

 

Bal Tawara-szár-block, k.m.n.

I4500

 

Jobb Tawara-szár block

I4510

 

Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block

I4520

 

Bifascicularis block

I4530

 

Trifascicularis block

I4540

 

Intraventricularis block

I4550

 

Egyéb meghatározott szívblock

I4560

 

Pre-excitatiós syndroma

I4580

 

Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok

I4590

 

Ingervezetési zavar, k.m.n.

I4710

 

Supraventricularis tachycardia

I4720

 

Kamrai tachycardia

I4790

 

Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.

I48H0

 

Pitvari fibrillatio és flutter

I4900

 

Kamra fibrillatio és flutter

I4910

 

Pitvari extrasystole

I4920

 

Junctionalis extrasystole

I4930

 

Kamrai extrasystole

I4940

 

Egyéb és nem meghatározott extrasystole

I4950

 

Sick sinus syndroma

I4980

 

Egyéb meghatározott szívritmuszavarok

I4990

 

Szívritmuszavar, k.m.n.

I5100

 

Szerzett sövénydefektus

I5110

 

Ínhúrszakadás, m.n.o.

I5120

 

Szemölcsizom szakadás, m.n.o.

I5130

 

Szívüregi thrombosis, m.n.o.

I5160

 

Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n

I6000

 

Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060

 

Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070

 

Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080

 

Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081

 

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082

 

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083

 

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6090

 

Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100

 

Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110

 

Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120

 

Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130

 

Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140

 

Agyállományi vérzés kisagyban

I6150

 

Agyállományi vérzés agykamrában

I6160

 

Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180

 

Agyállományi vérzés, egyéb

I6190

 

Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200

 

Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210

 

Extraduralis vérzés

I6290

 

Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300

 

Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310

 

Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320

 

Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330

 

Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340

 

Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350

 

Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360

 

Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380

 

Agyi infarctus, egyéb

I6390

 

Agyi infarctus, k.m.n.

I64H0

 

Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

I6680

 

Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690

 

Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700

 

Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710

 

Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6750

 

Moyamoya-betegség

I6760

 

A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

I6770

 

Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.

I6780

 

Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek

I6790

 

Cerebrovascularis betegség, k.m.n.

I6900

 

Pókhálóhártya alatti vérzés következményei

I6910

 

Agyállományi vérzés következményei

I6920

 

Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei

I6930

 

Agyi infarctus következményei

I6940

 

Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei

I6980

 

Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei

I7000

 

Az aorta atherosclerosisa

I7010

 

A veseütőér atherosclerosisa

I7020

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa

I7021

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I.

I7022

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II.

I7023

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III.

I7024

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV.

I7080

 

Egyéb ütőerek atherosclerosisa

I7090

 

Általános és k.m.n. atherosclerosis

I7100

 

Az aorta [bármely részének] dissectiója

I7110

 

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt

I7120

 

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

I7130

 

A hasi aorta aneurysmája, megrepedt

I7140

 

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

I7150

 

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt

I7160

 

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül

I7180

 

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt

I7190

 

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül

I7200

 

Arteria carotis aneurysma

I7210

 

A felső végtag ütőereinek aneurysmája

I7220

 

Az arteria renalis aneurysmája

I7230

 

Az arteria iliaca aneurysmája

I7240

 

Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája

I7280

 

Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája

I7290

 

Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma

I7300

 

Raynaud-syndroma

I7301

 

Raynaud-syndroma, primer

I7302

 

Raynaud-syndroma, secunder

I7309

 

Raynaud-syndroma, k.m.n.

I7310

 

Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I7380

 

Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek

I7390

 

Perifériás érbetegség, k.m.n.

I7400

 

A hasi aorta emboliája és rögösödése

I7410

 

Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése

I7420

 

A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése

I7430

 

Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése

I7440

 

Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése

I7450

 

Az arteria iliaca emboliája és rögösödése

I7480

 

Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése

I7490

 

K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése

I7700

 

Arteriovenosus sipoly, szerzett

I7710

 

Ütőérszűkület

I7711

 

Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS)

I7720

 

Ütőér repedés

I7730

 

Az ütőér fibromuscularis dysplasiája

I7740

 

Arteria coeliaca kompressziós syndroma

I7750

 

Ütőér elhalás

I7760

 

Arteritis, nem-meghatározott

I7780

 

Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei

I7790

 

Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n.

I7800

 

Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica

I8080

 

Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken

I8081

 

Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise

I8090

 

Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú

I8280

 

Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa

I8300

 

Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel

I8320

 

Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással

I8390

 

Alsó végtagok visszértágulatai fekély vagy gyulladás nélkül

I8700

 

Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

I8720

 

Vénás elégtelenség (idült) (perifériás)

I8780

 

Egyéb meghatározott visszérbetegségek

I8790

 

Visszérbetegség, k.m.n.

I8890

 

Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.

I8900

 

Lymphoedema

I8901

 

Lymphoedema, m.n.o.

I8902

 

Lymphangiectasia

I8903

 

Lymphoedema chronica

I8910

 

Nyirokérgyulladás

I8980

 

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei

I8990

 

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n.

I9720

 

Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma

I9790

 

A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n.

I99H0

 

A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei

J42H0

 

Nem meghatározott idült bronchitis

J4310

 

Panlobaris emphysema

J4320

 

Centrilobularis emphysema

J4380

 

Egyéb emphysema

J4390

 

Emphysema, k.m.n.

J4480

 

Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség

J4490

 

Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.

J4500

 

Főként allergiás asthma

J4510

 

Nem-allergiás asthma

J4580

 

Kevert asthma

J4590

 

Asthma, k.m.n.

J47H0

 

Bronchiectasia

J60H0

 

Szénbányászok pneumoconiosisa

J61H0

 

Asbest és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis

J6200

 

Pneumoconiosis talcum (por)-tól

J6280

 

Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól

J6300

 

Aluminosis (tüdő-)

J6310

 

Bauxit-fibrosis (tüdő-)

J6320

 

Berylliosis

J6330

 

Grafit-fibrosis (tüdő)

J6340

 

Siderosis

J6350

 

Stannosis

J6380

 

Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis

J64H0

 

Nem-meghatározott pneumoconiosis

J6500

 

Gümőkórral társult pneumoconiosis

J6510

 

Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt

J6520

 

Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt

J6530

 

Silicotuberculosis

J6540

 

Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt

J6600

 

Byssinosis

J6610

 

Lenmunkás betegség

J6620

 

Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség)

J6680

 

Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól

J6700

 

Farmer-tüdő

J6710

 

Bagassosis

J6720

 

Madárkedvelők tüdőbetegsége

J6730

 

Suberosis

J6740

 

Malátacsíráztató tüdő

J6750

 

Gombatenyésztők tüdőbetegsége

J6760

 

Juharfa-munkás tüdő

J6770

 

Légkondicionáló és légnedvesítő okozta tüdőbetegség

J6780

 

Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól

J6790

 

Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól

J7010

 

Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek

J7030

 

Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek

J7040

 

Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n.

J82H0

 

Pulmonalis eosinophilia, m.n.o.

J8400

 

Alveolaris és parietoalveolaris állapotok

J8401

 

Alveolaris proteinosis

J8410

 

Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal

J8411

 

Idiopathiás tüdőfibrosis

J8412

 

Alveolitis fibrotisans

J8413

 

Hamman-Rich syndroma

J8480

 

Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek

J8490

 

Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n.

J8500

 

Tüdő gangraena és necrosis

J8510

 

Tüdőtályog pneumoniával

J8520

 

Tüdőtályog pneumonia nélkül

J8530

 

Mediastinalis tályog

J9810

 

Tüdőcollapsus

J9820

 

Interstitialis emphysema

J9830

 

Compensatoricus emphysema

J9880

 

Egyéb meghatározott légzési rendellenességek

K20H0

 

Nyelőcsőgyulladás

K2100

 

Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel

K2200

 

Achalasia

K2210

 

Nyelőcsőfekély

K2220

 

Nyelőcső obstructio

K2230

 

Nyelőcsőátfúródás

K2240

 

A nyelőcső dyskinesise

K2250

 

Nyelőcső-diverticulum, szerzett

K2260

 

Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma

K2280

 

A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei

K2290

 

A nyelőcső betegsége k.m.n.

K2500

 

Gyomorfekély heveny vérzéssel

K2510

 

Gyomorfekély heveny átfúródással

K2520

 

Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2530

 

Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül

K2540

 

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2550

 

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2560

 

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással

K2570

 

Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül

K2590

 

Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül

K2600

 

Nyombélfekély heveny vérzéssel

K2610

 

Nyombélfekély heveny átfúródással

K2620

 

Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2630

 

Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül

K2640

 

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2650

 

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2660

 

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással

K2670

 

Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül

K2690

 

Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül

K2800

 

Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel

K2810

 

Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással

K2820

 

Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2830

 

Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül

K2840

 

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2850

 

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2860

 

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással

K2870

 

Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül

K2890

 

Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül

K3120

 

A gyomor homokóra-szűkülete

K3150

 

Nyombélszűkület

K3160

 

Gyomor- és nyombélsipoly

K4400

 

Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4410

 

Rekeszsérv üszkösödéssel

K5000

 

A vékonybél Crohn-betegsége

K5010

 

A vastagbél Crohn-betegsége

K5080

 

Crohn-betegség, egyéb

K5090

 

Crohn-betegség, k.m.n.

K5100

 

Enterocolitis ulcerosa (chronica)

K5110

 

Ileocolitis ulcerosa (chronica)

K5120

 

Proctitis ulcerosa (chronica)

K5130

 

Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K5140

 

Pseudopolyposis intestini crassi

K5150

 

Proctocolitis mucosa

K5180

 

Colitis ulcerosa egyéb

K5190

 

Colitis ulcerosa k.m.n.

K5200

 

Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis

K5210

 

Toxikus gastroenteritis és colitis

K5220

 

Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis

K5280

 

Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis

K5290

 

Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis

K5500

 

A belek heveny vascularis rendellenességei

K5510

 

A belek idült vascularis rendellenességei

K5520

 

A vastagbél angiodysplasiája

K5580

 

A belek egyéb vascularis rendellenességei

K5590

 

A belek vascularis rendellenessége k.m.n.

K5600

 

Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus)

K5610

 

Bélbetüremkedés

K5620

 

Volvulus

K5630

 

Epekő ileus

K5640

 

Egyéb bél-impactiók

K5650

 

Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás

K5660

 

Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás

K5670

 

Bélelzáródás k.m.n.

K5700

 

A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal

K5710

 

A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül

K5720

 

Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5730

 

Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül

K5740

 

Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5750

 

Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül

K5780

 

A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródással és tályoggal

K5790

 

A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródás vagy tályog nélkül

K6300

 

Béltályog

K6310

 

Bélátfúródás (nem traumás)

K6320

 

Bélsipoly

K6330

 

Bélfekély

K7000

 

Alkoholos zsírmáj

K7010

 

Alkoholos májgyulladás

K7020

 

Alkoholos májfibrosis és májsclerosis

K7030

 

Alkoholos májzsugorodás

K7040

 

Alkoholos májelégtelenség

K7090

 

Alkoholos májbetegség, k.m.n.

K7100

 

Toxikus májbetegség epepangással

K7110

 

Toxikus májbetegség, májelhalással

K7120

 

Toxikus májbetegség heveny májgyulladással

K7130

 

Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással

K7140

 

Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitissel

K7150

 

Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel

K7160

 

Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o.

K7170

 

Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal

K7180

 

Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel

K7190

 

Toxikus májbetegség, k.m.n.

K7200

 

Heveny és szubakut májelégtelenség

K7210

 

Idült májelégtelenség

K7290

 

Májelégtelenség, k.m.n.

K7300

 

Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o.

K7310

 

Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o.

K7320

 

Krónikus aktív hepatitis, m.n.o.

K7321

 

Lupoid hepatitis

K7329

 

Krónikus aktív hepatitis k.m.n.

K7380

 

Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o.

K7390

 

Krónikus hepatitis, k.m.n.

K7400

 

Máj-fibrosis

K7410

 

Máj-sclerosis

K7420

 

Májfibrosis sclerosissal

K7430

 

Primer biliaris cirrhosis

K7440

 

Secundaer biliaris cirrhosis

K7450

 

Biliaris cirrhosis, k.m.n.

K7460

 

Egyéb és k.m.n. májzsugorodás

K7500

 

Májtályog

K7510

 

Vena portae gyulladás

K7520

 

Nem specifikus reaktív májgyulladás

K7530

 

Granulomatosus májgyulladás, m.n.o.

K7580

 

Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek

K7590

 

Gyulladásos májbetegség, k.m.n.

K7610

 

Idült májpangás

K7620

 

Necrosis haemorrhagica centralis hepatis

K7630

 

Májinfarctus

K7640

 

Peliosis hepatis

K7650

 

Venoocclusiv májbetegség

K7660

 

Portalis hypertensio

K7670

 

Hepatorenalis syndroma

K7680

 

A máj egyéb meghatározott megbetegedései

K7690

 

Májbetegség k.m.n.

K8300

 

Epeútgyulladás

K8310

 

Epevezeték-elzáródás

K8320

 

Epevezeték-átfúródás

K8330

 

Epevezeték sipoly

K8341

 

A sphincter Oddi görcse

K8350

 

Epeút cysta

K8380

 

Az epeutak egyéb meghatározott betegségei

K8390

 

Az epeutak betegsége k.m.n.

K85H0

 

Heveny hasnyálmirigy-gyulladás

K8600

 

Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás

K8610

 

Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás

K8620

 

Hasnyálmirigy cysta

K8630

 

Hasnyálmirigy pseudocysta

K8680

 

A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei

K8690

 

A hasnyálmirigy betegsége k.m.n.

K9000

 

Coeliakia

K9020

 

Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o.

K9030

 

Steatorrhoea pancreatica

K9040

 

Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.

K9080

 

Egyéb felszívódási zavar

K9090

 

Felszívódási zavar k.m.n.

K9110

 

Gyomorműtét utáni syndromák

K9120

 

Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K9121

 

1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség
(vékonybél <150 cm, jejunosztomával

K9122

 

2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél <60 cm,
részleges vastagbélhiány)

K9123

 

3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél <30 cm,
intakt vastagbél)

K9124

 

Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

K9140

 

Colostoma és enterostoma működési zavar

K9150

 

Postcholecystectomiás syndroma

K9180

 

Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.

K9190

 

Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.

L0800

 

Pyoderma

L0880

 

A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései

L0890

 

A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n.

L5120

 

Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell]

M0000

 

Staphylococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás

M0010

 

Pneumococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás

M0020

 

Egyéb streptococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás

M0080

 

Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis

M0090

 

Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt

M0210

 

Dysenteriát követő arthropathia

M0220

 

Postimmunisatiós arthropathia

M0230

 

Reiter-betegség

M0280

 

Egyéb reaktív arthropathiák

M0290

 

Reaktív arthropathia, k.m.n.

M0500

 

Felty-syndroma

M0510

+

Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*)

M0520

 

Rheumatoid érgyulladás

M0530

+

Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével

M0580

 

Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis

M0590

 

Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0600

 

Seronegativ rheumatoid arthritis

M0610

 

Felnőttkori kezdetű Still-betegség

M0620

 

Rheumatoid bursitis

M0640

 

Gyulladásos polyarthropathia

M0680

 

Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M0690

 

Rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0800

 

Fiatalkori reumás ízületi gyulladás

M0810

 

Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

M0820

 

Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis

M0830

 

Fiatalkori seronegativ polyarthritis

M0840

 

Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás

M0880

 

Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás

M0890

 

Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.

M1000

 

Idiopathiás köszvény

M1010

 

Ólom-kiváltotta köszvény

M1020

 

Gyógyszer-kiváltotta köszvény

M1030

 

Vesefunkció-károsodás okozta köszvény

M1040

 

Egyéb másodlagos köszvény

M1090

 

Köszvény k.m.n.

M1100

 

Hydroxyapatit lerakódásos betegség

M1110

 

Familiaris chondrocalcinosis

M1120

 

Chondrocalcinosis egyéb

M1180

 

Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák

M1190

 

Kristály arthropathia, k.m.n.

M1200

 

Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud]

M1210

 

Kaschin-Beck betegség

M1220

 

Villonodularis synovitis (pigmentált)

M1230

 

Palindrom rheumatismus

M1240

 

Intermittáló hydrarthrosis

M1250

 

Sérüléses arthropathia

M1280

 

Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o.

M1300

 

Polyarthritis, k.m.n.

M1310

 

Monoarthritis, m.n.o.

M1380

 

Egyéb, meghatározott ízületi gyulladás

M1390

 

Ízületi gyulladás, k.m.n.

M1500

 

Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis

M1510

 

Heberden-csomók (arthropathiával)

M1520

 

Bouchard csomók (arthropathiával)

M1530

 

Másodlagos többízületi arthrosis

M1540

 

Erosiv osteoarthrosis

M1580

 

Egyéb polyarthrosis

M1590

 

Polyarthrosis, k.m.n.

M1600

 

Elsődleges coxarthrosis, kétoldali

M1610

 

Egyéb elsődleges coxarthrosis

M1620

 

Kétoldali, dysplasia okozta coxarthrosis

M1630

 

Egyéb dysplasiás coxarthrosis

M1640

 

Kétoldali, posttraumás coxarthrosis

M1650

 

Egyéb posttraumás coxarthrosis

M1660

 

Egyéb másodlagos coxarthrosis, kétoldali

M1670

 

Egyéb másodlagos coxarthrosis

M1690

 

Coxarthrosis, k.m.n.

M1700

 

Elsődleges térdízületi arthrosis, kétoldali

M1710

 

Egyéb elsődleges térdízületi arthrosis

M1720

 

Kétoldali, posttraumás térdízületi arthrosis

M1730

 

Egyéb posttraumás gonarthrosis

M1740

 

Egyéb másodlagos térdízületi arthrosis, kétoldali

M1750

 

Egyéb másodlagos térdízületi arthrosis

M1790

 

Térdízületi arthrosis, k.m.n.

M1800

 

Az I. carpometacarpalis ízület kétoldali elsődleges arthrosisa

M1810

 

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb elsődleges arthrosisa

M1820

 

Az I. carpometacarpalis ízület kétoldali posttraumás arthrosisa

M1830

 

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb posttraumás arthrosisa

M1840

 

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb, kétoldali, másodlagos arthrosisa

M1850

 

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb, másodlagos arthrosisa

M1890

 

Az I. carpometacarpalis ízület arthrosisa, k.m.n.

M1900

 

Egyéb elsődleges arthrosis

M1910

 

Egyéb ízületek posttraumás arthrosisa

M1920

 

Egyéb másodlagos arthrosis

M1980

 

Egyéb, meghatározott arthrosis

M1990

 

Arthrosis, k.m.n.

M2000

 

Kézujj(ak) deformitása

M2100

 

Valgus deformitás, m.n.o.

M2110

 

Varus deformitás, m.n.o.

M2150

 

Szerzett karomállású kéz, tuskókéz, karomállású láb, tuskóláb

M2160

 

Boka és láb egyéb szerzett deformitásai

M2170

 

Végtaghossz különbsége (szerzett)

M2180

 

A végtagok egyéb, meghatározott szerzett deformitásai

M2190

 

Szerzett végtag deformitás, k.m.n.

M2210

 

A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója

M2220

 

Patellofemoralis rendellenességek

M2330

 

Egyéb meniscus elváltozások

M2340

 

Szabad test a térdízületben

M2350

 

A térdízület krónikus instabilitása

M2400

 

Szabad test az ízületben

M2410

 

Egyéb ízületi porc rendellenességek

M2420

 

Szalag-rendellenesség

M2430

 

Pathologiás ízületi dislocatio és subluxatio, m.n.o.

M2440

 

Az ízület visszatérő dislocatiója és subluxatiója

M2460

 

Ízületi ankylosis

M2480

 

Egyéb meghatározott ízületi működési zavarok, m.n.o.

M2490

 

Ízületi elváltozás, k.m.n.

M2500

 

Haemarthros

M2510

 

Ízületi sipoly

M2520

 

Lötyögő ízület

M2530

 

Az ízület egyéb instabilitása

M2540

 

Ízületi folyadékgyülem (effusio)

M2560

 

Ízületi merevség, m.n.o.

M2570

 

Csontnövedék (osteophyta)

M2580

 

Egyéb, meghatározott ízületi rendellenességek

M2590

 

Ízületi rendellenesség, k.m.n.

M3000

 

Polyarteritis nodosa

M3010

 

Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]

M3150

 

Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával

M3180

 

Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák

M3190

 

Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n.

M3210

+

Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével

M3280

 

Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái

M3290

 

Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n.

M3300

 

Fiatalkori dermatomyositis

M3320

 

Polymyositis

M3390

 

Dermatopolymyositis, k.m.n.

M3400

 

Progresszív szisztémás sclerosis

M3480

 

Szisztémás sclerosis egyéb formái

M3502

 

Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel

M3503

 

Sjögren szindróma, secunder

M3509

 

Sjögren szindróma, k.m.n.

M3511

 

Kevert kötőszöveti betegség (MCTD)

M3512

 

Nem differenciált autoimmun syndroma

M3513

 

Antifoszfolipid syndroma, primer

M3514

 

Antifoszfolipid syndroma, secunder

M3520

 

Behcet-kór

M3530

 

Polymyalgia rheumatica

M3590

 

A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.

M4000

 

Tartási kyphosis

M4010

 

Egyéb másodlagos kyphosis

M4020

 

Egyéb és nem meghatározott kyphosis

M4030

 

Lapos-hát syndroma

M4040

 

Egyéb lordosis

M4050

 

Lordosis, k.m.n.

M4100

 

Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés

M4110

 

Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés

M4120

 

Egyéb idiopathiás scoliosis

M4130

 

Mellkasi eredetű gerincferdülés

M4140

 

Ideg-izom-eredetű scoliosis

M4150

 

Egyéb másodlagos scoliosisok

M4180

 

A scoliosis egyéb formái

M4190

 

Scoliosis, k.m.n.

M4200

 

A gerinc juvenilis osteochondrosisa

M4210

 

A gerinc felnőttkori osteochondrosisa

M4290

 

A gerinc osteochondrosisa, k.m.n.

M4300

 

Spondylolysis

M4310

 

Spondylolisthesis

M4320

 

A gerinc egyéb ankylosisai

M4330

 

Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával

M4340

 

Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio

M4350

 

Egyéb visszatérő gerincízületi subluxatio

M4360

 

Ferdenyak

M4380

 

Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák

M4390

 

Deformáló dorsopathia, k.m.n.

M45H0

 

Spondylitis ankylopoetica

M4600

 

A gerinc enthesopathiái

M4610

 

Sacroileitis, m.n.o.

M4620

 

A csigolya osteomyelitise

M4630

 

A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése

M4640

 

Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n.

M4650

 

Egyéb fertőzéses spondylopathiák

M4680

 

Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák

M4690

 

Gyulladásos spondylopathia, k.m.n.

M4700

+

Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*)

M4710

 

Egyéb spondylosis myelopathiával

M4720

 

Egyéb spondylosis radiculopathiával

M4780

 

Egyéb spondylosis

M4790

 

Spondylosis, k.m.n.

M4800

 

Gerinccsatorna szűkület

M4810

 

Spondylosis hyperostotica [Forestier]

M4820

 

A processus spinosusok összeérése (kissing spine)

M4830

 

Traumás spondylopathia

M4840

 

A csigolyák fáradásos törése

M4850

 

Csigolya összeroppanás, m.n.o.

M4880

 

Egyéb meghatározott spondylopathiák

M4890

 

Spondylopathia, k.m.n.

M5000

+

Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*)

M5010

 

Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával

M5020

 

Egyéb nyaki porckorong dislocatio

M5030

 

Egyéb, nyaki porckorong degeneratio

M5080

 

Egyéb nyaki porckorong rendellenességek

M5090

 

Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n.

M5100

+

Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával

M5110

 

Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával

M5120

 

Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio

M5130

 

Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio

M5140

 

Schmorl-csomók

M5180

 

Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek

M5190

 

Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n.

M5300

 

Cervicocranalis syndroma

M5310

 

Cervicobrachialis syndroma

M5320

 

Gerinc instabilitás

M5330

 

Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o.

M5380

 

Egyéb meghatározott dorsopathiák

M5390

 

Dorsopathia, k.m.n.

M6020

 

A lágyrészek idegentest-granulomája, m.n.o.

M6080

 

Egyéb myositis

M6090

 

Myositis, k.m.n.

M6100

 

Traumás eredetű myositis ossificians

M6110

 

Progressiv myositis ossificians

M6120

 

Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója

M6130

 

Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva

M6140

 

Egyéb meszesedés az izomban

M6150

 

Egyéb ossificatio az izomban

M6190

 

Calcificatio és ossificatio az izmokban, k.m.n.

M6250

 

Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o.

M6280

 

Egyéb meghatározott izom-rendellenességek

M6290

 

Izom-rendellenesség, k.m.n.

M6500

 

Ínhüvely tályog

M6510

 

Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis)

M6511

 

Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta

M6512

 

Mélytenyéri phlegmone

M6520

 

Calcificáló tendinitis

M6530

 

Pattanó ujj

M6540

 

Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain]

M6580

 

Egyéb synovitis és tenosynovitis

M6590

 

Synovitis és tenosynovitis, k.m.n.

M7000

 

A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise

M7010

 

A kéz bursitise

M7020

 

Olecranon bursitis

M7030

 

A könyök egyéb bursitisei

M7060

 

Trochanter táji bursitis

M7070

 

A csípő egyéb bursitisei

M7090

 

K.m.n. lágyrész-rendellenességek erőltetés és nyomás következtében

M7500

 

A váll adhaesiv capsulitise

M7510

 

Rotator köpeny syndroma

M7520

 

Biceps tendinitis

M7530

 

A váll calcificaló tendinitise

M7540

 

A váll ízület ütődéses syndromája

M7550

 

Váll-bursitis

M7580

 

Egyéb vállelváltozások

M7590

 

Vállelváltozás, k.m.n.

M7660

 

Achilles tendinitis

M7680

 

Az alsó végtag egyéb enthesopathiái, kivéve a lábfejet

M7690

 

Az alsó végtag enthesopathiája, k.m.n.

M7700

 

Epicondylitis medialis

M7710

 

Epicondylitis lateralis

M7720

 

A csukló periarthritise

M7730

 

Calcaneus sarkantyú

M7780

 

Egyéb enthesopathiák, m.n.o.

M7900

 

Rheumatismus, k.m.n.

M7920

 

Neuralgia és neuritis, k.m.n.

M7990

 

Lágyrész-rendellenesség, k.m.n.

M8000

 

Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel

M8010

 

Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel

M8020

 

Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel

M8030

 

Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel

M8040

 

Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel

M8050

 

Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel

M8080

 

Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel

M8090

 

Nem meghatározott osteoporosis pathologiás töréssel, k.m.n.

M8091

 

Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel

M8430

 

Stress-fractura, m.n.o.

M8440

 

Pathologiás csonttörés, m.n.o.

M8480

 

A csontfolytonosság egyéb rendellenességei

M8490

 

A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n.

M8600

 

Akut haematogen osteomyelitis

M8610

 

Egyéb akut osteomyelitis

M8620

 

Szubakut osteomyelitis

M8630

 

Idült, multifokális osteomyelitis

M8640

 

Idült osteomyelitis váladékozó üreggel

M8650

 

Egyéb idült, haematogen osteomyelitis

M8660

 

Egyéb idült osteomyelitis

M8680

 

Egyéb osteomyelitis

M8690

 

Osteomyelitis, k.m.n.

M8691

 

A koponya csontjait érintő osteomyelitis

M8700

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció

M8701

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék

M8702

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar

M8703

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar

M8704

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz

M8705

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor

M8706

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont

M8707

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej

M8708

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás egyéb

M8709

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8710

 

Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció

M8711

 

Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék

M8712

 

Gyógyszer okozta csontelhalás felkar

M8713

 

Gyógyszer okozta csontelhalás alkar

M8714

 

Gyógyszer okozta csontelhalás kéz

M8720

 

Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció

M8721

 

Posttraumás csontelhalás válltájék

M8722

 

Posttraumás csontelhalás felkar

M8723

 

Posttraumás csontelhalás alkar

M8724

 

Posttraumás csontelhalás kéz

M8728

 

Posttraumás csontelhalás egyéb

M8729

 

Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8730

 

Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció

M8731

 

Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék

M8732

 

Egyéb másodlagos csontelhalás felkar

M8733

 

Egyéb másodlagos csontelhalás alkar

M8734

 

Egyéb másodlagos csontelhalás kéz

M8735

 

Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor

M8736

 

Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont

M8737

 

Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej

M8738

 

Egyéb másodlagos csontelhalás egyéb

M8739

 

Egyéb másodlagos csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8780

 

Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció

M8781

 

Egyéb csontelhalás válltájék

M8782

 

Egyéb csontelhalás felkar

M8783

 

Egyéb csontelhalás alkar

M8784

 

Egyéb csontelhalás kéz

M8785

 

Egyéb csontelhalás medence és tompor

M8786

 

Egyéb csontelhalás lábszárcsont

M8787

 

Egyéb csontelhalás boka és lábfej

M8788

 

Egyéb csontelhalás egyéb

M8789

 

Egyéb csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8790

 

Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció

M8791

 

Csontelhalás, k.m.n. válltájék

M8792

 

Csontelhalás, k.m.n. felkar

M8793

 

Csontelhalás, k.m.n. alkar

M8794

 

Csontelhalás, k.m.n. kéz

M8795

 

Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor

M8796

 

Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont

M8797

 

Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej

M8798

 

Csontelhalás, k.m.n. egyéb

M8799

 

Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció

M8900

 

Algoneurodystrophia

M8940

 

Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia

M9100

 

A medence juvenilis osteochondrosisa

M9110

 

A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes]

M9120

 

Coxa plana

M9130

 

Pseudocoxalgia

M9180

 

Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis

M9190

 

Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n.

M9240

 

A térdkalács juvenilis osteochondrosisa

M9250

 

A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa

M9260

 

A lábtő juvenilis osteochondrosisa

M9270

 

A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa

M9280

 

Egyéb, meghatározott juvenilis osteochondrosis

M9290

 

Juvenilis osteochondrosis, k.m.n.

M9300

 

A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű)

M9320

 

Osteochondritis dissecans

M9410

 

Visszatérő polychondritis

M9490

 

Porcrendellenesség, k.m.n.

M9540

 

A mellkas és bordák szerzett deformitása

M9600

 

Álízület fúzió vagy arthrodesis után

M9610

 

Postlaminectomiás syndroma, k.m.n.

M9620

 

Besugárzás utáni kyphosis

M9630

 

Postlaminectomiás kyphosis

M9640

 

Műtét utáni lordosis

M9650

 

Besugárzás utáni scoliosis

M9660

 

Csonttörés ortopéd implant., ízületi prot. vagy csontbeültetés után

M9680

 

Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek

M9690

 

Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n.

M9900

 

Segmentalis és somaticus dysfunctio

M9910

 

Komplex subluxatio (csigolya)

M9920

 

A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete

M9930

 

A gerinccsatorna csontos szűkülete

M9940

 

A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete

M9950

 

A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete

M9960

 

Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete

M9970

 

Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete

M9980

 

Egyéb biomechanikai károsodások

M9990

 

Biomechanikai károsodás, k.m.n.

P0700

 

Extrém alacsony születési súly

P0711

 

Egyéb alacsony születési súly (1000–1499 g)

P0731

 

Egyéb koraszülött csecsemő, 29 betöltött hétnél (203 betöltött napnál)
kevesebb gestációs idő

P1010

 

Agyvérzés szülési sérülés következtében

P1110

 

Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás

P1400

 

Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt

P1410

 

Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt

P1430

 

A kari idegfonat egyéb szülési sérülései

P1480

 

A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései

P1490

 

A perifériás idegrendszer szülési sérülései, k.m.n.

P5260

 

Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben

P9100

 

Újszülöttkori agyi ischaemia

P9120

 

Újszülöttkori agylágyulás

P9180

 

Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai

P9190

 

Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n.

Q0010

 

Koponya- és gerinchasadék

Q0100

 

Frontális agyvelősérv

Q0110

 

Nasofrontalis agyvelősérv

Q0120

 

Tarkótáji agyvelősérv

Q0180

 

Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q0190

 

Agyvelősérv, k.m.n.

Q02H0

 

Kisfejűség

Q0300

 

A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q0310

 

A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q0380

 

Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q0390

 

Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0400

 

A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q0410

 

A szaglókaréj hiánya

Q0420

 

Előagyhiány

Q0430

 

Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0440

 

Dysplasia septo-optica

Q0450

 

Megalencephalia

Q0460

 

Veleszületett agyi cysták

Q0480

 

Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0490

 

Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q0500

 

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q0510

 

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q0520

 

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q0530

 

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q0540

 

K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q0550

 

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0560

 

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0570

 

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0580

 

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q0590

 

Gerinchasadék, k.m.n.

Q0600

 

Gerincvelőhiány

Q0610

 

Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q0620

 

A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q0630

 

A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q0640

 

Hydromyelia

Q0680

 

A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0690

 

A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q0700

 

Arnold-Chiari syndroma

Q0780

 

Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.

Q0790

 

Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q1850

 

Kisszájúság

Q2000

 

Közös artériás törzs

Q2010

 

Kettős kiszájadzású jobb kamra

Q2020

 

Kettős kiszájadzású bal kamra

Q2030

 

Nagyartériák teljes transpositiója

Q2040

 

Egykamrájú szív

Q2050

 

Kóros pitvar-kamrai összeköttetés

Q2060

 

A pitvari fülcsék isomerismusa

Q2080

 

A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei

Q2090

 

A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2100

 

Kamrai sövényhiány

Q2110

 

Pitvari sövényhiány

Q2120

 

Pitvar-kamrai sövényhiány

Q2130

 

Fallot-tetralogia

Q2140

 

Aortopulmonalis septumdefectus

Q2180

 

A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei

Q2190

 

A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2200

 

A tüdőverőér billentyű atresiája

Q2210

 

A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete

Q2220

 

A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége

Q2230

 

A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q2240

 

A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q2250

 

Ebstein-anomalia

Q2260

 

Hypoplasiás jobb szív-syndroma

Q2280

 

A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q2290

 

A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2300

 

Az aortabillentyű veleszületett szűkülete

Q2310

 

Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége

Q2320

 

A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q2330

 

A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége

Q2340

 

Hypoplasiás bal szív-syndroma

Q2380

 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei

Q2390

 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2400

 

Dextrocardia

Q2410

 

Levocardia

Q2420

 

Hárompitvarú szív

Q2430

 

A tüdőverőér infundibularis szűkülete

Q2440

 

Veleszületett subaorticus szűkület

Q2450

 

A koszorúerek rendellenessége

Q2460

 

Veleszületett pitvar-kamrai block

Q2480

 

A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q2490

 

A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2500

 

Nyitott ductus arteriosus

Q2510

 

Coarctatio aortae

Q2520

 

Az aorta veleszületett elzáródása

Q2530

 

Aortaszűkület

Q2540

 

Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei

Q2550

 

A tüdőverőér atresiája

Q2560

 

A tüdőverőér szűkülete

Q2570

 

A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei

Q2580

 

A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei

Q2590

 

A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2600

 

A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete

Q2610

 

Perzisztáló bal véna cava superior

Q2620

 

A tüdővénák teljes transpositiója

Q2630

 

A tüdővénák részleges transpositiója

Q2640

 

A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége

Q2650

 

A vena portae rendellenes beszájadzása

Q2660

 

Sipoly a v. portae és májarteria között

Q2680

 

A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

Q2690

 

A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2730

 

Perifériás arterio-venosus rendellenesség

Q2740

 

Veleszületett visszértágulat

Q2741

 

Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2780

 

A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell.

Q2790

 

A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2820

 

Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2830

 

Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q3100

 

Gégehártya

Q3180

 

A gége egyéb veleszületett rendellenességei

Q3190

 

A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3200

 

A légcső falának veleszületett lágyulása

Q3210

 

A légcső egyéb veleszületett rendellenességei

Q3220

 

Veleszületett hörgőlágyulás

Q3230

 

Veleszületett hörgőszűkület

Q3240

 

A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei

Q3300

 

Veleszületett cystás tüdő

Q3310

 

Járulékos tüdőlebeny

Q3320

 

A tüdő sequestratiója

Q3330

 

A tüdő hiánya (agenesise)

Q3340

 

Veleszületett hörgőtágulat

Q3350

 

Ectopiás szövet a tüdőben

Q3360

 

A tüdő hypo- és dysplasiája

Q3380

 

A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei

Q3390

 

A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3490

 

A légzőrendszer veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q3500

 

A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510

 

A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520

 

A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530

 

A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540

 

A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550

 

A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560

 

Szájpadhasadék, középvonali

Q3580

 

Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590

 

Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600

 

Ajakhasadék, kétoldali

Q3610

 

Ajakhasadék, középvonali

Q3690

 

Ajakhasadék, egyoldali

Q3700

 

Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3710

 

Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3720

 

Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3730

 

Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3740

 

Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750

 

Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780

 

Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790

 

Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q4010

 

Veleszületett hiatus-hernia

Q4200

 

A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal

Q4210

 

A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül

Q4220

 

A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal

Q4230

 

A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül

Q4280

 

A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4290

 

A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4310

 

Hirschsprung-féle betegség

Q6500

 

A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója

Q6510

 

A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója

Q6520

 

A csípő veleszületett k.m.n. dislocatiója

Q6530

 

A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója

Q6540

 

A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója

Q6550

 

A csípő veleszületett k.m.n. subluxatiója

Q6560

 

Instabil csípő

Q6580

 

A csípő egyéb veleszületett deformitásai

Q6590

 

A csípő veleszületett deformitása, k.m.n.

Q6600

 

Dongaláb (pes equinovarus)

Q6660

 

A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai

Q6670

 

Boltíves láb (pes cavus)

Q6680

 

A láb egyéb veleszületett deformitásai

Q6690

 

A lábak rendellenessége, k.m.n.

Q6740

 

A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei

Q6750

 

A gerinc veleszületett deformitása

Q6760

 

Pectus excavatum

Q6770

 

Pectus carinatum

Q6780

 

A mellkas egyéb veleszületett deformitásai

Q6900

 

Járulékos ujj(ak)

Q6910

 

Járulékos hüvelykujj(ak)

Q6920

 

Járulékos lábujj(ak)

Q7000

 

Összenőtt ujjak

Q7010

 

Úszóhártyás ujjak

Q7020

 

Összenőtt lábujjak

Q7030

 

Úszóhártyás lábujjak

Q7100

 

A felső végtag(ok) veleszületett teljes hiánya

Q7110

 

A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével

Q7120

 

Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya

Q7130

 

Kéz és ujj(ak) veleszületett hiánya

Q7140

 

Az orsócsont megrövidülése

Q7150

 

A singcsont megrövidülése

Q7160

 

Rákolló-kéz

Q7180

 

A felső végtag(ok) egyéb redukciós defektusai

Q7190

 

A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n.

Q7200

 

Az alsó végtag(ok) veleszületett teljes hiánya

Q7210

 

A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével

Q7220

 

Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya

Q7230

 

A láb és lábujj(ak) veleszületett hiánya

Q7240

 

A combcsont megrövidülése

Q7250

 

A sípcsont megrövidülése

Q7260

 

A szárkapocs megrövidülése

Q7270

 

Hasadt láb

Q7280

 

Az alsó végtag(ok) egyéb redukciós defektusai

Q7290

 

Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n.

Q7400

 

A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei

Q7410

 

A térd veleszületett rendellenessége

Q7420

 

Az alsó végtag(ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei

Q7430

 

Arthrogryposis multiplex congenita

Q7480

 

Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek

Q7490

 

A végtag(ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége

Q7500

 

Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510

 

Dysostosis craniofacialis

Q7530

 

Nagyfejűség (macrocephalia)

Q7540

 

Dysostosis mandibulofacialis

Q7550

 

Dysostosis oculomandibularis

Q7580

 

Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590

 

Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q7600

 

Rejtett gerinchasadék (spina bifida occulta)

Q7610

 

Klippel-Feil syndroma

Q7620

 

Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis)

Q7630

 

Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt

Q7640

 

A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell.

Q7680

 

A csontos mellkas egyéb veleszületett rendellenességei

Q7690

 

A csontos mellkas veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q7800

 

Osteogenesis imperfecta

Q7810

 

Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia

Q7820

 

Márványcsont-betegség (osteopetrosis)

Q7830

 

Progresszív diaphysis dysplasia

Q7840

 

Enchondromatosis

Q7850

 

Metaphysis dysplasia

Q7860

 

Veleszületett multiplex exostosisok

Q7880

 

Egyéb meghatározott osteochondrodysplasiák

Q7890

 

Nem meghatározott osteochondrodysplasia

Q7960

 

Ehlers-Danlos syndroma

Q8090

 

Veleszületett ichtyosis, k.m.n.

Q8190

 

Epidermolysis bullosa, k.m.n.

Q8500

 

Neurofibromatosis (benignus)

Q8510

 

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580

 

Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581

 

Hemangioblastoma cerebelli

Q8582

 

Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583

 

Hemangioblastoma spinális

Q8584

 

Hemangioblastoma agytörzsi

Q8590

 

Phakomatosis, k.m.n.

Q8600

 

Magzati alkohol-syndroma (torzulással)

Q8610

 

Magzati hydantoin-syndroma

Q8620

 

Warfarin okozta torzulás

Q8680

 

Egyéb, ismert külső okú veleszületett malformatiós syndromák

Q8700

 

Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák

Q8710

 

Alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós syndromák

Q8720

 

Főként a végtagokat érintő veleszületett malformatiós syndromák

Q8730

 

Veleszületett rendellenesség-syndromák gyorsult növekedéssel

Q8740

 

Marfan-syndroma

Q8750

 

Egyéb veleszül. malformatiós syndromák, egyéb csontváz-eltérésekkel

Q8780

 

Egyéb meghatározott, m.n.o. veleszületett malformatiós syndromák

Q9000

 

Trisomia 21, meioticus, non-disjunctiós típus

Q9010

 

Trisomia 21, mosaicismus, (mitoticus, non-disjunctiós típus)

Q9020

 

Trisomia 21, translocatiós típus

Q9090

 

Down-syndroma, k.m.n.

Q9100

 

Trisomia 18, meioticus, non-disjunctiós típus

Q9110

 

Trisomia 18, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós típus)

Q9120

 

Trisomia 18, translocatio

Q9130

 

Edwards-syndroma, k.m.n.

Q9140

 

Trisomia 13, meioticus, non-disjunctiós

Q9150

 

Trisomia 13, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós)

Q9160

 

Trisomia 13, translocatio

Q9170

 

Patau-syndroma, k.m.n.

Q9200

 

Teljes chromosoma trisomia, meioticus, non-disjunctiós

Q9210

 

Teljes chromosoma trisomia, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós)

Q9220

 

Nagyobb chromosomarészt érintő részleges trisomia

Q9230

 

Kisebb chromosomarészt érintő részleges trisomia

Q9240

 

Csak prometafázisban észlelhető kettőzöttségek

Q9250

 

Kettőzöttségek egyéb teljes átrendeződéssel

Q9260

 

Számfeletti marker chromosomák

Q9270

 

Triploidia és polyploidia

Q9280

 

Az autosomák egyéb meghatározott trisomiái és részleges trisomiái

Q9290

 

Az autosomák k.m.n. trisomiája és részleges trisomiája

Q9300

 

Teljes chromosoma monosomia, meioticus, non-disjunctiós

Q9310

 

Teljes chromosoma monosomia, mosaicismus (mitoticus, non-dijunctiós)

Q9320

 

Dicentricus vagy gyűrűs chromosoma

Q9330

 

A 4. chromosoma rövid karjának törése

Q9340

 

Az 5. chromosoma rövid karjának törése

Q9350

 

Egyéb chromosomarészek törése

Q9360

 

Csak a prometafázisban észlelhető lefűződések

Q9370

 

Törések egyéb teljes átrendeződéssel

Q9380

 

Az autosomák egyéb törései

Q9390

 

Az autosomák törése, k.m.n.

Q9500

 

Kiegyensúlyozott translocatio és insertio normál egyénben

Q9510

 

Chromosoma inversio normál egyénben

Q9520

 

Kiegyensúlyozott autosomalis átrendeződés beteg egyénben

Q9530

 

Kiegyensúlyozott nemi/autosomális chromosoma átrendeződés betegben

Q9540

 

Marker heterochromatinnal rendelkező egyén

Q9550

 

Egyén autosomalis törékeny locusszal

Q9580

 

Egyéb kiegyensúlyozott átrendeződések és strukturális markerek

Q9590

 

Kiegyensúlyozott átrendeződés és strukturális marker, k.m.n.

Q9600

 

45, X karyotypus

Q9610

 

46, X karyotypus iso (Xq)

Q9620

 

46, X karyotypus, kóros nemi chromosomával, kivéve iso (Xq)

Q9630

 

45, X/46XX vagy XY mosaicismus

Q9640

 

Mosaicismus, 45, X/egyéb sejtvonal(ak) kóros nemi chromosomával

Q9680

 

Turner-syndroma egyéb változatai

Q9690

 

Turner-syndroma, k.m.n.

Q9700

 

47, XXX karyotypus

Q9710

 

Nőnemű egyén háromnál több X-chromosomával

Q9720

 

Mosaicismus, változó számú X-chromosoma vonallal

Q9730

 

Nőnemű egyén 46, XY karyotípussal

Q9780

 

Egyéb meghat. sexchromosoma rendellenességek női fenotípus mellett

Q9790

 

Sexchromosoma rendellenesség női fenotípus mellett, k.m.n.

Q9800

 

Klinefelter-syndroma, karyotípus 47, XXY

Q9810

 

Klinefelter-syndroma, férfi, kettőnél több X-chromosomával

Q9820

 

Klinefelter-syndroma, férfi, 46, XX karyotípussal

Q9830

 

Egyéb férfi 46, XX karyotípussal

Q9840

 

Klinefelter-syndroma, k.m.n.

Q9850

 

47, XYY karyotípus

Q9860

 

Férfi, kóros szerkezetű nemi chromosomával

Q9870

 

Férfi, a nemi chromosoma mosaicismusával

Q9880

 

Egyéb meghat. nemi chromosoma rendell. férfi fenotípus mellett

Q9890

 

Nemi chromosoma rendellenesség, férfi fenotípus, k.m.n.

Q9900

 

46, XX/46, XY chimera

Q9910

 

46, XX valódi hermaphrodita

Q9920

 

Törékeny X-chromosoma

Q9980

 

Egyéb meghatározott chromosoma-rendellenességek

Q9990

 

Chromosoma-rendellenesség, k.m.n.

S0610

 

Traumás agyvizenyő

S0620

 

Az agy diffúz sérülése

S0630

 

Lokalizált agysérülés

S0640

 

Epiduralis vérzés

S0650

 

Traumás subduralis vérzés

S0660

 

Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670

 

Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680

 

Egyéb koponyaűri sérülések

S0681

 

Traumás carotideo – cavernosus fistula

S0690

 

Koponyaűri sérülés, k.m.n.

S1400

 

A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával

S1410

 

A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S1420

 

A nyaki gerinc ideggyökének sérülése

S1430

 

A karfonat sérülése

S1440

 

A nyak perifériás idegeinek sérülése

S2020

 

Mellkas zúzódása

S2200

 

Hátcsigolya törése

S2210

 

A háti csigolyák többszörös törése

S2220

 

A szegycsont törése

S2300

 

A háti porckorong traumás sérülése

S2350

 

A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek rándulása és húzódása

S2400

 

A háti gerincvelő rázkódása és oedemája

S2410

 

A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S2420

 

A háti gerinc ideggyökének sérülése

S3000

 

A medence és törzs alsó részének zúzódása

S3200

 

Az ágyéki csigolya törése

S3201

 

Az ágyéki csigolyatest törése

S3202

 

Az ágyéki csigolyaív törése

S3210

 

A keresztcsont törése

S3240

 

Az acetabulum törése

S3270

 

Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése

S3271

 

Az ágyéki csigolyák többszörös törése

S3272

 

A medence többszörös törése

S3280

 

Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése

S3400

 

Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája

S3410

 

Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése

S3420

 

Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése

S3430

 

A cauda equina sérülése

S3440

 

A lumboscaralis plexus sérülése

S3450

 

Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése

S3570

 

A hasüreg és medence több erének sérülése

S3811

 

A has, ágyék és a medence összenyomatásos sérülése

S4000

 

A váll és felkar zúzódása

S4070

 

A váll és felkar többszörös felületi sérülése

S4080

 

A váll és felkar egyéb felületi sérülése

S4090

 

A váll és felkar k.m.n. felületi sérülése

S4200

 

Kulcscsont-törés

S4210

 

Lapocka-törés

S4220

 

A humerus proximális végének törése

S4230

 

A humerus középső részének törése

S4240

 

A humerus distalis végének törése

S4270

 

A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése

S4280

 

A váll és felkar egyéb részeinek törése

S4290

 

A vállöv k.m.n. részének törése

S4300

 

A váll ficama

S4310

 

Az acromioclavicularis ízület ficama

S4320

 

A sternoclavicularis ízület ficama

S4330

 

A vállöv k.m.n. részének ficama

S4340

 

A vállízület rándulása és húzódása

S4350

 

Az acromioclavicularis ízület rándulása és húzódása

S4360

 

A sternoclavicularis ízület rándulása és húzódása

S4370

 

A vállöv k.m.n. részeinek rándulása és húzódása

S4400

 

Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410

 

A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420

 

A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430

 

A nervus axillaris sérülése

S4440

 

A nervus musculocutaneus sérülése

S4450

 

A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470

 

Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480

 

Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490

 

K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4590

 

A váll és felkar k.m.n. erének sérülése

S4600

 

A váll rotator köpenye inának sérülése

S4610

 

A biceps és a hosszú fej inának sérülése

S4620

 

A biceps egyéb részei izmának és inának sérülése

S4630

 

A triceps izmának és inának sérülése

S4670

 

A váll és felkar több izmának és inának sérülése

S4680

 

A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése

S4690

 

A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése

S47H0

 

A váll és felkar összenyomatása

S4800

 

A vállízület traumás amputatiója

S4810

 

A felkar traumás amputatiója

S4890

 

A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója

S4970

 

A váll és felkar többszörös sérülése

S4990

 

A váll és felkar k.m.n. sérülése

S5000

 

A könyök zúzódása

S5090

 

Az alkar k.m.n. felületes sérülése

S5200

 

A singcsont (ulna) proximalis végének törése

S5210

 

Az orsócsont (radius) proximális végének törése

S5220

 

A singcsont (ulna) testének törése

S5230

 

Az orsócsont (radius) testének törése

S5240

 

A sing- és orsócsont testének törése

S5250

 

Az orsócsont (radius) distalis végének törése

S5260

 

A sing- és orsócsont distalis végének törése

S5270

 

Az alkar többszörös törése

S5280

 

Az alkar egyéb részeinek törése

S5290

 

Az alkar k.m.n. részének törése

S5310

 

A könyök k.m.n. részének ficama

S5400

 

A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410

 

A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420

 

A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430

 

Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470

 

Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480

 

Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490

 

K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S5500

 

Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5510

 

Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében

S5520

 

Az alkar vénáinak sérülése

S5570

 

Az alkar több erének sérülése

S5580

 

Az alkar egyéb ereinek sérülése

S5590

 

Az alkar k.m.n. erének sérülése

S5600

 

A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében

S5610

 

A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében

S5620

 

Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében

S5630

 

A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében

S5640

 

A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében

S5650

 

Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében

S5670

 

Több izom és ín sérülése az alkar szintjében

S5680

 

Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében

S5700

 

A könyök összenyomatása

S5780

 

Az alkar egyéb részeinek összenyomatása

S5790

 

Az alkar k.m.n. részének összenyomatása

S5800

 

A könyök traumás amputatiója

S5810

 

Az alkar traumás amputatiója

S5890

 

Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül

S5970

 

A könyök és alkar többszörös sérülése

S5990

 

Az alkar k.m.n. sérülése

S6020

 

A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása

S6090

 

A csukló és kéz k.m.n. felületes sérülése

S6200

 

A kéz sajkacsontjának törése

S6210

 

Egyéb kéztőcsontok törése

S6240

 

A kézközépcsontok többszörös törése

S6270

 

A kéz ujjainak többszörös törése

S6280

 

A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése

S6490

 

K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6500

 

Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében

S6510

 

Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében

S6520

 

Az arcus palmaris superficialis sérülése

S6530

 

Az arcus palmaris profundus sérülése

S6800

 

A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása

S6810

 

Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása

S6820

 

Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása

S6830

 

Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása

S6840

 

A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében

S6880

 

A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása

S6890

 

A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül

S6970

 

A csukló és kéz többszörös sérülése

S7000

 

A csípő zúzódása

S7010

 

A comb zúzódása

S7200

 

A combnyak törése

S7210

 

Pertrochanter törés

S7220

 

Subtrochantericus törés

S7230

 

A combcsont testének törése

S7240

 

A combcsont distalis törése

S7270

 

A combcsont többszörös törése

S7290

 

A combcsont k.m.n. részének törése

S7300

 

A csípő ficama

S7310

 

A csípő rándulása és húzódása

S7490

 

K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7590

 

K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében

S7620

 

A comb adductor izmainak és inainak sérülése

S7640

 

Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében

S7800

 

A csípőízület traumás csonkolása

S7810

 

Csípő és térd közötti traumás csonkolás

S7890

 

A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül

S7990

 

A csípő és comb k.m.n. sérülése

S8000

 

A térd zúzódása

S8010

 

A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása

S8090

 

A lábszár k.m.n. felületes sérülése

S8200

 

A térdkalács (patella) törése

S8210

 

A sípcsont proximalis végének törése

S8220

 

A sípcsont (tibia) testének törése

S8230

 

A sípcsont (tibia) distalis végének törése

S8250

 

A belboka törése

S8260

 

A külboka törése

S8270

 

A lábszár többszörös törése

S8290

 

A lábszár k.m.n. részének törése

S8320

 

A meniscus heveny sérülése

S8350

 

A térd elülső és hátsó keresztszalagjának rándulása és húzódása

S8370

 

A térd komplex sérülése

S8400

 

A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410

 

A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8470

 

Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8490

 

K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S8590

 

K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében

S8600

 

Az Achilles-ín sérülése

S8690

 

K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében

S8800

 

A térd traumás csonkolása

S8810

 

A lábszár traumás csonkolása

S8890

 

A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n.

S8990

 

A lábszár k.m.n. sérülése

S9090

 

A láb és boka k.m.n. felületes sérülése

S9200

 

A sarokcsont törése

S9210

 

Az ugrócsont törése

S9220

 

Egyéb lábtő csont(ok) törése

S9230

 

Lábközépcsont törése

S9270

 

A láb többszörös törése

S9290

 

A láb törése, k.m.n.

S9320

 

A boka- és láb-szalagok szakadása

S9340

 

A boka rándulása és húzódása

S9360

 

A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása

S9490

 

K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

S9590

 

K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében

S9690

 

K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében

S9800

 

A láb traumás csonkolása a boka szintjében

S9810

 

Egy lábujj traumás csonkolása

S9820

 

Két vagy több lábujj traumás csonkolása

S9830

 

A láb egyéb részeinek traumás csonkolása

S9840

 

A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül

S9990

 

A boka és láb k.m.n. sérülése

T0210

 

A törzs, derék és medence csontjainak együttes törései

T0240

 

Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései

T0250

 

Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései

T0260

 

A felső- és alsó végtag(ok) csontjainak több tájékon lévő törései

T0270

 

A mellkas, hát alsó részei, medence és végtagcsontok együttes törései

T0280

 

Testtájékok csontjainak egyéb kombinációban lévő törései

T0290

 

Többszörös törések, k.m.n.

T0300

 

Ficam, rándulás és húzódás a fejen és a nyakon

T0310

 

Ficam, rándulás és húzódás a mellkason, deréktájon és a medencén

T0320

 

A felső végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása

T0330

 

Az alsó végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása

T0340

 

Az alsó és felső végtagok több tájékának ficama, rándulása és húzódása

T0380

 

Testtájékok egyéb kombinációban lévő ficama és húzódása

T0390

 

Többszörös ficamok, rándulások és húzódások, k.m.n.

T0400

 

Összenyomatásos sérülések a fejen és a nyakon

T0410

 

Összenyomatásos sérülések a mellkason, hason, deréktájon és a medencén

T0420

 

A felső végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérüléseik

T0430

 

Az alsó végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérülései

T0440

 

Az alsó és felső végtagok együttes összenyomatásos sérülései

T0470

 

A mellkas, has, deréktáj és medence együttes összenyomatásos sérülései

T0480

 

Testtájékok egyéb kombinációban lévő összenyomatásos sérülései

T0490

 

Többszörös összenyomatásos sérülések, k.m.n.

T0500

 

Mindkét kéz traumás amputatiója

T0510

 

Az egyik kéz és a másik kar traumás amputatiója [kivétel a kéz]

T0520

 

Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben]

T0530

 

Mindkét láb traumás amputatiója

T0540

 

Egyik láb és másik lábszár traumás amputatiója [kivéve másik lábfej]

T0550

 

Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben]

T0560

 

Felső és alsó végtag bármilyen komb. traumás amputat. k.m.n. szintben

T0580

 

Testtájékok egyéb kombinációban való traumás amputatiója

T0590

 

Többszörös traumás amputatio, k.m.n.

T0620

 

Idegek sérülése több testtájékkal együtt

T0640

 

Izmok és inak sérülése több testtájékkal együtt

T07H0

 

Többszörös sérülések, k.m.n.

T1160

 

A felső végtag traumás amputatiója, szint k.m.n.

T2000

 

A fej és nyak égése, foka nem meghatározott

T2010

 

A fej és nyak elsőfokú égése

T2020

 

A fej és nyak másodfokú égése

T2030

 

A fej és nyak harmadfokú égése

T2040

 

A fej és nyak maródása, foka k.m.n.

T2050

 

Fej és nyak elsőfokú maródása

T2060

 

A fej és nyak másodfokú maródása

T2070

 

A fej és nyak harmadfokú maródása

T2080

 

A nyak körkörös égése

T2100

 

A törzs nem meghatározott fokú égése

T2110

 

A törzs elsőfokú égése

T2120

 

A törzs másodfokú égése

T2130

 

A törzs harmadfokú égése

T2140

 

A törzs k.m.n. fokú maródása

T2150

 

A törzs elsőfokú maródása

T2160

 

A törzs másodfokú maródása

T2170

 

A törzs harmadfokú maródása

T2180

 

A törzs körkörös égése

T2200

 

A váll és felső végtag k.m.n. fokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2210

 

A váll és felső végtag elsőfokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2220

 

A váll és felső végtag másodfokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2230

 

A váll és felső végtag harmadfokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2240

 

A váll és felső végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a csukló és kéz

T2250

 

A váll és felső végtag elsőfokú maródása, kivéve a csukló és kéz

T2260

 

A váll és felső végtag másodfokú maródása, kivéve a csukló és kéz

T2270

 

A váll és felső végtag harmadfokú maródása, kivéve csukló és kéz

T2280

 

A felső végtag körkörös égése

T2300

 

A csukló és kéz k.m.n. fokú égési sérülése

T2310

 

A csukló és kéz elsőfokú égési sérülése

T2320

 

A csukló és kéz másodfokú égési sérülése

T2330

 

A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése

T2340

 

A csukló és kéz k.m.n. fokú maródása

T2350

 

A csukló és kéz elsőfokú maródása

T2360

 

A csukló és kéz másodfokú maródása

T2370

 

A csukló és kéz harmadfokú maródása

T2400

 

A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú égési sérülése, kivéve boka és láb

T2410

 

A csípő és alsó végtag elsőfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb

T2420

 

A csípő és alsó végtag másodfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb

T2430

 

A csípő és alsó végtag harmadfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb

T2440

 

A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a boka és láb

T2450

 

A csípő és alsó végtag elsőfokú maródása, kivéve a boka és láb

T2460

 

A csípő és alsó végtag másodfokú maródása, kivéve a boka és láb

T2470

 

A csípő és alsó végtag harmadfokú maródása, kivéve a boka és láb

T2480

 

Az alsó végtag körkörös égése

T2500

 

A boka és láb k.m.n. fokú égési sérülése

T2510

 

A boka és láb elsőfokú égési sérülése

T2520

 

A boka és láb másodfokú égési sérülése

T2530

 

A boka és láb harmadfokú égési sérülése

T2540

 

A boka és láb k.m.n. fokú maródása

T2550

 

A boka és láb elsőfokú maródása

T2560

 

A boka és láb másodfokú maródása

T2570

 

A boka és láb harmadfokú maródása

T2600

 

A szemhéj és szemkörüli terület égése

T2610

 

A szaruhártya és kötőhártya égése

T2620

 

A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés

T2630

 

A szem és függelékei más részeit érintő égés

T2640

 

A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.

T2650

 

A szemhéj és szemkörüli terület maródása

T2660

 

A szaruhártya és kötőhártya maródása

T2670

 

A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás

T2680

 

A szem és függelékei más részeit érintő maródás

T2690

 

A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.

T2700

 

A gége és légcső égése

T2710

 

A gégét, légcsövet és tüdőt érintő égés

T2720

 

A légzőrendszer egyéb részeinek égése

T2730

 

A légzőrendszer égése, k.m.n.

T2740

 

A gége és légcső maródása

T2750

 

A gégét, légcsövet és tüdőt érintő maródás

T2760

 

A légzőrendszer egyéb részeinek maródása

T2770

 

A légzőrendszer k.m.n. részének maródása

T2800

 

A száj és garat égése

T2810

 

A nyelőcső égése

T2820

 

Az emésztőrendszer más részének égése

T2830

 

A belső húgy-ivarszervek égése

T2840

 

Más, k.m.n. belső szerv égése

T2850

 

A száj és garat maródása

T2860

 

A nyelőcső maródása

T2870

 

Az emésztőrendszer más részeinek maródása

T2880

 

A belső húgy-ivarszervek maródása

T2890

 

Más és k.m.n. belső szervek maródása

T2900

 

Több testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott

T2910

 

Több testtájék égési sérülése, elsőfoknál nem nagyobb

T2920

 

Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb

T2930

 

Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú

T2940

 

Több testtájék maródása foka nem meghatározott

T2950

 

Több testtájék maródása, elsőfoknál nem nagyobb

T2960

 

Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb

T2970

 

Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú

T3000

 

Nem meghatározott testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott

T3010

 

Nem meghatározott testtájék elsőfokú égési sérülése

T3020

 

Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése

T3030

 

Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése

T3040

 

Nem meghatározott testtájék maródása, foka nem meghatározott

T3050

 

Nem meghatározott testtájék elsőfokú maródása

T3060

 

Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása

T3070

 

Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása

T3100

 

A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő égés

T3110

 

A testfelület 10–19%-át érintő égés

T3120

 

A testfelület 20–29%-át érintő égés

T3130

 

A testfelület 30–39%-át érintő égés

T3140

 

A testfelület 40–49%-át érintő égés

T3150

 

A testfelület 50–59%-át érintő égés

T3160

 

A testfelület 60–69%-át érintő égés

T3170

 

A testfelület 70–79%-át érintő égés

T3180

 

A testfelület 80–89%-át érintő égés

T3190

 

A testfelület 90, vagy több %-át érintő égés

T3200

 

A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő maródás

T3210

 

A testfelület 10–19%-át érintő maródás

T3220

 

A testfelület 20–29%-át érintő maródás

T3230

 

A testfelület 30–39%-át érintő maródás

T3240

 

A testfelület 40–49%-át érintő maródás

T3250

 

A testfelület 50–59%-át érintő maródás

T3260

 

A testfelület 60–69%-át érintő maródás

T3270

 

A testfelület 70–79%-át érintő maródás

T3280

 

A testfelület 80–89%-át érintő maródás

T3290

 

A testfelület 90, vagy több %-át érintő maródás

T3300

 

A fej felületes fagyása

T3310

 

A nyak felületes fagyása

T3320

 

A mellkas felületes fagyása

T3330

 

A hasfal, derék és medence felületes fagyása

T3340

 

A kar felületes fagyása

T3350

 

A csukló és kéz felületes fagyása

T3360

 

A csípő és comb felületes fagyása

T3370

 

A térd és a lábszár felületes fagyása

T3380

 

A boka és lábfej felületes fagyása

T3390

 

Egyéb és k.m.n. részek felületes fagyása

T3400

 

A fej szövetelhalással járó fagyása

T3410

 

A nyak szövetelhalással járó fagyása

T3420

 

A mellkas szövetelhalással járó fagyása

T3430

 

A hasfal, derék és medence szövetelhalással járó fagyása

T3440

 

A kar szövetelhalással járó fagyása

T3450

 

A csukló és kéz szövetelhalással járó fagyása

T3460

 

A csípő és comb szövetelhalással járó fagyása

T3470

 

A térd és a lábszár szövetelhalással járó fagyása

T3480

 

A boka és lábfej szövetelhalással járó fagyása

T3490

 

Egyéb és k.m.n. részek szövetelhalással járó fagyása

T3500

 

Több testtájék felületes fagyása

T3510

 

Több testtájék szövetelhalással járó fagyása

T3520

 

A fej és nyak fagyása, k.m.n.

T3530

 

A mellkas, has, derék, és a medence fagyása, k.m.n.

T3540

 

A felső végtag fagyása, k.m.n.

T3550

 

Az alsó végtag fagyása, k.m.n.

T3560

 

Több testtájék fagyása, k.m.n.

T3570

 

Fagyás k.m.n. helyen

T7960

 

Traumás izom-ischaemia

T8450

 

Infectio és inflammatio a belső ízületi protézis miatt

T8460

 

Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470

 

Infectio-inflamm. egyéb belső ort. protet. eszk. -implant. -graftok miatt

T8490

 

A belső ortopéd protet. eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

T8700

 

A visszaültetett felső végtag(rész) szövődményei

T9050

 

A koponyaűri sérülés késői hatása

T9190

 

A nyak és a törzs k.m.n. sérülésének következményei

T9500

 

A fej és a nyak égésének maródásának és fagyásának következményei

T9510

 

A törzs égésének, maródásának vagy fagyásának késői hatása

T9520

 

A felső végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei

T9530

 

Az alsó végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei

T9540

 

Megégett, maródott testfelület kiterj. sz. oszt. égés, fagyás következm.

T9580

 

Egyéb megjelölt égés, maródás vagy fagyás következményei

T9590

 

K.m.n. égés maródás vagy fagyás következményei

T9820

 

A trauma bizonyos szövődményeinek következményei

U9960

 

Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

W91H0

 

Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom

2. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez

3-as és P típusként kódolható diagnózisok listája
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére