• Tartalom

26/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

26/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről

2022.01.02.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Államot a hagyatékkal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban és a hagyatékkal kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban, ha

a) az állam mint szükségképpeni törvényes örökös örököl vagy végintézkedés hiányában az állam mint törvényes örökös örökölne, az MVH Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH),

b) az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel az állam javára rendelkezett, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)

képviseli és jár el az állam képviseletében az államot mint örököst megillető jogok gyakorlása és az államot mint örököst terhelő kötelezettségek teljesítése során.

(2) Az állam öröklése esetén – az állami tulajdonba került vagyontárgyak hasznosítása során – a vagyontárgyak felett a tulajdonosi jogokat gyakorló

a) a kulturális örökség körébe tartozó ingó és ingatlan vagyontárgyak esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter,

b) a kulturális javak esetében a kultúráért felelős miniszter,

c) a közérdekű meghagyást tartalmazó végintézkedés esetén a közérdekű meghagyás jellege szerint feladatkörrel rendelkező más miniszter,

d) a védett természeti terület esetén a természetvédelemért felelős miniszter

álláspontjának figyelembevételével jár el.

2. § (1) Ha az állam a Nemzeti Földalapba kerülő földrészletet örököl, akkor a hagyatéki tartozásokkal kapcsolatban az örököst terhelő kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a földrészlet feletti tulajdonosi jogokat gyakorló az MVH-val és az MNV Zrt.-vel megkötött külön megállapodásban foglaltak szerint félévente – minden év január 31. és július 31. napjáig – adatot szolgáltat az MVH-nak és MNV Zrt.-nek az öröklés jogcímén az állam tulajdonába került földrészlet hasznosításából származó bevételekről.

(2) Ha az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 42/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hagyatékba tartozó valamely vagyonelem felett – a 42/B. § (2) bekezdése szerinti átadást követően – az MNV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, az MNV Zrt. az MVH-val megkötött külön megállapodásban foglaltak szerint félévente – minden év január 31. és július 31. napjáig – adatot szolgáltat az MVH-nak az érintett vagyonelemek hasznosításából és átruházásából származó bevételekről.

(3) Ha az MNV Zrt. a Vtv. 42/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint, kivezetésre szánt állami vagyonnak minősít valamely, végintézkedés útján az állam tulajdonába került vagyonelemet és a vagyonelem felett a tulajdonosi jogokat az MVH gyakorolja, az MVH az MNV Zrt.-vel megkötött külön megállapodásban foglaltak szerint félévente – minden év január 31. és július 31. napjáig – adatot szolgáltat az MNV Zrt.-nek az érintett vagyonelem hasznosításából és átruházásából származó bevételekről.

3. § (1) A törvényes öröklés jogcímén megszerzett hagyaték tekintetében az államot mint örököst terhelő kötelezettségekért 2022. január 1. napjától az MVH köteles helyt állni, továbbá az államot mint örököst megillető követelések 2022. január 1. napjától az MVH-t illetik meg.

(2) A végintézkedésen alapuló öröklés jogcímén megszerzett hagyaték tekintetében az államot mint örököst terhelő kötelezettségekért 2022. január 1. napjától az MNV Zrt. köteles helyt állni, továbbá a végintézkedésen alapuló öröklés jogcímén az államot mint örököst megillető követelések 2022. január 1. napjától az MNV Zrt.-t illetik meg.

4. § (1) Azokban a 2021. december 31. napját megelőzően indult hagyatéki eljárásokban, amelyekről az MNV Zrt. mint az öröklésben érdekelt képviselője 2021. december 31. napjáig értesítést kapott, és amelyekben a teljes hatályú hagyatékátadó végzés 2022. január 1. napján még nem emelkedett jogerőre vagy nem vált véglegessé (a továbbiakban: folyamatban levő ügyek), a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig vagy véglegessé válásáig az MNV Zrt. jár el.

(2) A folyamatban lévő ügyekben a jogerős vagy véglegessé vált teljes hatályú hagyatékátadó végzés MNV Zrt. részére történt kézbesítését követően az MNV Zrt. a Vtv. 42/F. § (1) bekezdése szerint jár el. A tulajdonosi joggyakorlás átadásának napjától az állam képviseletét az MVH látja el, és tartozik helytállási kötelezettséggel. A hagyatékkal kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban az MNV Zrt. az MVH-val együttműködik, a rendelkezésére álló információk alapján a szükséges tájékoztatásokat, adatszolgáltatásokat megadja.

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

6. §1

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére