• Tartalom

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

2022.12.23.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) vonatkozásában ellátja a minősített adatok kezelésével és az ezzel kapcsolatos elektronikus rendszerek üzemeltetésével, valamint biztonságtechnikai és informatikai feladatok ellátásával összefüggő feladatokat.

(2)1 Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a KKM az alábbi létszámban és külszolgálati munkakörökben, illetve kiegészítő feladatkörökkel az állományában foglalkoztatott és Magyarország Brüsszeli Nagykövetségére (a továbbiakban: Brüsszeli Nagykövetség) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) alapján

a) egy fő információs biztonsági feladatokat ellátó beosztott diplomata – diplomata munkaköri osztályba tartozó – külszolgálati munkakörbe, biztonsági felelős kiegészítő feladatkörbe,

b) egy fő kolóniavédelmi feladatokat ellátó beosztott diplomata – diplomata munkaköri osztályba tartozó – külszolgálati munkakörbe,

c) négy fő rendszergazda, illetve területi informatikai vezető – adminisztratív munkaköri osztályba tartozó – külszolgálati munkakörbe, amely munkakörök ellátása keretében a biztonságtechnikai felelős, illetve a Védett Külügyi Hálózattal (a továbbiakban: VKH) kapcsolatos rendszerbiztonsági felelős kiegészítő feladatkör is ellátásra kerül,

d) két fő titkársági referens – adminisztratív munkaköri osztályba tartozó – elsődleges és kommunikációs munkatárs másodlagos külszolgálati munkakörbe, titkos ügykezelő, rejtjelező, VKH iratkezelő kiegészítő feladatkörbe,

e) egy fő takarító – technikai munkaköri osztályba tartozó – külszolgálati munkakörbe, reprezentációs kisegítő kiegészítő feladatkörbe

a KKM mint kihelyező szerv által tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselői útján látja el.

2. § Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök bármelyikét betöltő kormánytisztviselő tekintetében – a kihelyező okiratban rögzítettek szerint –

a) a munkáltató kormányzati igazgatási szerv a KKM,

b) a kormányzati szolgálati jogviszony a tartós külszolgálat ideje alatt a Kormány által a KKM-nek tartós külszolgálati céljából biztosított, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 56. § (4) bekezdése szerinti központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen kerül létrehozásra,

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója és a Külszoltv. szerinti kihelyező vezető a KKM hivatali szervezetének vezetője,

c) a kihelyezés állomáshelye a KKM nem önálló szervezeti egységét képező Brüsszeli Nagykövetség,

d) a munkavégzés és feladatellátás helye az EU ÁK,

e) a Külszoltv. szerinti illetmény és járandóság megállapítása a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló igazságügyi miniszteri rendelet szerinti EU ÁK-ra vonatkozó deviza-alapilletmény összege, valamint külképviseleti besorolási szorzója és a külgazdasági és külügyminiszter által vezetett minisztérium kihelyező vezetője által kiadott kihelyező okirata szerinti külszolgálati munkakörének a Külszoltv. I. Melléklet II. részében szereplő, a feladatkörei alapján ehhez illeszkedő külszolgálati munkakörrel való megfeleltetés szerint, az ezen megfeleltetett munkakörhöz tartozó, a Külszoltv. I. Melléklet II. részében szereplő szorzó alapulvételével történik. Az átalány-költségtérítés a Külszoltv. 25. §-a szerint és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján kerül meghatározásra.

3. § Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök betöltésére szóló pályázatot – a vonatkozó előírások szerint belső pályázatként – a KKM hirdeti meg, azzal, hogy a pályázaton a KKM állományába tartozó kormánytisztviselőkön túl az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselők is pályázhatnak.

4. § (1) A pályáztatásra és a kihelyezésre a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló hatályos KKM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A pályázatokról, illetve azokkal kapcsolatos döntésről a KKM külszolgálati személyügyi feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége vezetője írásban tájékoztatja a miniszter által vezetett minisztérium külszolgálati személyügyi feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége vezetőjét.

(2) A pályázatok elbírálása során véleményezési joggal rendelkezik mind a Brüsszeli Nagykövetség, mind az EU ÁK vezetője. A pályázatokról diplomata munkaköri osztályba tartozó külszolgálati munkakör esetén a KKM döntésre jogosult állami vezetője, adminisztratív és technikai munkaköri osztályba tartozó munkakör esetén a KKM hivatali szervezetének vezetője dönt.

(3) A külszolgálatra történő felkészítés a KKM-ben történik, az 1. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök keretében ellátandó feladatokra irányadó belső szabályozás szerint.

2. A feladatellátáshoz szükséges előzetes feltételek, engedélyek

5. § Az informatikai, biztonsági és a titkos ügyirat-kezelési rendszer működtetéséhez és üzemeltetéséhez a következő engedélyek, illetve feltételek biztosítása szükséges:

a) fizikai biztonság kiépítése,

b) informatikai, távközlési, telekommunikációs, videokonferencia rendszerek kiépítése,

c) az informatikai és telekommunikációs rendszerek működéséhez szükséges engedélyek, illetve licencek biztosítása,

d) minősített adatok kezeléséhez szükséges adatkezelési engedély megszerzése a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező Nemzeti Biztonsági Felügyelettől (a továbbiakban: NBF),

e) a minősített adatokat kezelő elektronikus rendszerek üzemeltetéséhez szükséges rendszerengedély megszerzése az NBF-től,

f) az Európai Unió (a továbbiakban: EU) minősített adatkezeléshez szükséges akkreditációjának a megszerzése,

g)2 a VKH és az Optonet Üzemeltetés biztonsági szabályzatának elkészítése,

h) vészhelyzeti biztonsági és evakuációs terv elkészítése.

6. § A kiadott NBF hatósági engedély alapján működtetett minősített adatkezelő rendszerek és rejtjeleszközök tekintetében a KKM gondoskodik azok üzemeltetéséről, javíttatásáról és felügyeletéről, valamint az engedélyek szükség szerinti megújításáról.

3. Szakmai irányítás

7. § (1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti kihelyezettek a 21. §-ban foglalt feladatok ellátásához kapcsolódó, az EU ÁK-n történő napi munkavégzésének közvetlen irányítását – különösen a napi munkavégzés szervezését, irányítását, felügyeletét, a kihelyezett beszámoltatását – az EU ÁK vezetője az EU ÁK gazdasági főigazgató útján látja el.

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti kormánytisztviselő külszolgálati munkaköri leírásában szereplő feladatok ellátásával kapcsolatban, az EU ÁK-n történő munkavégzés tekintetében köteles maradéktalanul végrehajtani az EU ÁK vezetőjének – írásbeli és szóbeli – utasításait. A munkavégzés során felmerülő felelősségi kérdések tekintetében az EU ÁK vezetője az EU ÁK gazdasági főigazgatója útján egyeztet a Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetőjével.

8. § A Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetője a kihelyezettek számára a munkavégzéssel kapcsolatban adott olyan utasítása esetén, amely érinti az EU ÁK-n történő munkavégzést, a feladatellátás zavartalan biztosítása, a feladatok koordinálása érdekében az EU ÁK gazdasági főigazgatója és Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetője előzetesen egyeztet egymással annak érdekében, hogy az utasítás végrehajtása ne befolyásolja az EU ÁK rendszerszerű működését.

9. § A munkakörök szerinti szakmai irányítást és felügyeletet – az EU ÁK tájékoztatása mellett – a KKM alábbi szervezeti egységeinek vezetői látják el:

a) a biztonsági felelős, a biztonságtechnikai felelős és a rendszergazda tekintetében a KKM biztonsági, informatikai és távközlési feladatokért felelős önálló szervezeti egységének a vezetője,

b) a rejtjelező és helyettese tekintetében a KKM rejtjelfelügyelete (a továbbiakban: KKM RF),

c) a titkos ügykezelők tekintetében a KKM dokumentumvédelmi és iratkezelési feladatokért felelős önálló szervezeti egységének vezetője,

d) kolóniavédelmi feladatokat ellátó beosztott diplomata tekintetében a KKM biztonsági, informatikai és távközlési feladatokért felelős önálló szervezeti egységének a vezetője.

10. § (1) A KKM indokolt esetben, munkavégzés céljából a vonatkozó jogszabályi előírások alapján – külszolgálati ideiglenes kiküldetés keretében – átirányíthatja az EU ÁK mellett más külképviseleteire is az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladat- és munkaköröket ellátó kihelyezetteket.

(2) Az EU ÁK rendszerszerű működését, illetve az e rendelet szerinti feladatok ellátását az ideiglenes kiküldetés során is biztosítani kell.

(3) Az ideiglenes kiküldetésről az EU ÁK gazdasági főigazgatóját előzetesen tájékoztatni kell.

(4) Az ideiglenes kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő költségek a KKM-et terhelik.

11. § Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kihelyezettek számára az EU ÁK-n történő munkavégzéshez szükséges személyi használatú informatikai és egyéb eszközöket – ideértve különösen a személyi számítógépet, laptopot – infrastruktúrát saját költségvetése terhére az EU ÁK biztosítja. A munkavégzéshez szükséges eszközök javítása, karbantartása saját költségvetése terhére az EU ÁK kötelessége.

12. § A KKM kezelésében lévő informatikai rendszer – ideértve különösen a szerverek, hálózati eszközök működtetését, üzemeltetését és karbantartását – a KKM kötelessége. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges előirányzatot a Brüsszeli Nagykövetség költségvetésében kell a KKM-nek terveznie.

13. § Az EU ÁK biztosítja az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kihelyezettek számára a helyi előírások alapján a diplomáciai regisztrációt a fogadó állam illetékes szervénél, valamint biztosítja a kihelyezett kihelyező okiratában rögzített, a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti gyermekeinek beiskolázásához szükséges regisztráció megszerzését.

14. § A kihelyezett kihelyező okiratában rögzített, a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársának foglalkoztatását mind az EU ÁK, mind a Brüsszeli Nagykövetség is biztosíthatja a saját költségvetése és státusza terhére.

15. § Az e rendelet hatálya alá tartozó kihelyezett számára a külképviseleti mobil telekommunikációs eszközöket és azok üzemeltetési feltételeit az EU ÁK alkalmazottak ellátására vonatkozó szabályok szerint az EU ÁK biztosítja.

16. § (1) A központi teljesítményértékelési informatikai rendszerben a kihelyezettek a KKM állományában szerepelnek, értékelésükre – értékelő vezetőként – a Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetője jogosult.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó kihelyezett teljesítményértékelésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört átruházza az EU ÁK-n történő munkavégzés tekintetében, előzetesen figyelembe veszi az EU ÁK vezetőjének, valamint gazdasági főigazgatójának véleményét.

17. § A miniszter által vezetett minisztérium, illetve az EU ÁK saját költségvetése terhére – a KKM kihelyező vezetőjének, illetve a Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetőjének egyidejű, előzetes tájékoztatása mellett – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján jutalmat adhat a kihelyezett számára. Az ezzel kapcsolatos juttatást a miniszter által vezetett minisztérium, illetve az EU ÁK külön számfejti és folyósítja a kihelyezett számára, akik ennek figyelembevételével teljesítik a kapcsolódó adó- és járulékbevallási kötelezettséget.

18. § Az e rendelet által szabályozott feladatellátás kapcsán a KKM feladatkörében eljáró önálló szervezeti egysége és a miniszter által vezetett minisztérium feladatkörében eljáró önálló szervezeti egysége legalább félévente egy alkalommal az EU ÁK vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján helyszíni egyeztetést tart, amely – indokolt esetben – a belső kontrollrendszer érvényesítése érdekében történő ellenőrzést is magában foglalja. Az egyeztetésekről, helyszíni ellenőrzésekről és az ezekkel kapcsolatos döntésekről írásbeli jegyzőkönyv készül, melynek egy-egy eredeti példánya a KKM-et, a miniszter által vezetett minisztériumot, az EU ÁK-t, valamint a Brüsszeli Nagykövetséget illeti.

19. § A KKM által üzemeltetett minősített rendszerek használata tekintetében a KKM biztonsági vezetője állíthatja ki a felhasználói engedélyt.

4. Különleges rendelkezések a dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében

20. § (1) Az EU ÁK vezetője – a KKM hivatali szervezete vezetőjének egyetértésével – a következő dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében adhat szakmai utasítást az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kihelyezett számára:

a) iratkezeléssel, helyi iratkezelési szabályzattal kapcsolatos oktatások, felkészítések;

b) adminisztratív iratkezeléssel összefüggő feladatok tekintetében:

ba) adminisztratív iratok iktatása,

bb) helyi irattár működtetése,

bc) adminisztratív iratok selejtezése, megsemmisítése,

bd) adminisztratív iratok csomagolása, futár-összefoglalóval történő ellátása, előkészítése diplomáciai futárpostában történő elküldéshez,

be) az EU ÁK központi e-mail-címének kezelése,

bf) postázási feladatok ellátása,

bg) folyóirat rendelések lebonyolítása,

bh) az EU ÁK-ra beérkező diplomáciai futárküldemények elosztása;

c) papíralapú minősített adatkezeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében:

ca) az EU ÁK teljes minősített adatforgalmának jogszabályokban meghatározott módon történő kezelése,

cb) az EU intézményei által kibocsátott papíralapú minősített adatok személyes átvétele, nyilvántartásba vétele, nyomon követése, előkészítése diplomáciai futárpostában történő továbbításra,

cc) minősített adatok, minősített küldemények csomagolása, futár-összefoglalóval történő ellátása diplomáciai futárpostában történő elküldéshez,

cd) az Egységes Külügyi Szolgálat katonai törzs magas minősítésű küldeményeinek átvétele és előkészítése diplomáciai futárpostával történő továbbításra,

ce) minősített adatok megsemmisítése,

cf) a tanácsüléseken, a munkacsoport üléseken kiosztott minősített adatok nyilvántartásba vétele;

d) az elektronikus minősített adatkezeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében:

da) az EU rendszerein (Cortesy, CDM, Extranet-L, Extranet-R) érkezett minősített adatok feltöltése a VKH-ra,

db) a minősített adatok kezelése a VKH-n,

dc) az Extranet-R adatok megküldése az EU KT-rendszeren egyedi címzés szerint,

dd) az EU KT nyomtatási kérések teljesítése, kinyomtatott adatok nyilvántartása.

(2) Az EU ÁK-n a KKM állományában foglalkoztatott és arra feljogosított kihelyezett látja el a diplomáciai küldemények kezelésével kapcsolatos feladatokat, ideértve különösen a diplomáciai küldemény zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat.

5. Különleges rendelkezések az informatikai és informatikai biztonsági feladatok tekintetében

21. § (1) Az EU ÁK vezetője az alábbi informatikai, biztonsági feladatok tekintetében adhat szakmai utasítást az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat, munkaköröket ellátó kihelyezett számára:

a) nyílt informatikai rendszerek és eszközök beszerzésére, bevezetésére, saját költségvetése terhére,

b) a biztonságtechnikai rendszerek fejlesztésére és korszerűsítésére, ha ezen fejlesztések nem érintik a minősített területeket védő rendszereket, zónavédelmi eszközöket, saját költségvetése terhére.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében az EU ÁK informatikai rendszere kompatibilitásának biztosítása érdekében a KKM biztonsági vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.

22. § A biztonsági felelős, illetve a VKH rendszeradminisztrátori egyéb kiegészítő feladatkörök ellátása a KKM biztonsági vezető felügyelete alá tartozik.

23. § A rejtjeltevékenység a KKM RF irányításával kerül ellátásra, azzal kapcsolatos utasítást a KKM RF adhat ki. A rejtjelezéssel kapcsolatos feladatokra az EU ÁK vezetője utasítást adhat az 1. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott rejtjelezők számára.

24. § Az 1. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott külszolgálati munkakört ellátó kihelyezett köteles adatot szolgáltatni az EU ÁK vezetője részére minden, a munkaköri feladatkörébe tartozó és minden, az EU ÁK feladat- és hatáskörét, illetve működését érintő kérdésben.

25. § A regionális feladatellátás, illetve a beszámolási kötelezettség teljesítése céljából az e rendelet hatálya alá tartozó kihelyezett a KKM részére köteles adatot szolgáltatni.

26. § Az EU ÁK biztonsági szakértői szolgáltatás ellátása tekintetében a felügyeleti és utasítási jogkörrel az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott rendelkezik.

27. § Minősített adat biztonságának megsértése esetén a KKM biztonsági vezetője dönt a szükséges intézkedések meghozataláról.

6. Különleges rendelkezések egyes speciális biztonsági–kolóniavédelmi feladatok tekintetében

28. § (1) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kolóniavédelmi feladatokat ellátó beosztott diplomata külszolgálati munkaköri feladatait elsődlegesen az EU ÁK személyi állománya vonatkozásában látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kihelyezett feladatai ellátásához kapcsolódóan az EU ÁK, valamint a Brüsszeli Nagykövetség bármely kihelyezett kormánytisztviselőjétől, házastársi munkavállalójától, illetve helyi alkalmazottjától (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: külképviseleti foglalkoztatott) adatot, információt és tájékoztatást kérhet, amelynek teljes körű biztosítását a külképviseleti foglalkoztatott nem tagadhatja meg. Az (1) bekezdés szerinti kihelyezett az EU ÁK-n, illetve a Brüsszeli Nagykövetségen keletkezett dokumentumba betekinthet, azzal a kitétellel, hogy csak a KKM biztonsági vezetőjének eseti engedélyével tekinthet be a feladatai ellátásához kapcsolódó minősített dokumentumba.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kihelyezett munkaköri feladatai ellátásához szükséges feltételeket az EU ÁK köteles teljeskörűen biztosítani.

7. Különleges rendelkezések a minősített területen takarító külszolgálati munkakörbe kihelyezett tekintetében

29. § (1) Az EU ÁK minősített helyiségeiben az 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, takarító feladatok ellátására kihelyezettet a napi munkavégzéshez szükséges utasítással az EU ÁK gazdasági főigazgatója is ellátja. A takarításhoz szükséges eszközöket, takarítószereket, valamint munkavédelmi ruházatot az EU ÁK saját költségvetése terhére biztosítja a kihelyezett munkaköri feladatai ellátásához.

(2) A takarítással kapcsolatos tevékenységet az alábbi helyiségekben kell az (1) bekezdés szerinti kihelyezettnek ellátnia:

a) kezelőpont,

b) VKH-helyiség, valamint

c) az EU ÁK és a Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetői által meghatározott, a külképviseletekhez tartozó egyéb területeken.

(3) A takarítással kapcsolatos tevékenységek tekintetében az EU ÁK vezetője a feladatellátás biztosítása érdekében ütemtervet készít. A feladatok ellátását az EU ÁK gazdasági főigazgatója koordinálja.

8. Rendkívüli helyzetben történő irányítás

30. § (1) Rendkívüli helyzet esetén – ideértve különösen a terrorfenyegetést, terrortámadást, természeti katasztrófát – az EU ÁK-n a miniszter által vezetett minisztérium illetékes politikai felsővezetőjének egyetértésével az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kihelyezett irányítja a nagyköveti utasításban foglalt biztonsági szabályzat rendje szerint a vészhelyzeti feladatok ellátását, és dönt a szükséges azonnali intézkedések meghozataláról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kihelyezett intézkedése során köteles folyamatosan tájékoztatni az EU ÁK vezetőjét a rendkívüli eseményekről, és utasítását végrehajtani a tevékenysége folyamán.

(3) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kihelyezett biztonsági felelős a meghozott intézkedésekről, valamint tevékenységéről Magyarország Brüsszeli Nagykövetségének külképviselet-vezetője, az EU ÁK vezetője, illetve a KKM és a miniszter által vezetett minisztérium részére egyidejűleg jelentést küld.

(4) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kihelyezett biztonsági felelős az (1) bekezdés szerinti rendkívüli helyzetre vonatkozóan részletes biztonsági tervet készít, amely tekintetében előzetes egyetértési jogot gyakorol

a) a Brüsszeli Nagykövetség külképviselet-vezetője az általa irányított külképviseletet érintő kérdésekben, és azt nagyköveti utasításba foglalja,

b) az EU ÁK vezetője az EU ÁK, illetve annak személyi állománya és vagyontárgyai tekintetében.

(5) A (4) bekezdés szerinti biztonsági tervet az EU ÁK vezetője által kiadott nagyköveti utasításban kell kiadmányozni.

9. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 25/2022. (XII. 22.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § g) pontja a 25/2022. (XII. 22.) KKM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére