• Tartalom

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről1

2021.08.07.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarország területéről külföldre az 1. mellékletben meghatározott, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyag és termék (a továbbiakban együtt: építőanyag) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a belgazdaságért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) történő regisztrációt (a továbbiakban: bejelentés) és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően

a) értékesíthető, illetve

b) vihető ki.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a Magyarország területén, tranzitforgalom keretében átszállított építőanyagra.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti bejelentést az értékesítő,

b) b) pontja szerinti bejelentést az építőanyagot külföldre kivinni szándékozó

természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő) írásban, magyar nyelven teszi meg.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,

ab) állampolgárságát és

ac) elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét,

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét és – ha van – magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését és

bc) elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét,

c)2 az építőanyag

ca) 1. melléklet szerinti vámtarifaszámát és mennyiségi mutatóit,

cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az építőanyag aktuális piaci értékét,

d)3 az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a címzett nevét és címét, ahová az építőanyag leszállításra kerül, valamint

e)4 az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett, legfeljebb 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időszakát.

(2a)5 Ha a bejelentő olyan terméket értékesít vagy visz ki külföldre, amelyet az 1. melléklet tartalmaz, azonban annak kiszállítására nem építési beruházásokhoz vagy Magyarország területén kívül megvalósított diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz kerül sor, úgy a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő erre vonatkozó nyilatkozatát, a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat és a vámtarifaszámot. A bejelentésre a (2) bekezdés c)–e) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) A bejelentést a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon a 3. § (4) bekezdésében foglalt határidőre figyelemmel kell megtenni.

(4) A bejelentéshez csatolni kell az építőanyag külföldre történő

a) értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint – amennyiben az rendelkezésre áll – a számla, illetve

b) szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő kiszállítást igazoló okirat

másolatát.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

3. § (1) A miniszter a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek

a) nem felel meg, a miniszter a bejelentés tudomásulvételét elutasítja azzal, hogy a bejelentés formai okok miatt nem alkalmas a tartalmi vizsgálatra, és új bejelentést szükséges megtenni, vagy

b) megfelel, a miniszter a bejelentés beérkezéséről tájékoztatja a bejelentőt azzal a figyelemfelhívással, hogy e tájékoztatás nem minősül a bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának.

(2)6 Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatással egyidejűleg a bejelentéseket indokolt esetben továbbítja az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) részére, aki az érintett miniszterek bevonásával megvizsgálja, hogy az építőanyag külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.

(3)7 A Kormánybiztos a bejelentés továbbítását követő 7 munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállásáról írásban tájékoztatja a minisztert a (2) bekezdésben meghatározott körülménnyel kapcsolatos álláspontjáról, és a körülmény fennállta esetén tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert is az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról, aki az 5. §-ban meghatározott módon él a magyar állam elővásárlási, valamint vételi jogának gyakorlásával.

(4)8 A miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított tíz munkanapon belül

a) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter nem él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,

b) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a miniszter tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben meghatározott építőanyag vonatkozásában a magyar állam elővásárlási, illetve vételi jogot gyakorol, és a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti, vagy

c) a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja.

(4a)9 A bejelentésnek és annak tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti döntés kézhezvételéig a miniszterhez előterjesztett kérelmében a bejelentést a bejelentő írásban visszavonja, a miniszter a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti. A bejelentéssel összefüggő eljárás megszüntetése a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.

(6) A bejelentésre – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére, az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

4. § (1) A miniszter által hozott – önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen indított perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(3) A bíróság a keresetlevél beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi.

5. § (1) A bejelentés vizsgálata alatt a magyar államot

a) a külföldre értékesíteni szándékozott építőanyagra e jogszabály alapján elővásárlási jog,

b) a külföldre kivinni szándékozott építőanyagra – ha az a bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére, saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra – e jogszabály alapján vételi jog

illeti meg, amelyet az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gyakorol.

(2) Ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a bejelentő az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során a vételár összegében nem állapodik meg, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást követő nyolc napon belül megfizeti a bejelentőnek, aki ezt követően, a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével a magyar állam tulajdonjogot szerez az építőanyagon, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó hatálya.

(3) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott módon a bejelentés visszavonása addig kérhető, amíg a miniszter

3. § (4) bekezdése szerinti döntése nem kerül közlésre.

(4) Ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási vagy vételi jogot, a magyar állam tulajdonába került építőanyag értékesítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság az általa működtetett, a világhálón elérhető informatikai rendszer, az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, elektronikus árverés keretében, egy alkalommal, két árverési körben köteles megkísérelni.

(5) A (4) bekezdés szerinti árverésen kizárólag olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy egyéb szervezet ajánlattevő vehet részt, aki vállalja, hogy a megvásárolt építőanyagot Magyarország területén kritikus infrastruktúrák létesítésére, működésére, fenntartására, fejlesztésére vagy a kormányzati népesedéspolitikai és szociális célokra használja fel.

6. §10 (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.

(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a miniszter nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolására vonatkozó adatokat.

6/A. §11 Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással nem rendelkezik, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező építőanyag általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

7. § (1) Az építőanyag EAR útján, elektronikus árverés keretében történő értékesítésekor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés n) pontja szerinti kikiáltási ár az első és a második árverés során egyaránt

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlása esetén az építőanyag vételára,

b) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén az 5. § (2) bekezdése szerint a tulajdonszerzéskor a magyar állam által megfizetett összeg.

(2) Az 5. § (4) bekezdése szerinti árverés eredménytelensége esetén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jogosult az építőanyag az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átruházására.

(3) Az értékesített építőanyaggal kapcsolatosan érvényesített szavatossági igény teljesítésére a bejelentő köteles, azzal, hogy a szavatossági igénnyel érintett építőanyag mint szolgáltatás teljesítési időpontjaként az e § szerinti értékesítés időpontját kell figyelembe venni.

8. §12 Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben a vételi jog gyakorlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

11. § A 2. § szerinti bejelentési kötelezettséget az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapon túli időpontra eső kivitelre kell alkalmazni.

12. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez13

Az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

 

A

B

1.

Vámtarifaszám

Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése

2.

2517

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

3.

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

4.

3816

Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek

5.

6806

Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével

6.

6809

Gipszből készült tábla, lap, panel és egyéb termékek

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

7212

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

11.

7213

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben

12.

7214

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal

13.

 

 

14.

7216

Melegen vagy hidegen alakított szelvény / szögvas / idomvas / profil vasból, nem ötvözött acélból

15.

7217

Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül / nem nemesfémen kívül bármilyen anyaggal bevonva

16.

 

 

17.

 

 

18.

7225

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból

19.

 

 

20.

7301

Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

21.

7204

Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból

22.

4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

1

A rendelet a 10. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

2

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés e) pontját a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (2a) bekezdését a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (2) bekezdése a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (4a) bekezdését a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 8. § a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére