• Tartalom
Oldalmenü

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

2022.01.08.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet:

a) az Innovációs és Technológiai Minisztérium,

b) az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv,

c) a miniszter által irányított vagy felügyelt központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött valamennyi,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör, álláshely betöltése, feladat ellátása az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha

a) a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. §1

1. melléklet a 33/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározása

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hivatali szervezete

1.1. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál

1.1.1. a miniszteri kabineten és titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.2. az államtitkári kabineten és titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.3. a közigazgatási államtitkári és a helyettes államtitkári titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.4. a főosztályvezető, az osztályvezető álláshelye,

1.1.5. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó álláshelye,

1.1.6. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő személy álláshelye,

1.1.7. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.8. a közbeszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló munkakör, álláshely,

1.1.9. az energiagazdálkodási, atomenergetikai és bányászati feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.10. a belső adatvédelmi felelős álláshelye,

1.1.11. a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.12. a nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.13. a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.14. a víziközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.15. a vasúti igazgatási szerv vezetőjének helyettesítésére – a szervezeti egység ügyrendje alapján – jogosító munkakör, álláshely,

1.1.16. az ágazatfejlesztési és iparpolitikai feladatokkal kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.17. a haditechnikai és kettős felhasználású termékek külkereskedelmének ellenőrzésével kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.18. a személyügyi tevékenységért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre, álláshelye,

1.1.19. a központi irattárazási feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.20. az üvegházhatású gáz kvótakiosztással és kereskedelemmel, valamint az emissziókereskedelmi létesítmények vezetésével kapcsolatos munkakör, álláshely.

2. Kormányzati főhivatalok

2.1.2

2.1.1. a gazdasági és a humánpolitikai területért felelős vezető álláshelye,

2.1.2. a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető álláshelye,

2.1.3. a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető álláshelye,

2.1.4. a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető álláshelye,

2.1.5. az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető álláshelye,

2.1.6. a nukleáris védettségi felügyelő álláshelye.

2.2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál

2.2.1. a gazdasági vezető álláshelye,

2.2.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért és az iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős vezető álláshelye,

2.2.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó személy álláshelye.

3. Központi hivatalok

3.1.3

3.1.1. a gazdasági vezető álláshelye,

3.1.2. a főosztályvezető álláshelye,

3.1.3. az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai és igazgatási feladatokat ellátó vezető álláshelye,

3.1.4. a belső adatvédelmi felelős álláshelye,

3.1.5. a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölésére és kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő álláshelye,

3.1.6. a közbeszerzési ügyintéző álláshelye.

3.2. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál

3.2.1. a szakképzési és képzési vezető álláshelye,

3.2.2. a gazdasági, pénzügyi és számviteli vezető álláshelye,

3.2.3. a projektirányításért felelős vezető álláshelye,

3.2.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó személy álláshelye.

3.3. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál

3.3.1. a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetői álláshelye.

4. Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

4.1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél

4.1.1. az elnök és helyettesei vezetői beosztása,

4.1.2. a gazdasági vezető beosztása.

1

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontját a 2/2022. (I. 7.) ITM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. melléklet 3. pont 3.1. alpontját a 2/2022. (I. 7.) ITM rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás