• Tartalom

32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2022.01.02.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dp) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 5. és 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

1. §1

2. §2

2. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

3. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

4. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

5. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása

18. §18

19. §19

20. §20

21. § Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. §21

23. §22

24. §23

25. § Hatályát veszti az 5/2020. ITM rendelet

a)24

b)25

c)26

d)27

e)28

6. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosítása

26. §29

27. §30

28. §31

7. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 14. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. § c) pontja 2023. július 11-én lép hatályba.

(4) A 25. § d) és e) pontja 2024. július 12-én lép hatályba.

(5) A 26. § 2023. február 21-én lép hatályba.

(6) A 27. § és a 7. melléklet 2025. január 18-án lép hatályba.

(7) A 4. melléklet 3. pontja 2026. július 12-én lép hatályba.

(8) A 4. melléklet 12. pontja 2027. július 12-én lép hatályba.

30. § Ez a rendelet

a) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/983 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1831 bizottsági irányelvnek,

c) a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1832 bizottsági irányelvnek,

d) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1833 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez32

2. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez33

3. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez34

4. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez35

1. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

20.

ANILIN

62-53-3

7,74

19,35

b, k(2), BEM

EU7

N

2. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

24.

ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(arzin kivételével), (As-ra számítva)

7440-38-2

0,01

 

k(1A), b, i, BEM

EU8

T

3. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

34.

BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI
(Be-ra számítva)

7440-41-7

0,0002

 

k(1B), b, sz

EU8

T

4. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 40–42. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

40.

n-BUTIL-
ACETÁT

123-86-4

241

723

i, sz

EU7

N

41.

IZOBUTIL-
ACETÁT

110-19-0

241

723

i, sz

EU7

N

42.

szek-BUTIL-
ACETÁT

105-46-4

241

723

i, sz

EU7

N

5. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

83.

difenilmetán-4,4’-
diizocianát (MDI)

101-68-8

0,05

0,05

i, sz, BEM

 

T

6. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

85.

Toluol-2,4-
diizocianát
Toluol-2,6- diizocianát
(TDI)

584-84-9
91-08-7

0,007

 

k(2), i, sz

 

T

7. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 97. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

97.

DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid)

75-09-2

353

706

k(2), b, BEM

EU4

R+T

8. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 135. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

135.

FORMALDEHID

50-00-0

0,37

0,74

k(1B), b, m, sz

EU8

T

9. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 137. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

137.

FOSZFOR

12185-10-3
7723-14-0

0,1

0,1

i

 

N

10. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 155. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

155.

HIDRAZIN

302-01-2

0,013

 

k(1B), b, BEM

EU6

T

11. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 160. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

160.

IZOAMIL-
ALKOHOL

123-51-3

18

37

 

EU7

R

12. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 166. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

166.

KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Cd-ra számítva)

7440-43-9

0,001 resp

 

k(1B), BEM

EU8

T

13. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 191. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

191.

KUMOL

98-82-8

50

250

b, i

EU7

R

14. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 199. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

199.

METANOL

67-56-1

260

 

b, i, BEM

EU2

R+T

15. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 203. és 204. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

203.

METIL-BUTIL-
KETON

591-78-6

21

84

b, i, BEM

 

T

204.

4,4’-Metilén-bisz(2-klóranilin)
[MOCA]

101-14-4

0,01

 

k(1B), b, BEM

EU8

R+T

16. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 210. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

210.

METIL- KLORID

74-87-3

42

 

 

EU7

R+T

17. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 221. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

221.

MOLIBDÉN ÉS OLDHATATLAN VEGYÜLETEI
(Mo-ra számítva)

5 resp 10

 

N

18. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 230. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

230.

NIKKEL ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI, (Ni-re számítva)

0,01

 

k(1B), sz, BEM

SCOEL/SUM/
85/2011

T

19. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 233. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

233.

NITROBENZOL

98-95-3

1

 

b, i, BEM

EU2

R+T

20. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 242. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

242.

OLAJ (ásványi) KÖD**

92062-35-6
8042-47-5
72623-83-7
92045-44-8 92045-45-9

5

 

 

SCOEL/SUM/
163/2011

T

21. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 246. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

246.

ÓN SZERVES VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)

 

0,02

 

b, i

SCOEL/SUM/
138/2011

T

22. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 247–319. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Megnevezés

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Hivatkozás

ÁK korrekciós csoport)

247.

ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)

2

8

b, i

EU91

T

248.

ORTOFOSZFORSAV

7664-38-2

1

2

m

EU1

N

249.

OXÁLSAV

144-62-7

1

 

 

EU2

N

250.

OZMIUM-TETRAOXID
(Os-ra számítva)

20816-12-0

0,002

0,004

m, b

 

N

251.

ÓZON

10028-15-6

0,2

0,2

i

 

N

252.

PARAKVÁT-DIKLORID

1910-42-5

0,1

0,1

b, i

 

T

253.

PARATION

56-38-2

0,1

 

b

 

R+T

254.

PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI

87-86-5

0,5

1,5

b, i

 

T

255.

PENTAKLÓR-
NAFTALINOK

1321-64-8

0,5

2

b, i, sz

 

T

256.

n-PENTÁN

109-66-0

2950

 

 

EU2

R

257.

PENTIL-ACETÁT

628-63-7

270

540

i

EU1

N

258.

3-PENTIL-ACETÁT

620-11-1

270

540

i

EU1

N

259.

PIKRINSAV

88-89-1

0,1

0,1

i, sz

EU91

T

260.

PIPERAZIN

110-85-0

0,1

0,3

 

EU1

T

261.

PIRETRUM

8003-34-7

1

 

 

EU2

T

262.

PIRIDIN

110-86-1

15

30

b, i, sz

EU91

T

263.

PLATINA FÉM

7440-06-4

1

 

 

EU91

T

264.

PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Pt-ra számítva)

0,002

 

i, sz

 

T

265.

PORTLAND CEMENT

65997-15-1

10

 

 

 

N

266.

PROPIL-ACETÁT

109-60-4

420

840

b, i.

 

N

267.

PROPILÉN-OXID
(1,2-epoxipropán)

75-56-9

2,4

 

k(1B), b, i

EU6

T

268.

1,3-PROPIOLAKTON

57-57-8

1,5

 

k(1B)

 

T

269.

PROPIONSAV

79-09-4

31

62

m

EU1

T

270.

RÉZ és vegyületei
(Cu-re számítva)

7440-50-8

0,1

0,2

 

 

R

271.

RÉZ füst (Cu-re számítva)

7440-50-8

0,01 resp

 

 

 

R

272.

REZORCIN

108-46-3

45

 

b, i

EU2

R

273.

SALÉTROMSAV

7697-37-2

 

2,6

i, m

EU2

 

274.

SÓSAV

7647-01-0

8

16

i, m

EU1

N

275.

STRONCIUM-KROMÁT
[Cr (VI)-ra számítva]

7789-06-2

0,005

 

k(1B), BEM

 

T

276.

SZELÉNVEGYÜLETEK
(Se-re számítva)

0,1

0,2

i, BEM

 

R+T

277.

SZÉN-DIOXID

124-38-9

9000

 

 

EU2

N

278.

SZÉN-DISZULFID

75-15-0

15

 

b, i, m

EU3

R+T

279.

SZÉN-MONOXID

630-08-0

23

117

BHM

EU4

R+T

280.

SZÉN-TETRAKLORID (tetraklór-metán)

56-23-5

6,4

32

b, k(2)

EU4

R+T

281.

SZTIROL

100-42-5

86

172

i, BEM

 

R+T

282.

SZULFOTEP

3689-24-5

0,1

 

b

EU1

R+T

283.

TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Tl-ra számítva)

0,1

0,2

b, i

T

284.

TERFENILEK (hidrogénezett)

61788-32-7

19

48

 

EU4

T

285.

TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT

78-10-4

44

 

i

EU4

N

286.

TETRAHIDROFURÁN

109-99-9

150

300

b, i, BEM

EU1

N

287.

1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN

79-34-5

7

 

b

 

R+T

288.

TETRAKLÓRETILÉN

127-18-4

138

275

b

EU4

R+T

289.

TIOGLIKOLSAV

68-11-1

4

 

b, m

 

N

290.

2-TOLUIDIN
(o-toluidin)

95-53-4

0,5

 

k(1B), i, b

EU6

R+T

291.

3-TOLUIDIN

108-44-1

9

 

b

 

R

292.

4-TOLUIDIN (para-toluidin)

106-49-0

4,46

8,92

k(2), b

EU7

R+T

293.

TOLUOL

108-88-3

190

380

b, i, BEM

EU2

R+T

294.

TOXAFÉN

8001-35-2

0,5

 

b, i, k(2)

 

R+T

295.

TRIETIL-AMIN

121-44-8

8,4

12,6

b, i, m

EU1

R+T

296.

TRIKLÓRBENZOLOK (1,2,4-TRIKLÓRBENZOL kivételével)

12002-48-1

38

72

b

N

297.

1,2,4-TRIKLÓRBENZOL

120-82-1

15,1

37,8

b

EU1

N

298.

1,1,1-TRIKLÓRETÁN*

71-55-6

555

1110

b, i

EU1

R+T

299.

TRIKLÓRETILÉN

79-01-6

54,7

164,1

k(1B), b, sz,
BEM

EU6

R

300.

2,4,5-TRIKLÓR-
FENOXIECETSAV;
(2,4,5-T)

93-76-5

2

4

b, i

 

N

301.

TRIKLÓRNAFTALINOK

1321-65-9

5

 

b, i, sz

 

T

302.

TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT

78-30-8

0,1

 

b, i, sz

 

T

303.

TRIMETIL-AMIN

75-50-3

4,9

12,5

m, sz

EU7

N

304.

1,2,3-TRIMETILBENZOL

526-73-8

100

 

 

EU1

T

305.

1,2,4-TRIMETILBENZOL

95-63-6

100

 

 

EU1

T

306.

TRINIKKEL-DISZULFID
(Ni-re számítva)

12035-72-2

0,01

 

k(1A) , sz

 

T

307.

2,4,6-TRINITROTOLUOL

118-96-7

0,09

0,36

b

 

T

308.

VANÁDIUM-PENTOXID
(V-ra számítva)

1314-62-1

0,05 resp

0,2 resp

i, sz, BEM

N

309.

VAS(II)-OXID
(Fe-ra számítva)

1345-25-1

4 resp

 

 

 

T

310.

VAS(III)-OXID
(Fe-ra számítva)

1309-37-1

4 resp

 

 

 

T

311.

VINIL-ACETÁT

108-05-4

17,6

35,2

 

EU3

N

312.

VINIL-BROMID
(bróm-etilén)

593-60-2

4,4

 

k(1B)

EU6

T

313.

VINIL-KLORID

75-01-4

2,6

 

k(1B)

EU6

T

314.

XILOL izomerek keveréke

1330-20-7

221

442

b, BEM

EU1

R

315.

m-XILOL

108-38-3

221

442

b, BEM

EU1

R

316.

o-XILOL

95-47-6

221

442

b, BEM

EU1

R

317.

p-XILOL

106-42-3

221

442

b, BEM

EU1

R

318.

XILIDIN(ek)

1300-73-8

10

 

b

 

T

319.

FOSZFORIL-TRIKLORID

10025-87-3

0,064

0,12

m

EU7

 

23. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat 17–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az alpont a következő 23–26. sorral egészül ki:

 

(A

B

1.

Rövidítés

Magyarázat)

17.

EU7

2019/1831 EU irányelvben közölt érték

18.

EU8

2019/983 EU irányelvben közölt érték

19.

BEM

biológiai expozíciós mutató

20.

BHM

biológiai hatásmutató

21.

mg/m3

milligramm légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

22.

ÁK-érték

megengedett átlagos koncentráció

23.

CK-érték

megengedett csúcskoncentráció

24.

CAS-szám

a vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám

25.

SCOEL/SUM/138/2011

a SCOEL/SUM/138/2011. számú ajánlásban javasolt határérték

26.

SCOEL/SUM/85/2011

SCOEL/SUM/85/2011. számú ajánlásban javasolt határérték

24. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.5. alpont 1.5.1. pontjában az „1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = 8 óra” szövegrész helyébe az „1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = műszak óráinak száma” szöveg lép.

5. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez36

6. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez37

7. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez38

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § c) pontja a 29. § (3) bekezdése alapján 2023. július 11-én lép hatályba.

27

A 25. § d) pontja a 29. § (4) bekezdése alapján 2024. július 12-én lép hatályba.

28

A 25. § e) pontja a 29. § (4) bekezdése alapján 2024. július 12-én lép hatályba.

29

A 26. § a 29. § (5) bekezdése alapján 2023. február 21-én lép hatályba.

30

A 27. § a 29. § (6) bekezdése alapján 2025. január 18-án lép hatályba.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 4. melléklet 1–2. és 4–11. és 13–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A 4. melléklet 3. pontja a 29. § (7) bekezdése alapján 2026. július 12-én lép hatályba. A 4. melléklet 12. pontja a 29. § (8) bekezdése alapján 2027. július 12-én lép hatályba.

36

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 7. melléklet a 29. § (6) bekezdése alapján 2025. január 18-án lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére