• Tartalom

484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

2021.08.16.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F. §-ában foglaltak alapján az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 40.; cégjegyzékszám: 01-10-047581; adószáma: 24164982-2-41; főtevékenysége: általános közigazgatás) (a továbbiakban: gazdasági társaság) által ellátott feladatokat – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 4. § (2) bekezdés b), i) és j) pontja alapján ellátott feladatok kivételével – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében átvételi felelősként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt személy jár el.

(3) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Hatóság elnöke képviseli.

(4) A gazdasági társaság által ellátott (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének és a gazdasági társaság megszűnésének időpontja: 2021. október 1.

2. § (1) A gazdasági társaság által az Fdvtv. 4. § (2) bekezdés b), i) és j) pontja alapján ellátott feladatokat az Áht. 11/A–11/F. §-ában foglaltak alapján a (2) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a miniszter, illetve költségvetési szervként a tevékenységét segítő Miniszterelnöki Kormányiroda (székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.) veszi át.

(3) Az átadás-átvétellel összefüggő, (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében átvételi felelősként a miniszter által kijelölt személy jár el.

(4) A gazdasági társaság által ellátott, (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének időpontja: 2021. október 1.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. § (1) E rendelet rendelkezéseit a feladat átvételének időpontjában folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A gazdasági társaság 2021. évi közfeladat ellátásának kereteit rendező, a magyar állam és a gazdasági társaság között létrejött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos elszámolási kérdések tekintetében 2021. október 1. napjától a gazdasági társaság helyett a Hatóság jár el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére