• Tartalom
Oldalmenü

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

2021.09.12.

A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. és 6. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. és 18. alcím, valamint a 31. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b), c), e), g) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 31. § (1) bekezdése tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)1

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

(6)6

(7)7

2. §8

1.9

2.10

3.11

4.12

5.13

6.14

lép.

4. § Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. r.

1.15

2.16

3.17

4.18

5.19

6.20

7.21

8.22

9.23

10.24

11.25

12.26

13.27

14.28

15.29

16.30

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. §31

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)32

(2)33

(3)34

(4)35

(5)36

7. §37

4. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. §38

5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. §39

6. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. §40

7. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1)41

(2)42

(3)43

(4)44

(5)45

(6)46

12. §47

8. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1)48

(2)49

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1)50

(2)51

(3)52

(4)53

(5)54

(6)55

(7)56

(8)57

(9)58

(10)59

(11)60

(12)61

(13)62

(14)63

(15)64

(16)65

(17)66

(18)67

(19)68

15. §69

16. §70

17. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

a)71

b)72

c)73

d)74

e)75

10. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1)76

(2)77

(3)78

(4)79

(5)80

(6)81

(7)82

(8)83

(9)84

(10)85

(11)86

(12)87

(13)88

(14)89

(15)90

(16)91

19. § (1)92

(2)93

(3)94

20. § Hatályát veszti a 65/2013. (III. 8.) Korm. r.

a)95

b)96

c)97

d)98

e)99

11. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. §100

12. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

22. § (1)101

(2)102

(3)103

(4)104

(5)105

(6)106

(7)107

(8)108

(9)109

23. §110

24. §111

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. §112

14. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. §113

15. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. §114

28. §115

a)116

b)117

c)118

d)119

e)120

f)121

g)122

h)123

i)124

lép.

16. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

30. §125

17. Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1)126

(2)127

18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

32. §128

19. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 3. pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, a 3. § 2. pontja, a 22. § (2), (6), (8) és (9) bekezdése, a 23. §, valamint a 7. melléklet 2021. szeptember 11-én lép hatályba.

(4)129 A 2. §, a 3. § 1. pontja, a 4. § 1. és 2. pontja, a 9. §, a 10. §, a 11. § (1), (3), (4) és (6) bekezdése, a 14. § (1) és (15) bekezdése, a 16. § 8., 9., 11., 12., 15–17., 20., 21. és 24. pontja, a 17. § a) pontja, a 18. § (4) és (8) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 29. § c)–i) pontja, valamint az 1. és 10. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 32. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 31. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 18. § (9), (11) és (14) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § c) pontja, valamint a 6. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

34. § (1) E rendelet 7. alcíme, valamint a 8. és 9. melléklete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet 10. és 11. alcíme az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-ai 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet 10. és 11. alcíme a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez130

2. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez131

3. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez132

4. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez133

5. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez134

6. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez135

7. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez136

8. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez137

9. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez138

10. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez139

11. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez140

12. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez141

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

9

A 3. § 1. pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

10

A 3. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. § 1. pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

16

A 4. § 2. pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

17

A 4. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 4. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 4. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 4. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 4. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 4. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 4. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 4. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 4. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 4. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 4. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 4. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 4. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 4. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 6. § (1) bekezdése a 33. § (6) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

33

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 6. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 9. § a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

40

A 10. § a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

41

A 11. § (1) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

42

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 11. § (3) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

44

A 11. § (4) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

45

A 11. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 11. § (6) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

47

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 14. § (1) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

51

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 14. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 14. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 14. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 14. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 14. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 14. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 14. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 14. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 14. § (15) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

65

A 14. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 14. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 14. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 14. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 17. § a) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

72

A 17. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 17. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 17. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 17. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 18. § (4) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

80

A 18. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 18. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 18. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 18. § (8) bekezdése a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

84

A 18. § (9) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

85

A 18. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 18. § (11) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

87

A 18. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 18. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 18. § (14) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

90

A 18. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 18. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 19. § (3) bekezdése a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

95

A 20. § a) pontja bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 20. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 20. § c) pontja a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

98

A 20. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 20. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 22. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 22. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 22. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 22. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 22. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 22. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 27. § a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

115

A 28. § a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

116

A 29. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 29. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 29. § c) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

119

A 29. § d) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

120

A 29. § e) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

121

A 29. § f) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

122

A 29. § g) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

123

A 29. § h) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

124

A 29. § i) pontja a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

125

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 31. § (1) bekezdése a 33. § (6) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

127

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 32. § a 33. § (5) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

129

A 33. § (4) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 118. §-a szerint módosított szöveg.

130

Az 1. melléklet a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

131

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 6. melléklet a 33. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

136

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 10. melléklet a 33. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

140

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.