• Tartalom

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

2023.01.02.

A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. és 6. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. és 18. alcím, valamint a 31. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b), c), e), g) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 31. § (1) bekezdése tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)1

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

(6)6

(7)7

2. §8

3. §9

4. §10

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. §11

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)12

(2)13

(3)14

(4)15

(5)16

7. §17

4. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. §18

5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. §19

6. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. §20

7. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1)21

(2)22

(3)23

(4)24

(5)25

(6)26

12. §27

8. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1)28

(2)29

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

(5)34

(6)35

(7)36

(8)37

(9)38

(10)39

(11)40

(12)41

(13)42

(14)43

(15)44

(16)45

(17)46

(18)47

(19)48

15. §49

16. §50

17. §51

10. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1)52

(2)53

(3)54

(4)55

(5)56

(6)57

(7)58

(8)59

(9)60

(10)61

(11)62

(12)63

(13)64

(14)65

(15)66

(16)67

19. § (1)68

(2)69

(3)70

20. § Hatályát veszti a 65/2013. (III. 8.) Korm. r.

a)71

b)72

c)73

d)74

e)75

11. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. §76

12. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

22. § (1)77

(2)78

(3)79

(4)80

(5)81

(6)82

(7)83

(8)84

(9)85

23. §86

24. §87

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. §88

14. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. §89

15. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. §90

28. §91

29. §92

16. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

30. §93

17. Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1)94

(2)95

18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

32. §96

19. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 3. pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, a 3. § 2. pontja, a 22. § (2), (6), (8) és (9) bekezdése, a 23. §, valamint a 7. melléklet 2021. szeptember 11-én lép hatályba.

(4)97 A 2. §, a 3. § 1. pontja, a 4. § 1. és 2. pontja, a 9. §, a 10. §, a 11. § (1), (3), (4) és (6) bekezdése, a 14. § (1) és (15) bekezdése, a 16. § 8., 9., 11., 12., 15–17., 20., 21. és 24. pontja, a 18. § (4) és (8) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 29. § c)–i) pontja, valamint az 1. és 10. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 32. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(6)98 A 6. § (1) bekezdése, a 17. § a) pontja, valamint a 31. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 18. § (9), (11) és (14) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § c) pontja, valamint a 6. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

34. § (1) E rendelet 7. alcíme, valamint a 8. és 9. melléklete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet 10. és 11. alcíme az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-ai 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet 10. és 11. alcíme a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez99

2. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez100

3. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez101

4. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez102

5. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez103

6. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez104

7. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez105

8. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez106

9. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez107

10. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez108

11. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez109

12. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez110

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 6. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 11. § (1) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. §-a alapján nem lép hatályba.

22

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 11. § (3) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. §-a alapján nem lép hatályba.

24

A 11. § (4) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. §-a alapján nem lép hatályba.

25

A 11. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 11. § (6) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. §-a alapján nem lép hatályba.

27

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 14. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 14. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 14. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 14. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 14. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 14. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 14. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 14. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 14. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 14. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 14. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 14. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 14. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 18. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 18. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 18. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 18. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 18. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 18. § (9) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

61

A 18. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 18. § (11) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

63

A 18. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 18. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 18. § (14) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

66

A 18. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 18. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 19. § (3) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

71

A 20. § a) pontja bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 20. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 20. § c) pontja a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

74

A 20. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 20. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 22. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 22. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 22. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 22. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 22. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 22. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 33. § (4) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 118. §-a, a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

98

A 33. § (6) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

99

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 6. melléklet a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

105

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére