• Tartalom
Oldalmenü

5/2021. (VI. 25.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról1

2021.06.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontjában és 41. alpont k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 5/2021. (VI. 25.) MK rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(F)

(14.)

Az előirányzat fedezetet nyújt
1) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére és működtetésére a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény
végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 235/2019. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján, ideértve a 235/2019. Korm. rendelet
1. § (5) bekezdése szerinti feladatokat is, valamint a 235/2019. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő állami ingatlanok és vagyonelemek vagyonkezelésével összefüggő feladatok finanszírozására;
2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra;
3) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak fedezetére.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 28. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás