• Tartalom

30/2021. (IX. 8.) AM rendelet

a borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról

2021.09.09.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. borászati termék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében szereplő szőlőből készült termékek;

2. bortermelő: olyan hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett termelő, aki borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzemmel rendelkezik;

3. első származási bizonyítvány:

a) a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése szerint kiadott első borászati termék származási bizonyítvány vagy

b) a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint kiadott első származási bizonyítvány vagy must származási bizonyítvány;

4. ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az e rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított borászati termékek egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

5. ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre és nem élelmiszeripari célú továbbfeldolgozásra irányul;

6. krízislepárlási intézkedés: az (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke szerint végzett lepárlás;

7. lepárlási keret: a krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszak folyamán támogatással lepárolható borászati termékmennyiség;

8. lepárlási vállalás: az a lepárlóüzem által krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiség, amelynek lepárlását a lepárlóüzem a támogatási időszak során vállalja;

9. lepárlóüzem: borászati termék lepárlását végző olyan üzem, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) borászati termékek krízislepárlási támogatással történő lepárlása intézkedés keretében nyilvántartásba vett;

10. támogatási időszak: az e rendelet hatálybalépésétől 2021. október 15-ig tartó időszak;

11. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;

12. termelési napló: az e rendelet szerinti támogatással érintett ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol előállításához felhasznált borászati termékekről és azok felhasználásával előállított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol termékekről naprakészen vezetett nyilvántartás;

13. végső származási bizonyítvány: a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 37. §-a szerint kiadott okirat.

2. § (1) A lepárlási keret nagysága 100 ezer hektoliter, amely legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott támogatási keret összegének kihasználásáig növelhető.

(2) A támogatási keret összege 1,5 milliárd forint.

(3) E rendelet alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.

(4) A lepárlóüzem a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon és időpontig postai úton vagy személyesen jelentheti be a Kincstárnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit;

b) a lepárlás helyét;

c) a lepárlóüzem adóraktári engedélyének számát;

d) a vállalt lepárlási célú borászati termék mennyiségét hektoliterben;

e) a lepárló írásbeli nyilatkozatát arról, hogy

ea) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom mérésének eszközeivel,

eb) a vállalt borászati termékekből kizárólag ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt kíván előállítani,

ec) vállalja a (9) bekezdés szerinti kötelezettségeket és

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(6) A bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát.

(7) A bejelentés visszavonásig érvényes.

(8) A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemet a hiánytalanul, határidőben benyújtott bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételre az a lepárlóüzem jogosult, amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a (4) bekezdés szerinti bejelentés benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom mérésének eszközeivel,

c) borászati termékekből kizárólag ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt kíván előállítani, és

d) a krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiségre vonatkozó vállalást tesz a támogatási időszakra vonatkozóan.

(9) A lepárlóüzem nyilatkozatban vállalja, hogy

a) a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést köt, amelyben az átvenni kívánt borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját feltünteti,

b) a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,

c) az átvett borászati termékért legalább a támogatási összeggel megegyező vételárat fizet,

d) az átvételi árat az átvétel napját követő hetven napon belül megfizeti,

e) az átvett borászati termékeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt lepárolja,

f) a krízislepárlással előállított nyers alkoholt kizárólag ipari vagy gyógyászati felhasználásra értékesíti vagy hasznosítja,

g) biztosítja a krízislepárlás során a borászati termékből származó ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholnak a lepárlóüzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását, és

h) a feltételek teljesítésével kapcsolatos bármely változást az esemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenti a Kincstárnak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

(10) Annak a lepárlóüzemnek, amelyet a Kincstár krízislepárlási intézkedéssel kapcsolatban az e rendelet hatálybalépését megelőzően már nyilvántartásba vett, a Kincstár által közleményben közzétett időpontig be kell jelentenie a lepárlási vállalását.

(11) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

3. § (1) A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben történő részvételt a lepárlási keret erejéig hagyja jóvá.

(2) Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalása meghaladja a lepárlási keretet, a Kincstár a lepárlási vállalásokat azok mennyiségének növekvő sorrendjében fogadja el. Ebben az esetben a Kincstár jogosult a sorrendben utolsó lepárlási vállalást részben, a fennmaradó lepárlási keret mértékéig elfogadni.

(3) A Kincstár a bejelentéstől számított három napon belül értesíti a bejelentő lepárlóüzemet az elfogadott lepárlási vállalásról.

(4) A Kincstár a (3) bekezdésben foglalt értesítést követően három napon belül közleményt tesz közzé az e rendelet alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemről és a lepárlóüzem elfogadott lepárlási vállalásáról.

(5) Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalásainak összege nem haladja meg a lepárlási keretet, vagy a lepárlóüzem a lepárlási vállalását a támogatási időszakon belül mégsem párolja le, vagy a 2. § (2) bekezdésében meghatározott támogatási keret nem merült ki, a Kincstár a fennmaradó lepárlási keretet a támogatási időszakon belül a honlapján közzétett közleményben ismételten meghirdetheti.

4. § (1) Krízislepárlási intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani, amely

a) beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő (e § vonatkozásában a továbbiakban: lepárlást kezdeményező bortermelő) végzi vagy végezteti, aki a borászati terméktétel végső származási bizonyítványán is szerepel, és a borászati terméktétel első származási bizonyítványán mennyiségarányosan legalább 95%-ban a lepárlást kezdeményező bortermelő szerepel,

b) nem tartalmaz 2021-es évjáratú borászati terméktételt,

c) forgalomba hozatali engedéllyel vagy a (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott igazolással rendelkezik, és

d) tényleges alkoholtartalma legalább 11% vol.

(2) Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani csak a lepárlóüzem által meghirdetett időszakban lehet.

(3) A bortermelőnek a lepárlóüzem részére át kell adnia

a) a beszállítani kívánt borászati terméktételre vonatkozó, a hegybíró által a c) pont szerinti igazolás másolatát,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott,

ba) a borászati terméktételhez tartozó forgalombahozatali engedély másolatát vagy

bb) a borászati terméktétel tényleges alkoholtartalmáról kiállított igazolás másolatát, és azon igazolás másolatát, amely szerint a borászati terméktétel teljesíti a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, és

c) a hegybíró által kiadott igazolás másolatát az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek teljesüléséről.

(4) A lepárlóüzem az intézkedés keretében csak olyan borászati terméktételt vehet át, amely rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokkal.

(5) Krízislepárlási intézkedés keretében nem szállíthat be borászati terméket az a bortermelő, akinek a borászati hatóság az e rendelet hatálybalépésének napját megelőző három éven belül véglegessé vált határozattal a borászati termék tárolási helye szerinti borászati üzemét véglegesen bezárta, vagy tevékenységét ideiglenesen felfüggesztette.

(6) A borászati hatóság az e rendelet hatálybalépését követő ötödik napig megküldi a Kincstár részére azon borászati üzemek listáját – a borászati üzem helyrajzi számának és a működési engedély számának feltüntetésével –, amelyek esetében az e rendelet hatálybalépésének napját megelőző három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati üzemet véglegesen bezárta, vagy tevékenységét ideiglenesen felfüggesztette.

5. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a borászati termékek átadása és átvétele a lepárlóüzem telephelyén történik.

(2) Egy bortermelő a támogatási időszakon belül legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat be a lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.

(3) A lepárlóüzem az adásvételi szerződést, valamint a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolást a borászati termék átvétele előtt a Kincstár részére bemutatja a (2) bekezdésben és a 4. § (5) bekezdésében foglaltak ellenőrzése céljából. A Kincstár ellenőrzi, hogy a bortermelő kötött-e adásvételi szerződést krízislepárlási célból más lepárlóval, és az adásvételi szerződés mekkora bormennyiségre vonatkozik.

(4) Ha lepárlóüzem a (3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, támogatásban nem részesíthető.

(5) A lepárlóüzem az átvétel napján sorszámozott átvételi elismervényt állít ki, amely tartalmazza

a) az átvevő lepárlóüzem nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adószámát,

b) az átadó bortermelőnek a hegybíró igazolásában szereplő azonosító adatait,

c) az átadott borászati termék forgalombahozatali azonosító számát,

d) az átadott borászati termék mennyiségét literben kifejezve,

e) az átadott borászati termék átvételi árát forint/literben kifejezve,

f) az átadott borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve,

g) az átvétel időpontját és

h) az átvétel helyét.

(6) A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani, amelyből egy példány a bortermelőt illeti meg.

(7) A lepárlóüzem az átvételi elismervényt öt évig megőrzi.

(8) Ha a borászati termékek átadásakor a bortermelő az átvevő lepárlóüzem által megállapított mennyiséget vitatja, akkor a lepárlóüzem a bortermelő és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében végzi el az átvételre vonatkozó mennyiségmérést.

(9) A bortermelő legkésőbb a borászati termék átadásakor átadja a lepárlóüzemnek a 4. § (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

6. § A lepárlóüzem az átvételi elismervényekben szereplő, az 5. § (5) bekezdése szerinti adatokról bortermelőnként tételes nyilvántartást vezet.

7. § A támogatás összegét az e rendelet szerint átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége alapján kell meghatározni, az 1. mellékletben foglaltak szerint. Egy borászati termelő által szállított bormennyiség után fizetett támogatás nem lehet több, mint 150 forint/liter.

8. § (1) Támogatásra minden olyan lepárlóüzem jogosult, amely a 2. § (4) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget tett, és a krízislepárlás céljából átvett borászati termékből kizárólag ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt állított elő.

(2) A lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem benyújtására jogosult a lepárlás céljából átvett borászati termék ellenértékének teljes mértékű megfizetését, valamint lepárolását követően.

(3) A támogatási kérelmeket a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon és határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelem tartalmazza

a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit,

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),

c) a lepárlás alábbi adatait:

ca) a lepárolt borászati termékek összmennyiségét hektoliterben kifejezve,

cb) a lepárolt borászati termékek számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve és

cc) a lepárlással előállított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

d) a lepárlási összesítőt, amely bortermelőnként tartalmazza

da) a bortermelő nevét, adóalanyi jogállását,

db) a borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát,

dc) a borászati termék átvételének időpontját és helyét,

dd) a borászati termék típusát,

de) a borászati termék mennyiségét hektoliterben kifejezve,

df) a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve, és

dg) az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó érték, a számlák száma és a kifizetés dátuma),

e) az igényelt támogatás összegét és

f) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát borászatitermék-tételenként,

b) a borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentum másolatát,

c) a borászati termékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete szerinti, elkészített adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati termékeket lepárolták,

d) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza

da) a lepárlás időpontját,

db) a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát,

dc) a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását,

dd) az előállított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét literben kifejezve, és

de) az előállított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

e) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát,

f) az átvett borászati termékekre vonatkozó 4. § (3) bekezdés b) pontjában előírt dokumentumok másolatát és

g) a jövedéki vhr. 49. § (2) bekezdése szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

9. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmet visszautasítja, ha a kérelmező nem tett eleget a 2. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek.

(2) A Kincstár a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a lepárlóüzem által vállalt és ténylegesen lepárolt borászati termékmennyiség erejéig.

(3) Nem igényelhető támogatás azon borászati termék krízislepárlása után,

a) amelyre vonatkozóan a bortermelő a lepárlóüzem részére a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat nem adta át,

b) amelynek a tulajdonjogát a bortermelő a 4. § (4) bekezdése alapján nem igazolta,

c) amelyet a lepárlóüzem az 5. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiségen túl vett át a bortermelőtől,

d) amelynek adásvételi szerződését a lepárlóüzem a Kincstárnak nem mutatta be, vagy

e) amelynek lepárlását nem fejezték be.

10. § (1) A Kincstár ellenőrzése kiterjed

a) az előállított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzésére egyes tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,

b) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű ellenőrzésére, valamint az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, és

c) az ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű ellenőrzésére, ideértve a folyamat, a bizonylatok és az átadott termék minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatát.

(2) A Kincstár az ellenőrzései során, valamint a döntései meghozatalánál figyelembe veszi a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint vezetett és a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(3) Jogosulatlan támogatási igénynek minősül, ha a támogatási kérelemben szereplő bortétel lepárlását hatósági intézkedés keretében rendelték el.

11. § A Kincstár a támogatást a közleményében közzétett határidőig fizeti ki.

12. § (1) A támogatással érintett ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a lepárlóüzem értesíti a Kincstárt a közleményben közétett módon, az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítés tartalmazza

a) a lepárlóüzem azonosításához szükséges adatokat (ügyfél-azonosító, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely – szállítási cím, adóraktár vagy keretengedély száma),

c) a hasznosításra történő átadás helyét,

d) a hasznosításra történő átadás időpontját és

e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve.

(2) Ha a hasznosító megegyezik a lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.

(3) A támogatott ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása akkor kezdhető meg, ha az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amelyet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldtek a Kincstár részére. A nyilatkozat tartalmazza

a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),

b) az ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),

c) a hasznosító arra vonatkozó nyilatkozatát, amely szerint az ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt kizárólag ipari vagy gyógyászati célra hasznosítja, és

d) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

13. § A bortermelőtől átvett borászati termékekből lepárlással előállított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan teljesülését a Kincstár utólagosan is ellenőrizheti. Az utólagos ellenőrzés kiterjed

a) a készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholra, annak mennyisége és alkoholtartalma megállapítására,

b) a hasznosított ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljes körű ellenőrzésére,

c) a 12. § (1) bekezdése és a 12. § (3) bekezdése alapján benyújtott dokumentumok összevetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival, és

d) a Jöt. szerinti nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

14. § A támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni, ha

a) a Kincstár vagy a vámhatóság ellenőrzése a hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a kiadott ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ekkor a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholmennyiség alapján kell meghatározni,

b) a Kincstár vagy a vámhatóság ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ekkor a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni, vagy

c) a Kincstár azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt a 12. § (1) bekezdése szerinti értesítés benyújtása nélkül, vagy a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, ekkor a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari vagy gyógyászati célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének;

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének;

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. fejezet 3. szakaszának; valamint

d) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet II. fejezet 3. szakaszának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 30/2021. (IX. 8.) AM rendelethez

A

B

C

1.

A lepárlásra átadott borászati termék alkoholtartalma (%vol)

Minimális nettó átvételi ár (Ft/l)

2.

11,00 – 11,09

110,00

3.

11,10 – 11,19

112,64

4.

11,20 – 11,29

115,31

5.

11,30 – 11,39

117,99

6.

11,40 – 11,49

120,70

7.

11,50 – 11,59

123,44

8.

11,60 – 11,69

126,19

9.

11,70 – 11,79

128,97

10.

11,80 – 11,89

131,78

11.

11,90 – 11,99

134,60

12.

12,00 – 12,09

137,45

13.

12,10 – 12,19

140,32

14.

12,20 – 12,29

143,22

15.

12,30 – 12,39

146,13

16.

12,40 – 12,49

149,07

17.

12,50 vagy több

150,00

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére