• Tartalom

2021. évi LI. törvény

2021. évi LI. törvény

egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról1

2022.07.02.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény módosítása

4. §5

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

4. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

25. §26

26. §27

6. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

a)37

b)38

c)39

7. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

36. §40

8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

37. §41

38. §42

39. §43

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

44. §48

9. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

45. §49

10. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

46. §50

47. §51

48. §52

11. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

49. §53

50. §54

51. §55

12. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

52. §56

53. § (1)57

(2)58

(3)59

54. §60

13. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

55. §61

14. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

56. §62

57. §63

58. §64

59. §65

60. §66

61. §67

a)68

b)69

c)70

d)71

62. §72

15. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

63. §73

64. §74

65. §75

66. §76

16. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

67. §77

68. §78

69. §79

17. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

70. §80

71. §81

72. §82

18. A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény módosítása

73. §83

74. §84

75. §85

76. §86

77. §87

19. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

78. §88

79. §89

20. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosítása

80. §90

21. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

81. §91

22. A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXXVI. törvény módosítása

82. §92

23. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5–15. §, a 17–18. §, a 27–34. §, a 35. § b) és c) pontja, az 56–60. §, a 61. § b)–d) pontja, a 62. §, a 66. §, a 70–72. §, a 78–80. § és az 1. melléklet 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 35. § a) pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 25. § és a 26. §, az 52. §, az 53. § (2) bekezdése, az 54. § és az 55. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 53. § (3) bekezdése és a 82. § 2022. május 28-án lép hatályba.

(6) A 16. §, a 63–65. § és a 73–77. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

84. § A 46. § és a 47. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

85. § (1) Az 5. alcím és az 53. § (2) bekezdése a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az 53. § (3) bekezdése a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 6. és a 14. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

86. § (1) A 2., 4., 8. és 11. alcím az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás Harmadik Része végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Az 53. § (1) bekezdése a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 15. és a 18. alcím a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 16. §, valamint a 15. és a 18. alcím a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi LI. törvényhez93

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 27. A törvény a a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 53. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 61. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 61. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 61. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 61. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére