• Tartalom

42/2021. (XI. 9.) AM rendelet

a konzervuborka felvásárlás fenntartása érdekében nyújtott rendkívüli támogatásról

2021.11.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti támogatás;

2. kedvezményezett: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a friss gyümölcs és zöldség ágazatban elismert termelői szervezet, valamint főtevékenységként Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel (TEÁOR 46.31) foglalkozó vállalkozás;

3. kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

4. konzervuborka: a 07070090 vámtarifaszám alá tartozó konzervuborka;

5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. A támogatás jellege és igénybevételének feltételei

2. § E rendelet alapján a konzervuborka felvásárlási és értékesítési tevékenysége során a kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka 2021. évben történt leselejtezése következtében elszenvedett veszteségeinek részleges ellentételezése és pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében átmeneti támogatásként egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő közép-, illetve nagyvállalkozásnak, továbbá arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült az „Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról” című, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban,

cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és

ce) a b) pontban foglaltakról.

3. A támogatás iránti kérelem

3. § (1) A 2. § alapján a támogatásra jogosult (a továbbiakban: kérelmező) a támogatási kérelmét 2021. november 12. és 2021. november 19. között nyújthatja be elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) ügyfél-azonosítóját,

b) a (3) bekezdésben szereplő dokumentumok alapján

ba) a selejtezett kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka mennyiségét kg-ban kifejezve,

bb) a selejtezési jegyzőkönyv vagy számviteli bizonylat számát és

bc) a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő, kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott leselejtezett konzervuborka értékét forintban.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) az egyedi azonosítóval rendelkező, dátummal ellátott selejtezési jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a leselejtezett, kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka mennyiségét vagy a készletnyilvántartásból „selejtezés” megnevezéssel kivezetett, kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka mennyiségére vonatkozó számviteli bizonylatot,

b) az a) pontban felsorolt dokumentumokon szereplő árumennyiség és selejtezési jegyzőkönyvre vagy bizonylatszámra történő hivatkozással a könyvviteli nyilvántartásban szereplő veszteségként leírt konzervuborka értékét alátámasztó főkönyvi kivonatot és

c) a kérelmező nyilatkozatát a 2. § b) és c) pontjaiban foglaltakról.

(4) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár egyszeri alkalommal, ötnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(5) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(6) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(7) A támogatási kérelem a benyújtásától számított három napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosításra irányuló kérelem benyújtásának időpontja.

(8) Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

4. A támogatás mértéke és keretösszege

4. § (1) A támogatás alapja az igazoltan 2021. augusztus 12. napjáig leselejtezett, kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka számviteli nyilvántartások szerinti értéke.

(2) A Kincstár a 2–3. §-ban foglaltak teljesülését adminisztratív úton, valamint a támogatás kifizetését megelőzően helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja.

(3) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(4) Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják az 5. §-ban meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmek alapján a kedvezményezettek részére megállapítható jogos támogatások összegének arányos csökkentésével kell felosztani.

(5) A Kincstár a támogatás összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2021. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(6) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

5. § Az e rendeletben foglalt támogatás finanszírozására a 2021. évben 150 000 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény és annak módosításai hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére